Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Αν σβή­σουν τα χω­ριά μας, θα χα­θή η Πα­τρί­δα μας.

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Κρα­τεί­στε τα σπί­τια σας α­νοι­κτά. Όσοι μέ­νε­τε στην Πά­τρα να ε­πι­σκέ­πτε­στε τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα το χω­ριό σας, ξανα­ζω­ντα­νέψ­τε τον τό­πο σας, εκ­κλη­σια­στεί­τε στον Να­ό του χω­ριού σας, ώ­στε να πά­ρουν δύ­να­μη ό­σοι μέ­νουν ε­δώ, να αι­σθαν­θούν, ό­τι δεν εί­ναι μό­νοι.
Αν σβή­σουν τα χω­ριά μας, θα χα­θή η Πα­τρί­δα μας.
Ας το κα­τα­λά­βο­με ό­λοι μας και ας κά­νο­με το χρέ­ος μας.
Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος
πηγη

ΠΗΓΗ:ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου