Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

455: Ο στρατιωτικός διοικητής Άβιτος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής