Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ 

Ἡ Ἱερωσύνη νοεῖται ἐν δυνατῇ ἐννοίᾳ, α) ὡς ἰδία τάξις ἀνθρώπων, ὡς ἴδιον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀξίωμα γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα, Ἱεραρχία. Καὶ β) ὡς ἰδία ἱεροτελεστία δι' ἧς ἁγιάζονται καὶ διορίζονται οἱ ἀρμόδιοι εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦτο ἄνθρωποι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἐννοίᾳ ἐξητάσαμεν ἤδη τὴν Ἱερωσύνην καὶ εἴδομεν ὅτι, Αὐτὸς ὁ Κύριος κατέστησε τὴν Ἱεραρχίαν ἢ τὴν τάξιν τῶν ποιμένων, ὅτι καὶ ταύτῃ τῇ Ἱεραρχίᾳ εἰσὶ τρεῖς θεοσύστατοι βαθμοί. Ἐπίσκοπος, Πρεσβύτερος καὶ Διάκονος. Νῦν δὲ ἰδῶμεν τὸ περὶ Ἱερωσύνης Μυστήριον. 
Ἐννοεῖται τοιαύτη ἱεροτελεστία, ἐν ᾗ δι'ἐπιθέσεως τῶν, τοῦ ἐκλέγοντος προσώπου, χειρῶν καὶ δι' ἰδίας εὐχῆς, κατέρχεται ἐπὶ τὸ ἐκλεγὲν τοῦτο πρόσωπον, ἡ Θεία Χάρις, ἁγιάζουσα αὐτὸ καὶ τάττουσα, εἰς τὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας βαθμὸν καὶ συνεργοῦσα αὐτῷ μετὰ τοῦτο, εἰς τήν, τῶν ἱεραρχικῶν αὐτοῦ καθηκόντων, ἐκπλήρωσιν.

 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 31 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

1504: Η Γαλλία παραχωρεί τη Νάπολη στον Φερδινάνδο Β’ της Αραγονίας, στα πλαίσια της Συνθήκης της Λυών.

1606: Ο Γκάι Φοκς εκτελείται για συνωμοσία εναντίον του Κοινοβουλίου και του βασιλιά Ιάκωβου Α’ της Αγγλίας, για τη Συνωμοσία της Πυρίτιδας.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Κύρος καὶ Ἰωάννης οἱ Θαυματουργοί Ἀνάργυροι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Ἀθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κύρος καὶ Ἰωάννης ἄθλησαν κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ὁ Ἅγιος Κύρος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα τῆς Μεσοποταμίας. Ὅταν ξέσπασε ὁ διωγμὸς τοῦ Διοκλητιανοῦ, ὁ Ἅγιος Κύρος πῆγε σὲ ἕνα παραθαλάσσιο τόπο τῆς Ἀραβίας καί, ἀφοῦ περιεβλήθηκε τὸ μοναχικὸ σχῆμα, κατοίκησε στὸν τόπο αὐτό. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης πῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἐκεῖ ἄκουσε γιὰ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσε ὁ Ἅγιος Κύρος. Στὴν συνέχεια μετέβ ...
περισσότερα...

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Ἀόρατοι ἐνέργειαι τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου (συνέχεια) 

2. Πολλῷ συχνότερον, ἐπικινδύνως ἀσθενῶν, λαμβάνει τοὐλάχιστον, πρόσκαιρον ἀνακούφισιν ἀπὸ τῆς ἀσθενείας, ἢ ἐπίρρωσιν καὶ διέγερσιν, ἵνα ὑπομένῃ αὐτήν. Τοῦτό δέ ἐστι ἐπίσης ὁ σκοπὸς τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου, διότι τὸ ἐγείρειν, σημαίνει, οὐ μόνον ἀνιστᾶναι καὶ ἀναζωγρεῖν, ἀλλ' ἔτι καὶ ἀναθαρρύνειν, ἀναζωπυρεῖν καὶ ρωννῦναι. 
Ἐντεῦθεν, πᾶς τις ἀσθενὴς προσερχόμενος τῷ Μυστηρίῳ τοῦ Εὐχελαίου, ὀφείλει παραδίδοσθαι ὁλοσχερῶς τῇ βουλῇ τοῦ Κυρίου τοῦ εἰδότως ἀπείρως κρεῖτον ἡμῶν, τίνι ὠφελιμότερον καταπέμψοι τὴν τῶν ἀσθενειῶν ἴασιν καὶ παρατεῖναι τὴν ζωήν, καὶ τίνι εὔκαιρον καταπαῦσαι αὐτήν. 
3. Ἡ ἴασις τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν. 
Εἰπὼν ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος τὰ περὶ τῆς πρώτης καὶ ἀμέσου ἐνεργείας τοῦ Εὐχελαίου ἐπὶ τοῦ ἀσθενοῦς, ἤτοι τῆς ἰάσεως τῶν σωματικῶν αὐτοῦ ἀσθενειῶν, ἐπιπροστίθησι, "κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ" (Ἰακ. ε΄ 15). Προϋποτίθησι προδήλως ὁ Ἀπόστολος ὄτι ὁ ἀσθενὴς πρὸ τοῦ Εὐχελαίου, ἐχρήσατο ἤδη ἑτέρῳ καθαρτικῷ κατὰ τῶν ἁμαρτιῶν, μέσῳ, ἤτοι, τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας. Ἄλλως, οὐκ ἠδύνατο ὁ Ἀπόστολος, παραστῆσαι τὸν νοσοῦντα, ἀναμάρτητον. "Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν" (Α΄ Ἰωάν. α΄ 8). 

 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

1018: Η Πολωνία και η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπογράφουν τη Συνθήκη του Μπάουτσεν.

1595: Το αριστούργημα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες

Ἡ αἰτία γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἑξῆς γεγονός: Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασ& ...
περισσότερα...

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Ἀόρατοι ἐνέργειαι τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου. 

1. Ἡ ἴασις τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν. 
Χάριν τῶν ἀσθενούντων, τῷ σώματι προώρισται κυρίως, τὸ Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου, διὸ καὶ ἡ θεραπεία  τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν συνίστησι τὸ πρώτιστον καρπὸν τοῦτον τοῦ Μυστηρίου, ὡς λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος, "Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος" (Ἰάκ. ε΄ 14-15)
Ἀληθές, ὅτι οὐ συμβαίνει ἀείποτε, ἡ ἐνέργεια αὕτη ἐκ τοῦ Εὐχελαίου. Ἀλλὰ συμβαίνει ὄντως ἐνίοτε, καὶ ὁ ἀσθενής, μικρὸν κατὰ μικρόν,  ἀνωραίζεται καὶ τέλος ἐγείρεται ἐκ τῆς κλίνης αὐτοῦ. 


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 29 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

757: Ο Αν Λουσάν, ηγέτης εξέγερσης εναντίον της δυναστείας Τανγκ, δολοφονείται από τον γιο του.

1696: Ο Μεγάλος Πέτρος γίνεται μόνος τσάρος της Ρωσίας, μετά τον θάνατο του Τσάρου Ιβάν του Ε’.

1829: Δύναμη 3.500 Τούρκων, υπό τον Μαχμούτ Πασά, επιτίθεται εναντίον της ΣΤ’ Χιλιαρχίας, υπό

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος († 20 Δεκεμβρίου) ἦταν διάδοχος τῶν Ἀποστόλων καὶ χρημάτισε δεύτερος Ἐπίσκοπ&om ...
περισσότερα...

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου. 

Τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου, ὁρίζει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος μὲ τοὺς λόγους: "προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου" (Ἰακ. ε΄ 14)
Ἐνταῦθα, τοὐτέστιν, ἀναφέρονται: 
1. Ἡ χρίσις τοῦ ἀσθενοῦς ἐλαίῳ, προηγιασμένον ὑπὸ τῶν λειτουργῶν τοῦ Κυρίου, πρὸ αὐτῆς τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου, καὶ ἔπειτα οἱ λειτουργοὶ οὗτοι, ἑπτάκις ἕκαστος καὶ κατὰ ἀλληλοδιαδόχου τάξιν, χρίουσι τῷ ἀσθενοῦντι σταυροειδῶς, τὸ μέτωπον, τοὺς μυκτῆρας, τὰς παρειάς, τὰ χείλη, τὸ στῆθος καὶ τὰς χείρας ἑκατέρωθεν. 
2. Ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως, ἀπαγγελομένη ὑπὸ τῶν λειτουργῶν ἐπὶ τὸν νοσοῦντα, κατὰ τὴν διάταξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ εὐχὴ αὕτη ἔχει ὧδε: "Πάτερ ἅγιε ἰατρὲ τῶν ψυχῶν και τῶν σωμάτων ἡμῶν ὁ πέμψας τὸν μονογενῆ σου Υἱὸν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν πᾶσαν νόσον ἱώμενον καὶ ἐκ θανάτου λυτρούμενον ἴασαι καὶ τὸν δοῦλόν σου (τόνδε) ἐκ τῆς περιεχούσης αὐτὸν σωματικῆς καὶ ψυχικῆς ὰσθενείας, καὶ ζωοποίησον αὐτὸν διὰ τῆς χαριτος τοῦ Χρίσματος".


H EKKΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ και ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ - 1

 

H EKKΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ και ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ-1

Ἡ Ἐκκλησία στήν Τουρκοκρατία καί τήν Ἐθνεγερσία

Τοῦ Μητροπολ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου Ἱεροθέου 

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

.                          Τό ἔτος πού διερχόμαστε, δηλαδή τό 2021, ἑορτάζουμε τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί ἔχουν προσδιοριστεῖ πολλές ἐκδηλώσεις ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο καί ἀπό τήν Πολιτεία γιά νά μελετηθοῦν ὅλες οἱ πλευρές τῆς σημαντικῆς αὐτῆς Ἐπαναστάσεως.
.                          Μιά σοβαρή πλευρά τοῦ ζητήματος εἶναι ἡ προσφορά τῆς

Γ. Τράγκας ~ παρουσίαση δανεικών φαρμάκων που έχουν πολύ καλά αποτελέσματ...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

814: Ο Καρλομάγνος πεθαίνει από πλευρίτιδα στο Άαχεν ως ο πρώτος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον διαδέχεται ο γιος του, Λουδοβίκος ο Ευσεβής, ως βασιλιάς της αυτοκρατορίας των Καρολιδών.

1547: Ο βασιλιάς Ερρίκος Η’ της Αγγλίας πεθαίνει και στον θρόνο ανεβαίνει ο εννιάχρονος γιος του,

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος

Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ γεννήθηκε στὴν πόλη Νίσιβη τῆς Μεσοποταμίας πιθανῶς τὸ 308 μ.Χ. ἢ καὶ ἐνωρίτερα. Ἤκμασε ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου (324 – 337 μ.Χ.), Ἰουλιανοῦ του Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.) καὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ. Ἀπὸ τὴν μικρή του ἡλικία διδάχθηκε τὴν πίστη καὶ τὴν ἀρετὴ ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς γενέτειράς του Ἰάκωβο (309 – 364 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος καὶ τὸν χειροτόνησε διάκονο, ἀλλὰ ὁ Ὅσιος ἀρνήθηκε νὰ λάβει μεγαλύτερο ἀξίωμα. Ἀκολούθησε πολὺ νωρὶς τὸν μοναχικὸ βίο καὶ μὲ τὸ ...
περισσότερα...

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Δύναμις τοῦ Εὐχελαίου ὡς Μυστηρίου. 

Ἔχει τοῦτο τὸ Μυστήριον καὶ δύο ἑτέρους χαρακτῆρας. Τὸ αἰσθητὸν σημεῖον - ἡ χρίσις τῶν ἀσθενῶν ἐλαίῳ σὺν τῇ εὐχῇ - καὶ ἡ συναπτομένη, τῷ αἰσθητῷ τοῦτῳ σημείῳ, ὑπερφυσικὴ τῆς Χάριτος ἐνέργεια, ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν. 
Δημιουργεῖται δέ ἡ ἐρώτησις: Δύναται ἄραγε ὁ Ἐπίσκοπος ἐπιτελεῖν τὸ Χρῖσμα; 
Οὐδεὶς λόγος , ἀμφιβάλλειν, περὶ τοῦ ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος δύναται τελεῖν ἐκεῖνο, ὅπερ ἀναμφιβόλλως δύναται τελεῖν καὶ ὁ Πρεσβύτερος. Τῶν πρεσβυτέρων δέ μόνον ἐμνημόνευσεν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος, διότι οἱ Ἐπίσκοποι κατεχόμενοι ὑπὸ τῶν ἀσχολιῶν αὐτῶν, οὐ δύνανται ἐπισκέψασθαι πάντας τοὺς ἀσθενεῖς.

 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Ὁ ἱερὸς Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐπειδὴ δὲν ἔκανε διακρίσεις ἀνάμεσα στὰ πρόσωπα στὴν ἀπόδοση τοῦ δικαίου καὶ ἔλ&epsil ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 27 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

98: Ο Τραϊανός διαδέχεται το θετό του πατέρα, Νέρβα, ως Ρωμαίος αυτοκράτορας. Υπό την εξουσία του η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα φτάσει στη μέγιστη έκτασή της.

945: Οι Λεκαπηνοί συναυτοκράτορες Στέφανος και Κωνσταντίνος ανατρέπονται. Ο Κωνσταντίνος Ζ’

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Περὶ τῆς ἐκ Θεοῦ συστάσεως τοῦ Μυστηρίου 
τοῦ Εὐχελαίου. (συνέχεια) 

Ἐντέλλεται δέ τὴν χρῆσιν αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἀσθενειῶν, ὡς ἰατήριον μέσον, καθ' ὅτι ἐδίδασκον μόνον ἐκεῖνο ὅπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Κύριος Ἰησοῦς (Ματθ. κη΄ 20). Καὶ ὅπερ ἐνέπνεεν αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον (Ἰωάν. ιστ΄ 1, 33)
Γνωστὸν δέ καὶ τοῦτο, ὅτι ἐκάλουν ἑαυτούς, ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων, οὐχὶ δὲ καὶ ἱδρυτὰς τῶν τοῦ Θεοῦ Μυστηρίων (Α΄ Κορ. δ΄ 1)
Καὶ τὸ Εὐχέλαιον, ἄρα, τὸ προτεινόμενον ἐνταῦθα ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῖς χριστιανοῖς ὡς μυστηριῶδες, κατὰ τῶν σωματικῶν καὶ πνευματικῶν ἀσθενειῶν, φάρμακον, ἐστὶ προβεβλημένον ὑπ' Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ (Ματθ. κη΄ 21, Ἰωάν. κα΄ 25). Ὅτε δε δι' ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὁπτάνετο τοῖς Ἀποστόλοις καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς τὰ περὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ (Πράξ. α΄ 3), τοὐτέστι τὰ περὶ συστάσεως τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας, ἤδη συνίστησι μέρος οὐσιωδέστατον, τὰ μυστήρια.

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

1500: O Βισέντε Γιάνιες Πινσόν γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που αποβιβάζεται στη Βραζιλία.

1531: Ισχυρός σεισμός συγκλονίζει τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και αφήνει πίσω του 30.000 νεκρούς.

1699: Υπογράφεται στην Κροατία η Συνθήκη του Κάρλοβιτς, με την οποία τερματίζεται ο

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Ξενοφῶν μετὰ τῆς συμβίου του Μαρίας καὶ τῶν τέκνων Ἀρκαδίου καὶ Ἰωάννου

Ὁ Ὅσιος Ξενοφῶν κατοικοῦσε στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τοὺς χρόνους τῶν αὐτοκρατόρων Ἰουστίνου Α’ (518 – 527 μ.Χ.) καὶ Ἰουστινιανοῦ (527 – 565 μ.Χ.). Ἦταν πλούσιος συγκλητικὸς καὶ διακρινόταν γιὰ τὴν βαθιὰ εὐσέβειά του πρὸς τὸν Θεό. Εἶχε δύο παιδιά, τὸν Ἀρκάδιο καὶ τὸν Ἰωάννη. Μόλις αὐτὰ τελείωσαν τὰ ἐγκύκλια γράμματα, τὰ ἔστειλε στὴ Βηρυττὸ τῆς Φοινίκης, γιὰ νὰ μελετήσουν καὶ νὰ σπουδάσουν τὴ νομικὴ ἐπιστήμη. Καθ’ ὁδὸν τὸ πλοῖο μὲ τὸ ὁποῖο ταξίδευαν ναυάγησε. Διασώθηκαν ὅμως καὶ μετέβησαν στὰ ...
περισσότερα...

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟ “ΚΕΛΛΙ” ΤΟΥ!

ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟ “ΚΕΛΛΙ” ΤΟΥ!

Οἱ μοναχοί στό κελλί τους,
οἱ γιατροί στό ἐργαστήριό τους

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                 Γιατὶ λησμονοῦν τὸ ρόλο καὶ τὸ ἔργο τους; Ἃς ξεκινήσουμε ἀπό τούς γιατρούς. Ὅλοι τὸν τελευταῖο καιρὸ τοὺς δίνουν εὔσημα. Ἰδίως στοὺς λοιμωξιολόγους, ὄχι μόνο τῆς πατρίδας μας, ἀλλ’ ὅλου τοῦ πλανήτη. Τοὺς ἔχουμε ἀποκαλέσει μαχητὲς τῆς πρώτης γραμμῆς. Παλεύουν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Μαζί τους καὶ οἱ νοσηλευτὲς καὶ τὸ λοιπὸ προσωπικό

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Περὶ τῆς, ἐκ Θεοῦ, συστάσεως τοῦ 
Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου. 

Περὶ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου, ποιεῖται σαφέστατα λόγον ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος. Ἐν αὐτῇ νουθετεῖ τοὺς χριστιανοὺς ὡς ἑξῆς: "Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; Ψαλλέτω", ἀμέσως ἐπιπροστίθησι, "Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ" (Ἰακ. ε΄ 13-15). 
Ἐκ τῶν λόγων τούτων δηλοῦται ἐπίσης, ἥ τε Θεία σύστασις καὶ ἡ δύναμις τοῦ Εὐχελαίου ὡς Μυστήριον, πρόδηλον, ἐκ τῆς πρὸς τὰ προηγούμενα συναφείας τοῦ λόγου. Ὁ Ἀπόστολος, ποιεῖται γὰρ λόγον περὶ τοῦ Εὐχελαίου. ὡς περὶ καλοῦ τινος καὶ οὐχ ὡς περί τινος ἀγνώστου πρότερον τοῖς χριστιανοῖς, ἀλλ' ὡς περὶ ὑπάρχοντος καὶ πασιγνώστου παρ' αὐτοῖς.


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἔζησε κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ βασιλέως Οὐάλεντος (364 – 378 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὸν Πόντο καὶ γεννήθηκε σὲ ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς περιοχῆς τῆς Ναζιανζοῦ, ποὺ λεγόταν Ἀριανζός, τὸ 330 μ.Χ. Ναζιανζηνὸς ὀνομάσθηκε, ἐπειδὴ ἔζησε τὸν περισσότερο χρόνο τῆς ζωῆς του στὴ Ναζιανζό, ὅπου ἦταν καὶ τὸ πατρικό του σπίτι. Ὁ πατέρας του, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ, ἦταν πρὶν γίνει Ἐπίσκοπος, ἕνας πολὺ πλούσιος ἄρχοντας τῆς Ναζιανζοῦ. Κατεῖχε μεγάλη θέση στὸν δημόσιο βίο καὶ ἀνῆκε σὲ μ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 25 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

1348: Ισχυρός σεισμός χτυπά την περιοχή του Φρίουλι στην Ιταλία, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές κτιρίων μέχρι τη Ρώμη.

1554: Ιδρύεται η πόλη Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Τὸ Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου ἐστὶν ἕτερον σωτήριον φάρμακον, προωρισμένον ὑπὲρ τοῦ ἰᾶσθαι καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα τῶν ἀσθενούντων χριστιανῶν, καὶ σκοπὸν ἔχει τοῦ ἰᾶσθαι οὐ μόνον τὰς πνευματικὰς ἀλλὰ καὶ τὰς σωματικὰς αὐτῶν ἀσθενείας. 
Τὴν ταύτην περὶ τοῦ Ἐχελαίου ἔννοιαν δίδωσιν ἡμῖν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, λέγουσα ὅτι τὸ Εὐχέλαιον ἐστὶ Μυστήριον ἐν ᾧ χριομένων τῶν μελῶν τοῦ σώματος ἐλαίῳ, κατέρχεσθαι ἐπὶ τὸν ἀσθενῆ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις, τὰς νόσους τῆς τε ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος θεραπεύουσα. 


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 24 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

41: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Καλιγούλας, γνωστός για την εκκεντρικότητά του και τον σαδιστικό δεσποτισμό του, δολοφονείται από δυσαρεστημένους Πραιτωριανούς φρουρούς. Η φρουρά ανακηρύσσει αυτοκράτορα τον θείο του Καλιγούλα, Κλαύδιο.

1458: Ο Ματθίας Κορβίνος γίνεται βασιλιάς της Ουγγαρίας.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἡ Ἁγία Ξένη

Ἡ Ἁγία Ξένη καταγόταν ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ ἀπὸ γενιὰ τιμημένη καὶ εὔπορη. Οἱ γονεῖς της ἐπιθυμοῦσαν νὰ τὴν νυμφεύσουν. Ἐνῶ ὅμως &epsilon ...
περισσότερα...

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 

Αἱ ἐπιτιμίαι. 

Αἱ ἐπιτιμίαι, κατὰ τὴν οὐσίαν αὐτῶν, εἰσὶ ποιναί. Ὅμως κατὰ τὴν σημασίαν, οὐδὲν ἄλλο εἰσί, ἢ παιδεία ἐπανορθωτικὴ καὶ ἰατήριος καὶ πατρική, σύμφωνος τῷ ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου λεγόμενον: "Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει" (Ἑβρ. ιβ΄ 6) καὶ ἀλλαχοῦ: "ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν" (Α΄ Κορ. ια΄ 32). Ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ ἐπιτιμίαι εἰσὶ φάρμακα κατὰ τῶν ἁμαρτιῶν. Οὐδαμῶς δε ἀμοιβαὶ καὶ ἱκανοδοσίαι διὰ τάς, εἰς τὴν Θείαν δικαιοσύνην, ἁμαρτίας. 
Οἱ Κανόνες τῶν Ἁγίων Συνόδων, Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
Ἐκ τῶν Κανόνων τούτων γίνεται δῆλον, μετὰ σαφηνείας ἀναμφιλέκτου, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι, εἴ ποτε ἐπέβαλον τὰς ἐπιτιμίας ὡς τιμωρίας. Ἐξ ἅπαντος ἐνόμισαν αὐτάς, ὡς ἐπανορθωτικὰς μόνον, διὸ καὶ ἐκάλουν αὐτὰς πνευματικὰ φάρμακα. 
Αἱ ἐπιτιμίαι ὡς ἐκκλησιαστικαὶ ποιναί, ταπεινοῦσιν εἰκότως τὴν ὑπερηφάνειαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ, διδάσκουσιν αὐτὸν συνειδέναι βαθύτερον τὸ πταῖσμα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας καὶ .... πόθου ἐπανορθώσεως. Αἱ ἐπιτιμίαι εἰσὶν ὡς ἐπί τὸ πλεῖστον, ἀσκήσεις εὐσεβεῖς, κατευθυνόμεναι ἀπ' εὐθείας πρὸς τὰ καταφανῆ τοῦ ἁμαρτωλοῦ πάθη καὶ ἐλαττώματα, καὶ διὰ τοῦτο, ἀμέσως συντείνουσιν εἰς τὴν ἐκρίζωσιν αὐτῶν. 
Αἱ ἐπιτιμίαι ὡς Ἐκκλησιαστικαὶ ποιναί, τοὺς ἁμαρτωλοὺς μόνους πλήττουσι.  Συνετίζουσι δὲ καὶ ἐκφοβοῦσι τοὺς λοιποὺς πιστούς, καὶ οὕτω προφυλάττουσιν αὐτοὺς ἀπὸ παρομοίας ἁμαρτίας.


Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Κλήμης καὶ Ἀγαθάγγελος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Κλήμης καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, ἀπὸ πατέρα Ἐθνικὸ καὶ μητέρα Χριστιανή, ποὺ ὀνομαζόταν Εὐφρο&sig ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 23 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

1556: O καταστροφικότερος σεισμός στην ανθρώπινη ιστορία πλήττει την επαρχία Σαντζί της Κίνας, σκοτώνοντας πάνω από 830.000 ανθρώπους.

1571: Ανοίγει στο Λονδίνο το βασιλικό χρηματιστήριο.

1668: Συγκροτείται Τριπλή Συμμαχία μεταξύ Ολλανδίας, Βρετανίας και Σουηδίας, για την αποφυγή επέκτασης της Γαλλίας.

1719: Δημιουργείται το πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν, στους κόλπους της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους.

1793: Ρωσία και Πρωσία διαμοιράζουν για δεύτερη φορά την Πολωνία.

1831: Συλλαμβάνεται ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, εξαιτίας των αντικαποδιστριακών ταραχών στη Μάνη.

1845: Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ανακηρύσσει την Τρίτη, μετά την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών.

1849: Η Ελίζαμπεθ Μπλάκγουελ αποφοιτά από το Geneva College της Νέας Υόρκης και γίνεται η πρώτη γυναίκα που αποκτά άδεια εξάσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

1878: Ο ελληνικός στρατός, που είχε εισβάλλει στη τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία δυο μέρες νωρίτερα, υπό τις διαταγές του Αντιστράτηγου Σκαρλάτου Σούτσου απελευθερώνει τη πόλη του Δομοκού.

1897: Τούρκοι άτακτοι, γνωστοί και ως Βασιβουζούκοι, αρχίζουν φοβερές σφαγές και πυρπολήσεις χωριών στα Χανιά. Οι βιαιότητες θα διαρκέσουν δύο ημέρες και θα επεκταθούν και σε άλλες πόλεις του νησιού. Εκατό περίπου επαναστάτες θα συγκεντρωθούν στο Ακρωτήρι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν με κάθε μέσο την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

1912: Υπογράφεται στη Χάγη η Διεθνής Συνθήκη για το Όπιο. Είναι η πρώτη συνθήκη για τον έλεγχο και την απαγόρευση των ναρκωτικών.

1921: Παραιτείται ο πρωθυπουργός, Δημήτριος Ράλλης, μετά από διαφωνία του με τον αρχηγό του Λαϊκού Κόμματος, Δημήτριο Γούναρη. Σχηματίζεται νέα κυβέρνηση υπό το Νικόλαο Καλογερόπουλο, ο οποίος αναχωρεί για τη Διάσκεψη του Λονδίνου.

1922: Ο 14χρονος Καναδός, Λέοναρντ Τόμσον, είναι ο πρώτος διαβητικός στον οποίο χορηγείται ινσουλίνη σε ενέσιμη μορφή.

1924: Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου καλεί στη Βουλή τον Ελευθέριο Βενιζέλο να ηγηθεί του αγώνα κατά της βασιλείας και υπέρ της Δημοκρατίας.


1933: Η χωροφυλακή στη Νάουσα ανοίγει πυρ κατά των 3.000 εργατών που πέταξε ο Λαναράς στους δρόμους και των οικογενειών τους, οι οποίοι διαμαρτύρονταν μπροστά στο Δημαρχείο. Ως αποτέλεσμα 4 εργάτες έπεσαν νεκροί και 20 τραυματίστηκαν. Τα γεγονότα ξεσήκωσαν κύμα διαμαρτυριών σ’ όλη την Ελλάδα.

1940: Αρχίζει η κατασκευή των μεγάλων έργων του αποχετευτικού αγωγού της Αθήνας.

1943: Οι βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Τρίπολη της Λιβύης από τους Ναζί. Την ίδια μέρα, οι αμερικανικές και οι αυστραλιανές δυνάμεις νικούν τους Ιάπωνες στην Παπούα, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους για την ιαπωνική εισβολή στον Ειρηνικό Ωκεανό.

1950: Με ψήφισμα της Κνεσέτ (Ισραηλινή Βουλή), η Ιερουσαλήμ ανακηρύσσεται επίσημα ως η νέα πρωτεύουσα του Ισραήλ.

1956: Οι Κύπριοι μαθητές απέχουν από τα μαθήματά τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συλλήψεις συμμαθητών τους που διαδήλωναν υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.

1959: Καθιερώνεται η άμεση εκλογή δημάρχων με το σύστημα της απλής αναλογικής.

1973: Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 23ης Ιανουαρίου 1973 ο Αλέξανδρος Ωνάσης αφήνει την τελευταία του πνοή στο ΚΑΤ σε ηλικία 25 ετών. Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 1973, το αεροπλάνο που πιλοτάριζε, ένα αμφίβιο «Πιάτζιο 136», κατέπεσε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε βαριά και οι δύο συνεπιβάτες του ελαφρότερα. Διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή την επόμενη μέρα.

1989: Δολοφονείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αναστάσιος Βενάρδος, κοντά στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια. Την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση «1η Μάη».

1992: Αεροσκάφος HU-16 Albatross της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται σε κατοικημένη περιοχή της Ελευσίνας, σκοτώνοντας τα τρία μέλη του πληρώματός του.

1996: Η Ελλάδα υποβάλλει επίσημα στη Λωζάνη υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, με πρόεδρο της Επιτροπής Διεκδίκησης τη Γιάννα Αγγελοπούλου.

1997: Ο 23χρονος Αντώνης Δαγκλής καταδικάζεται σε 13 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για τη δολοφονία τριών ιερόδουλων και απόπειρες δολοφονίας άλλων έξι, καθώς και για άλλα αδικήματα. Αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 1997 στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών Κορυδαλλού. Την ίδια μέρα η Μαντλίν Ολμπράιτ γίνεται η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών στην ιστορία των ΗΠΑ.

2004: Ο πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Είχε εκλεχθεί για πρώτη φορά βουλευτής το 1946, σε ηλικία 28 ετών.


2004: Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Mars Express εντόπισε νερό υπό μορφή πάγου στο νότιο πόλο του πλανήτη Άρη.

2007: Η σιαγόνα ενός ρινόκερου που έζησε πριν από 5-9 εκατομμύρια χρόνια εντοπίζεται στην περιοχή των Σερβίων Κοζάνης.

2016: Περισσότεροι από 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ήδη φτάσει φέτος στην Ελλάδα και την Ιταλία, όπως ανακοινώνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Σε αυτούς περιλαμβάνονται τουλάχιστον 97.325 που έχουν φτάσει στα ελληνικά νησιά και 7.507 επί ιταλικού εδάφους.

2018: Καταστροφικός σεισμός 8,2 Ρίχτερ σημειώνεται στην Αλάσκα.

Γεννήσεις

1752 – Μούτσιο Κλεμέντι, Ιταλός συνθέτης και πιανίστας

1782 – Γεώργιος Καραϊσκάκης, Έλληνας στρατηγός

1783 – Σταντάλ, Γάλλος συγγραφέας

1828 – Σάιγκο Τακαμόρι, Ιάπωνας σαμουράι

1832 – Εντουάρ Μανέ, Γάλλος ζωγραφος

1857 – Άντριγια Μοχορόβιτσιτς, Κροάτης σεισμολόγος

1862 – Ντάβιντ Χίλμπερτ, Γερμανός μαθηματικός

1872 – Πολ Λανζεβέν, Γάλλος φυσικός

1900 – Αδαμάντιος Διαμαντής, Κύπριος ζωγράφος

1907 – Χιντέκι Γιουκάβα, Ιάπωνας φυσικός

1910 – Τζάνγκο Ράινχαρντ, Βέλγος κιθαρίστας

1914 – Γιάννης Φύριος, Έλληνας ηθοποιός

1920 – Γουόλτερ Φρέντερικ Μόρισον, Αμερικανός εφευρέτης

1921 – Μαρίγια Γκιμπούτας, Λιθουανή αρχαιολόγος

1928 – Ζαν Μορό, Γαλλίδα ηθοποιός

1928 – Άλεν Στακ, Αμερικανός κολυμβητής

1929 – Αλέκος Ζαρταλούδης, Έλληνας ηθοποιός

1930 – Ντέρεκ Γουόλκοτ, συγγραφέας από την Αγία Λουκία

1943 – Σόλομον Μαμαλόνι, πρωθυπουργός των νήσων Σολομώντα

1944 – Σεργκέι Μπέλοφ, Ρώσος καλαθοσφαιριστής και προπονητής

1949 – Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1957 – Καρολίνα, πριγκίπισσα του Μονακό

1961 – Πέτρος Δουρδουμπάκης, Έλληνας τραγουδοποιός

1964 – Μπάρατ Τζάγκντεο, πρόεδρος της Γουιάνας

1967 – Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, Τούρκος αρσιβαρίστας

1970 – Άριαν Κόμαζετς, Κροάτης καλαθοσφαιριστής

1974 – Τίφανι Θίσεν, Αμερικανίδα ηθοποιός

1982 – Μύρωνας Στρατής, Έλληνας τραγουδιστής

1984 – Άριεν Ρόμπεν, Ολλανδός ποδοσφαιριστής

1986 – Χοσέ Ενρίκε, Ισπανός ποδοσφαιριστής

1989 – Γιάνι Τσενγκ, γκόλφερ από την Ταϊβάν

Θάνατοι

619 – Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρείας

1002 – Όθων Γ’, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1297 – Φλωρέντιος, πρίγκιπας της Αχαΐας

1312 – Ισαβέλλα Α’, πριγκίπισσα της Αχαΐας

1348 – Κάρολος, δούκας του Δυρραχίου

1516 – Φερδινάνδος Β’, βασιλιάς της Αραγωνίας

1698 – Ερνέστος Αύγουστος, εκλέκτορας του Μπρούνσβικ-Λύνεμπουργκ

1806 – Ουίλιαμ Πιτ ο νεότερος, Άγγλος πολιτικός

1893 – Χοσέ Θορίγια, Ισπανός συγγραφέας

1939 – Ματίας Ζίντελαρ, Αυστριακός ποδοσφαιριστής

1944 – Έντβαρτ Μουνκ, Νορβηγός ζωγράφος

1948 – Ξενοφών Σγουρός, Έλληνας γιατρός και πολιτικός

1958 – Φρεντ Φράνσις Μπόσγουορθ, Αμερικανός ευαγγελιστής

1973 – Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση

1980 – Λιλ Ντάγκοβερ, Γερμανίδα ηθοποιός

1986 – Γιόζεφ Μπόις, Γερμανός καλλιτέχνης

1989 – Αναστάσιος Βερνάρδος, Έλληνας νομικός και φιλόσοφος

1989 – Σαλβαδόρ Νταλί, Ισπανός ζωγράφος

1990 – Άλεν Κόλινς, Αμερικανός μουσικός

1992 – Γεώργιος Μπακατσέλος, Έλληνας πολιτικός

1992 – Φρέντι Μπαρθόλομιου, Άγγλος ηθοποιός

1998 – Μοχαμάντ Γιουσούφ, Πρωθυπουργός του Αφγανιστάν

1999 – Τζο Ντ’Αμάτο, Ιταλός σκηνοθέτης

2002 – Πιερ Μπουρντιέ, Γάλλος κοινωνιολόγος

2002 – Ρόμπερτ Νόζικ, Αμερικανός φιλόσοφος

2004 – Χέλμουτ Νιούτον, Γερμανός φωτογράφος

2006 – Σαβίνο Γκουλιελμέτι, Ιταλός γυμναστής

2007 – Χάουαρντ Χαντ, Αμερικανός πράκτορας

2007 – Τατιάνα Μαμάκη, Ελληνίδα χορογράφος

2009 – Μιχάλης Ροζάκης, Έλληνας συνθέτης και τραγουδιστής

2015 – Αμπντουλάχ, βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας

2016 – Τζίμι Μπέιν, Σκωτσέζος μπασίστας

2017 – Βαγγέλης Πανάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Α Υ Λ Η : Ἡ εὐχή, … ἡ κάθε εὐχή, εἶναι ἡ ἔκφρασις τῆς ψυχῆς!...

Α Υ Λ Η : Ἡ εὐχή, … ἡ κάθε εὐχή, εἶναι ἡ ἔκφρασις τῆς ψυχῆς!...: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021 (ΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ) «Ὁ δὲ Θεὸς … καταρτίσαι ὑμᾶς …  εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 20-21) ...

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 22 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

1506: Οι πρώτοι 150 Ελβετοί στρατιώτες φτάνουν στο Βατικανό για να αποτελέσουν τη φρουρά του πάπα (Ελβετική Φρουρά).

1830: Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος.

1842: Η Εθνική Τράπεζα αρχίζει επισήμως τις εργασίες της, με πρώτο διοικητή τον Γεώργιο Σταύρου.

1863: Ο Όθωνας και η δυναστεία του κηρύσσονται έκπτωτοι από την Ελλάδα.

1870: Ιδρύεται στη Γερμανία η Deutsche Bank, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου.

1915: Κάνει πρεμιέρα στον αθηναϊκό κινηματογράφο «Πάνθεον» η ταινία του Κωνσταντίνου Μπαχατώρη «Γκόλφω», με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Πλουτή και τη Βιργινία Διαμάντη. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους.

1918: Στρατιωτική στάση στη Λαμία κατά της επιστράτευσης που έχει διατάξει η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου καταστέλλεται με βίαιο τρόπο.

1924: Ο Ράμσεϊ ΜακΝτόναλντ γίνεται ο πρώτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου που προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα.

1927: Μεταδίδεται η πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, μεταξύ της Άρσεναλ και της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.


1938: Η Ελλάδα νικά την Παλαιστίνη με 3-1 στο Τελ Αβίβ, με δύο γκολ του Κλεάνθη Βικελίδη και ένα του Αντώνη Μηγιάκη. Είναι η πρώτη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου.

1941: Τα βρετανικά στρατεύματα και τα στρατεύματα της Κοινοπολιτείας καταλαμβάνουν το Τομπρούκ από τις ιταλικές δυνάμεις.

1949: Ο ΔΣΕ καταλαμβάνει προσωρινά το Καρπενήσι, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις αποκρούουν αντίστοιχες επιθέσεις των ανταρτών στο Λεωνίδιο και τη Μονεμβασία.

1963: Ο Σαρλ ντε Γκολ και ο Κόνραντ Αντενάουερ υπογράφουν συνθήκη συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας.

1965: Δεκατέσσερα άτομα χάνουν τη ζωή τους όταν αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-124 Γκλοουμπμάστερ συντρίβεται στον Χελμό, λόγω εσφαλμένης εκτίμησης της θέσης του αεροσκάφους από τον κυβερνήτη του.

1968: Σε φυλάκιση 9,5 μηνών για αντίσταση και περιύβριση αρχής καταδικάζεται ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα απελευθερωθεί έξι ημέρες αργότερα, ευεργετούμενος από διάταγμα περί αμνηστίας.

1968: Απογειώνεται η αποστολή «Apollo 5», μεταφέροντας την πρώτη σεληνάκατο στο διάστημα.

1970: Το Boeing 747, το πρώτο jumbo jet στον κόσμο, πραγματοποιεί την πρώτη του εμπορική πτήση με την Pan American World Airways από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κένεντι προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Χίθροου.

1972: Εντάσσονται στην ΕΟΚ, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, και η Δανία.

1973: Μοιραία ημέρα για τον Αλέξανδρο Ωνάση. Το αεροπλάνο που πιλοτάρει, ένα αμφίβιο Piaggio 136, πέφτει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Ο νεαρός πιλότος τραυματίζεται βαριά και οι δύο συνεπιβάτες του ελαφρότερα. Διακομίζεται στο ΚΑΤ, όπου αφήνει την τελευταία του πνοή στις 7 το απόγευμα της 23ης Ιανουαρίου, λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, μόλις θα μάθει το θλιβερό μαντάτο στη Νέα Υόρκη, καταρρέει και δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο αγαπημένος του γιος και διάδοχός του είναι νεκρός.

1973: Boeing 707 εκρήγνυται κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Κάνο, στη Νιγηρία, σκοτώνοντας 176 άτομα.

1973: Αμερικανικό δικαστήριο των ΗΠΑ νομιμοποίησε τις αμβλώσεις.

1980: Οι σοβιετικές Αρχές συλλαμβάνουν τον Ρώσο αντικαθεστωτικό, Αντρέϊ Ζαχάροφ, και τον εκτοπίζον στην πόλη Γκόρκι.


1981: Ο Αυστραλός μεγιστάνας, Ρούμπερτ Μέρντοχ, αγοράζει την εφημερίδα Times του Λονδίνου, την κυριακάτικη έκδοση και τρία ακόμη έντυπα του ομίλου Τόμπσον αντί 50 εκατ. λιρών (5,74 δισ. δρχ).

1984: Ο Macintosh, ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής με ποντίκι και γραφικό περιβάλλον χρήστη, παρουσιάζεται σε διαφήμιση κατά τη διάρκεια του Super Bowl.

1987: Ο Αμερικανός πολιτικός, Μπαντ Ντουάιερ, αυτοκτονεί μπροστά στις κάμερες, ανοίγοντας μία έντονη συζήτηση για τα όρια της δημοσιογραφίας.

1997: Η Αμερικανική Γερουσία εγκρίνει τον διορισμό στο Στέϊτ Ντιπάτμεντ της Μαντλίν Ολμπράϊτ, ως πρώτης γυναίκας υπουργού εξωτερικών της χώρας.

2001: Ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος σε μία από τις πρώτες πράξεις της προεδρικής του θητείας υπογράφει το διάταγμα για απαγόρευση της διεθνούς βοήθειας σε οργανισμούς που προωθούν την άμβλωση.

Γεννήσεις

512 – Ευτύχιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1440 – Ιβάν Γ’ της Ρωσίας, μέγας πρίγκιπας της Μόσχας

1561 – Σερ Φράνσις Μπέικον, Άγγλος φιλόσοφος

1592 – Πιερ Γκασσεντί, Γάλλος φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας

1733 – Φίλιπ Κάρτερετ, Βρετανός αξιωματικός του ναυτικού

1788 – Λόρδος Βύρων, Άγγλος ποιητής

1849 – Άουγκουστ Στρίντμπεργκ, Σουηδός συγγραφέας

1872 – Πρίγκιπας Νικόλαος της Ελλάδας

1877 – Χιάλμαρ Σαχτ, Γερμανός πολιτικός

1879 – Φράνσις Πικαμπιά, Γάλλος ζωγράφος και ποιητής

1891 – Αντόνιο Γκράμσι, Ιταλός φιλόσοφος και πολιτικός

1898 – Σεργκέι Αϊζενστάιν, Σοβιετικός σκηνοθέτης

1898 – Φέρντιναντ Κράμερ, Γερμανός αρχιτέκτονας και βιομηχανικός σχεδιαστής

1907 – Ντίξι Ντιν, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1908 – Λεβ Λαντάου, Σοβιετικός φυσικός

1909 – Ου Θαντ, Βιρμανός διπλωμάτης

1911 – Μπρούνο Κράισκι, Αυστριακός πολιτικός

1914 – Δημήτρης Δραγατάκης, Έλληνας συνθέτης

1920 – Κιάρα Λούμπιχ, Ιταλίδα ακτιβίστρια

1940 – Τζον Χερτ, Άγγλος ηθοποιός

1942 – Μίμης Δομάζος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1949 – Στιβ Πέρι, Αμερικανός τραγουδιστής

1952 – Τάσος Χαλκιάς, Έλληνας ηθοποιός

1953 – Γιάννης Μανδρέκας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1953 – Τζιμ Τζάρμους, Αμερικανός σκηνοθέτης

1958 – Νίκος Αναστόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1962 – Μιζάν Ζαϊνάλ Αμπεντίν, βασιλιάς της Μαλαισίας

1964 – Στόγιαν Βράνκοβιτς, Κροάτης καλαθοσφαιριστής

1965 – Νταϊάν Λέιν, Αμερικανίδα ηθοποιός

1972 – Πάκου Ρόμι, Γιαπωνέζα ηθοποιός

1973 – Ροζέριο Σένι, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1974 – Τζόζεφ Μούσκατ, Μαλτέζος πολιτικός

1982 – Φαμπρίσιο Κολοτσίνι, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής

1983 – Διονύσης Ηλιάδης, Έλληνας αθλητής του τζούντο

1985 – Οριάνθη, Αυστραλή κιθαρίστρια

1993 – Νέτα Μπαρζιλάι, Ισραηλινή τραγουδίστρια

1993 – Ρίο Χαριάντο, Ινδονήσιος οδηγός αγώνων

Θάνατοι

627 – Θεοδελίνδα, βασίλισσα των Λομβαρδών

1188 – Φερδινάνδος Β’, βασιλιάς του Λεόν

1341 – Λουδοβίκος Α’, δούκας του Μπουρμπόν

1365 – Μαρία του Αρτουά, κόμισσα του Ναμύρ

1583 – Αντουανέτα των Βουρβόνων, δούκισσα του Γκιζ

1651 – Ιωάννης Φωκυλίδης Χολβάρντα, Ολλανδός αστρονόμος

1901 – Βικτώρια, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου

1919 – Καρλ Λάρσον, Σουηδός ζωγράφος

1922 – Πάπας Βενέδικτος ΙΕ’

1966 – Χέρμπερτ Μάρσαλ, Άγγλος ηθοποιός

1973 – Λίντον Τζόνσον, 36ος πρόεδρος των ΗΠΑ

1977 – Μενέλαος Λουντέμης, Έλληνας συγγραφέας

1979 – Μάιλο Μπάτλερ, γενικός κυβερνήτης των Μπαχαμών

1979 – Αλί Χασάν Σαλαμέ, Παλαιστίνιος τρομοκράτης

1982 – Παντελής Ζερβός, Έλληνας ηθοποιός

1990 – Αλέξανδρος Μπάρας, Έλληνας ποιητής

1991 – Κένας Αρόι, πολιτικός από το Ναουρού

1994 – Ζαν Λουί Μπαρό, Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης

1994 – Τέλι Σαβάλας, Αμερικανός ηθοποιός

1995 – Ρόουζ Κένεντι, Αμερικανίδα κοσμική

1997 – Μπίλι Μακένζι, Σκωτσέζος τραγουδιστής

2008 – Χιθ Λέτζερ, Αυστραλός ηθοποιός

2008 – Κλωντ Πιρόν, Ελβετός γλωσσολόγος

2019 – Θέμος Αναστασιάδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης