ΘΑΥΜΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ 14/9/1925;
Ο ΘΕΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ;

   Οι ταλαίπωρες ψυχούλες των αποκομμένων από το Σώμα Του Χριστού, παλαιοημερολογιτών συχνά προβάλλουν την εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού στις 14/9/1925 –Παλ.Ημερ.- σαν επιβεβαιωτικό θαύμα της ορθότητας του Παλαιού ημερολογίου. Το συμβάν δημοσιεύτηκε την επομένη στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, (15/28-9-1925) και περιγράφτηκε ως εξής:
«Ο σύλλογος των Ορθοδόξων, ανεγνωρισμένον Σωματείον, συμφώνως πάντοτε προς το Παλαιόν εκκλησιαστικόν ημερολόγιον εις το οποίον εμμένει ακλόνητος, την εισαγωγήν του Γρηγοριανού ημερολογίου εις την Εκκλησίαν θεωρών εώρτασε σήμερον 14ην Σεπτεμβρίου, κατά το εν λόγω ημερολόγιον, την εορτήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Προς τούτο από της 9ης νυκτερινής της χθες πλέον των δισχιλίων μελών του συλλόγου συνηθροίσθησαν εν τω εξοχικώ ναώ του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου όπου ετελέσθη αγρυπνία. Εννοείται, ότι η συγκέντρωσις αυτή των πιστών δεν διέλαβε την προσοχήν των οργάνων της εξουσίας, άτινα από της 11ης νυκτερινής παρηκολούθησαν την ακολουθίαν χάριν της τάξεως, ως είπον.