Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου


842: Λήγει η Εικονομαχία. Η Θεοδώρα, σύζυγος του τελευταίου εικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου, επιβάλει την αποκατάσταση της προσκύνησης των ιερών εικόνων.
1637: Στα ανοικτά των ακτών της Κορνουάλης στην Αγγλία, ο Ισπανικός Στόλος αναχαιτίζει έναν σημαντικό Αγγλο-ολλανδικό Στόλο 44 πλοίων συνοδευόμενο από έξι πολεμικά, καταστρέφοντας ή καταλαμβάνοντας 20 από αυτά.

Δρομοκήρυξ: Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΟ...

Δρομοκήρυξ: Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΟ...: Οι παλαιοί Πατέρες της μονής της Σιχάστρια διηγούνται την παρακάτω θαυμαστή ιστορία: Κατά το έτος χίλια εννιακόσια τριάντα, οι αδε...

Τρέφοντας το Λαό του Θεού Θεοδωρόπουλος Επιφάνιος αρχιμανδρίτης 3

Η ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ Π ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΕΚ ΝΕΟΥ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ.

ΕΚ ΝΕΟΥ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ.


Ἀγαπητέ μου κ. Παναγιώτη Τελεβάντε,
Φυσικά, δὲν πρόκειται νὰ "ἀκολουθήσω" τὸν ὑβριστικὸν καὶ εἰρωνικὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον κατεφέρθητε ἐναντίον μου. Ἠθελον νὰ πιστεύω ὅτι μετὰ καὶ τὴν "ἐνδοεπικοινωνίαν" ἡμῶν (μέσῳ προσωπικοῦ μηνύματος - e-mail), θὰ εἶχε παύσῃ ὁ τάραχος τῆς ψυχῆς σας καί, ἂν μή τι ἄλλο, θὰ παρεμβαίνατε ἡλεκτρονικῶς, ἵνα διορθώνετε καὶ ὄχι ἵνα σκανδαλίζετε. Πρὶν εἰσέλθω εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ θέματος, θὰ ἤθελον νὰ γνωρίζω διατὶ ... ὅλη αὐτὴ ἡ ἐμπάθεια καὶ ἡ κακοβουλία ἐναντίον μου; Τί ἔπταισα καὶ δέχομαι ὅλην αὐτὴν τὴν ἐπίθεσιν;  Κοντὰ δέ εἰς ἐμὲ νὰ ὑφίστανται τὴν ἰδίαν ψυχικὴν βίαν ἀπὸ ἐσᾶς καὶ ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης καθὼς καὶ ὁ ... ἀείμνηστος γέροντας π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος; Ἕνα ἐρώτημα ἐτέθη καὶ ἀπαντᾶτε μὲ αὐτὸν τὸν σκαιότατον τρόπον; Τί εἴδους νοοτροπία εἶναι αὐτὴ ποὺ σᾶς διακατέχει; Θὰ σᾶς εἴπω κάτι μὲ ὅλην τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπην μου˙ ἀκόμη καὶ ... ἂν εἴχετε δίκαιον εἰς ὅσα ἐγράψατε, σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι ὁ τρόπος σας ... ἐκμηδένισε τοῦτο! Πόσην περισσοτέραν εἰρωνίαν θὰ ἠδύνασθε νὰ ἐπιδείξετε (δὲν γνωρίζω, ἀσφαλῶς, μήπως μέσα σας ὑπάρχει καὶ ἀκόμη περισσοτέρα καὶ - ὁ Θεὸς φυλάξοι! - χειροτέρα) εἰς τὸν οἷονδήποτε ποὺ τολμᾷ νὰ ἀντιτεθῇ εἰς τὰς ἀπόψεις σας! Εὔχομαι νὰ ξανακοιτάξετε τὴν "ἀπάντησίν" σας εἰς τὴν ταπεινότητά μου καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ εἰλικρινής σας συνείδησις θὰ σᾶς διαβεβαιώσῃ περὶ τούτου.
Ἀνέφερα ὅτι ἐπιτίθεσθε - πέραν τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη - καὶ κατὰ τοῦ ἀοιδίμου γέροντος π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου. Θέλετε νὰ "διαφημίζεσθε" ὡς πνευματικὸς του μαθητής; Τιμὴ σας μὲν ἡ, παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, φοίτησίς σας, ... ἀτιμία σας δέ, ἡ διάστρεψις τῶν λόγων καὶ ἐννοιῶν τοῦ γέροντος! Γίνομαι δέ σαφέστερος ... Πότε καὶ εἰς ποίους συνέστησέ ποτε ὁ νεώτερος οὗτος πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἀποτείχισιν; Ὅπως διασαφῇτε εἰς τὴν συνέχειαν, εἶχεν ὄντως συστήσει εἰς τρεῖς μητροπολίτας, τὴν διακοπὴν μνημοσύνου τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, κατὰ τὸ δικαίωμα ποὺ δίδουν οἱ ἱεροὶ κανόνες! Τοῦτο ὅμως ἐσεῖς τὸ ἀποκαλεῖτε "ἀποτείχισιν";;; Λάθος κάνετε καὶ ἐὰν ἐπιθυμῇτε, ... ἀνατρέξατε εἰς τὰ κείμενα τοῦ π. Ἐπιφανίου καὶ δείξατέ μοι ἔστω καὶ μίαν φορὰν τὴν λέξιν ταύτην εἰς ταῦτα. "Διακοπὴ μνημοσύνου" ἦτο, ... καὶ αὕτη, ἕως καιροῦ, πρὸς σύνεσιν καὶ σωφρονισμόν!
Ἐμπλουτίσατε, εἶδον, τὴν ὑμετέραν ἀπάντησιν πρὸς ἐμέ, διά τινων φωτογραφιῶν διὰ τῶν ὁποίων ἀντελήφθην, - ἐὰν κάνω λάθος διορθώσατέ με - ὅτι ἀφ’ ἑνὸς προσπαθεῖτε ἵνα ἐκβιάσετε τινὰ ὀξύτητα μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν. Γράφετε, "Αν εσείς θεωρείτε το Ουκρανικό ως Δογματικό και όχι ως κανονικό θέμα, για ποιο λόγο δεν αποτειχίζεστε, αφού ο οικείος σας Ιεράρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, αποδέχεται πλήρως τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος για το Ουκρανικό; Ο Σεβ. Πατρών, μάλιστα, έφτασε στο σημείο, στην Συνεδρία της Ιεραρχίας της Έκκλησίας της Ελλάδος, να ελέγξει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, επειδή δεν ενέταξε, από την πρώτη στιγμή, τον Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο, στα Δίπτυχα.!!!" Δηλαδή, ἂν ἀντιλαμβάνομαι σωστά, μοῦ συνιστᾶτε τὴν ἀποτείχισιν; Ἀντερωτῶ, λοιπόν, "τότε ὅτε ὁ Ἀθηναγόρας αἱρέτιζεν, ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ, ὁ π. Ἐπιφάνιος ἀπετειχίσθη; Μήπως ἀνεθεμάτισεν τούς, τότε, μνημονεύοντας τὸν Οἰκουμενικόν;" Τί λογικὴ καὶ τί συμπεράσματα εἶναι αὐτά, κ. Τελεβάντε; Διαφωνῶ ἕως ἐκεῖ ποὺ μοῦ ἐπιτρέπουσιν οἱ ἱεροὶ κανόνες! Τίποτε περισσότερον καὶ τίποτε ὀλιγότερον! Τὰ φιλοσοφήματά σας κρατεῖστε τα δι’ ἄλλους καὶ οὐχὶ δι’ ἐμέ!
Σᾶς ἐτέθη ἕν ἐρώτημα ἀπολύτως δικαιολογημένον - καὶ ὄχι μόνον εἰς ὑμᾶς - καὶ ἀντὶ ἀπαντήσεως ἔλαβον ... ὕβρεις καὶ εἰρωνίας καὶ ὑποβιβασμόν! Σᾶς εὐχαριστῶ !!! Δὲν θὰ παύσω ὅμως - ὅσον καὶ ἂν τὸ ἐπιδιώκετε - τοὐλάχιστον, νὰ ἐκφέρω τὴν ἄποψίν μου, ἔστω καὶ ἂν αὕτη λανθάνῃ Ἐπὶ τοῦ παρόντος, πάντως, δὲν μὲ ἐπείσατε περὶ τοῦ τοιούτου˙ καὶ γίνομαι σαφέστερος: Εἰς τὸ ἐρώτημα τὸ ὁποῖον σᾶς ἐτέθη, εἴπατε ὅτι μοῦ ἀπαντήσατε καὶ μάλιστα δύο φοράς. Ἂν δὲν σᾶς ἐνοχλῇ, ἀπαντήσατέ μου καὶ τρίτην, διότι ἴσως συμβαίνει νὰ ἐπαληθεύῃ ὁ λόγος σας, ὅστις μὲ χακτηρίζει "ολοφάνερα χονδροειδώς αδαή για τα θέματα που συζητούμε"! Κάμνω δέ τὸ ἐρώτημα ἔτι σαφέστερον: Δύναται, Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἢ Πατριαρχεῖον, (προσέξατε) ΑΝΕΥ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ νὰ ἀναδείξῃ κληρικὸν τοῦ οἵουδήποτε βαθμοῦ; καὶ δεύτερον ἐρώτημα˙ ἡ χειροτονία ἀπὸ αἱρέσεις ἢ σχισματικὰς ὁμάδας εἶναι ἔγκυρος;  καὶ δὲν χρειάζεται τίποτε πλέον, εἰς περίπτωσιν ἐπιστροφῆς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν αἱρετικοῦ ἢ σχισματικοῦ κληρικοῦ τινος; οὔτε κἂν ... λιβέλλου;;; Μὴν ἐπανέλθετε πάλι μὲ εἰρωνίας καὶ ὕβρεις, διότι - θὰ σᾶς εἴπω ὅτι - ὁ ὑβρίζων ἔχει ἄδικο, καὶ ὑβρίζεται ... ἐκ τῶν ἰδίων ὕβρεων!!!
Ἔχετε δέ ὑπ’ ὄψιν σας, ὅτι οὐδέποτε ἐφοβήθην καὶ θεωρῶ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦσι νὰ μοῦ προξενήσουσι τοιούτους φόβους, ὡς, τοὐλάχιστον ἀφελεῖς! Πιστεύσατέ μοι, δὲν ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς κατατάξω εἰς τὴν τοιαύτην κατηγορίαν!
Ἐπίσης, εἰς τὰς μεταξύ μας ἀντιπαραθέσεις, μὴν ἀναμειγνύετε "τρίτα" πρόσωπα, μετὰ τῶν ὁποίων οὔτε ἔχω τὴν παραμικρὰν ἐπικοινωνία καὶ μετά τινων ἐξ αὐτῶν, οὐδὲ κἂν ἐπιθυμῶ τὴν οἵανδήποτε τοιαύτην. Εἶμαι ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν καὶ ὀνομάζομαι π. Τιμόθεος Παπασταύρου. Πρὸς ἐμὲ λοιπὸν θὰ βλέπετε καὶ μόνον ... πρὸς ἐμέ! Ἀφῆστε ἔξω ἀπὸ τὰς διενέξεις ἡμῶν ... πατέρας Βασιλείους καὶ Μητροπολίτας Πατρῶν καὶ πάσης ἄλλης Μητροπόλεως καὶ καταλάβετε ὅτι ... ἐὰν ἀπήντων εἰς ὑμᾶς εἰς τὸ ἴδιον ὕφος καὶ διὰ τῆς ἰδίας εἰρωνίας, δὲν θὰ ἠδυνάμην, οὔτε κἂν νὰ ἐπανέλθω εἰς τὸ ... ἱερὸν Θυσιαστήριον! Ἀναμένω ΜΟΝΟΝ, ἐξ ὑμῶν τὴν ἀπάντησιν ἐπὶ τῶν τεθέντων ἐρωτημάτων, ἄνευ τινος ὑπεκφυγῆς! Εἰς οἵανδήποτε ἄλλην ἀπάντησίν σας ... μὴν περιμένετε ἀνταπόκρισίν μου!
                                                                                Μετὰ τιμῆς

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Λέων πάπας Ρώμης

Ὁ Ἅγιος Λέων γεννήθηκε στὴ Ρώμη περὶ τὰ τέλη τοῦ 4ου αἰῶνος μ.Χ. καὶ ἔζησε στὰ χρόνια τῶν βασιλέων Μαρκιανοῦ καὶ Πο&upsil ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ