Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ (30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975) 

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. 

                      Τὸ διὰ τοῦ μύρου Χρῖσμα, ἐστὶ μυστήριον, δι' οὗ κοινωνεῖ τῷ βαπτιζομένῳ, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἤ, σαφέστερον εἰπεῖν, διὰ τῆς χρίσεως τῶν μελῶν τοῦ βαπτιζομένου τῷ Ἁγίῳ Μύρῳ, σὺν τοῖς λόγοις, "σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου", λαμβάνει ὁ βαπτιζόμενος τὰς δυνάμεις τῆς χάριτος τὰς ἀναγκαίας πρὸς ἐπίρρωσιν αὐτοῦ ἐν τῇ πνευματικῇ ζωῇ καὶ άναπτύξει. 
                     Εἰ καὶ τὸ Χρῖσμα τοῦ Μύρου τελεῖται, ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἐξ ἀρχαιοτάτου, μετὰ τὸ Βάπτισμα καὶ συνάπτεται αὐτῷ, ὅμως ἐστὶν ἴδιον Θεοσύστατον μυστήριον, διακεκριμμένον καὶ κεχωρισμένον τοῦ Βαπτίσματος. Περὶ τούτου παρέχουσιν ἡμῖν ἀποδείξεις, ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις. 

"Καὶ ὑμεῖς, τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβατε ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς". (Α΄ Ἰωάν. β΄ 20-27) 

"Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν". (Ἰωάν. ζ΄ 39)


Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Παράμονος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ 370 σὺν αὐτῷ Μάρτυρες

Μαρτύρησε μαζὶ μὲ ἄλλους 370 χριστιανοὺς στὰ μέσα του 3ου μ.Χ. αἰώνα, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δέκιος, ποὺ εἶχε κά&nu ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
29/11/2020
Σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου


561: Ο βασιλιάς των Φράγκων, Χλωτάριος Α', πεθαίνει στο Κομπιέν. Η δυναστεία των Μεροβίγγειων συνεχίζεται από τους τέσσερις γιους του, Χαριβέρτο Α', Γκούντραμ, Σιγιβέρτο Α' και Χιλπέριχο Α', οι οποίοι μοιράζονται το βασίλειο της Φραγκίας.

1729: Ινδιάνοι σφάζουν 138 Γάλλους, 35 Γαλλίδες και 56 παιδιά κοντά στο σημερινό Νάτσεζ