Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ 

Ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου τῆς Εὐχαριστίας. 

Προσέχοντες εἰς τὸ ὁρατόν, ἢ εἰς τὸ ὑποκείμενον ταῖς ἀθλήσεσι, μέρος τοῦ Μυστηρίου τῆς Εὐχαριστίας, διακρίνομεν: 1. Τὴν ἐν χρήσει πρὸς τὸ Μυστήριον ὕλην, τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον. 2. Τὴν ἱερουργίαν καθ' ἧν τελεῖται αὐτὸ τὸ Μυστήριον, καὶ 3. Τὸ σπουδαιότατον ἐκεῖνο τῆς ἱερουργίας μέρος, καθ' ὃ ἐκφωνοῦνται οἱ λόγοι ἐκεῖνοι, δι' ὧν ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος, μεταβάλλονται εἰς Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. 
1. Ἀνάγκη ἵνα ὁ ἄρτος ἢ οὕτινος οἵων συνήθως ἐχρῶντο οἱ Ἰουδαῖοι ἐν ταῖς ἡμέραις, τοῦ καταστήσαντος τὸ Μυστήριον, Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ οἵων ἐχρῇτο ἡ Ἐκκλησία, πρὸς τὸ Μυστήριον τοῦτο. Ἀνάγκη ἵνα ᾖ καθαρὸς πρὸς τήντε τὴν ὕλην, ἐξ ἧς προπαρασκευάζεται καὶ τὸν τρόπον τῆς παρασκευῆς τοῦτο ἐπιτάσσει, αὐτὸ τὸ μεγαλεῖον καὶ ἡ ἁγιότης τοῦ Μυστηρίου. Ἀνάγκη ἵνα ᾖ ἔνζυμος, ἀλλὰ μὴ ἄζυμος οἵῳ συνήθως χρῶνται οἱ Λατῖνοι, πρὸς τὸ τῆς Εὐχαριστίας Μυστήριον.
Τοῦτο, διότι, ἐν ἐνζύμῳ ἄρτον, τὸ πρῶτον, καὶ οὐκ ἐν ἀζύμῳ, ἐτέλεσεν Αὐτὸς ὁ Χριστὸς Σωτήρ, τὸ τῆς Μεταλήψεως Μυστήριον. Ἐν ἐνζύμῳ ἄρτῳ, πείθουσιν ἡμᾶς οἱ Εὐαγγελισταὶ μαρτυροῦντες, ὅτι, "λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου" (Ματθ. κστ΄ 26).


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νύσσης

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Γεννήθηκε περὶ τὸ 329 ἢ 330 μ.Χ. Ἦταν υἱὸς τοῦ Βασιλείου &ka ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 10 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
10/01/2021
Σαν σήμερα 10 Ιανουαρίου


403 π.Χ.: Ο στρατηγός Θρασύβουλος, με 70 άνδρες, νικά τον στρατό των Τριάκοντα Τυράννων, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα.

49 π.Χ.: Ο Ιούλιος Καίσαρ διαβαίνει με τον στρατό του τον ποταμό Ρουβικώνα, όριο του

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ