Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ 

Θέσις καὶ ἔννοια τοῦ Μυστηρίου καὶ περὶ τῆς ὑπεροχῆς αὐτοῦ. 

Ἡ Εὐχαριστία ἐστὶ τοιοῦτον Μυστήριον, ἐν ᾧ ὁ χριστιανός, ὑπὸ τὸ εἶδος τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, μεταλαμβάνει τὸ ἀληθὲς σῶμα καὶ τὸ ἀληθὲς αἷμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Τὸ Μυστήριον τοῦτο ὑπερέχει ἁπάντων τῶν λοιπῶν, κατὰ τά, ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ ὁμολογίᾳ διαλαμβανόμενα, διότι διὰ τοῦ Μυστηρίου τούτου, ἐνούμεθα αὐτῆς τῆς Πηγῆς τῆς Ζωῆς (Ψαλμ. λε΄ 9)
1. Διὰ τὸ ὑπερβάλλον καὶ τὸ ἀκατάληπτον τοῦ Μυστηρίου. Ἐν τοῖς λοιποῖς Μυστηρίοις, ἐστὶν ἀκατάληπτον τοῦτο ἰδίως, ὅτι ὑπὸ γνωστὸν καὶ ὁρατὸν εἶδος, ἐνεργεῖ ἀοράτως ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις, αὐτὴ δὲ ἡ τῶν Μυστηρίων ὕλη, μένει ἀμετάβλητος (π.χ. τὸ ὕδωρ ἐν τῷ Βαπτίσματι, τὸ Ἅγιον Μῦρον ἐν τῷ Χρίσματι). Ἐνταῦθα, τοὐναντίον, μεταβάλλεται αὐτὴ ἡ τοῦ Μυστηρίου ὕλη. Ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος, τὸ εἶδος μόνον αὐτῶν διατηροῦντες, μεταβάλλονται διὰ θαύματος εἰς ἀληθὲς Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ ἔπειτα λαμβανόμενα ὑπὸ τῶν πιστῶν, παράγουσιν ἤδη ἐν αὐτοῖς ἀοράτως τὰ ἀποτελέσματα τῆς Αὑτοῦ Χάριτος.  

  

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 6 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
06/01/2021
Σαν σήμερα 6 Ιανουαρίου


754: Ο πάπας Στέφανος Β', αφού περνά τις Άλπεις, συναντιέται στην Πάβια με το βασιλιά των Φράγκων Πεπίνο και τον στέφει εκ νέου βασιλιά. Σε αντάλλαγμα, ο βασιλιάς αναλαμβάνει το ρόλο του προστάτη της Εκκλησίας και στρέφεται εναντίον των Λομβαρδών.

870: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Βασίλειος Α', ανακηρύσσει συμβασιλέα το γιο του,

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἀφοῦ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνδύθηκε τὸν παλαιὸ Ἀδάμ, δηλαδὴ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἀφοῦ ἐκτέλεσε ὅλα τὰ ἐπιβαλλόμενα ἀπὸ τὸν ἰουδαϊκὸ Νόμο, πῆγε στον Ἰωάννη, για να βαπτισθεί. Ὄχι γιατὶ ὁ Ἴδιος τὸ εἶχε ἀνάγκη, ἀλλὰ για να ξεπλύνει τὴν ἀνθρωπίνη φύσῃ ἀπὸ τὴν ντροπὴ τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδὰμ καὶ να ἐνδύσει τὴν γυμνότητά της μὲ τὴν πρώτη στολή που ἀστραποβολᾶ τὴν Θεϊκὴ λάμψη. Ὁ Ἰωάννης ἐκήρυττε τὸ βάπτισμα τῆς μετανοίας καὶ ἔτρεχε πρὸς αὐτὸν ὁλόκληρη ἡ Ἰουδαία. Ὁ Κύριος κηρύττει τὸ βάπτισμα τῆς υἱο ...
περισσότερα..

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ