Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Θεία, περὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Εὐχαριστίας, ἐπαγγελία 
καὶ διάταξις αὐτοῦ. (συνέχεια) 

Καὶ τότε οἱ Ἰουδαῖοι, ἤρξαντο ἐρίζειν πρὸς ἀλλήλους καὶ λέγειν: "πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;" Ὁ Ίησοῦς ἐπανέλαβεν αὐτοῖς αὖθις μετὰ τελείας σαφηνείας: "Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ" (Ἰωάν. στ΄ 53-56)
Τὸ Μυστήριον τῆς Εὐχαριστίας, εὐδόκησεν ὁ Κύριος διατάξαι, ἐν περιστάσεσι χαλεπωτάταις. Ἤγγιζε τὸ Ἰουδαϊκὸν πάσχα, ἡ μεγίστη, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἑορτή, ἡ, τὸν ἐξιλαστήριον ἀμνὸν ἐσφαγμένον κατὰ τὴν Θείαν βουλὴν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, προεικονίζουσα. (Ἀποκάλ. ε΄ 6). Ἐν αὐτῷ ἤγγιζε, τέλος, ἡ ὥρα καθ' ἣν ἀπόκειτο Αὐτῷ τῷ Ἀμνῷ τοῦ Θεοῦ τῷ αἴροντι τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου (Ἰωάν. α΄ 29), θυσιασθῆναι ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Κατὰ τὸ χρόνον τοῦτον μίαν ἡμέραν, πρὶν ὴ συνέλθωσιν οἱ Ἰουδαῖοι ἑορτᾶσαι τὸ πάσχα, πέμπει ὁ Κύριος δύο τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ἵνα ἑτοιμάσωσι κατάλυμα καὶ πᾶν τὸ χρειῶδες πρὸς τήν, τοῦ Πάσχα, ἑορτήν.
Α Υ Λ Η : Το μεγάλο δείπνο - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

Α Υ Λ Η : Το μεγάλο δείπνο - π. Τιμόθεος Παπασταύρου: ΚΥΡΙΑΚΗ  ΕΝΔΕΚΑΤΗ  ΛΟΥΚΑ  (13  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020) «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς» (Λουκ. ΙΔ΄ 16)  Τὸ «δεῖπνον» καὶ οἱ...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
08/01/2021
Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου

1297: Ο Φραγκίσκος Γκριμάλντι, μεταμφιεσμένος ως μοναχός, οδηγεί τους άντρες του στην κατάληψη του φρουρίου που προστατεύει τον βράχο του Μονακό, εγκαθιστώντας την οικογένειά του ως κυβερνήτες της περιοχής.

1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας αποβιβάζεται στο Ναύπλιο για να διοριστεί πρώτος

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἡ Ὁσία Δομνίκη

Ἡ Ὁσία Δομνίκη ἔζησε κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν αὐτοκρατόρων Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379 – 395 μ.Χ.), Λέοντος A’ (457 – 474 μ.Χ.) καὶ Ζήνωνος (474 – 475 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καρθαγένη (Νέα Καρχηδόνα) τῆς Ἱσπανίας. Κατὰ τὴν θεία οἰκονομία πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ 384 μ.Χ., μαζὶ μὲ ἄλλες τέσσερις παρθένες, τὴ Δωροθέα, τὴν Εὐανθία, τὴ Νόννα καὶ τὴν Τιμοθέα καὶ ὕστερα ἀπὸ θεία ἀποκάλυψη βαπτίσθηκαν ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Νεκταρίου.Ἡ Ὁσία Δομνίκη ἀκολούθησε τὸ μοναχικὸ βίο καὶ ἐκγύμνασε τὸν ἑαυτό της ...
περισσότερα..

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ