Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

536: Ο Βυζαντινός στρατηγός, Βελισάριος, ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη από τους Οστρογότθους.