Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020

ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ: Λίαν εύφρανας τούς κακοδόξους, και κατίσχυνας τούς...

ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ: Λίαν εύφρανας τούς κακοδόξους, και κατίσχυνας τούς...: Προς κωπηλατούντας την των Λαρισαίων Ναύν   «Π ονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον ͵ πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σ...
«Θάνατος εναντίον ζωής ή θάνατος ίσον ζωή»;
altΜητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου*
Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,
Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Ομίλου σας να διακονήσω κι εγώ με τον λόγο μου την καλή παράδοση που έχετε, και αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που ευρίσκομαι ενώπιον δύο γερόντων της Κύπρου, του πατρός Διονυσίου και του πατρός Γαβριήλ, καθηγουμένου της κατεχόμενης Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ;


ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ;


Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Πολλάκις, ἐνθυμοῦμαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ μου, τὴν παιδικήν μου ἡλικίαν. Τὰς ἡμέρας ἐκείνας καὶ τὰς ὧρας τὰς ὁποίας ἔζησα εἰς τὸ οἰκογενειακόν μου περιβάλλον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ σχολεῖα τῆς πρωτοβαθμίου καὶ δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως. Τότε ὅτε αἱ συνθῆκαι ἦσαν ἐντελῶς διαφορετικαὶ καὶ εἰς μὲν τὴν οἰκογένειαν ὑπῆρχεν ἡ ἐν Χριστῷ ἀγωγή, ὁ σεβασμὸς εἰς τοὺς γονεῖς ἡμῶν, ἡ πειθαρχία καὶ ἡ συνέπεια, εἰς δὲ τὰ σχολεῖα ὑπῆρχεν ἡ ἐκπαίδευσις, - χωρὶς ἴσως, τὴν σημερινὴν πληθώραν τῆς "γνώσεως" καὶ τῶν τρόπων ἀποκτήσεως αὐτῆς - εἰς τὴν τελείαν, σχεδόν, μορφήν της. Μία ἐκπαίδευσις ἡ ὁποία "ἐστηρίζετο" πρωτίστως εἰς τὴν ἠθικὴν κατὰ Χριστὸν ἀγωγὴν τῶν μαθητῶν, ἀκολούθως εἰς τὴν μάθησιν τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους ἡμῶν καὶ τὴν ἀναζωπύρωσιν τῆς Ἐθνικῆς συνειδήσεως, καὶ τέλος εἰς τὴν γενικὴν παιδείαν καὶ γνῶσιν. Μίαν παιδείαν ἡ ὁποία ἤρχιζεν ἀπὸ τὴν πρωϊνὴν (ἢ ἀπογευματινὴν προσευχήν, διότι τότε ὑπῆρχον καὶ τὰ ἀπογευματινὰ σχολεῖα) καὶ περιεῖχεν εἰς τὴν ἑβδομαδιαῖαν λειτουργίαν της, μίαν ἡμέραν τὸν ἀπαραίτητον Ἐκκλησιασμόν, τὴν ὥραν τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος ἑκάστης Κυριακῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν δικαιολογουμένην "παράκαμψιν", ἀπὸ τὰ ... μαθηματικὰ καὶ τὰ ἀρχαῖα καὶ τὴν ἔκθεσιν, εἰς τὴν ἀφήγησιν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν γεγονότων, διὰ νὰ διεγείρουν τὰς μαθητικὰς καρδίας! Εἰς αὐτὰς τὰς ὧρας ἐμάθομεν, τὸ "Πιστεύω ...", τὸ "Πᾶτερ ἡμῶν ...", τὸ "Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ...", τὸ "Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ..." καὶ τὸν ὅρκον τῆς φιλικῆς ἑταιρίας, τὰ ἐθνικά μας τραγούδια - "ὅλη δόξα ὅλη χάρη ...", "Περνάει ὁ στρατὸς τῆς Ἑλλάδος φρουρός ...", "Πάντα κι’ ὅπου σ’ ἀντικρύζω μὲ λαχτάρα σταματῶ ...", "Ἔχω μιὰ ἀδελφὴ στὸν κόσμο ξακουστή, τὴν λένε Βόρειο Ἠπειρο, τὴν ἀγαπῶ πολύ ..." -  καὶ πλῆθος ἄλλων εὐχῶν καὶ ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ Ἐθνικῶν λόγων καὶ ἀσμάτων, τὰ ὁποῖα εἰσέτι, παραμένουσιν "ἐγγεγραμμένα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν".
Ἐνθυμοῦμαι, ἐπίσης, κατ’ αὐτὰς τὰς ὧρας τῆς περισυλλογῆς μου, τὴν φοίτησιν ἡμῶν εἰς τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα, ὅτε, καθ’ ἑκάστην Κυριακήν, εὐθὺς μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἐσπεύδομεν εἰς τὸ Κατηχητικὸν Σχολεῖον τοῦ ἀειμνήστου γέροντος π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου, κρατοῦντες ἀνὰ χεῖρας τὸ τετράδιον (ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐγράφομεν τὰ "Διδάγματα" καὶ τὰ "Ρητὰ" ἑκάστου μαθήματος) καὶ ἀνεμένομεν τὴν νέαν ἀφήγησιν καὶ ἁγιογραφικὴν ἱστορίαν, παρὰ τῆς κατηχητρίας ἡμῶν καὶ νῦν μοναχῆς Μάρθας, ἡ ὁποία μᾶς ἔθελγεν κυριολεκτικῶς καὶ μᾶς ἀνεβίβαζεν πνευματικῶς εἰς ὕψη Παραδείσια. Μετὰ τὴν Κατήχησιν, κατὰ τὴν τάξιν τοῦ "πρώτου Κατηχητοῦ" τῶν Πατρῶν καί, ἴσως, τῆς Ἑλλάδος, ἀκολουθοῦσεν ἡ ὑμνωδία ὑπὸ τῆς ἀειμνήστου μαθητρίας αὐτοῦ, Ἀθηνᾶς Θεοδοσίου ἥτις εἶχεν μαθητεύσει τὴν Βυζαντινὴν Μουσικὴν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ, ἐκ τῶν κορυφαίων Μουσικοδιδασκάλων, Ἰωάννου Σακελλαρίδου. Ὑμνωδία, "ἐν ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς", μανθάνοντες τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους τοὺς ὁποίους ἐν συνεχείᾳ ... "ἐκτελούσαμεν" εἰς τὰς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς, εἰς τούς, κατ’ ἔτος, Χαιρετισμοὺς πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ ἄλλας λατρευτικὰς συνάξεις.
Ἀργότερα δέ, ὅταν εἴμεθα εἰς τὰς τελευταίας τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ Γυμνασίου (ἑξαταξίου), εὐτυχήσαμεν ἵνα μαθητεύσωμεν εἰς τὸν "μοναδικὸν κατηχητὴν" τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, τὸν ἀείμνηστον Γεώργιον Οἰκονόμου, - διὰ τὸν ὁποῖον ἠξιώθημεν ἵνα συγγράψωμεν ἰδιαίτερον πόνημα - παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ὁποίου ἐμάθομεν ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα - ἄνευ τινος ὑπερβολῆς - δὲν ἐμάθαμεν οὔτε εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Κατηχήσεις Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, κατηχήσεις ἱεροῦ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Θεῖοι καὶ Ἱεροὶ Κανόνες (Ἱερὸν Πηδάλιον), Δογματικαὶ διδασκαλίαι τῆς Ἁγίας ἡμῶν Πίστεως, ἅπαντες σχεδὸν οἱ ὕμνοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἦσαν τὰ κατηχητικὰ μαθήματα ἑκάστης Κυριακῆς. Κατήχησις καὶ μόνον ... ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ!!!
Κατὰ τὴν περίοδον δὲ τῆς φοιτήσεώς μου εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅτε διεμένομεν πλησίον τοῦ νεωτέρου πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, συμμετείχωμεν εἰς τὰς ἀνδρώας συνάξεις - καθ’ ἑκάστην Κυριακὴν ἑσπέρας - θέτοντες ποικίλας ἐρωτήσεις ἐπὶ Ἐκκλησιολογικῶν καὶ Ἁγιογραφικῶν καὶ ἄλλων θεμάτων, ἐπὶ τῶν ὁποίων καὶ ἀπήντει ὁ μακαριστὸς καὶ σοφὸς γέροντας. Σκοπὸς δὲ πάντοτε τῶν τοιούτων μαθημάτων καὶ κατηχήσεων ἦτο ... ΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ! Ἡ, ἐν Χριστῷ, πορεία ἡμῶν καὶ ἡ δόξα τοῦ Θείου Ὀνόματος καὶ ἡ Οὐράνιος Βασιλεία καὶ Δόξα!   
Ταῦτα ἐνεθυμήθην καὶ ἐνθυμοῦμαι συχνάκις, καὶ μακαρίζω, ἀφ’ ἑνὸς τοὺς εὐλαβεστάτους γονεῖς ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνεπιστεύθησαν τὴν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησίν μας, εἰς τοιούτους εὐλογημένους κατηχητὰς καὶ διδασκάλους, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τούτους, τοὺς κατηχητὰς καὶ κατηχητρίας ἡμῶν, οἵτινες διεπαιδαγώγησαν ἡμᾶς "ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου".
Ὅμως, ἐν συνεχείᾳ, ἡ θλῖψις καὶ ἡ στεναχωρία κυριεύουσι τὴν καρδίαν μου, καθόσον βλέπω εἰς τὴν μὲν ἐκπαίδευσιν νὰ ἔχουσι ἐξοβελισθῇ ... ὅ,τι γνήσιον Θρησκευτικόν, ὅ,τι Ἐθνικόν καὶ Ἑλληνικόν, ὅ,τι Πατροπαράδοτον καὶ ἠθικόν! Οἱ μαθηταί, πλέον, καὶ αἱ μαθήτριαι ὀλιγωροῦσι ἀκόμη καὶ εἰς τὴν στοιχειώδη μάθησιν, καὶ αἱ "ἀπαραίτητοι" λεγόμεναι γνώσεις εἶναι ὅ,τιδήποτε ἄλλο, ἄσχετον πρὸς τὴν ... ἀπαραίτητον ἠθικήν, Ἐθνικὴν καὶ Πνευματικὴν κατάρτισιν! Ἡ μόρφωσις, - ὡς τοῦτο διαπιστοῦται καὶ ἀπὸ τοὺς πλέον ... δυσπίστους - διατηρῆται στοιχειωδῶς καὶ μόνον, εἰς τὴν πρωτοβάθμιον λεγομένην ἐκπαίδευσιν, καὶ ἔκτοτε πλέον ἡ τοιαύτη ἐπαφίεται εἰς τὴν εὐσυνειδησίαν τινῶν καθηγητῶν καὶ καθηγητριῶν (... ἴσως καὶ ὄχι) καὶ εἰς τὴν θέλησιν καὶ ἐπιθυμίαν, γονέων τινων καὶ μαθητῶν!
Ἡ ἰδία, ὅμως, ἄν μη καὶ χειροτέρα κατάστασις ἐπικρατεῖ εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν παιδείαν. Ἐκεῖ ὅπου, δυστυχῶς "ὑπεχώρησαν", ... τὰ θαύματα καὶ αἱ παραβολαὶ καὶ ἡ "ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία" τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ δυστυχῶς εἰσῆλθον καὶ ἐπεκράτησαν, ... καινοφανεῖς διδασκαλίαι καὶ ἐξωεκκλησιαστικαὶ ἐκδηλώσεις ... Ἀντὶ εὐπρεποῦς ἐμφανίσεως καὶ ἐνδύσεως, βλέπομεν πολλάκις καὶ ἐξάλλους ἐνδυματολογικὰς καὶ ἄλλας ... ἰδιορυθμίας, ἀντὶ τῶν ὕμνων, ἀκούονται ἄσματα καὶ τραγούδια κοσμικά, (συνοδεύονται δὲ πολλάκις καὶ ὑπὸ μουσικῶν ὀργάνων καὶ χορῶν καὶ ἄλλων ἀνεπιτρέπτων ἐκδηλώσεων! Ἐσχάτως δὲ ἐπληροφορήθημεν ἐκ τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως, ὅτι εἰς κάποια τοιαῦτα "κατηχητικά" διοργανοῦνται, "μασκὲ" ἑσπερίδες καὶ "πάρτυ Καρναβαλικά"!!!) καὶ ἀντί ἁγιογραφικῶν διηγήσεων καὶ Πατερικῶν κατηχήσεων καὶ Ἱερῶν Κανόνων καὶ Ἁγίας Γραφῆς, ... συζητήσεις ἀνούσιαι καὶ κοινωνικὰ προβλήματα καὶ ... ἕνας (δῆθεν) κοινωνικὸς "καθωσπρεπισμός", διότι "αὐτὰ ἀπαιτοῦνται σήμερον διὰ νὰ ἔλθωσιν οἱ νέοι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν". Ἐλάχιστα, πλέον, εἶναι ἐκεῖνα τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα εἰς τὰ ὁποῖα ἀκούεται ὁ μεστὸς καὶ μοναδικὸς Εὐαγγελικὸς Θεῖος Λόγος καὶ οἱ φοιτῶντες εἰς αὐτά, ἀποφοιτοῦσι ὄντως πεπαιδευμένοι καὶ ἐν Χριστῷ κατηχημένοι! Ὡς παρρηγορία προβάλλεται ὑπὸ τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας, ὅτι εἰς ἑκάστην Μητρόπολιν ὑπάρχωσιν Κατηχητικὰ Σχολεῖα καὶ θλιβερὰ "ἐπωδὸς" καὶ αὐτο-καθησυχασμός, ὅτι "νέοι δραστηριοποιοῦνται εἰς τὸ ἔργον τῆς Ἐκκλησίας". "Ἔντεχνος" ἰκανοποίησις ἀκούεται καὶ δεικνύεται συχνάκις, ὑπό τινων γονέων, ἀλλὰ καὶ ὑπ’ αὐτῶν τῶν ἰδίων τῶν "κατηχουμένων", ὅτι ... "πηγαίνομεν εἰς τὸ Κατηχητικόν", "τὰ παιδιά μας φοιτοῦν εἰς τὸ Κατηχητικόν" καὶ "ὁ νοῶν νοείτω ...".
Ὄντως, φοβοῦμαι, ὅτι θὰ θορυβοῦνται τὰ ὀστᾶ τῶν κεκοιμημένων καὶ ἀειμνήστων ἁγίων Κατηχητῶν καὶ Κατηχητριῶν, ὅταν αἱ ἅγιαι καὶ τίμιαι ψυχαί των βλέπωσι τὸ τοιοῦτον "κατάντημα" τῶν δῆθεν Κατηχητικῶν. Ἠρώτησα κάποτε μίαν τοιαύτην "κατηχήτριαν" - ὡς ἡ ἰδία μοῦ συνεστήθη - ποῖα μαθήματα διδάσκει εἰς τὰ παιδία τὰ ὁποῖα ἐξεπαίδευεν "πνευματικῶς", καὶ ἄνευ τινός συστολῆς, μοῦ ἀπήντησεν ὅτι ... "δὲν διδάσκω κάτι˙ ἁπλῶς τραγουδᾶμε καὶ παίζουμε"!
Ἄνευ περαιτέρω σχολίων, θεωρῶ ὅτι δικαίως ... ἀνησυχοῦμεν διὰ τὸ μέλλον!

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 29 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 29 Φεβρουαρίου


1504: Στην Τζαμάικα, ο Χριστόφορος Κολόμβος, γνωρίζοντας ότι θα γίνει έκλειψη Σελήνης, χρησιμοποιεί τη γνώση του για να πείσει τους ιθαγενείς να του παράσχουν προμήθειες.
1584: Πρώτη εμφάνιση της 29ης Φεβρουαρίου ως πρόσθετης ημέρας κάθε δίσεκτου έτους. Η προσθήκη αυτή αποφασίστηκε το 1581 από τον πάπα Γρηγόριο ΧΙΙΙ, ο οποίος αφαίρεσε και 11

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ὅσιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος

Ὁ Ὅσιος Κασσιανὸς γεννήθηκε στὴν Ρώμη ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ ἐπιφανεῖς, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν νὰ τὸν ἀναθρέψουν &mu ...
περισσότερα...
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ«Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα
τὰ ὅπλα τοῦ φωτός.» (Ρωμ. ΙΓ΄ 12).

Μία ὑπόδειξη, ἀλλὰ ταὐτόχρονα καὶ μία προσπάθεια εὐαισθητοποίησης, βλέπουμε στὰ παραπάνω λόγια τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου ποὺ εἶναι ἡ τελευταία ἡμέρα πρὶν μποῦμε στὴν Ἁγία καὶ μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ὑπόδειξη ἀπὸ τὸν μέγα

ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - Κεκοιμημένοι όχι Νεκροί

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Δρομοκήρυξ: «Ο ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ… ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ»!!

Δρομοκήρυξ: «Ο ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ… ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ»!!: ΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ… Δυστυχώς, όσο περνούν τα χρόνια, αντί να ωριμάζουμε πνευματικά, μέρα με την...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


Σαν σήμερα 28 Φεβρουαρίου628: Ο Χοσρόης Β' της Περσίας εκτελείται υπό τις διαταγές του Καβάδη Β'.
870: Λήγει η Δ' Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως.
1525: Εκτελείται ο βασιλιάς των Αζτέκων, Κουαουτέμοκ, κατόπιν διαταγής του κατακτητή Ερνάν Κορτές.

Δρομοκήρυξ: «ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΝ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ, ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ»!!!

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητής

Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητὴς ἔζησε καὶ ἔδρασε ἐπὶ τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Λέοντος Γ’ τοῦ Ἰσαύρο ...
περισσότερα...

Κυριακη των Αποκρεών - Η τελική κρίση - Γερων Νίκων

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Λέσβος και Χίος, όπως Πισοδέρι – Έξω τώρα οι ΜΚΟ

Η κυβέρνηση προσπαθεί με την βία των ΜΑΤ και των δακρυγόνων να κάμψει την θέληση των κατοίκων, που απαιτούν να πάψουν τα νησιά, του βορειοανατολικού Αιγαίου, να λειτουργούν ως χώροι υποδοχής για πληθυσμιακές εισροές που είναι πλέον οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη και

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 27 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 27 Φεβρουαρίου


380: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μέγας Θεοδόσιος, με διάταγμα αναγνωρίζει τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους.
1700: Ανακαλύπτεται το νησί της Νέας Βρετανίας, στο Αρχιπέλαγος του Βίσμαρκ, στην Παπούα Νέα Γουινέα.
1812: Ο ποιητής Λόρδος Βύρων δίνει την πρώτη ομιλία του ως μέλος της Βουλής των Λόρδων, υπερασπίζοντας τις βίαιες αντιδράσεις των Λουδιτών ενάντια στη βιομηχανοποίηση.

Δρομοκήρυξ: Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ, Η ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔ...

Δρομοκήρυξ: Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ, Η ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔ...: «Ό,τι και αν πράττωμε, με έργα ή με λόγια, να έχωμε μάρτυρα γνήσιο την συνείδησή μας ότι αυτό, είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού»!!...

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ὅσιος Προκόπιος ὁ Ὁμολογητής ὁ Δεκαπολίτης

Ὁ Ὅσιος Προκόπιος ὁ Δεκαπολίτης ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (717 – 741 ...
περισσότερα...

Κυριακή της Απόκρεω

Κυριακή του Ασώτου - Δημήτριος Παναγόπουλος

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ «ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ», ΑΛΛA «ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ» (Δ. Νατσιός)

Δν χρειαζόμαστε «Δασκάλους μπιστοσύνης»,λλὰ «Δασκάλους Ρωμιοσύνης»

 Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

.                       Δὲν θυμᾶμαι πότε, ἔχει ἀρκετὰ χρόνια, δημοσιεύτηκε σὲ μεγάλης κυκλοφορίας ἐφημερίδα, σκιτσογραφία ποὺ ἑρμήνευε ἀριστοτεχνικὰ τὸ πρόβλημα ποὺ ὀνομάζεται παιδεία. Τὸ σκίτσο παρίστανε δύο ἴδιες εἰκόνες, στὶς ὁποῖες πρωταγωνιστοῦν τὰ ἴδια πρόσωπα.  (Ἡ λέξη «σκίτσο», ἰταλική, ὅπως καὶ τὸ γνωστὸ «σκέτς», εἶναι ἀντιδάνεια ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη «σχέδιο»).

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ ΚAΛΦΑΣ

 γιος Νεομάρτυρας ωάννης  Κάλφας1 (26.2.1575)

ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ἀθ. Οἰκονόμου,
δάσκαλο, συγγραφέα

“Πληγὰς ἀριθμεῖν μὴ Ἰωάννη θέλε,
Σκηνὰς δὲ μᾶλλον, ἃς ἔχει ἔνδον πόλος”.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ: Ὁ Ἰωάννης ἦταν ἕνας τεχνίτης τῆς πέτρας, εἰδικὸς στὰ σκαλίσματα, ἀπὸ τὸ Γαλατὰ τῆς Πόλης. Συχνὰ ἐργαζόταν στὸ σαράι τοῦ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 26 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 26 Φεβρουαρίου


380: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μέγας Θεοδόσιος, με διάταγμα αναγνωρίζει τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους.
1266: Ο στρατός του Καρόλου, κόμη του Ανζού, νικά τις γερμανικές και σικελικές δυνάμεις υπό τον βασιλιά Μανφρέδο της Σικελίας στη μάχη του Μπενεβέντο. Ο τελευταίος σκοτώνεται στη μάχη.

Δρομοκήρυξ: ΑΛΑΛΟΣ ΚΑΘ’ ΥΠΑΚΟΗΝ!!!

Δρομοκήρυξ: ΑΛΑΛΟΣ ΚΑΘ’ ΥΠΑΚΟΗΝ!!!: Ένας νέος, ευγενής και πλούσιος, θέλησε ν' ακολουθήσει την ερημική ζωή. Έψαξε και βρήκε τον πιο αυστηρό Γέροντα στην έρημο και τ...

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Πορφύριος Ἐπίσκοπος Γάζης

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ πλούσιους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀφοῦ ἐγκατέλειψε καὶ γονεῖς καὶ πλούτη, στὰ χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Ἀρκαδίου καὶ Ὀνωρίου, ἀναχώρησε γιὰ τὴν Αἴγυπτο ποὺ ἦταν τότε μεγάλο μοναστικὸ κέντρο καὶ ἔγινε μοναχὸς σὲ σκήτη. Μετὰ πενταετὴ διαμονὴ ἦλθε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ κήρυσσε στοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς Ἕλληνες τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ ἀσθένησε σοβαρὰ ἀπὸ κίρρωση τοῦ ἥπατος, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἀσθένειά του δὲν παρέλειπε καθημερινὰ νὰ ἐπισκέπτεται τὸ Ναὸ τῆ ...
περισσότερα...

Ο "Χερουβικός Ύμνος" όπως ακουγόταν στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ μέχρι το 1453

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Δρομοκήρυξ: Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ ΕΛΙΕ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΧΑΣΤΡΙΑ.

Δρομοκήρυξ: Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ ΕΛΙΕ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΧΑΣΤΡΙΑ.: Ο Γαλακτίων Έλιε, γεννήθηκε στο χωριό Πιπιρίγκ. Εγκατέλειψε τον κόσμο από νεαρή ηλικία και έγινε δόκιμος μοναχός στους κόλπους της κ...

'' Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ''

Κυριακη των Αποκρεών - Η τελική κρίση - Γερων Νίκων

Άγ Εφραίμ Κατουνακιώτης Σας μιλάω από την πικρή μου πείρα Σοφία Χατζή 0...

Η Έννοια της ''Πρώτης Στολής''του Αδάμ..Η ''αδημονία'' του Θεού για τον ...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 25 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 25 Φεβρουαρίου


1793: Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον προεδρεύει στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο στην ιστορία των ΗΠΑ.
1822: Καταργείται η δουλεία στην Ελλάδα, με διάταξη του Συντάγματος της Επιδαύρου.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Ταράσιος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Ὁ Ἅγιος Ταράσιος γεννήθηκε, ἀνατράφηκε καὶ ἐκπαιδεύθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς κα ...
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΑΓ. ΙΣΑΑΚ ὁ ΣΥΡΟΣ καὶ Η “ΑΓΧΟΝΗ” τῆς ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ

Ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος
καί ἡ «ἀγχόνη» τῆς ψευδωνύμου γνώσεως

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Φωτοπούλου,
ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς

(μέ ἀφορμή τή νέα μετάφραση
τῶν ἀσκητικῶν ἔργων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ
ἀπό τίς Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ»).

.                  Ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ, «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως». Ὁ σαρκωθείς Λόγος μᾶς πῆρε ἀπό τό σκότος τῆς ἀγνωσίας καί τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς δίδαξε νἀ Τόν προσκυνοῦμε ὡς ὄντα Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης. Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος μᾶς διδάσκει: «Γιά χιλιάδες χρόνια κυριαρχοῦσε στόν

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - Η Τελική Κρίσης

Μακαριστός Δοχειαρίου Γρηγόριος: "Ο γελωτοποιός των θείων και των ιερών είναι εφτά φορές καταραμένος"
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Μακαριστός Δοχειαρίου Γρηγόριος: “Ο γελωτοποιός των θείων και των ιερών είναι εφτά φορές καταραμένος”

Ας θυμηθούμε τι έλεγε ο Μακαριστός Δοχειαρίου Γρηγόριος για την Τσικνοπέμπτη, το καρναβάλι και όσους αρέσκονται να εμπαίζουν την Εκκλησία, το ράσο και τον σταυρό.
Ἐφέτος ἀφιέρωσαν οἱ Θεσσαλονικεῖς τὴν Τσικνοπέμπτη στὸν ἐμπαιγμὸ τῆς

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου

391: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Θεοδόσιος Α', απαγορεύει την ειδωλολατρία. Στο πλαίσιο αυτό παύει και η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν ξεκινήσει το 776 π.Χ.
1386: Δολοφονείται στη Βούδα ο βασιλιάς Κάρολος Γ' της Νεαπόλεως.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Εὕρεσις Τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννη

Ὅταν ἀποκεφαλίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἡρώδη, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἡ τίμια κεφαλὴ αὐτοῦ τοποθετήθηκε μέσα σὲ ἀγγεῖο ἀ& ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

Σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου


303: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός διατάσσει την καταστροφή της χριστιανικής εκκλησίας στη Νικομήδεια, αρχίζοντας τον οκταετή διωγμό κατά των Χριστιανών.
532: Θεμελιώνεται από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, έργο των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισιδώρου, μετά την καταστροφή του

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Σμύρνης

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πολύκαρπος γεννήθηκε περὶ τὸ 80 μ.Χ. ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεους γονεῖς, τὸν Παγκράτιο κ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ


«καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ...
δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν» (Α΄ Κορ. Η΄ 11)

Τὶ εἶναι ὁ ἄνθρωπος;

Διαβάζοντας τὰ πάρα πάνω λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, αἰσθάνομαι, ὅτι τὸ πρῶτο ἐρώτημα ποὺ γεννᾶται μέσα μας, εἶναι: «Τὶ εἶναι ἐπὶ τέλους ὁ ἄνθρωπος;». Ὁ ἴδιος ὁ (κοσμικὸς) ἄνθρωπος θὰ ἀπαντήσῃ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ βιολογικὸ ἐκεῖνο ὂν, μὲ τὶς συγκεκριμμένες διαστάσεις καὶ τὸ συγκεκριμμένο βάρος, μὲ τὴν

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 22 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 22 Φεβρουαρίου


1371: Ο Ροβέρτος Β' γίνεται βασιλιάς της Σκωτίας ξεκινώντας τη δυναστεία των Στιούαρτ.
1630: Ο Ινδιάνος Κουαντεκίνα γνωρίζει στους Βρετανούς αποίκους το ποπ κορν.
1821: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο για να κηρύξει την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας

Τὰ ἱερὰ λείψανα εὑρέθηκαν ἐπὶ βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου (610 – 641 μ.Χ.) καὶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Θωμὰ Α’ (607 – 610 μ.Χ.) κείμενα στὴ γῆ. Μετὰ δὲ ἀπὸ ἀρκετὸ χρόνο ἀποκαλύφθηκε μὲ θεία ἐπιφάνεια στὸν κληρικὸ Νικόλαο, ποὺ ἦταν καλλιγράφος, ὅτι τὰ ἱερὰ λείψανα ἀνῆκαν στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Ἀνδρόνικο καὶ Ἰουνία, τοὺς ὁποίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μνημονεύει στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του.
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


Σαν σήμερα 21 Φεβρουαρίου1431: Αρχίζει η δίκη της Ιωάννας της Λωραίνης, στο Ρουέν της Γαλλίας, έδρα της αγγλικής κυβέρνησης κατοχής.
1437: Δολοφονείται ο Ιάκωβος Α' της Σκωτίας.
1613: Στη Ρωσία, ανακηρύσσεται Τσάρος ο Μιχαήλ Ρομανώφ. Η δυναστεία των Ρομανώφ έμεινε στο θρόνο για 3 αιώνες, έως την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος ὁ ἐν Συμβόλοις

Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ σῳζόμενη Ἀκολουθία αὐτοῦ, ἔζησε κατὰ τὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας κ&alp ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


Σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου1685: Ο Ρενέ-Ρομπέρ Καβελιέ ιδρύει το οχυρό Σεν Λουί στον κόλπο Ματαγκόρντα δημιουργώντας έτσι τη βάση για την αξίωση της Γαλλίας στο Τέξας.
1724: Κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο η όπερα του Χέντελ «Ιούλιος Καίσαρας».

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Λέων ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Κατάνης

Ὁ Ἅγιος Λέων γεννήθηκε στὴ Ραβέννα τῆς Ἰταλίας ἀπὸ γονεῖς εὐλαβεῖς καὶ εὐγενεῖς. Ἀφοῦ σπούδασε, χειροτονή& ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

Η Θεία Πρόνοια στον Απελευθερωτικό Αγώνα του ΄55 ΄59 της EOKA

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


Σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου197: Ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος νικά τον σφετεριστή Κλαύδιο Αλβίνο στη μάχη του Λούγδουνουμ, την πιο αιματηρή μάχη μεταξύ ρωμαϊκών στρατευμάτων.
1674: Αγγλία και Ολλανδία, τερματίζοντας τον Τρίτο Αγγλο-Ολλανδικό Πόλεμο, υπογράφουν τη συνθήκη του Γουέστμινστερ, με την οποία η αποικία των Ολλανδών, το Νέο Άμστερνταμ περνά στα χέρια των Εγγλέζων, που την ονομάζουν Νέα Υόρκη.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Οἱ Ἅγιοι Ἄρχιππος, Φιλήμων καὶ Ἀπφίας οἱ Ἀπόστολοι

Καὶ οἱ τρεῖς Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀπφίας ἢ Ἀπφίων, Ἄρχιππος καὶ Φιλήμων συναριθμοῦνται μεταξὺ τῶν Ἁγίων Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων, τῶν ὁποίων ἡ Σύναξη ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία στὶς 4 Ἰανουαρίου. Περὶ τῆς Ἁγίας Ἀπφίας ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολή: «καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ». Συνεμαρτύρησε μετὰ τῶν Ἀποστόλων Φιλήμονος, Ἀρχίππου καὶ Ὀνισήμου ἐπὶ αὐτοκράτορα Νέρωνος (54 – 68 μ.Χ.) καὶ φέρεται ὡς σύζυγος τοῦ Ἀποστόλου Φιλήμονος. Ὁ Ἀπόστολος Ἄρχιππος, ἦταν μαθητὴς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰ ...
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου


842: Λήγει η Εικονομαχία. Η Θεοδώρα, σύζυγος του τελευταίου εικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου, επιβάλει την αποκατάσταση της προσκύνησης των ιερών εικόνων.
1637: Στα ανοικτά των ακτών της Κορνουάλης στην Αγγλία, ο Ισπανικός Στόλος αναχαιτίζει έναν σημαντικό Αγγλο-ολλανδικό Στόλο 44 πλοίων συνοδευόμενο από έξι πολεμικά, καταστρέφοντας ή καταλαμβάνοντας 20 από αυτά.