Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

614: Ο βασιλιάς Χλωτάριος Β’ εκδίδει το Έδικτο του Παρισιού (Edictum Chlotacharii), με το οποίο π