Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου (συνέχεια) 

Τὸ Βάπτισμα χρὴ τελεῖν εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ὑπεραγίας Τριάδος ἀπαγγελομένων τῶν λόγων: "Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ... εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος", ἐνετείλατο Αὐτὸς ὁ Σωτήρ, βαπτίζειν πάντα τὰ ἔθνη. Μετὰ τοσαύτην δὲ σαφῆ καὶ ὁρισμένην ἐντολήν, οὕτω καὶ οὐδαμῶς ἄλλως ἀπὸ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς, ἐτέλει ἡ Ἐκκλησία τὸ Βάπτισμα. Περὶ τούτου μαρτυροῦσιν  οἱ Ἀποστολικοὶ κανόνες, "Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου διάταξιν μὴ βαπτίσῃ εἰς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, ἀλλ᾿ εἰς τρεῖς ἄναρχους, ἢ εἰς τρεῖς υἱούς, ἢ εἰς τρεῖς παρακλήτους, καθαιρείσθω" (Κανὼν μθ΄ Ἁγ. Ἀποσ.).
 
Ἡ ἀόρατος, τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, δύναμις καὶ ἡ ἀπαγόρευσις ἐπαναλήψεως αὐτοῦ.
 
Καθ' ὃν χρόνον ὁ τῇ Ἁγία πίστει κατηχούμενος, καταδύεται ὁρατῶς, εἰς τὸ τοῦ Βαπτίσματος ὕδωρ, ἀπαγγελομένων τῶν λόγων, "Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ... εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος", ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις, ἐνεργεῖ ἀοράτως ἐφ' ἅπασσαν τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ, 1. ἀναγεννᾷ αὐτοὺς ἢ οἰκοδομεῖ ὡς ἐμαρτύρει Αὐτὸς ὁ Χριστὸς ὁ Σωτήρ, ἐν τῇ πρὸς τὸν Νικόδημον ὁμιλίᾳ, "ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι" (Ἰωάν γ΄ 5-6). Ἐντεῦθεν ὀνομάζει καὶ ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος τὸ Βάπτισμα, λουτρὸν παλιγγενεσίας (Τίτ. γ΄ 5). 


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὸ μεγάλο καὶ ἀνερμήνευτο γεγονὸς τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως τοῦ &Upsilon ...
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
25/12/2020
Σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου


274: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Αυρηλιανός, αφιερώνει έναν ναό στο θεό Ήλιο, την ημέρα που οι Ρωμαίοι γιορτάζουν τη χειμερινή ισημερία και την αναγέννηση του ήλιου.

376: Καθιερώνεται στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζαντινής) ο