Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Πάντες


Πραγματικὰ εἶναι θαυμαστὸς ὁ Θεὸς μέσα στοὺς ἁγίους του. Γιατί ὅταν κανεὶς ἀναλογισθεῖ τοὺς ὑπερφυσικοὺς ἀγῶνες τῶν μαρτύρων, πὼς μὲ ἀσθενὴ σάρκα καταντρόπιασαν τὸν ἰσχυρὸ στὴ κακία, πὼς ἔμειναν ἀναίσθητοι στὶς ὀδύνες καὶ στὰ τραύματα, καθὼς ἀγωνίζονταν μὲ σώματα πρὸς φωτιά, πρὸς τὸ ξίφος, πρὸς ποικίλα καὶ θανατηφόρα εἴδη βασάνων καὶ ἀντιπαρατάσσονταν μὲ καρτερία, ἐνῶ τοὺς ἔκοβαν τὶς σάρκες, τοὺς διάλυαν τοὺς ἁρμοὺς καὶ τοὺς συνέτριβαν τὰ ὀστά, ὅμως διαφύλαξαν τὴν ὁμολογία τῆς πίστεως στὸ Χρι ...
περισσότερα...

Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

29 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ἀπόστολος


Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἡ ἡρωικότερη ἀποστολικὴ μορφὴ τῆς πρώτης Χριστιανικῆς περιόδου, ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ μοναδικὸς διδάσκαλος καὶ ὁ σπουδαιότερος παιδαγωγὸς τῆς Οἰκουμένης, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀγωνιστὴς καὺ φυτουργὸς τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζονται μὲ τὸ μεγαλύτερο θαυμασμὸ καὶ ἐξυμνοῦν μὲ τὰ καλύτερα λόγια τὴν προσωπικότητά του, τὸ καταπληκτικὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του καὶ τὴ μοναδικὴ διδασκαλία του. Μάλιστα ὁ κυριότερος ἑρμηνευτής του, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΠαρασκευή 28 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων καὶ Θαυματουργῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς


«Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου· καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀθανασίας καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων καὶ παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης καὶ Εὐδοξίας».Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κύρος καὶ Ἰωάννης, Ἀθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία († 31 Ἰανουαρίου) ἄθλησαν κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σήμερα ἑορτάζεται ἡ εὕρεση τῶν ἱερῶν λειψάνων αὐτῶν. Ἡ Σύναξή τους ἐτελεῖτο «ἐν τοῖς Φωρακίου καὶ ἐν ταῖς Ἀρκαδια ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ὁ Ξενοδόχος


Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἐγεννήθηκε στὴ Ρώμη, ἀπὸ εὔπορους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς καὶ ἦταν συγγενὴς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἐσπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία καὶ ἰατρική. Μεταχειρίσθηκε ὅμως τὴν ἰατρικὴ ὄχι σὰν ἐπικερδὲς ἐπάγγελμα, ἀλλὰ γιὰ εὐεργετικοὺς καὶ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. Ὁδηγὸς στὸ βίο του ἦταν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν οἰκτίρμων ἐστί». Ἔτσι ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἦταν προστάτης ἰατρὸς τῶν φτωχῶν. Τὴν οἰκία του τὴν εἶχε μετατρέψει σὲ νοσοκομεῖο καὶ περιέθαλπε πάσ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ἐν Θεσσαλονίκη


Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ καταγόταν ἀπὸ τὴ βόρεια Μεσοποταμία, ποὺ ἦταν μεγάλο μοναστικὸ κέντρο, καὶ ἐγεννήθηκε περὶ τὸ 450 μ.Χ. Γιὰ λόγους ποὺ δὲν ἀναφέρονται ἦλθε στὴ Θεσσαλονίκη μαζὶ μὲ τὸ μοναχὸ Ἀδολᾶ. Κατὰ τὸ βιογράφο τους ὁ Ὅσιος εἰσῆλθε ἀρχικὰ στὴ μονὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θεοδώρου καὶ Μερκουρίου, ἐπιλεγομένη Κουκουλλιατῶν, τῆς ὁποίας ἡ τοποθεσία προσδιορίζεται «ἐν τῷ ἀρκτικῷ μέρει τῆς πόλεως πλησίον τοῦ τείχους ἐν ᾧ ἐστι τὸ παραπόρτιον τῶν Ἀπροΐτων». Τὸ προσωνύμιο «Κουκουλλιατῶν» ἢ «Κουκουλλατῶν» δ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία ἡ Ὁσιομάρτυς ἡ πολύαθλος


Ἡ Ὁσιομάρτυς Φεβρωνία ἐμόναζε σὲ κάποιο μοναστήρι τῆς πόλεως Νισίβεως τῆς Μεσοποταμίας μαζὶ μὲ τὴ θεία της Βρυαίνη καὶ τὴν ἀδελφὴ Θωμαΐδα, διότι ὅλες οἱ ἄλλες μοναχές, ἀφοῦ ἐπληροφορήθηκαν ὅτι ἔρχονταν στὴ μονὴ πρὸς σύλληψή τους στρατιῶτες τοῦ ἡγεμόνος Σελήνου (288 μ.Χ.), κατὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦ Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.), ἐζήτησαν σωτηρία διὰ τῆς φυγῆς. Προσελθόντες δὲ οἱ στρατιῶτες τὶς ἀπήγαγαν πρὸς τὸν Σελῆνο, ὁ ὁποῖος καὶ ἐπέβαλε τὴν Ὁσία Φεβρωνία σὲ φρικότατα βασανιστήρια, ἀφοῦ ἀρνήθηκ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος


«....Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν....»   Τὴν Δευτέρα μετὰ τὴν Πεντηκοστή, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρός. Εἶναι ὁμοούσιο μὲ τὰ πρόσωπα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ κατὰ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως «συνπροσκυνεῖται καὶ συνδοξάζεται» μὲ τὸν Πατέρα καὶ μὲ τὸ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΣ !

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ !!!

«Planned Parenthood»: Yπερκέρδη από τις δολοφονίες αγέννητων μωρών...

Planned Parenthood Sign-240x161

H «Planned Parenthood» αποτελεί μία από τις πλέον απάνθρωπες οργανώσεις του πλανήτη, που με την δικαιολογία της προστασίας της υγείας και της ζωής των γυναικών κερδοφορεί με την δολοφονία αγέννητων μωρών, λειτουργώντας ως πρωτεργάτης των πραγματοποιούμενων εκτρώσεων αλλά και των εκστρατειών προώθησης και νομιμοποίησής τους στην κοινή γνώμη.

ΕΙΔΕΣ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ;;;

ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ο…ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕ ΤΑ 80 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΟ ΚΙΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟ (ΒΙΝΤΕΟ)

Απαντήστε κ. Κουβέλη, εσείς που υπογράψατε τους σφαγιασμούς σε μισθούς-συντάξεις-επιδόματα! Έχετε ή δεν έχετε 80 ακίνητα στο όνομά σας και γιατί τα γράψατε στο ΚΙΣ;
Για να μην φορολογείστε; Και ο λαός είναι το κορόΙδο να το σφάζετε σαν το αρνί στο γόνατο;
Την ίδια ερώτηση έχει...
υποβάλει και η “Ελεύθερη Ώρα” εδώ και μία εβδομάδα αλλά ο κ. Κουβέλης δεν έχει δώσει καμία απάντηση.

Η ασκητική ζωή της οικογενείας


Γέροντος Μάρκελλου Καρακαλληνού
Φύλακας άγγελος της οικογενείας είναι η άσκηση. Όταν λέµε άσκηση εννοούµε την λειτουργική ζωή της οικογενείας. Χωρίς την Εκκλησία δεν µπορεί να διατη­ρηθεί η οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει να έχει τον πνευµατικό της σαν τον οικογενειακό της γιατρό. Όταν είναι υπό την παρακολούθηση του πνευµατικού λύνονται όλα τα προβλήµατα και οι σύζυγοι αλληλοκατανοού­νται.

ΔΕΙΤΕ: Έξυπνες λύσεις σε απλά πράγματα!

Δεν είναι λίγες οι φορές που πνιγόμαστε κυριολεκτικά σε μια κουταλιά νερό θέλοντας να...

 αντιμετωπίσουμε απλά καθημερινά πράγματα που συμβαίνουν στην κουζίνα μας ή όταν ασχολούμαστε με κάποιες οικιακές δραστηριότητες και δεν γνωρίζουμε τη λύση στο πρόβλημα.Μια ματιά στη λίστα που ακολουθεί θα σας δείξει τον τρόπο που θα κάνετε τη ζωή σας ευκολότερη…

1. Για να βγει ευκολότερα το κέτσαπ από το μπουκάλι, βάλτε μέσα ένα καλαμάκι και τραβήξτε στη συνέχεια προς τα έξω.

Δήλωση ΒΟΜΒΑ από Μίκη ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ!!! Να τι πρέπει να κάνεις!!! πως απάντησε στην ερώτηση ενός νέου!!! (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝΕ ΟΛΟΙ)

Απάντηση ΒΟΜΒΑ του Μίκη Θεοδωράκη στην ερώτηση που δέχθηκε από έναν νέο "είμαι 21 χρονών και νιώθω σαν λιοντάρι στο κλουβί... 
Τι πρέπει να κάνω?"
Θέατρο Badminton 20.6.2013 - Συζήτηση στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας RECYCLING MEDEA (Μήδεια στην πλατεία Συντάγματος)


ΔΕΙΤΕ  ΤΟ  ΒΙΝΤΕΟ : ΕΔΩ

πηγη

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

23 ΙΟΥΝΙΟΥ

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς


Ὅταν συμπληρωνόταν ἡ πεντηκοστὴ ἡμέρα μετὰ τὴν ἀνάσταση, τῆς ὁποίας ἔφθασε τώρα ἡ μνήμη, ἐνῶ ὅλοι οἱ μαθητὲς ἦσαν συγκεντρωμένοι μαζὶ καὶ εὑρίσκονταν ὁμόψυχοι στὸ ὑπερῶο (οἶκος) ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ, ἀλλὰ καὶ στὸ προσωπικό του ὑπερῶο, στὸ νοῦ του, συναγμένος ὁ καθένας τους (διότι ἦσαν σὲ ἡσυχία καὶ ἀφιερωμένοι στὴ δέηση καὶ στοὺς ὕμνους πρὸς τὸ Θεό), ξαφνικά, λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «ἀκούσθηκε ἦχος ἀπὸ τὸν οὐρανό, σὰν ἀπὸ ὁρμὴ βιαίου ἀνέμου καὶ γέμισε τὸν οἶκο ὅπου κάθονταν» (Πράξ. β’, 1 – ...
περισσότερα...

Η ΚΟΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Η κεντρική κόπωση -που είναι γνωστή εδώ και 80 χρόνια- αντί να επηρεάζει τους μυς, χτυπά στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.
Δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας από την κούραση?  αυτό μας συμβαίνει όταν «κουράζεται» ο εγκέφαλός μας.  

Συμπτώματα όπως οι μυϊκοί πόνοι, η εφίδρωση και το κοκκίνισμα προσώπου δείχνουν ότι ο εγκέφαλός μας «κουράστηκε»

Η  κεντρική κόπωση οφείλεται σε πλεόνασμα σεροτονίνης, λένε οι ερευνητές

Έτσι εξηγείται η πολεμική της οικογένειας από την νέα τάξη.


Γέροντας Παΐσιος: Μόλις σβήσει η οικογένεια θα σβήσει ο κόσμος
Ακόμα μία σοφή διδαχή του Γέροντα Παίσιου, που ανταποκρίνεται στο σήμερα, που οι περισσότερες οικογένειες είναι υπό διάλυση.
Όταν κάποτε ρώτησε τον Γέροντα ένας καθηγητής αν πρέπει να νηστεύουμε τα παιδιά, του έδωσε την εξής απάντηση:
«Δεν πρέπει να νηστεύετε τα μικρά παιδιά Όταν κάθεστε στο τραπέζι για φαγητό σε ήμερες νηστείας, θα τους λέτε: Βλέπετε, εμείς οι γονείς σας τρώμε νηστίσιμο, ενώ εσείς όχι. Δεν σας δίδαμε νηστίσιμα, γιατί έχετε ανάπτυξη».

Ένας ΗΡΩΑΣ που δόξασε την Ελλάδα, στα 85 του χρόνια σήμερα δεν έχει σύνταξη να ζήσει


Ένας ΗΡΩΑΣ ζωής που δόξασε την Ελλάδα, στα 85 του χρόνια σήμερα δεν έχει σύνταξη να ζήσει, δεν έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και είναι ξεχασμένος και εγκαταλελειμμένος από το επίσημο Ελληνικό(;) κράτος. Ο πόντιος Γιάννης Κεσκελίδης ο λεγόμενος “Σαμψών”

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ... "ΦΡΕΣΚΟ" !!!

Είκοσι μήνες φυλάκιση με αναστολή στον πρώην βουλευτή της ΝΔ Νίκο Σαλίκα (ΦΩΤΟ) που «πουλούσε» διορισμούς


Την ποινή των 20 μηνών φυλάκισης, με τριετή αναστολή, επέβαλε το δικαστήριο σε πρώην βουλευτή της ΝΔ που «πουλούσε» διορισμούς στο Δημόσιο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε υποσχεθεί σε γυναίκα μία θέση στο Δημόσιο με αντάλλαγμα 10.000 ευρώ. Πρόκειται για τον Νίκο Σαλίκα (ΦΩΤΟ), ο οποίος σε πρώτο βαθμό, το 2011, είχε καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκισης. Οπως αναφέρει το κατηγορητήριο ο δικηγόρος, που είχε εκλεγεί βουλευτής με τη ΝΔ το διάστημα 1989-1993 είχε υποσχεθεί το 2006 να διορίσει στο Δημόσιο μία μητέρα δύο παιδιών, αναφέροντάς της πως είχε προσβάσεις για να την τοποθετήσει σε μία θέση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για το σκοπό αυτό η καταγγέλλουσα πλήρωσε 10.000 ευρώ, ενώ ο βουλευτής την σύστησε στον Χαράλαμπο Βαμβακίδη..

Ο νοσηρός Σιωνισμός προωθεί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο!


Το Εβραϊκό λόμπι αφού κατάφερε να απαλείψει την εποχή του Σημίτη το θρήσκευμα από τις ταυτότητες τώρα θέλει να στερήσει από τους Έλληνες και το δικαίωμά τους να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.
Νομίζουν ότι η χώρα μας είναι ξέφραγο αμπέλι.
Οι Έλληνες Όρθόδοξοι Χριστιανοί αντικρύζουν και θα αντικρύζουν όχι με μίσος αλλά με οίκτο τους Εβραίους! Κι αυτό γιατί τους αγαπάμε και τους ευγνωμονούμε αιωνίως.
 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ANAΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ - Μνημόσυνο π. Γερβασίου


ANAΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Μνημόσυνο π. Γερβασίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 7:00 π.μ. θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία θα ψαλεί μνημόσυνο του αοιδίμου π. Γερβασίου.
● Το απόγευμα, 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 6:30 μ.μ. θα ψαλεί Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,  και εν συνεχεία θα ομιλήσει ο Πρωτοσύγκελος της Ι. Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Πανοσ. Αρχιμ. Επιφάνιος Καραγεώργος με θέμα:
«Στα βήματα των Αγίων»

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις κατασκηνώσεις του π. Γερβασίου στα Συχαινά Πατρών.


ΑΝ ΞΕΡΑΜΕ ΤΙ ΠΑΓΩΤΑ TΡΩΜΕ...


Νίκος Κατσαρός
π.πρόεδρος ΕΦΕΤ

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα παγωτά είναι παγωμένα προϊόντα γάλακτος, κρέμας γάλακτος και κακάο(αν πρόκειται για παγωτά σοκολάτας) με διάφορες γεύσεις (συνήθως από συνθετικές ουσίες) βανίλιας, λεμόνι κλπ. Δυστυχώς οι περισσότεροι καταναλωτές δεν γνωρίζουν την διαφορά ανάμεσα σε παγωτά και παγωμένα γλυκίσματα ή επιδόρπια παγωτού και που είναι συνήθως τα παγωτά οικογενειακής συσκευασίας και βρίσκονται στα ίδια ράφια με τα παγωτά στα πολυκαταστήματα και αλλού.

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Η ΔΗ.ΜΑΡ ;;; ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ ... !!! ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ... ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ... ΕΞΩΘΕΝ !!!

Αποσύρει τους υπουργούς της από την κυβέρνηση η ΔΗΜΑΡ
(Ανανεωμένο) H απόφαση της Κ.Ο. της ΔΗΜΑΡ, με 11 ψήφους υπέρ, 2 κατά και μία αποχή, να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, συνιστά το τέλος ενός πολύ σημαντικού πολιτικού εγχειρήματος. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ εμπειρία σε πολυκομματικές κυβερνήσεις, ούτε καν σε δικομματικές, επομένως, ακόμη κι αν η κατάληξη ήταν κακή, οφείλουμε να αποδεχθούμε ορισμένα πράγματα. Ένα χρόνο πριν που η χώρα χρειαζόταν πολιτική σταθερότητα, ο κ. Κουβέλης και κάποια σοβαρά στελέχη του, έδωσαν χείρα βοηθείας και στήριξαν την κυβέρνηση Σαμαρά.

ΕΡΤ και Εθνική Άμυνα...Ο νέος βολικός αστικός μας μύθος !


Ανάμεσα στα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν για τον ξαφνικό «θάνατο» της ΕΡΤ ήταν και αυτά που αφορούσαν την αρνητική επίδραση αυτής της απόφασης στην εθνική άμυνα.

Άραγε επηρεάστηκε η εθνική άμυνα από το «μαύρο» της ΕΡΤ;

Η απάντηση είναι μονολεκτική: ΟΧΙ.

«ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΐΣΙΟΣ: ΕΙΔΕΣ ΠΟΤΕ ΣΑΒΑΝΟ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ; ΟΛΑ ΕΔΩ ΜΕΝΟΥΝ!»


Κάποτε ήλθε εδώ ένας πολύ γνωστός γιατρός για να μιλήσουμε. Ήταν και η γυναίκα του γιατρός, θρησκευόμενοι άνθρωποι και οι δύο. Παραπονιόταν ότι τα παιδιά του ζούσαν κοσμική ζωή και όχι μόνο δεν τηρούσαν τις εκκλησιαστικές παραδόσεις της οικογένειας τους, αλλά και τις ειρωνεύονταν.

Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ !!!

Η πρώτη αντίδρασις της Ορθοδόξου Εκκλησίας εναντίον του Τεκτονισμού


Η πρώτη αντίδρασις της Ορθοδόξου Εκκλησίας εναντίον του Τεκτονισμού

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Παΐσιος ο Β’ - Μία ξεχασμένη περίπτωσις

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. 
Αναφερόμενοι συνήθως στη στάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας απέναντι στο συγκρητιστικό και αποκρυφιστικό σύστημα του Τεκτονισμού, γίνεται, συνήθως, αναφορά στις θέσεις τόσο σε Διορθόδοξο επίπεδο (1930) όσο και στις ομόφωνες αποφάσεις καταδίκης του Τεκτονισμού από την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος των ετών 1933, 1972, 1996. 

ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ κ. ΚΑΘΗΓΗΤΑ !!!

ΜΜΕ: από 4η Εξουσία έγιναν…Πρώτη!..

Του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου|
‘Αποφάσισε, διέταξε και έκλεισε την ΕΡΤ’ ο κ Σαμαράς, μετά μείναμε χωρίς ειδήσεις όταν έκλεισαν και τα υπόλοιπα κανάλια, μετά ‘αποφάσισε και διέταξε το άνοιγμα της ΕΡΤ’ το ΣτΕ και μετά κόντεψε να μείνουμε χωρίς Κυβέρνηση με τις διαμάχες των κκ Σαμαρά, Κουβέλη και Βενιζέλο…

Οι τρείς μάλλον πάνε να γίνουνε δύο αλλά με κάποιους ‘πρόθυμους’ να επιστρέψουν στα πολιτικά μαντριά η Κυβέρνηση, προς το παρόν, δεν κινδυνεύει να…πέσει!...

Συγκλονιστικό βίντεο! Χταπόδι καταβροχθίζει καρχαρία!

Τελικά ο καρχαρίας δεν είναι και το πιο επικίνδυνο θηλαστικό που υπάρχει στον βυθό της θάλασσας! Θα πάθετε πλάκα με το βίντεο που θα δείτε!....


Το βίντεο αυτό είναι από το National Geographic και όπως βλέπουμε ένα πελώριο χταπόδι επιτίθεται σε έναν νεαρό καρχαρία και γίνεται το επόμενο γεύμα του!
ΔΕΙΤΕ  ΤΟ  ΒΙΝΤΕΟ :   ΕΔΩ
Το είδαμε στο axioperierga
 

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑ


151. Για την περίπτωση της τύχης της περιουσίας που έχει αποκτήσει ο μοναχός μετά από την κουρά του, πρέπει να γίνει ξανά διάκριση ανάμεσα σε μοναχούς κοινοβίων Μονών και ιδιορρύθμων Μονών. Όσον αφορά τους μοναχούς που εκάρησαν και εγκαταβιώνουν σε κοινόβιες Μονές, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: οι μοναχοί των κοινοβίων Μονών, παρόλο που δεν στερούνται ικανότητας δικαίου και δικαιοπραξίας, εντούτοις δεν μπορούν να αποκτήσουν περιουσία μετά από την κουρά τους... διότι υπάρχει η απαγορευτική προς τούτο διάταξη του εδ. δ’ του άρθρ. 101 Κ.Χ.Α.Ο.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ Η ΦΡΑΣΗ ''ΚΟΥΤΣΟΙ ΣΤΡΑΒΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ'';

.Γύρω στο 1830, σ' ένα χωριουδάκι της Κυνουρίας, στο Άστρος, παρουσιάστηκε ένας περίεργος άνθρωπος, που άρχισε να διαδίδει επίμονα ότι ήταν ο... Άγιος Παντελεήμονας, που ήρθε να σώσει τον κόσμο από τις διάφορες αρρώστιες, που τον μάστιζαν.

ΤΟ ΔΟΣΙΜΟ ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

1Aββά Δωροθέου
Κανένας δε μπορεί να πει: Eίμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη;
Γιατί και αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, τότε δώσε δύο λεπτά σαν εκείνη τη χήρα τη φτωχή, και τα δέχεται από μέρους σου ο Θεός καλύτερα από τις δωρεές των πλουσίων. 

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΣΤΑΡΕΤΣ (ΦΩΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ)


1Στάρετς Ιουστίνος Πίρβου-Μια ζωή αφιερωμένη στο Χριστό

Την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 κοιμήθηκε ο π.Ιουστίνος Πίρβου, ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους στάρετς. Ο π. Ιουστίνος,  Ρουμάνος στην καταγωγή, γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1919. Το 1936 έγινε μοναχός στην μονή Durau.

ΒΛΑΔΙΜΗΡΕ, ΔΩΣΤΑ ΟΛΑ ... !!!

Νέος θρησκευτικός νόμος στη Ρωσία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013, 14:09
Την 1η Ιουλίου 2013 θα αρχίσει η εφαρμογή του σκληρότερου νόμου «περί προστασίας των θρησκευτικών συναισθημάτων». Αφορμή γι΄ αυτόν ήταν η σκανδαλώδης «συναυλία» των Pussy Riot, πέρυσι στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Ποινή φυλάκισης τριών ετών για πράξεις που προσβάλλουν τα θρησκευτικά αισθήματα, προβλέπει ο νόμος που υποστήριξαν και τα τέσσερα κόμματα του ρωσικού Κοινοβουλίου, ο οποίος έχει την απόλυτη έγκριση του Κρεμλίνου.

Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΣ !

" ΤΟ ΟΠΙΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ " !!!

ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

 «Το 1922 εκτελέστη­καν 2.690 κληρικοί, και 3.448 μοναχοί,

αρκετοί επίσκοποι εξορί­στηκαν…»

 Του Χρήστου Δημητρίου


    Από την εποχή που ο Ρωσι­κός λαός δέχθηκε τo μήνυμα της Ορθοδοξίας, που η Αγία Όλγα και ο Άγιος Βλαδίμη­ρος στερέωσαν την πίστη στη ρωσική γη, από τότε ο λαός έδει­ξε θαυμαστή αφοσίωση στη θρη­σκεία του χριστιανισμού και πα­ρουσίασε κατά την μετέπειτα ι­στορική διαδρομή του καταπλη­κτικά έργα.

ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΟΥ ... !!!

«Πολιτική κρίση» εξαιτίας της ΕΡΤ με ασφαλή κέρδη για τους εμπνευστές της!

Παρακολουθώ όπως όλοι οι Έλληνες, «με …κομμένη την ανάσα», τις «ραγδαίες» πολιτικές εξελίξεις αφού έτσι μας υπέβαλαν, για πολλοστή φορά, να αισθανόμαστε, οι εντεταλμένοι εκτελεστές του έθνους μας και τα πειθήνια φερέφωνα της ενημέρωσής μας που όλως τυχαίως απεργούν, επί πολλές ημέρες, στην τόσο ….κρίσιμη αυτή στιγμή για τον τόπο!

Μιχελογιαννάκης: Δεν ξαναμπαίνω στη Βουλή αν δεν σβήσετε το σταυρό έξω από το γραφείο του Παπανδρέου [εικόνα]

Ο ανεξάρτητος -μέλος του ΣΥΡΙΖΑ- βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, κατήγγειλε σήμερα ότι έξω από την πόρτα του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στη Βουλή υπάρχει στο μάρμαρο χαραγμένος ένας σταυρός.

Θαύμα Αγίου Λουκά του Ιατρού: «Έγώ εδώ μένω, μου αρέσει πολύ εδώ...»!π.Νεκταρίου Αντωνοπούλου 
«Ταχύς εις βοήθειαν»

Μετά τή γέννηση τού δεύτερου παιδιού μας. τό 2003 παρου­σίασα κάποιες αλλοιώσεις στή μήτρα, οί όποιες ανησύχησαν τό γιατρό μου.

Χρειάστηκε τότε νά γίνει μιά μικρή επέμβαση, ώστε νά αφαιρεθούν αυτές οί αλλοιώσεις. "Ετσι κι έγινε. Μετά τήν επέμβαση χρειάστηκε νά γίνει βιοψία, τά αποτελέσματα της όποιας θά έπαιρναν κάποιες μέρες γιά νά βγουν. Οι γονείς μας κι εμείς είχαμε φοβηθεί πολύ.

Γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος: «Χωρεί οικονομία τις εις την περί νηστείας αλήθειαν;»

Επί του Ιερού Ευαγγελίου«Συ δε νηστεύων...» Χωρεί οικονομία τις εις την περί νηστείας αλήθειαν;

Ότι ο περί Νηστείας ιερός θεσμός και Αλήθεια, είναι θεσμός και αλήθεια πάντων των θρησκευμάτων, μηδ' αυτών των ειδωλολατρικών τοιούτων εξαιρουμένων -  και μάλιστα υπ' αυτήν την αυστηράν εν κυριολεξία έννοιαν και ερμηνείαν αυτής, τούτου αψευδής μάρτυς η θρησκευτική ιστορία πάντων των λαών της αρχαιότητος. Ότι και πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες και των αρχαίων λαών ως θεσμόν θείον ανεγνώρισαν και εις εαυτούς εφήρμοσαν, εν ημέραις κρισίμοις και προ αυτών - και τούτο μαρτυρείται.

Η Μάχη του Κιλκίς


Η ΜΑΧΗ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ
Ἡ Μάχη τοῦ Κιλκίς
Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου – Θεολόγου
«Ὅλα τά εἶχα προβλέψει, τά εἶχα σκεφθεῖ, ὅλα ἐκτός ἀπό τήν τρέλλα τῶν Ἑλλήνων». Εἶναι λόγια τοῦ Νικολάου Ἰβανώφ, ἀντιστρατήγου, διοικητῆ τῆς 2ης Βουλγαρικῆς Στρατιᾶς, μετά τήν ἥττα του στό Κιλκίς. Χωρίς νά τό γνωρίζει ὁ Βούλγαρος στρατηγός ἐπαναλαμβάνει τά λόγια τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριά, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πού ἔλεγε λίγα χρόνια μετά τήν ἁγιασμένη Ἐπανάσταση τοῦ ’21: «Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς.

Ἀπίστευτο! Τό Παν/μιο Ἀθηνῶν ζητᾶ νά προσλάβει πτυχιοῦχο τoῦ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ γιά ἀπασχόληση σέ πρόγραμμα Προϋπολογισμοῦ ... 636.265,98 € !!!

Γράφτηκε από τον/την Administrator on .

Τό ΕΚΠΑ (Ἐθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν) ζητάει ἄτομο:
«γιά τίς ἀνάγκες τῆς Πράξης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ τίτλο: "Παρεμβατικό πρόγραμμα μή φαρμακευτικῆς ἀντιμετώπισης τῆς ὑπέρτασης μέ μεθόδους διαχείρισης τοῦ στρές γιά ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς καί υἱοθέτηση ὑγιεινῶν συμπεριφορῶν, σέ ὑπερτασικά ἄτομα στήν κοινότητα..'' πού ἐντάσσεται στόν Ἄξονα Προτεραιότητας 14 "Ἑδραίωση τῆς μεταρρύθμισης στόν Τομέα τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΤΥΧΙΟ …ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (!!!)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΤΥΧΙΟ
…ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (!!!)
Κώστας Ναυπλιώτης

Όσοι ασχολούνται με θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας γνωρίζουν τις επίμονες προσπάθειες της οργάνωσης Μαχαρίσι να δημιουργήσει ένα επιστημονικοφανές προσωπείο με σκοπό να διεισδύσει σε εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και θεραπευτικά ιδρύματα.

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΕ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΔΗΣ
Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α.

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΕ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Έκλεισε την πόρτα στην αποκρυφιστική εκδήλωση «ΜΥΘΙΚΙΣΤΙΚΟ» EVENT που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 17 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παπάγου/Χολαργού, ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, μόλις ενημερώθηκαν για το τι ακριβώς θα παρουσίαζε η εκδήλωση αυτή, όπως μαθαίνουμε σε  “αποκρυφιστική”  ιστοσελίδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ “ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ” ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ “ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ”
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ἑταιρεία «Σκοπιά» (ὀργάνωση τῶν ἐπονομαζομένων “χριστιανῶν” μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ), πού δραστηριοποιεῖται καί ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τίς τελευταῖες ἡμέρες ἀπευθύνει πρόσκληση ἀπευθυνόμενη καί στό χριστεπώνυμο ἐκκλησίασμα τῆς Ι.Μητροπόλεώς μας νά συμμετάσχει σέ ἐκδήλωση ποῦ θά γίνει στίς 21/06/13, μέ θέμα «Ἀλήθεια : Ποῦ μπορεῖτε νά τή βρεῖτε; Πῶς θά ὠφελήσει ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειά σας ;