Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ 

Θεία διάταξις τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος τοῦ Μύρου. 
Διάκρισις αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Βαπτίσματος 
καὶ τὸ αὐτοτελὲς αὐτοῦ. (Συνέχεια) 

2. Ἡ βίβλος τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων μαρτυρεῖ, ὅτι οἱ Ἀπόστολοι, μετὰ τὸ δοξασθῆναι ἤδη τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, μετεδίδοσαν ὄντως τοῖς εἰς Αὐτὸν πιστεύουσι, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ τοῦτο διὰ τῆς τῶν χειρῶν ἐπιθέσεως. 
Τοιαῦτα παραδείγματος χάριν, ἡ διὰ τῶν ἑξῆς λόγων δηλουμένη περίστασις. "Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην· οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσι Πνεῦμα Ἅγιον· οὔπω γὰρ ἦν ἐπ᾿ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Τότε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον" (Πράξ. η΄ 14-17)
Τέλος, αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς αὐτῶν, ταῖς συγγραφείσαις μετὰ τὴν βίβλον τῶν Πράξεων, ὑπομιμνήσκοντες τοὺς πιστούς τὴν δωρηθεῖσαν αὐτοῖς χάριν τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τὰς ἀληθείς τῆς πίστεως καὶ στηρίζοντες ἐν τῇ εὐσεβείᾳ, ἀποφαίνονται ὅτι αὐτοὶ ἔλαβον τὰς τοιαύτας δωρεάς, κυρίως διὰ τοῦ Χρίσματος. "Καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα. ... Καὶ ὑμεῖς, τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβατε ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ᾿ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ" (Α΄ Ἰωάν. β΄ 20, 27). 


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
30/12/2020
Σαν σήμερα 30 Δεκεμβρίου


1703: Καταστροφικός σεισμός στο Τόκιο προκαλεί το θάνατο 37.000 ατόμων.

1822: Μάχη στην Άμφισσα και ανακατάληψη της πόλεως από τους Τούρκους.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ Ἁγία Ἀνυσία ἡ Ὁσιομάρτυς

Ἡ Ἁγία Ἀνυσία, ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (298 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἦταν θυ&g ...
περισσότερα...