Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ 

Θεία διάταξις τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χριίσματος τοῦ Μύρου. 
Διάκρισις αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Βαπτίσματος 
καὶ τὸ αὐτοτελὲς αὐτοῦ. (Συνέχεια) 

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: "Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν" (Β΄ Κορ. α΄ 21-22)
Ἀλλ' ἐν ἀμφοτέραις ταῖς περιστάσεσιν ἕπεται ὅτι ἡ χρῆσις τοῦ Μύρου ἐν τῷ Μυστηρίῳ τούτῳ, ἔχει Θείαν ἀρχήν. Οἱ Ἅγιοι πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην, καταλείπουσιν, ἀμφιβολίαν, περί τε τῆς ἐνεργείας καὶ τῆς Θείας καταγωγῆς, τοῦ περὶ οὗ πρόκειται μυστηρίου. 
Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης λέγει: "Ἀλλὰ μήν καὶ αὐτῆς, τῷ τελεσθέντι τὴν ἱερωτάτην τῆς Θεογεννεσίας, τελετήν τὴν τοῦ Θεαρχικοῦ Πνεύματος ἐπιφοίτησιν, ἡ τοῦ Μύρου, δωρεῖται, τελειωτικὴ χρῖσις, ὑποτυπούσης, ὡς οἶμαι, τῆς ἱερᾶς τῶν συμβόλων εἰκονογραφίας, ὑπ' αὐτοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς ἀνθρωποπρεπῶς, τῷ Θεαρχικῷ Πνεύματι, καθαγιασθέντος ἀναλλοιώτως, Θεότητος ἕξει τὸ Θειότατον Πνεῦμα χορηγούμενον".


Καλή κι ευλογημένη Νέα Χρονιά - ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 378Η
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν
Παιδιά μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Ἓνα ἀκόμη ἒτος πέρασε ἀπό τήν ζωή μας καί ἢδη ἀνατέλλει-ἀνέτειλε ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος Κυρίου, ὃπως λέγομε στήν Ἐκκλησιαστική γλῶσσα.
Τό παρελθόν ἒτος, ἦτο κατά κοινήν ὁμολογίαν, ἒτος δύσκολο , θά ἠδυνάμεθα δέ νά εἲπωμεν, ἐπώδυνον, ἀφοῦ κοντά στά ἂλλα, ἦλθε νά προστεθῇ καί ἡ λοιμική νόσος, τοῦ λεγομένου νέου κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία ἐβασάνισε καί βασανίζει, τόσο τήν πατρίδα μας, ὃσο καί τόν κόσμον ὃλο.
Ἓνας ἀόρατος ἰός ἀνεστάτωσε τήν γῆν ἃπασα καί κατέδειξε, πόσον ἀδύναμον ὂν εἶναι ὁ ἂνθρωπος.
Κατά τό παρελθόν ἒτος μᾶς ἐδόθη κατά μοναδικό καί ἰδιαίτερο τρόπο ἡ εὐκαιρία νά ἀναθεωρήσωμε πολλά ἀπό τά θέματα τῆς ζωῆς μας, τά ὁποῖα μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένα καί αὐτονόητα. Νά κατανοήσωμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ , ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέσα ἀπό τά δῶρα Του, τήν ζωή, τήν ὑγιεία, τήν κοινωνικότητα, τήν ἐλευθερία. Νά διαπιστώσωμε ἀκόμη, ὃτι δέν εἲμαστε ἂτρωτοι καί παντοδύναμοι καί ὡς ἐκ τούτου πρέπει νά ταπεινωθοῦμε ἐκζητοῦντες τό μέγα ἒλεος τοῦ Κυρίου, μέσα ἀπό τήν θερμή καί ἐκ βάθους καρδίας προσευχή καί τήν μετάνοια. Ναί, ἀδελφοί μου, τήν μετάνοια, διότι ἐμακρύνθημεν ἀπό τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου, ἐθεοποιήσαμε τόν ἑαυτό μας καί τήν ὓλη καί ἐλησμονήσαμε τόν Θεό. Ἲσχυσε δυστυχῶς, ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἀναφέρεται στήν Ἁγία Γραφή γιά τόν παλαιόν Ἰσραήλ. «Ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη καί ἐγκατέλειπε τόν Θεόν τόν ποιήσαντα αυτόν, καί ἀπέστη ἀπό Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ…(Δευτερον, 32,15)
Ἦλθε, λοιπόν, ὡς παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ, ἡ συγκεκριμένη δοκιμασία, ὣστε νά ἀλλάξωμε τρόπο ζωῆς, ὡς πρός τήν σχέση μας μέ τόν Θεό, μέ τόν συνάνθρωπό μας, ἀλλά καί μέ τόν ἲδιο τόν ἑαυτό μας.
Κρατώντας, ὃσα θετικά, μέσα ἀπό τίς ὀδυνηρές ἐμπειρίες τοῦ περασμένου ἒτους, εἰσερχόμεθα στόν καινούργιο χρόνο μέ βεβαίαν τήν κατά Θεόν ἐλπίδα, ὃτι Ἐκεῖνος, ὁ Κύριος μας δηλαδή, θά ἐλεήσῃ καί θά εὐδοκήσῃ, ὣστε νά ἐξέλθωμε ἐκ τῆς ὀδυνηρᾶς καταστάσεως, ἡ ὁποία προῆλθε ἓνεκα τῶν πολλῶν μας ἁμαρτιῶν.
Ὃπως καί κατά τήν παρελθοῦσα μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἲπαμε, ἒτσι καί τώρα ἐπαναλαμβάνομε ὃτι ἡ κραυγή τῆς ψυχῆς μας, ὁ πόθος γιά λύτρωση, ὁ στεναγμός καί τά δάκρυα τῆς μετανοίας μας, ἢδη ἒφθασαν στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, μεταφερόμενα ἀπό τήν Παραμυθία τῶν ἀνθρώπων, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο δηλαδή, τόν Ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέα καί ὃλους τούς Ἁγίους μας.
•Ὃμως ἐκτός ἀπό τήν λεγομένη πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τήν Πατρίδα μας ἀπησχόλησαν καί κατά τό παρελθόν ἒτος οἱ προκλήσεις τῶν ἐξ’ ἀνατολῶν γειτόνων μας, οἱ ὁποῖοι πάντοτε παρέχουν πράγματα στήν Ἑλλάδα. Ἀπό αἰώνων, ὃμως, ἀντιμετωπίσαμε μέ ἀκράδαντη πίστη στόν Θεό καί μέ φιλοπατρία μεγίστη, ἀλλά καί μέ τήν μεταξύ μας ἑνότητα, τήν βάρβαρη αὐτή καί προκλητική συμπεριφορά. Τό ἒτος 2020 σημαδεύτηκε ἀπό τήν ὑβριστική γιά τήν Ὀρθοδοξία, τόν Χριστιανισμό γενικώτερα καί τόν πολιτισμό, ἀπόφαση τῆς Τουρκίας νά μετατρέψῃ σέ τζαμί τόν Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη, τό ἱερόν αὐτό παλλάδιο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί τήν ξακουστή Μονή τῆς Χώρας. Γιά μιά ἀκόμη φορά ἡ Τουρκία ἒδειξε τό πραγματικό της πρόσωπο.
•Κατά τό ἒτος 2021, συμπληρώνονται 200 χρόνια, ἀπό τήν ἒκρηξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ.
Καλούμεθα, ἃπαντες, οἱ Ἓλληνες, κατά τόν ἑορτασμό αὐτῆς τῆς ἐπετείου, νά σκύψωμε μέ εὐλάβεια πάνω ἀπό τά Κόκκαλα τῶν προγόνων μας τά ἱερά καί τιμῶντες τίς θυσίες τῶν ἡρώων καί μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι προσεφέρθησαν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, νά τούς ὑποσχεθοῦμε ὃτι θά κρατήσωμε τήν ἱερά παρακαταθήκη πού μᾶς παρέδωσαν καί θά παραδώσωμε ἀναμμένη τήν λαμπάδα στούς ἐπιγενομένους, ὣστε ἡ Πατρίδα μας νά συνεχίσῃ νά ἀναπνέῃ τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας καί νά τυγχάνῃ σεβασμοῦ, ὃπως τῆς ἀξίζει, ἀπό ἡμετέρους καί ξένους.
Ἡ τιμή στούς ἡρωϊκούς προγόνους μας, πού ἑνωμένοι, ἀντιμετώπισαν τήν σκληρή, βάρβαρη καί ἀπάνθρωπη τυραννία τετρακοσίων (400) ἐτῶν καί γιά τίς βόρειες περιοχές τῆς Ἑλλάδος πεντακοσίων (500), εἶναι χρέος καί ὀφειλή μεγίστη πρός αὐτούς καί μάθημα καί παράδειγμα γιά μᾶς καί τούς μετά ταῦτα.
Οἱ δυνάμεις πού ἐνεψύχωσαν τόν Λαό μας, ὣστε νά ἀγωνισθῇ καί νά νικήσῃ ἦταν ἡ ἀκράδαντη πίστη στόν Ἀληθινό Θεό καί ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα.
Μέ αὐτά τά ἐφόδια καί μέ ἑνότητα μεταξύ τους οἱ Ἓλληνες, ἐμεγαλούργησαν. Εἶναι καιρός λοιπόν, νά συνειδητοποιήσωμε ποιό εἶναι τό ἐφαλτήριο γιά τήν νίκη, τήν πρόοδο, τήν τιμή καί τήν δόξα.
Ὃλοι μας μιλοῦμε γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα, δηλαδή γιά τήν ἡμέρα μετά τίς πολλές δυσκολίες πού περάσαμε καί περνᾶμε, ἓνεκα τῶν προαναφερθεισῶν καταστάστεων, τῶν δυσχερειῶν ἐπίσης στήν οἰκονομία καί σέ ἂλλες πτυχές τῆς πνευματικῆς καί κοινωνικῆς μας ζωῆς.
Βασική προϋπόθεση γιά τήν ἒξοδο ἀπό τίς πολλές μας ταλαιπωρίες, εἶναι νά κατανοήσωμε τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας καί τήν παντοδυναμία καί τό ἂπειρον ἒλεος τοῦ Θεοῦ.
Νά ἀξιοποιήσωμε τήν ἐμπειρία μέσα ἀπό τίς περιπέτειες τῆς ζωῆς μας καί τῆς κοινωνίας μας, νά ἀτενίσωμε μέ προσευχητική διάθεση καί ἀπόφαση μετανοίας πρός τόν οὐρανό καί νά εὐχαριστήσωμε τόν Θεό γιά τήν βοήθειά Του μέσα ἀπό τήν Ἐπιστήμη, ἡ ὁποία εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ.
Ἐπίσης, νά βιώσωμε βαθειά τήν ἒννοια καί τήν οὐσία τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς χάρισε Ἐκεῖνος μέσῳ τῶν ἀγώνων τῶν ἡρώων καί μαρτύρων προγόνων μας καί νά προχωρήσωμε μέ ἀκράδαντη πίστη στόν Θεό, ἑνότητα καί ὁμοψυχία, στό μέλλον.
Τό χρωστᾶμε στούς ἐνδόξους προγόνους μας, σέ μᾶς τούς ἲδιους, στά παιδιά μας.
«Εἲμαστε λαός μέ παλληκαρίσια ψυχή πού κράτησε τά βαθειά κοιτάσματα τῆς μνήμης του σέ καιρούς ἀκμῆς καί σέ αἰῶνες διωγμῶν καί ἂδειων λόγων. Τώρα πού ὁ τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει νά θέλῃ νά μᾶς κάνῃ τροφίμους ἑνός οίκουμενικοῦ πανδοχείου, θά τίς ἀπαρνηθοῦμε ἆρα γε αὐτές τίς μνῆμες; Δέν γυρεύω μήτε τό σταμάτημα, μήτε τό γύρισμα πρός τά πίσω. Γυρεύω τόν νοῦ, τήν εὐαισθησία καί τό κουράγιο τῶν ἀνθρώπων νά προχωροῦν ἐμπρός».(Σεφέρης)
Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ καί σᾶς εὒχομαι αἲσιον, εὐτυχισμένο καί εὐλογημένον ἀπό τόν Θεό τό νέον Ἒτος.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως

Ἀπόδοση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
31/12/2020
Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου


406: Βάνδαλοι, Αλανοί και Σουηβοί διασχίζουν το Ρήνο και εισβάλλουν στη Γαλατία.

535: Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος ολοκληρώνει την κατάκτηση της Σικελίας,

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ 

Θεία διάταξις τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος τοῦ Μύρου. 
Διάκρισις αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Βαπτίσματος 
καὶ τὸ αὐτοτελὲς αὐτοῦ. (Συνέχεια) 

2. Ἡ βίβλος τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων μαρτυρεῖ, ὅτι οἱ Ἀπόστολοι, μετὰ τὸ δοξασθῆναι ἤδη τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, μετεδίδοσαν ὄντως τοῖς εἰς Αὐτὸν πιστεύουσι, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ τοῦτο διὰ τῆς τῶν χειρῶν ἐπιθέσεως. 
Τοιαῦτα παραδείγματος χάριν, ἡ διὰ τῶν ἑξῆς λόγων δηλουμένη περίστασις. "Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην· οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσι Πνεῦμα Ἅγιον· οὔπω γὰρ ἦν ἐπ᾿ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Τότε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον" (Πράξ. η΄ 14-17)
Τέλος, αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς αὐτῶν, ταῖς συγγραφείσαις μετὰ τὴν βίβλον τῶν Πράξεων, ὑπομιμνήσκοντες τοὺς πιστούς τὴν δωρηθεῖσαν αὐτοῖς χάριν τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τὰς ἀληθείς τῆς πίστεως καὶ στηρίζοντες ἐν τῇ εὐσεβείᾳ, ἀποφαίνονται ὅτι αὐτοὶ ἔλαβον τὰς τοιαύτας δωρεάς, κυρίως διὰ τοῦ Χρίσματος. "Καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα. ... Καὶ ὑμεῖς, τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβατε ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ᾿ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ" (Α΄ Ἰωάν. β΄ 20, 27). 


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
30/12/2020
Σαν σήμερα 30 Δεκεμβρίου


1703: Καταστροφικός σεισμός στο Τόκιο προκαλεί το θάνατο 37.000 ατόμων.

1822: Μάχη στην Άμφισσα και ανακατάληψη της πόλεως από τους Τούρκους.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ Ἁγία Ἀνυσία ἡ Ὁσιομάρτυς

Ἡ Ἁγία Ἀνυσία, ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (298 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἦταν θυ&g ...
περισσότερα...

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ 

Θεία διάταξις τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος τοῦ Μύρου. 
Διάκρισις αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Βαπτίσματος 
καὶ τὸ αὐτοτελὲς αὐτοῦ. 

Τελεῖται ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἐξ ἀρχαιοτάτων χρόνων, μετὰ τὸ Βάπτισμα καὶ συνάπτεται αὐτῷ. Ὅμως ἐστὶν ἰδιοθεοσύστατο, διακεκριμμένο τοῦ Βαπτίσματος. Περὶ τούτου παρέχουσιν ἡμῖν ἀποδείξεις ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις. 
1. Ἡ Εὐαγγελικὴ ἱστορία μαρτυρεῖ, ὅτι ὁ Χριστὸς Σωτήρ, προέθετο καὶ ἐπηγγείλατο δωρεῖσθαι τοῖς εἰς Αὐτὸν πιστεύουσι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. "Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς", λέγει ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, "εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη" (Ἰωάν. ζ΄ 37-39). Ἐνταῦθα, προδήλως ὁ λόγος, περὶ τῶν δωρεῶν ἐκείνων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἵπερ προσφέρονται καὶ λογίζονται ἀναγκαῖαι καθόλου, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν, οὐχὶ δὲ περὶ τῶν ἐκτάκτων δωρεῶν αἵπερ μεταδίδονται τισί μόνον τῶν πιστῶν πρὸς σκοποὺς εἰδικούς (Α΄ Κορ. ιβ΄ 2-11).


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
29/12/2020
Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου


1170: Ο Τόμας Μπέκετ, αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι, δολοφονείται μέσα στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπερι από ακόλουθους του βασιλιά Ερρίκου Β' της Αγγλίας. Αργότερα θα αναγνωριστεί ως άγιος και μάρτυρας από την Αγγλικανική Κοινωνία και την Καθολική Εκκλησία.

1427: Ο στρατός της δυναστείας των Μινγκ αρχίζει την απόσυρσή του από το Ανόι,

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ 

Θέσις καὶ ἔννοια περὶ αὐτοῦ. 

Διὰ τοῦ Βαπτίσματος ἀναγεννώμεθα εἰς τὴν Πνευματικὴν ζωὴν καὶ εἰσερχώμεθα εἰς τὴν Βασιλείαν τῆς, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χάριτος, κεκαθαρμένοι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, δεδικαιωμένοι καὶ ἡγιασμένοι. 
Ἐντεῦθεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐξ ἀρχαιοτάτου διαφυλάττει τὴν συνήθειαν, τοῦ παρέχειν τὸ Μυστήριον τοῦτο, ἀμέσως μετὰ τὸ Βάπτισμα καὶ δή, ἐν συναφείᾳ μετ' αὐτοῦ. Ὅθεν, τὸ Χρῖσμα τοῦ Μύρου ἐν τοῖς λοιποῖς Μυστηρίοις τῆς Ἐκκλησίας, κατέχει κατὰ τὴν τάξιν τῆς τελέσεως αὐτοῦ, τὴν δευτέραν θέσιν. 
Τὸ διὰ τοῦ Μύρου χρῖσμα, ἐστὶ Μυστήριον, δι' οὗ κοινωνεῖ τῷ βαπτιζομένῳ, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἢ σαφέστερον εἰπεῖν, διὰ τῆς χρίσεως τῶν μελῶν τοῦ βαπτιζομένου τῷ Ἁγίῳ Μύρῳ, σὺν τοῖς λόγοις, "σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου", λαμβάνει ὁ βαπτιζόμενος τὰς δυνάμεις τῆς χάριτος, τὰ ἀναγκαίας πρὸς ἐπίρρωσιν αὐτοῦ, ἐν τῇ πνευματικῇ ζωῇ, καὶ ἀνάπτυξιν. 

 

Ναυπάκτου Ιερόθεος: ''Γιατί εμβολιάστηκα''

 

naf embolio

Του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου


Εἶμαι ἀπό τούς πρώτους στήν Ἑλλάδα πού ἔκανα τό νέο ἐμβόλιο καί μέ τό κείμενό μου αὐτό ἤθελα νά ἐκφράσω μερικές σκέψεις μου πού μέ ὁδήγησαν σέ αὐτό.

1. Ἡ πανδημία ὡς πόλεμος

Περίπου ἕναν χρόνο μᾶς ταλαιπωρεῖ ὁ νέος κορωνοϊός (sars-cov2) πού προκαλεῖ τήν

ΜΟΡΦΕΣ TOY 1821 - 23. Ο ΡΗΓΑΣ καὶ ΤΟ ΕΘΝΕΓΕΡΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ -3

ΜΟΡΦΕΣ TOY 1821- 23. Ο ΡΗΓΑΣ καὶ ΤΟ ΕΘΝΕΓΕΡΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ -3 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

 

Ρήγας: Μέρος Γ΄  
Τὸ ἐθνεγερτικὸ ἔργο τοῦ Ρήγα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΜΟΡΦΕΣ TOY 1821 – 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 4. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 5. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΓΩΝ ΙΩΣΗΦ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ E΄ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 7. ΛΟΡΔΟΣ ΜΠΑΪΡΟΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 9. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 9. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ [Β´] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 10. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 11. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 11. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ [Β´] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 12. ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 13. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 14. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 14. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ [B´] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 15. Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ KΥΠΡΙΑΝΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 16. ΕΫΝΑΡΔΟΣ: Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΜΕΤΕΡΝΙΧ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 17. Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 17. Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ [Β´- Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ρήγας καὶ ὁ Κοραὴς] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 18. ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ: ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 18. ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ: ΛΗΘΗ καὶ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ [Β´] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 19. ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ: Η ΔΕΣΠΩ καὶ Η ΜΟΣΧΩ, Οἱ ἡρωίδες τοῦ Σουλίου (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 20. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 21. ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 22. Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ [Α], Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 22. Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ [B], ΑΞΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ, ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 22. Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ [Γ], ΠΡΟΣΦΟΡΑ καὶ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ TOY 1821- ΡΗΓΑΣ: Ο ΣΠΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ TOY 1821- 23. Ο ΡΗΓΑΣ καὶ ὁ Γαλλικὸς Διαφωτισμὸς-2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) 

 .               Τὸ σημαντικότερο συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Ρήγα εἶναι τὸ ἐπαναστατικό. Τὸ ἐξέδωσεἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1796 ἕως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1797, δηλαδὴ μέσα σὲ δεκαέξι μῆνες καὶ εἶναι ὁλοκληρωμένο δημιουργικά. Ξεκινᾶ μὲ τὴν ἐμψύχωση τῶν

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 28 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
28/12/2020
Σαν σήμερα 28 Δεκεμβρίου


893: Σεισμός καταστρέφει την πόλη Ντβιν στην Αρμενία.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Δισμύριοι (20.000) Μάρτυρες οἱ ἐν Νικομηδείᾳ καέντες

Τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ., ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, οἱ χριστιανοὶ τῆς Νικομήδειας ἦταν ἀρκετὰ πολυπληθείς. Ὁ ἐπίσκοπος Ἄνθιμος, ἄνδρας ἄξιος καὶ μὲ αὐταπάρνηση, κοπίαζε νύχτα – μέρα γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν. Ἡ πρόοδος αὐτὴ τῶν χριστιανῶν κέντρισε τὸ φθόνο τῶν εἰδωλολατρῶν ἀρχόντων καὶ θέλησαν νὰ ἐξοντώσουν τὴν χριστιανικὴ Ἐκκλησία, προπάντων στὰ μεγαλύτερα καὶ πολυπληθέστερα κέντρα της. Σχεδίασαν λοιπόν, ἀνήμερα Χριστούγεννα νὰ κάνουν γενικὴ σφαγὴ τῶν χριστιανῶν τῆς Νικομήδειας. Οἱ χριστιανο ...
περισσότερα...

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος. 

Ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν, ὑπὸ τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, προερχομένων εἰς τὰς τῶν πιστῶν ψυχάς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἑπομένη τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ, "εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα" (Ἐφεσ. δ΄ 5), διδάσκει ἡμᾶς καὶ ὁμολογεῖ, ὅτι ἕν Βάπτισμα, ἅπαξ μόνον ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ δίδοται, καὶ ὅτι ἡ ἐπανάληψις αὐτοῦ, γενομένου ἅπαξ ὀρθῶς, οὐδενὶ ἐπιτρέπεται. Ὡς δὲ ἐν τῇ πνευματικῇ γεννήσει, τὸ τοῦ Βαπτίσματος μυστήριον, τίθησι σφραγίδα ἐφ' ἕκαστον διὰ παντὸς ἐπὶ τὸν Βαπτισθέντα μένουσαν, κι' ἂν μυρίαις συμβέβηκεν αὐτὸν περιπεσεῖν ἁμαρτίαις ἢ καὶ αὐτῇ τῇ ἐξομώσει τῆς πίστεως. 

ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΙ - 
ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ. 

Τὴν ἀνάγκην τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἅπασι, ἐμαρτύρει αὐτὸς ὁ Σωτήρ, (Ἰωάν. γ΄ 5), (Μάρκ. ιστ΄16) καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, (Πράξ. β΄ 37-38), (Πράξ. ι΄ 45-48)
1. Καὶ τὰ νήπια ἐστὶν ἱκανὰ πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ Βασιλείαν, πρὸς τόν, παρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἁγιασμόν. "Ἄφετε τὰ παιδία", εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς μαθηταῖς Αὐτοῦ, "καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν" (Ματθ. ιθ΄ 14)
2. Καὶ τὰ νήπια, οὐκ εἰσὶ ἀπηλλαγμένα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καὶ οὐκ ἄλλως δύνανται καθαρθῆναι ἀπ' αὐτοῦ, εἰ μὴ διὰ μόνου τοῦ Βαπτίσματος. Γνωστὴ ἡ ρῆσις τοῦ Κυρίου, "ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" (Ἰωάν. γ΄ 5). Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰ νήπια, λέγει ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγείτης εἰς αὐτοὺς τοὺς Ἀποστόλους: "Τοῦτο, τοῖς ἁγίοις ἡμῶν καθηγεμόσιν εἰς νοῦν ἐληλυθός, ἔδοξεν εἰσδέχεσθαι τὰ βρέφη κατὰ τόνδε τὸν ἱερὸν τρόπον, ὥστε τοὺς φυσικούς, τοῦ προσαγομένου παιδός, γονέας, παραδιδόναι τὸν παῖδα τῷ μεμυημένῳ ἀγαθῷ τὰ Θεῖα παιδαγωγῷ, καὶ τὸ λοιπόν, ὑπ' αὐτοῦ τὸν παῖδα ὡς ὑπὸ θείῳ πατρὶ καὶ σωτηρίας ἱερᾶς ἀναδόχῳ. Τοῦτον οὖν, ὁ ἱεράρχης, ὁμολογοῦντα κατὰ τὴν ἱερὰν ἀνάγκην τὴν ζωὴν, ἀπαιτεῖ τὰς ἀποταγὰς ὁμολογῆσαι καὶ τὰς ἱερὰς ὁμολογίας" (Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγείτης, Πράξ. ιζ΄ 34).
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
27/12/2020
Σαν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

537: Τελούνται τα θυρανοίξια της Αγια-Σοφιάς, έργο των αρχιτεκτόνων Ανθεμίου και Ισιδώρου. Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός αναφωνεί θριαμβευτικά: «Νενίκηκά σε Σολομών».

1512: Το Ισπανικό Στέμμα εκδίδει τους νόμους του Μπούργος, που διέπουν τη

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Στέφανος ὁ Πρωτομάρτυρας καὶ Ἀρχιδιάκονος

Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ διακεκριμένους μεταξὺ τῶν ἑπτὰ διακόνων, ποὺ ἐξέλεξαν οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ γιὰ νὰ ἐπιστατοῦν στὶς κοινὲς τράπεζες τῶν ἀδελφῶν, ὥστε νὰ μὴ γίνονται λάθη. Ἂν καὶ κουραστικὴ ἡ εὐθύνη τοῦ ἐπιστάτη γιὰ τόσους ἀδελφούς, παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Στέφανος ἔβρισκε καιρὸ καὶ δύναμη γιὰ νὰ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή, «Στέφανος πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ» (Πράξεις τῶν Ἀποστόλων στ’ 8 – 15, ζ’ 1 – 60). Δηλαδὴ ὁ ...
περισσότερα...

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Τὸ ἀόρατον μέρος τοῦ Μυστηρίου 
τοῦ Βαπτίσματος (συνέχεια) 

2. Καθαίρει τὸν Βαπτιζόμενον ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, δικαιοῖ καὶ ἁγιάζει, ἐκ τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, "μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν" (Πράξ. β΄ 38)
Τέλος, ἐκ τῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου μαρτυρίας, "Καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν" (Α΄ Κορ. στ΄ 11).
Οὕτω τὸ Βάπτισμα αἴρει πάσας τὰς ἁμαρτίας. 
3. Καθίστησι τὸν Βαπτιζόμενον, τέκνον Θεοῦ, μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἤγουν τῆς Ἐκκλησίας. "Πάντες γὰρ", λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, "υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. ... πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" (Γαλ. γ΄ 26-28)
Καὶ ἀλλαχοῦ, "καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες εἰς ἓν Πνεῦμα ἐποτίσθημεν" (Α΄ Κορ. ιβ΄ 13). 
4. Σώζει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν αἰωνίων, ἐπὶ τῆς ἁμαρτίας, κολάσεων, καὶ καθίστησιν κληρονόμους αἰωνίου ζωῆς. "Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται" (Μάρκ. ιστ΄ 16).


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Δὲν ὑπάρχουν πληροφορίες.
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
26/12/2020
Σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου


1489: Οι δυνάμεις των Καθολικών Μοναρχών, Φερδινάνδου Β' της Αραγωνίας και Ισαβέλλας Α' της Καστίλλης, αποκτούν τον έλεγχο της Αλμερίας από τον εμίρη της Γρανάδας.

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου (συνέχεια) 

Τὸ Βάπτισμα χρὴ τελεῖν εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ὑπεραγίας Τριάδος ἀπαγγελομένων τῶν λόγων: "Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ... εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος", ἐνετείλατο Αὐτὸς ὁ Σωτήρ, βαπτίζειν πάντα τὰ ἔθνη. Μετὰ τοσαύτην δὲ σαφῆ καὶ ὁρισμένην ἐντολήν, οὕτω καὶ οὐδαμῶς ἄλλως ἀπὸ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς, ἐτέλει ἡ Ἐκκλησία τὸ Βάπτισμα. Περὶ τούτου μαρτυροῦσιν  οἱ Ἀποστολικοὶ κανόνες, "Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου διάταξιν μὴ βαπτίσῃ εἰς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, ἀλλ᾿ εἰς τρεῖς ἄναρχους, ἢ εἰς τρεῖς υἱούς, ἢ εἰς τρεῖς παρακλήτους, καθαιρείσθω" (Κανὼν μθ΄ Ἁγ. Ἀποσ.).
 
Ἡ ἀόρατος, τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, δύναμις καὶ ἡ ἀπαγόρευσις ἐπαναλήψεως αὐτοῦ.
 
Καθ' ὃν χρόνον ὁ τῇ Ἁγία πίστει κατηχούμενος, καταδύεται ὁρατῶς, εἰς τὸ τοῦ Βαπτίσματος ὕδωρ, ἀπαγγελομένων τῶν λόγων, "Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ... εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος", ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις, ἐνεργεῖ ἀοράτως ἐφ' ἅπασσαν τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ, 1. ἀναγεννᾷ αὐτοὺς ἢ οἰκοδομεῖ ὡς ἐμαρτύρει Αὐτὸς ὁ Χριστὸς ὁ Σωτήρ, ἐν τῇ πρὸς τὸν Νικόδημον ὁμιλίᾳ, "ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι" (Ἰωάν γ΄ 5-6). Ἐντεῦθεν ὀνομάζει καὶ ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος τὸ Βάπτισμα, λουτρὸν παλιγγενεσίας (Τίτ. γ΄ 5). 


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὸ μεγάλο καὶ ἀνερμήνευτο γεγονὸς τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως τοῦ &Upsilon ...
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
25/12/2020
Σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου


274: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Αυρηλιανός, αφιερώνει έναν ναό στο θεό Ήλιο, την ημέρα που οι Ρωμαίοι γιορτάζουν τη χειμερινή ισημερία και την αναγέννηση του ήλιου.

376: Καθιερώνεται στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζαντινής) ο

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ μυστηρίου 

1. Ἡ ὕλη τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἐστὶν ἀναγκαίως, τὸ καθαρὸν καὶ φυσικὸν ὕδωρ διότι τὴν ὕλην ταύτην πρὸς τὸ Βάπτισμα, ἔδειξεν Αὐτὸς ὁ Σωτὴρ εἰπών: "ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" (Ἰωάν. γ΄ 5). Ἐν τῷ ὕδατι ἐτέλουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ... "καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν" (Πράξ. η΄ 36-39)
2. Τὸ Βάπτισμα τελεῖται ἀναγκαίως διὰ τῆς ὕλης, τῆς εἰς τὸ ὕδωρ τριττῆς τοῦ βαπτιζομένου καταδύσεως. Διὰ τριττῆς, εἰς τὸ Ὄνομα τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ὑπεραγίας Τριάδος, καταδύσεως (Ματθ΄ κη΄ 19) κατὰ τοὺς κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων (κανὼν ν΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστ. καὶ ζ΄ τῆς β΄ Οἰκ. Συν.)
Διὰ καταδύσεως, α) διότι διὰ καταδύσεως ἐβαπτίσθη ὁ Κύριος ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου (Ματθ. γ΄ 16, Μάρκ. α΄ 9, Ἰωάν. γ΄ 23)
β) Διότι διὰ καταδύσεως ἐβάπτιζον οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι (Πράξ. η΄ 36-39), "ὅ ἀντίτυπον νῦν καὶ ἡμᾶς σῴζει βάπτισμα" (Α΄ Πετ. γ΄ 21), "ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ρήματι" (Ἐφεσ. ε΄ 26), "ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου" (Τίτ. γ΄ 5), καὶ παρίσταται οἰωνεί, τάφος, "συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν"(Ρωμ. στ΄ 4). Ἅπασαι αὗται αἱ ρήσεις, οὐδαμῶς ἄλλως ἐφαρμόζονται τῷ τοῦ Βαπτίσματος μυστηρίῳ, ἢ τελουμένῳ διὰ τριττῆς καταδύσεως.