Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

311: Ο αυτοκράτορας Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός εκδίδει διάταγμα, με το οποίο η χριστιανική