Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ 

Ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος τοῦ Μύρου. 

Τὰ ὁρατὰ μέρη τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρἰσματος εἶναι τὰ ἑξῆς:
1. Ἡ πρὸς Θεὸν εὐχὴ ὑπὲρ καταπέμψεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπὶ τοὺς βαπτισθέντας, προηγουμένη αὐτοῦ τοῦ Χρίσματος τοῦ Μύρου. Ἡ εὐχὴ αὕτη ἀπαγγέλεται μέχρι τοῦ νῦν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κατὰ τό, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Ἰωάννου, παράδειγμα, οἵπερ ἀπελθόντες εἰς Σαμάρειαν ?πως ἐπὶ τοὺς βαπτισθέντας, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καταβιβάσωσι, προσηύξαντο, πρὸ τοῦ τελέσαι τὴν ἱεροτελεστίαν, περὶ αὐτῶν, ὅπως λάβωσι Πνεῦμα Ἅγιον, "Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην· οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσι Πνεῦμα Ἅγιον· οὔπω γὰρ ἦν ἐπ᾿ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Τότε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον" (Πράξ η΄ 14-17)


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
01/01/2021
Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου

45 π.Χ.: Το Ιουλιανό ημερολόγιο τίθεται σε ισχύ στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ορίζοντας την 1η Ιανουαρίου ως νέα ημερομηνία έναρξης του έτους.

42 π.Χ.: Η Ρωμαϊκή σύγκλητος θεοποιεί μετά θάνατον τον Ιούλιο Καίσαρα.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ