Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1099: Κατά την Α’ Σταυροφορία, ο Γοδεφρείδος του Μπουιγιόν εκλέγεται προστάτης του Παναγίου