Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΤΕΧΘΗ 

Περὶ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

(Παπαφλέσσα  19  -  24  Δεκεμβρίου  1972) 

"Σκύμνος λέοντος ᾿Ιούδα· ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης· ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἐγερεῖ αὐτόν;" (Γεν. μθ΄ 9). 
"Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν. ἐξεῦρε πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης καὶ ἔδωκεν αὐτὴν ᾿Ιακὼβ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ ᾿Ισραὴλ τῷ ἠγαπημένῳ ὑπ᾿ αὐτοῦ· μετὰ τοῦτο ἐπὶ γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη" (Βαρούχ γ΄ 36-38). 
"Ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος" (Ἠσ. θ΄ 6).
"Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ" (Ἠσ. ζ΄ 14). 
"Κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην. ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ" (Ἀββακ. γ΄ 2). 
"Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως" (Ματθ. β΄ 1). 
"Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος" (Λουκ. β΄ 11). 
"Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν" (Ἰωάν. α΄ 14). 

Ὕμνος 

Δόξα ἐν ὑψίστοις πᾶσα πνοή, ἐν χαρᾷ βοάτω τῷ τεχθέντι ἐν Βηθλεέμ. Ἐπὶ γῆς γὰρ ὤφθη δωρούμενος εἰρήνην. Τὴν τούτου προσκυνήσομεν Θείαν Γέννησιν.


Α Υ Λ Η : Τὸ καθαρὸν καὶ τὸ ἀκάθαρτον, μὲ καὶ χωρίς, … εἰσαγ...

Α Υ Λ Η : Τὸ καθαρὸν καὶ τὸ ἀκάθαρτον, μὲ καὶ χωρίς, … εἰσαγ...: ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ (14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021) «καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Β΄ Κορ. ΣΤ΄ 17). Τὸ καθαρὸν καὶ τὸ ἀκάθαρτον, ...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητής

Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητὴς ἔζησε καὶ ἔδρασε ἐπὶ τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Λέοντος Γ’ τοῦ Ἰσαύρο ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

628: Ο Χοσρόης Β’ της Περσίας εκτελείται υπό τις διαταγές του Καβάδη Β’.

870: Λήγει η Δ’ Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως.

1525: Εκτελείται ο βασιλιάς των Αζτέκων, Κουαουτέμοκ, κατόπιν διαταγής του κατακτητή Ερνάν

ΟΜΙΛΙΑ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΕ΄ 5-6, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ" 2007)

 ΟΜΙΛΙΑ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙΕ΄   5-6)

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

ΟΜΙΛΙΑ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΕ΄ 3-4, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ" 2007)

ΟΜΙΛΙΑ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙΕ΄  3-4) 

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Ὁ Μακαρισμὸς τῶν γεναιοψύχων. 

(Παπαφλέσσα  19  -  17  Δεκεμβρίου 1972) 

"Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν" (Ματθ. ε΄ 10). 
Ἡ μὲν δικαιοσύνη εἶναι τὸ δίκαιον, γενικῶς, ἡ τήρησις τοῦ Θείου Νόμου. 
"Τῆς ἀρετῆς ἕνεκεν, τῆς, ὑπὲρ τῶν ἑτέρων, προστασίας καὶ εὐλαβείας" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
"Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος" (Ἰωάν. ιε΄ 19). 
"Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται" (Β΄ Τιμ. γ΄ 12). 
Παραδείγματα: Ὁ Ἰωσὴφ ὁ Πάγκαλος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς καὶ Πρόδρομος, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κ. ἄ. 
Συμπέρασμα εἶναι, ὅτι ὅσον μικρὰ εἶναι τὰ παθήματα καὶ τοῦ πλέον βασανισμένου ἀνθρώπου, μεγίστη καὶ ἀνεκτίμητος θὰ εἶναι ἡ ἐκ τοῦ Κυρίου ἀμοιβή.

 

Α Υ Λ Η : Eπί εποχής κορωνοϊού αρνούμαστε να ζήσουμε επειδή ...

Α Υ Λ Η : Eπί εποχής κορωνοϊού αρνούμαστε να ζήσουμε επειδή ...: Eπί εποχής κορωνοϊού αρνούμαστε να ζήσουμε επειδή δεν θέλουμε να πεθάνουμε, καίτοι είναι βέβαιον ότι θα πεθάνουμε. Πρόκειται για διπλό παραλ...

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ” ΤΗΣ ΕΜΕΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ; (Δ. Νατσιός)

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ” ΤΗΣ ΕΜΕΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ; (Δ. Νατσιός)

Τί θὰ γίνει μὲ τὴν “διδασκαλία” τῆς ἐμετικῆς παιδεραστίας
στὰ σχολικὰ βιβλία;

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

.                   Πιάνουμε τὶς μύτες μας ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις καὶ τὴν δυσωδία. Ξεβράζονται σωρηδὸν οἱδιαστροφές… θεατρανθρώπων, ὅπως αὐτάρεσκα αὐτοχρίζονται. Μαγαρίζονται καὶ οἱ λέξεις. Τί σχέση ἔχουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸ θέατρο, ὅπως μᾶς τὸ παρέδωσαν οἱ ἀρχαῖοι, καὶ κυρίως μὲ τὴν ἀποστολή του; Τὸ

ΤΥΦΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΣΤΗΘΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

ΤΥΦΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΣΤΗΘΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Τυφλός γνωρίζει ἀπό στήθους τήν Καινή Διαθήκη
τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη

.                     Γνωρίζετε τὴν Ἁγία Γραφή; Γνωρίζετε τουλάχιστον τὴν Καινὴ Διαθήκη; Γνωρίζετε, ἔστω, κάποιο κεφάλαιο τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀπό στήθους; Γνωρίζετε ποῦ βρίσκεται ἕνα χωρίο, ἂν ἐρωτηθῆτε; Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ὀρθόδοξοι ἀγνοοῦμε τὸ Εὐαγγέλιο, τὴν Καινὴ Διαθήκη, πολὺ περισσότερο τὴν Παλαιὰ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 27 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

380: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Θεοδόσιος, με διάταγμά του αναγνωρίζει τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία.

1700: Ανακαλύπτεται το νησί της Νέας Βρετανίας, στο Αρχιπέλαγος του Βίσμαρκ, στην Παπούα Νέα

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Προκόπιος ὁ Ὁμολογητής ὁ Δεκαπολίτης

Ὁ Ὅσιος Προκόπιος ὁ Δεκαπολίτης ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (717 – 741 ...
περισσότερα...

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  


Ὁ Μακαρισμὸς τῶν ἁγνῶν καὶ ἀκεραίων. 

(Παπαφλέσσα  19  -  10  Δεκεμβρίου  1972) 

"Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται" (Ματθ. ε΄ 8). 
"Καθαρούς, ἐνταῦθα φησίν, ἢ τοὺς τὴν καθολικὴν ἀρετὴν κεκτημένους καὶ μηδὲν ἑαυτοῖς συνειδόντος πονηρόν" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
"Καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;" (Ματθ. θ΄ 4). 
"Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου" (Ψαλμ. ν΄ 10). 
"Ἐγὼ δὲ ἐν δικαιοσύνῃ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ σου, χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί μοι τὴν δόξαν σου" (Ψαλμ. ιστ΄ 15). 
Συμπέρασμα εἶναι, ὅτι πᾶς Χριστιανὸς ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν βεβαίαν ταύτην ἐλπίδα, ὅτι θὰ ἴδῃ τὸν Θεὸν καὶ θὰ ὁμοιωθῇ πρὸς Αὐτόν, ἁγνίζει καὶ καθαρίζει τὴν καρδίαν του ἀπὸ πᾶσαν ἁμαρτίαν, ὅπως ἁγνὸς καὶ καθαρὸς καὶ Ἅγιος εἶναι ὁ Θεός.


ΟΜΙΛΙΑ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΕ΄ 1 - 2, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ" 2007)

 ΟΜΙΛΙΑ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙΕ΄   1 - 2)

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος Ἐπίσκοπος Γάζης

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ πλούσιους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀφοῦ ἐγκατέλειψε καὶ γονεῖς καὶ πλούτη, στὰ χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Ἀρκαδίου καὶ Ὀνωρίου, ἀναχώρησε γιὰ τὴν Αἴγυπτο ποὺ ἦταν τότε μεγάλο μοναστικὸ κέντρο καὶ ἔγινε μοναχὸς σὲ σκήτη. Μετὰ πενταετὴ διαμονὴ ἦλθε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ κήρυσσε στοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς Ἕλληνες τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ ἀσθένησε σοβαρὰ ἀπὸ κίρρωση τοῦ ἥπατος, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἀσθένειά του δὲν παρέλειπε καθημερινὰ νὰ ἐπισκέπτεται τὸ Ναὸ τῆ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 26 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

1266: Ο στρατός του Καρόλου, κόμη του Ανζού, νικά τις γερμανικές και σικελικές δυνάμεις υπό τον βασιλιά Μανφρέδο της Σικελίας στη μάχη του Μπενεβέντο. Ο τελευταίος σκοτώνεται στη μάχη.

1797: Η Τράπεζα της Αγγλίας εκδίδει την πρώτη λίρα.

1815: Ο Ναπολέων με 1.200 οπαδούς του ξεκινά από το νησί Έλβα, όπου ήταν εξόριστος, με

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Ὁ Μακαρισμὸς τῶν ἐλεημόνων. 

(Παπαφλέσσα  19  -  3  Δεκεμβρίου  1972) 

"Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται" (Ματθ. ε΄ 7). 
"Ποικίλος γὰρ ὁ τρόπος καὶ πλατεῖα αὕτη ἡ ἐντολή" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
"Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε" (Ματθ. κε΄ 40).
"Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός" (Β΄ Κορ. θ΄ 7).
"Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ" (Παροιμ. ιθ΄ 17). 
Συμπέρασμα εἶναι ὅτι, ὅσοι ἐλεοῦν ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ λάβουν τὴν ἄφεσιν, τὸν καθαρισμὸν καὶ τὸν ἐξαγνισμὸν τῆς ψυχῆς των καὶ τὴν Οὐράνιον κληρονομίαν καὶ Βασιλείαν.


Η ουσία του Εικοσιένα

1821 pinakas

Του Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη στην Romfea.gr


Οἱ Χριστιανοί μας, κατά τήν Τουρκοκρατία, ἄν ἤθελαν τή λευτεριά τους, τήν ἀποκτοῦσαν χωρίς ὅπλα, χωρίς ἐπανάσταση, χωρίς νά χυθεῖ οὔτε μιά σταγόνα αἷμα! Ἀρκεῖ νά ἄλλαζαν τήν πίστη τους, καί νά γίνουν τοῦρκοι, μουσουλμάνοι, ἐξ οὗ καί τό τραγούδι «γίνεσαι τοῦρκος διάκο μου,

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Ταράσιος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Ὁ Ἅγιος Ταράσιος γεννήθηκε, ἀνατράφηκε καὶ ἐκπαιδεύθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς κα ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 25 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

493: Έπειτα από τρία χρόνια πολιορκίας της Ραβέννας, ο Οδόακρος συμφωνεί σε μεσολαβούμενη ειρήνη με τον Θεοδώριχο το Μέγα.

1793: Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον προεδρεύει στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Ὁ Μακαρισμὸς τῶν ποθούντων τὴν δικαιοσύνην. 

(Παπαφλέσσα  19  -  26  Νοεμβρίου  1972) 

"Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται" (Ματθ. ε΄ 6). 
Ποίαν δικαιοσύνην; ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καὶ ἀπαντᾷ, "Ἡ, τήν, καθόλου, ἀρετὴν ἢ τὴν μερικὴν ταύτης ἀπεναντίας τὴν πλεονεξίαν κειμένην. Πρέπον γὰρ ἐστὶν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην (Ματθ. γ΄ 15)" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
"Οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι" (Α΄ Κορ. στ΄ 9-10). 
"Ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ ἔργα αὐτοῦ" (Ρωμ. β΄ 6). 
"Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν" (Ψαλμ. λγ΄ 16). 
Συμπέρασμα: Εἶναι, ὅτι εἶναι Μακάριοι οἱ ποθοῦντες τὴν δικαιοσύνην, διότι ὁ βαθὺς καὶ μόνιμος πόθος των διὰ τὴν δικαιοσύνην, θὰ ἱκανοποιηθῇ ὑπὸ τοῦ Κυρίου. 
 
Δρομοκήρυξ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ...

Δρομοκήρυξ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ...:           Μιά θαυμάσια ξενάγηση στην Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, βιντεοσκοπημένη από τον αείμνηστο π. Εφραίμ (εκλεκτό φίλο Γ. Μπουτσ...

ΚΑΝΕΝΑ «ΕΑΝ» ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΜΠΟΔΙΣΕ (Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκης)

 

ΚΑΝΕΝΑ «ΕΑΝ» ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΜΠΟΔΙΣΕ (Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκης)

Κανένα «Ἐάν» δὲν τὸν ἐμπόδισε!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη           

            Ποιός ξεκόλλησε τὸν Ἄσωτο γυιὸ ἀπό τὴ φρίκη καὶ τὴ δυστυχία; Ἡ πίστις στὸν Πατέρα. Ὑψώνονταν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια μπροστά του, ὡς πανύψηλα βουνά. Ψηλότερα τοῦ τὰ ἔκαναν οἱ πειρασμοί. Ἀνυπέρβλητα ὁ Διάβολος.

  • Καὶ ἂν ἔχη πεθάνει ὁ πατέρας;

  • Εἶμαι τόσο μακρυά. Τὰ πόδια μου θ᾽ ἀντέξουν; Καὶ μὲ ποιὰ μοῦτρα θ᾽ ἀτενίσω

“ΚΑΘ᾽ ΟΜΟΙΩΣΙΝ”

 

ΑΠΟ ΤΟ “ΚΑΤ᾽ ΕΙΚΟΝΑ” ΣΤΟ “ΚΑΘ᾽ ΟΜΟΙΩΣΙΝ”

Μετάνοια: πορεία ἀπό τό κατ’ εἰκόνα στό καθ’ ὁμοίωση

 Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου
Προηγουμένου Ἱ.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

.               Ἀναφερθήκαμε στό προηγούμενο κείμενό μας στήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς βαθειᾶς, ὑπαρξιακῶς βιουμένης μετανοίας σέ αὐτή τήν τόσο κρίσιμη περίοδο πού διανύουμε. Μετάνοια εἶναι τό «κλειδί», τό «φάρμακο» ἐκεῖνο διά τοῦ ὁποίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

391: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Θεοδόσιος Α’, απαγορεύει την ειδωλολατρία. Στο πλαίσιο αυτό παύει και η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν ξεκινήσει το 776 π.Χ.

1386: Δολοφονείται στη Βούδα ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Νεαπόλεως.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εὕρεσις Τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννη

Ὅταν ἀποκεφαλίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἡρώδη, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἡ τίμια κεφαλὴ αὐτοῦ τοποθετήθηκε μέσα σὲ ἀγγεῖο ἀ& ...
περισσότερα...

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Ὁ Μακαρισμὸς τῶν πραέων. 

(Παπαφλέσσα  19  -  19  Νοεμβρίου  1972). 

"Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν" (Ματθ. ε΄ 5). 
"Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ" (Ἐφεσ. δ΄ 1-2). 
"Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν" (Ματθ. ια΄ 29). 
"Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ" (Β΄ Πέτρ. γ΄ 13). 
"Ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐπιδεικνύμενοι πραότητα πρὸς πάντας" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
Συμπέρασμα εἶναι, ὅτι ἐφ' ὅσον διατηρῶμεν τὴν ἀνεξίκακον πραότητα, ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον ἐγγύησιν τοῦ Κυρίου ὅτι θὰ ἀποζημιωθῶμεν μὲ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.


Δρομοκήρυξ: ΕΝΑ ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!!

Δρομοκήρυξ: ΕΝΑ ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!!:   Απάντηση σε πολλούς συγχρόνους εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονται, λόγω των εκτάκτων μέτρων που ελήφθησαν, γιά την διδασκαλία των μαθητών...

Δρομοκήρυξ: ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ!!

Δρομοκήρυξ: ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ!!:  

Δρομοκήρυξ: ΜΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ!!

Δρομοκήρυξ: ΜΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ!!:           Ο Ελλογιμώτατος κ. Ζακ Μπουσάρ Καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, δεν διδάσκει μόνο τους φοιτητ...

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ-ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Σμύρνης

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πολύκαρπος γεννήθηκε περὶ τὸ 80 μ.Χ. ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεους γονεῖς, τὸν Παγκράτιο κ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

303: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός διατάσσει την καταστροφή της χριστιανικής εκκλησίας στη Νικομήδεια, αρχίζοντας τον οκταετή διωγμό κατά των Χριστιανών.

532: Θεμελιώνεται από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό ο ναός της Αγίας Σοφίας στην

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Ὁ Μακαρισμὸς τῶν, κατὰ Θεόν, πενθούντων. 

(Παπαφλέσσα  19  -  12  Νοεμβρίου  1972) 

"Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται" (Ματθ. ε΄ 4). 
"Ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται· ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται" (Β΄ Κορ. ζ΄ 10). 
"Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός" (Ψαλμ. ν΄ 5). 
"Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ" (Α΄ Τιμ. α΄ 15). 
"Καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι" (Ἀποκάλ. κα΄ 4). 
Συμπέρασμα: Πρέπει νὰ πενθοῦμε διὰ τὰς ἁμαρτίας μας. 


ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ: Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ 1821 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ: Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ 1821 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μάρκος Μπότσαρης: Ὁ Λεωνίδας τοῦ 1821

τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                    Ὁ Σουλιώτης Μάρκος Μπότσαρης (1790-1823) εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπητοὺςἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνεγερσίας, στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη.

Α Υ Λ Η : Οι άγιοι της Εκκλησίας μας - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

Α Υ Λ Η : Οι άγιοι της Εκκλησίας μας - π. Τιμόθεος Παπασταύρου:   ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021)   «ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι» (Β΄ Κορ. ΣΤ΄ 4)   Αἱ … αὐτοσυστάσεις! Εἶν...

Ιδιόμελα Τελώνου και Φαρισαίου Μακαριστός Πατρων Νικόδημος Βαλληνδράς

Μη προσευξώμεθα Μανώλης Χατζημάρκος

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας

Τὰ ἱερὰ λείψανα εὑρέθηκαν ἐπὶ βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου (610 – 641 μ.Χ.) καὶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Θωμὰ Α’ (607 – 610 μ.Χ.) κείμενα στὴ γῆ. Μετὰ δὲ ἀπὸ ἀρκετὸ χρόνο ἀποκαλύφθηκε μὲ θεία ἐπιφάνεια στὸν κληρικὸ Νικόλαο, ποὺ ἦταν καλλιγράφος, ὅτι τὰ ἱερὰ λείψανα ἀνῆκαν στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Ἀνδρόνικο καὶ Ἰουνία, τοὺς ὁποίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μνημονεύει στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του.
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 22 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

1371: Ο Ροβέρτος Β’ γίνεται βασιλιάς της Σκωτίας ξεκινώντας τη δυναστεία των Στιούαρτ.

1630: Ο Ινδιάνος Κουαντεκίνα γνωρίζει στους Βρετανούς αποίκους το ποπ κορν.

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

«Ημέρα χαρμόσυνος ...»

patron profil 1

Του Επισκόπου Κερνίτσης Χρυσάνθου


Η Χειροτονία ενός κληρικού στον τρίτο βαθμό της ιερωσύνης, αυτόν του Επισκόπου, αποτελεί για την Αγία μας Εκκλησία ένα από τα υψηλότερα, κύρια και καίρια μυστήριά της.

Ο Επίσκοπος, άμα τη χειροτονία του, καθίσταται διάδοχος των Αγίων Αποστόλων, διαχειριστής

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Ὁ Μακαρισμὸς τῶν ταπεινοφρόνων 

(Παπαφλέσσα  19  -  5  Νοεμβρίου  1972) 

"Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν" (Ματθ. ε΄ 3) 
"Ποῖοι εἰσὶν οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι; 
Ἀπάντησις: Οἱ ταπεινοὶ καὶ συντετριμμένοι τὴν διάνοιαν" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
"Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν" (Λουκ. δ΄ 18-19). 
"Τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες. Μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾿ ἑαυτοῖς" (Ρωμ. ιβ΄ 16). 
"Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες" (Γαλ. ε΄ 26). 
Συμπέρασμα: Ἡ ταπεινοφροσύνη, εἶναι φάρμακον σωτηρίας.


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

431: Αρχίζει η δίκη της Ιωάννας της Λωραίνης, στο Ρουέν της Γαλλίας, έδρα της αγγλικής κυβέρνησης κατοχής.

1437: Δολοφονείται ο Ιάκωβος Α’ της Σκωτίας.

1613: Στη Ρωσία, ανακηρύσσεται Τσάρος ο Μιχαήλ Ρομανώφ. Η δυναστεία των Ρομανώφ θα μείνει

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος ὁ ἐν Συμβόλοις

Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ σῳζόμενη Ἀκολουθία αὐτοῦ, ἔζησε κατὰ τὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας κ&alp ...
περισσότερα...

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


Ὁ Μακαρισμὸς τῶν εἰρηνοποιῶν 

(Παπαφλέσσα  19 - 29  Νοεμβρίου  1972) 

"Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται" (Ματθ. ε΄ 9) 
Εἰρηνοποιοὶ λέγονται, ἡ ἀρμονία, ἡ γαλήνη καὶ ἡ ἡρεμία, ὁ συμβιβασμὸς καὶ ἡ συμφωνία. 
"Αὐτὸς (ὁ Χριστὸς) γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν" (Έφεσ. β΄ 14). 
"Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" (Ρωμ. ε΄ 1). 
"Εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν" (Ρωμ. η΄ 17). 
Συμπέρασμα εἶναι ὅτι, ἡ πίστις καὶ ἡ πεποίθησις ὅτι εἶναι πλέον παιδὶ τοῦ Θεοῦ, δημιουργεῖ πλῆρες αἴσθημα ἀσφαλείας καὶ μόνιμον ἐσωτερικὴν εἰρήνην. 

Ὕμνος. 

Ἡ τῶν Πατρέων σε πόλις ποιμένα κέκτηται, καὶ πολιοῦχον Θεῖον καὶ κινδύνων παντοίων, ρύστην καὶ φρουρόν σε Ἀνδρέα σοφέ, εὐχαρίστως τιμῶσά σε. Ἀλλ' ἐκδυσώπει ἀπαύστως ὑπὲρ αὐτῆς, διασώζεσθαι ἀλώβητον.


ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ - ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Μαρτυρίες για τον Γέροντα μου Εφραίμ Φιλοθεΐτη - π...

Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών: Μαρτυρίες για τον Γέροντα μου Εφραίμ Φιλοθεΐτη - π...

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

.                 Διαβάζοντας τὸ κατωτέρω ἄρθρο τῆς «Ἐφημερίδας τῶν Συντακτῶν» γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ὑπάρχουν ἐγκέφαλοι ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται (ἢ κάνουν πὼς δὲν ἀντιλαμβάνονται ἐξυπηρετώντας μικροεργολαβίες).

Πρῶτον.
.                      Δέκα μῆνες τώρα ἡ Θ. Κοινωνία «μὲ τὸ ἴδιο κουταλάκι» συνεχίζεται

Δρομοκήρυξ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ, ΜΑΣ ΔΙ...

Δρομοκήρυξ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ, ΜΑΣ ΔΙ...:   Το θαυμάσιο αυτό video , μας αποκαλύπτει μεγάλες αλήθειες, τις οποίες (δυστυχώς…), τις τελευταίες δεκαετίες, επιμελώς παραθεωρήσαμε και ...

Δρομοκήρυξ: ΣΙΩΠΗ = ΧΡΥΣΟΣ!!

Δρομοκήρυξ: ΣΙΩΠΗ = ΧΡΥΣΟΣ!!:  

Δρομοκήρυξ: Η ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ!!

Δρομοκήρυξ: Η ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ!!:             “Μία φορά, εκαθάριζα εντός του Ιερού της Εκκλησίας του Αγίου Δαυΐδ και μπαίνει ξαφνικά μέσα, ο Γέροντας Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Σ...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Λέων ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Κατάνης

Ὁ Ἅγιος Λέων γεννήθηκε στὴ Ραβέννα τῆς Ἰταλίας ἀπὸ γονεῖς εὐλαβεῖς καὶ εὐγενεῖς. Ἀφοῦ σπούδασε, χειροτονή& ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

1472: Οι Ορκάδες και τα Σέτλαντ δίνονται ως ενέχυρο από τη Νορβηγία στη Σκωτία, έναντι προίκας της Μαργαρίτας της Δανίας.

1685: Ο Ρενέ-Ρομπέρ Καβελιέ ιδρύει το οχυρό Σεν Λουί στον κόλπο Ματαγκόρντα δημιουργώντας

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ἡμῶν 
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

(Παπαφλέσσα  19 - 22  Ὀκτωβρίου  1972) 

"Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος" (Ἰωάν. α΄ 1). 
"Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας" (Ἰωάν. α΄ 14). 
"Καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ" (Α΄ Τιμ. γ΄ 16). 
"Προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" (Τίτ. β΄ 13).