Σάββατο 11 Απριλίου 2020

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


π. Δανιήλ Ἀεράκης «Ὡσαννά!»

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

«... ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, 
ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, 
εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, 
ταῦτα λογίζεσθε˙» (Φιλιπ. Δ΄ 8)

Ἐνῶ εὑρισκόμεθα ὀλίγα μόλις «βήματα» πρὸ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος, τὰ παραπάνω λόγια τοῦ Θείου Ἀποστόλου Παύλου ἴσως εἶναι ἡ καλύτερη προϋπόθεσις καὶ προετοιμασία διὰ νὰ βιώσουμε τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο δέ, διότι ἡ βίωσις τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Σωτῆρος μας, συνιστᾷ ὄχι μόνον προσοχὴ καὶ καθαρότητα εἰς τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια μας, ἀλλὰ κυρίως εἰς τοὺς λογισμούς μας. Βεβαίως ἡ καθαρότης αὐτὴ ἀπαιτεῖται κάθε στιγμὴ στὴ ζωή μας. Ὅταν ὅμως εὑρισκόμεθα εἰς ἁγίας ἡμέρας καὶ ἑορτάζομεν γεγονότα ἅγια, τότε ἡ προσοχή μας πρέπει νὰ εἶναι περισσότερον τεταμένη.

Ἱερὸν ἄσυλον

Συμβαίνει πολλὲς φορές, νὰ αἰσθανόμεθα κάποιαν ἀσφάλειαν ὅταν θεωρῶμεν ὅτι ἔχομεν τὴν ἄνεσιν νὰ σκεπτώμεθα ἐλευθέρως καὶ νὰ διατηρῶμεν ἀπαραβίαστον καὶ ἀπρόσιτον, τὸν λογισμὸν καὶ τὴν καρδίαν μας. Νιώθουμε ὅτι δικαιούμεθα νὰ «ἐνεργοῦμεν» διὰ τοῦ λογισμοῦ καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν μας, ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ἠδυνάμεθα, ἢ ἴσως καὶ δὲν θὰ ἐτολμούσαμεν νὰ πράξωμεν, παρουσίᾳ ἄλλων ἀνθρώπων. Ἄσυλον, λοιπὸν ὁ λογισμός μας, ἴσως δέ, ἱερὸν ἄσυλον, διότι ἔτσι μᾶς τὸ παρέδωσεν ὁ Κύριος καὶ ἀνήκει πλέον εἰς τὴν ἀπόλυτον καὶ ἐλευθέραν διαχείρησίν μας.
Ἐνῶ ὅμως, οὐδεὶς δύναται νὰ προσεγγίσῃ ἔστω καὶ εἰς τὸ ἐλάχιστον τὸν λογισμόν μας, οὔτε ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ πειρασμός, - ὁ ὁποῖος δύναται μὲν νὰ ἐνσπείρῃ σκέψεις καὶ νὰ εἰκάζῃ τὶ θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ διαλογισθῶμεν, δὲν δύναται ὅμως νὰ γνωρίζῃ ἐπακριβῶς τὴν σκέψιν ἡμῶν - ὁ Κύριός μας ὡς, ὁ τῶν κρυφίων γνώστης ἀλλὰ καὶ δημιουργὸς ἡμῶν, ἔχει ἀκριβῆ γνῶσιν τῶν ὅσων ὁ ἄνθρωπος διαλογίζεται. Ἡ παγγνωσία δὲ τοῦ Δημιουργοῦ μας δὲν τελειώνει μόνον ἐδῶ, ἀλλὰ προχωρεῖ εἰς δυσθεώρητα βάθη καὶ ὕψη καὶ πλάτη καὶ καλύπτει μὲ πλήρη ἀκρίβειαν καὶ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ γνωρίζῃ. Ἐπὶ παραδείγματι, τὸ τὶ θὰ συμβῇ εἰς τὸ μέλλον καὶ τὶ ... θὰ πράξωμεν καὶ τὶ ... θὰ εἴπωμεν καὶ τὶ ... θὰ σκεφθῶμεν, ἀλλὰ καὶ τό, εἰς ποίαν χρονικὴν στιγμήν, ... «καὶ οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ» (Ἐβρ. Δ΄ 13).
Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο καὶ μόνον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας, ὑποχωρεῖ τὸ ἀπαραβίαστον τοῦ ἱεροῦ ἀσύλου τῶν σκέψεών μας. Μόνον ὁ Θεὸς ἔχει ἅμεσον καὶ ἀκριβῆ γνῶσιν τῶν ὅσων κατεργάζεται ὁ ἀνθρώπινος νοῦς καὶ ἡ ἀνθρωπίνη καρδία. Τοῦτο δέ, ἀκούεται κάπως πικρὸν εἰς τὸν ἀνυπότακτον ἄνθρωπον ἀφοῦ πλέον θὰ πρέπῃ νὰ ἐλέγχῃ τὸ κάθε τι ποὺ εἰσέρχεται εἰς τὰ ἐνδότερά του.

Ἡ ἀρχὴ τῆς πτώσεως καὶ ἡ ἁμαρτία

Μολύνεται ἀλλὰ καὶ ἁγιάζεται ἀντιστοίχως ὁ ἄνθρωπος, ἀπὸ τὰς σκέψεις του καὶ τοῦτο μαρτυρεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὅταν ἐκεῖ στὴν ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίαν Του ὑπογραμμίζῃ ὅτι, «ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ» (Ματθ. Ε΄ 28).
Εἰς τὸν νοῦν λοιπὸν ἐνσπείρεται ἐν πρώτοις τὸ κακὸν ὑπὸ τὴν μορφὴν λογισμοῦ. «Οἱ κακοὶ λογισμοὶ, λόγοι δαιμόνών εἰσι καὶ παθῶν πρόδρομοι», λέγει ὁ ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος˙ καὶ τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ πειρασμὸς γνωρίζει τὸ πῶς θὰ προσεγγίσῃ τὸν ἄνθρωπον καὶ πῶς θὰ τὸν πείσῃ νὰ ἐνεργήσῃ τὴν ἁμαρτίαν. Εἰσέρχεται διὰ τῶν αἰσθήσεων εἰς τὸν νοῦν καὶ ἐκεῖ ὑποβάλλει, ὁ πεπειραμμένος αὐτὸς διδάσκαλος τοῦ κακοῦ καὶ τῆς παρανομίας τὸ ἀπηγορευμένον καὶ ἐφάμαρτον. Ἐν συνεχείᾳ ὁ πεπωρωμμένος ἄνθρωπος τὸ ἀποδέχεται ἢ ἴσως ἀνανίπτων, τὸ ἀπορρίπτει. Καὶ ἂν μὲν τὸ ἀποδεχθῇ, ἤδη ἡ ἁμαρτία συνετελέσθη κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ βαρύνει τὸν ἄνθρωπον. Ἐὰν ὅμως ἀπορριφθῇ τὸ κακὸν ἀπὸ τὸν νοῦν ὡς ἀπαράδεκτον καὶ ἐφάμαρτον, τότε ὁ ἄνθρωπος παραμένει καθαρὸς καὶ ἀθῶος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὅταν δὲ ὁ νοῦς δεχθῇ καὶ συγκατατεθῇ εἰς τὴν ἁμαρτίαν, τότε ὁ ἁμαρτωλὸς λογισμὸς γίνεται ἐπιθυμία τῆς καρδίας καὶ στὴν συνέχεια ὁ ἄνθρωπος, δοῦλος πλέον τῆς κακῆς του ἐπιθυμίας, πράττει τὸ κακόν.

Ὁ ἁγιασμὸς τῆς ψυχῆς

Τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς πορείαν ἀκολουθεῖ ἀντιστοίχως καὶ ἡ ἐνάρετος πρᾶξις. Ὑπὸ τὴν μορφὴν λογισμοῦ εἰσέρχεται εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀντιθέτως πρὸς τὸ κακόν, ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπον. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἐστιάζει τὴν προσοχήν του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ μᾶς παροτρύνει νὰ σκεπτώμεθα καὶ νὰ ἐπιθυμοῦμεν, « ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος» (Φιλιπ. Δ΄ 8). Μὲ τὸν ἀγαθὸν λογισμὸν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εὑρίσκει τόπον εἰς τὴν ἀγωνιζομένην ψυχήν, καὶ ἐνεργεῖ ἁγιάζουσα τὸν χριστιανόν. Ὁ Κύριος πλέον ὑπερασπίζεται τὸν κοπιῶντα καὶ παλαίοντα πρὸς τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς καὶ ἀπαλλάσσει τοῦτον τοῦ ψυχικοῦ μολυσμοῦ.
Γνωρίζομεν, δυστυχῶς, ὅτι οἱ πονηροὶ καὶ ἀκάθαρτοι λογισμοὶ περνοῦν εὐκολώτερον καὶ εἰς τὸν νοῦν ἀλλά, πολλάκις, καὶ εἰς τὴν καρδίαν μας, λόγῳ τῆς φιλαμαρτήμονος φύσεώς μας. Δυσκολώτερον δέ, ἀντιστοίχως, οἱ ἅγιοι καὶ εὐλογημένοι λογισμοὶ εἰσέρχονται, ἀφοῦ εἰς ἐκείνους ἀφ’ ἑνὸς δημιουργοῦνται τὰ ἐμπόδια ὑπὸ τοῦ παμπονήρου καὶ μισανθρώπου διαβόλου, ἀλλὰ καὶ ἀφ’ ἑτέρου, ὁ ἀσθενὴς καὶ ἀνίκανος πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἄνθρωπος, μόνον ὑπὸ τῆς Θείας ἀρωγῆς καὶ βοηθείας δύναται νὰ ἐπιτύχῃ.

«Ταῦτα λογίζεσθε»

Θὰ κλείσωμεν τὴν παροῦσαν ὁμιλίαν, ἀναφερόμενοι εἰς τὰς Ἁγίας ἡμέρας τὰς ὁποίας προσεγγίζομεν καὶ τὴν καθαρότητα ἡ ὁποία ἀπαιτεῖται ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς. Θὰ ἀκούσωμεν τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καὶ εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Μεγάλης Δευτέρας, τὴν πρόσκλησιν ποὺ μᾶς ἀπευθύνει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διὰ τοῦ ὑμνογράφου, «δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν καὶ νεκρωθῶμεν δι’ Αὐτὸν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς».
Ἡ πρόσκλησις αὕτη μᾶς τιμᾷ ἰδιαιτέρως ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐπιβαρύνει μὲ τὴν προσπάθειαν τῆς, κατὰ τὸ δυνατόν, ἀντιστοίχου, πρὸς τὴν καθαρότητα τοῦ μόνου ἀναμαρτήτου Κυρίου μας, καθαρότητός μας, συμπορεύσεως εἰς τὸν Γολγοθᾶ καὶ συσταυρώσεως ἡμῶν μετὰ τοῦ ὁδυνωμένου καὶ πάσχοντος διὰ τὰ ἑμὰς ἁμαρτίας γλυκυτάτου Ἰησοῦ μας.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου 

Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

                                                                                               

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 11 Απριλίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 11 Απριλίου


491: Ο Φλάβιος Αναστάσιος γίνεται Βυζαντινός αυτοκράτορας με το όνομα Αναστάσιος Α'.
1713: Υπογράφεται η Συνθήκη της Ουτρέχτης.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Ἀντίπας Ἐπίσκοπος Περγάμου

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Ἀντίπας ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διομιτιανοῦ (81 – 96 μ.Χ.). Ἦταν σύγχρονος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι καὶ τὸν χειροτόνησαν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Περγάμου, ὅταν ὁ Θεολόγος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ἦταν ἐξόριστος στὴν Πάτμο. Στὴν Ἀποκάλυψη ὁ Ἅγιος Ἀντίπας ἀποκαλεῖται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Ἰωάννη πιστὸς ἱερέας καὶ μάρτυρας. Ὡς ἀρχιερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Περγάμου, ποίμανε τὸ λογικό του ποίμνιο μὲ κάθε εὐσέβεια καὶ ἀρετή. Ὄντας Ἐπίσκοπος Περγάμου καί ἐνῷ ...
περισσότερα...