Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

ΕΚ ΝΕΟΥ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ.

ΕΚ ΝΕΟΥ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ.


Ἀγαπητέ μου κ. Παναγιώτη Τελεβάντε,
Φυσικά, δὲν πρόκειται νὰ "ἀκολουθήσω" τὸν ὑβριστικὸν καὶ εἰρωνικὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον κατεφέρθητε ἐναντίον μου. Ἠθελον νὰ πιστεύω ὅτι μετὰ καὶ τὴν "ἐνδοεπικοινωνίαν" ἡμῶν (μέσῳ προσωπικοῦ μηνύματος - e-mail), θὰ εἶχε παύσῃ ὁ τάραχος τῆς ψυχῆς σας καί, ἂν μή τι ἄλλο, θὰ παρεμβαίνατε ἡλεκτρονικῶς, ἵνα διορθώνετε καὶ ὄχι ἵνα σκανδαλίζετε. Πρὶν εἰσέλθω εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ θέματος, θὰ ἤθελον νὰ γνωρίζω διατὶ ... ὅλη αὐτὴ ἡ ἐμπάθεια καὶ ἡ κακοβουλία ἐναντίον μου; Τί ἔπταισα καὶ δέχομαι ὅλην αὐτὴν τὴν ἐπίθεσιν;  Κοντὰ δέ εἰς ἐμὲ νὰ ὑφίστανται τὴν ἰδίαν ψυχικὴν βίαν ἀπὸ ἐσᾶς καὶ ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης καθὼς καὶ ὁ ... ἀείμνηστος γέροντας π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος; Ἕνα ἐρώτημα ἐτέθη καὶ ἀπαντᾶτε μὲ αὐτὸν τὸν σκαιότατον τρόπον; Τί εἴδους νοοτροπία εἶναι αὐτὴ ποὺ σᾶς διακατέχει; Θὰ σᾶς εἴπω κάτι μὲ ὅλην τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπην μου˙ ἀκόμη καὶ ... ἂν εἴχετε δίκαιον εἰς ὅσα ἐγράψατε, σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι ὁ τρόπος σας ... ἐκμηδένισε τοῦτο! Πόσην περισσοτέραν εἰρωνίαν θὰ ἠδύνασθε νὰ ἐπιδείξετε (δὲν γνωρίζω, ἀσφαλῶς, μήπως μέσα σας ὑπάρχει καὶ ἀκόμη περισσοτέρα καὶ - ὁ Θεὸς φυλάξοι! - χειροτέρα) εἰς τὸν οἷονδήποτε ποὺ τολμᾷ νὰ ἀντιτεθῇ εἰς τὰς ἀπόψεις σας! Εὔχομαι νὰ ξανακοιτάξετε τὴν "ἀπάντησίν" σας εἰς τὴν ταπεινότητά μου καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ εἰλικρινής σας συνείδησις θὰ σᾶς διαβεβαιώσῃ περὶ τούτου.
Ἀνέφερα ὅτι ἐπιτίθεσθε - πέραν τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη - καὶ κατὰ τοῦ ἀοιδίμου γέροντος π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου. Θέλετε νὰ "διαφημίζεσθε" ὡς πνευματικὸς του μαθητής; Τιμὴ σας μὲν ἡ, παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, φοίτησίς σας, ... ἀτιμία σας δέ, ἡ διάστρεψις τῶν λόγων καὶ ἐννοιῶν τοῦ γέροντος! Γίνομαι δέ σαφέστερος ... Πότε καὶ εἰς ποίους συνέστησέ ποτε ὁ νεώτερος οὗτος πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἀποτείχισιν; Ὅπως διασαφῇτε εἰς τὴν συνέχειαν, εἶχεν ὄντως συστήσει εἰς τρεῖς μητροπολίτας, τὴν διακοπὴν μνημοσύνου τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, κατὰ τὸ δικαίωμα ποὺ δίδουν οἱ ἱεροὶ κανόνες! Τοῦτο ὅμως ἐσεῖς τὸ ἀποκαλεῖτε "ἀποτείχισιν";;; Λάθος κάνετε καὶ ἐὰν ἐπιθυμῇτε, ... ἀνατρέξατε εἰς τὰ κείμενα τοῦ π. Ἐπιφανίου καὶ δείξατέ μοι ἔστω καὶ μίαν φορὰν τὴν λέξιν ταύτην εἰς ταῦτα. "Διακοπὴ μνημοσύνου" ἦτο, ... καὶ αὕτη, ἕως καιροῦ, πρὸς σύνεσιν καὶ σωφρονισμόν!
Ἐμπλουτίσατε, εἶδον, τὴν ὑμετέραν ἀπάντησιν πρὸς ἐμέ, διά τινων φωτογραφιῶν διὰ τῶν ὁποίων ἀντελήφθην, - ἐὰν κάνω λάθος διορθώσατέ με - ὅτι ἀφ’ ἑνὸς προσπαθεῖτε ἵνα ἐκβιάσετε τινὰ ὀξύτητα μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν. Γράφετε, "Αν εσείς θεωρείτε το Ουκρανικό ως Δογματικό και όχι ως κανονικό θέμα, για ποιο λόγο δεν αποτειχίζεστε, αφού ο οικείος σας Ιεράρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, αποδέχεται πλήρως τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος για το Ουκρανικό; Ο Σεβ. Πατρών, μάλιστα, έφτασε στο σημείο, στην Συνεδρία της Ιεραρχίας της Έκκλησίας της Ελλάδος, να ελέγξει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, επειδή δεν ενέταξε, από την πρώτη στιγμή, τον Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο, στα Δίπτυχα.!!!" Δηλαδή, ἂν ἀντιλαμβάνομαι σωστά, μοῦ συνιστᾶτε τὴν ἀποτείχισιν; Ἀντερωτῶ, λοιπόν, "τότε ὅτε ὁ Ἀθηναγόρας αἱρέτιζεν, ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ, ὁ π. Ἐπιφάνιος ἀπετειχίσθη; Μήπως ἀνεθεμάτισεν τούς, τότε, μνημονεύοντας τὸν Οἰκουμενικόν;" Τί λογικὴ καὶ τί συμπεράσματα εἶναι αὐτά, κ. Τελεβάντε; Διαφωνῶ ἕως ἐκεῖ ποὺ μοῦ ἐπιτρέπουσιν οἱ ἱεροὶ κανόνες! Τίποτε περισσότερον καὶ τίποτε ὀλιγότερον! Τὰ φιλοσοφήματά σας κρατεῖστε τα δι’ ἄλλους καὶ οὐχὶ δι’ ἐμέ!
Σᾶς ἐτέθη ἕν ἐρώτημα ἀπολύτως δικαιολογημένον - καὶ ὄχι μόνον εἰς ὑμᾶς - καὶ ἀντὶ ἀπαντήσεως ἔλαβον ... ὕβρεις καὶ εἰρωνίας καὶ ὑποβιβασμόν! Σᾶς εὐχαριστῶ !!! Δὲν θὰ παύσω ὅμως - ὅσον καὶ ἂν τὸ ἐπιδιώκετε - τοὐλάχιστον, νὰ ἐκφέρω τὴν ἄποψίν μου, ἔστω καὶ ἂν αὕτη λανθάνῃ Ἐπὶ τοῦ παρόντος, πάντως, δὲν μὲ ἐπείσατε περὶ τοῦ τοιούτου˙ καὶ γίνομαι σαφέστερος: Εἰς τὸ ἐρώτημα τὸ ὁποῖον σᾶς ἐτέθη, εἴπατε ὅτι μοῦ ἀπαντήσατε καὶ μάλιστα δύο φοράς. Ἂν δὲν σᾶς ἐνοχλῇ, ἀπαντήσατέ μου καὶ τρίτην, διότι ἴσως συμβαίνει νὰ ἐπαληθεύῃ ὁ λόγος σας, ὅστις μὲ χακτηρίζει "ολοφάνερα χονδροειδώς αδαή για τα θέματα που συζητούμε"! Κάμνω δέ τὸ ἐρώτημα ἔτι σαφέστερον: Δύναται, Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἢ Πατριαρχεῖον, (προσέξατε) ΑΝΕΥ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ νὰ ἀναδείξῃ κληρικὸν τοῦ οἵουδήποτε βαθμοῦ; καὶ δεύτερον ἐρώτημα˙ ἡ χειροτονία ἀπὸ αἱρέσεις ἢ σχισματικὰς ὁμάδας εἶναι ἔγκυρος;  καὶ δὲν χρειάζεται τίποτε πλέον, εἰς περίπτωσιν ἐπιστροφῆς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν αἱρετικοῦ ἢ σχισματικοῦ κληρικοῦ τινος; οὔτε κἂν ... λιβέλλου;;; Μὴν ἐπανέλθετε πάλι μὲ εἰρωνίας καὶ ὕβρεις, διότι - θὰ σᾶς εἴπω ὅτι - ὁ ὑβρίζων ἔχει ἄδικο, καὶ ὑβρίζεται ... ἐκ τῶν ἰδίων ὕβρεων!!!
Ἔχετε δέ ὑπ’ ὄψιν σας, ὅτι οὐδέποτε ἐφοβήθην καὶ θεωρῶ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦσι νὰ μοῦ προξενήσουσι τοιούτους φόβους, ὡς, τοὐλάχιστον ἀφελεῖς! Πιστεύσατέ μοι, δὲν ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς κατατάξω εἰς τὴν τοιαύτην κατηγορίαν!
Ἐπίσης, εἰς τὰς μεταξύ μας ἀντιπαραθέσεις, μὴν ἀναμειγνύετε "τρίτα" πρόσωπα, μετὰ τῶν ὁποίων οὔτε ἔχω τὴν παραμικρὰν ἐπικοινωνία καὶ μετά τινων ἐξ αὐτῶν, οὐδὲ κἂν ἐπιθυμῶ τὴν οἵανδήποτε τοιαύτην. Εἶμαι ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν καὶ ὀνομάζομαι π. Τιμόθεος Παπασταύρου. Πρὸς ἐμὲ λοιπὸν θὰ βλέπετε καὶ μόνον ... πρὸς ἐμέ! Ἀφῆστε ἔξω ἀπὸ τὰς διενέξεις ἡμῶν ... πατέρας Βασιλείους καὶ Μητροπολίτας Πατρῶν καὶ πάσης ἄλλης Μητροπόλεως καὶ καταλάβετε ὅτι ... ἐὰν ἀπήντων εἰς ὑμᾶς εἰς τὸ ἴδιον ὕφος καὶ διὰ τῆς ἰδίας εἰρωνίας, δὲν θὰ ἠδυνάμην, οὔτε κἂν νὰ ἐπανέλθω εἰς τὸ ... ἱερὸν Θυσιαστήριον! Ἀναμένω ΜΟΝΟΝ, ἐξ ὑμῶν τὴν ἀπάντησιν ἐπὶ τῶν τεθέντων ἐρωτημάτων, ἄνευ τινος ὑπεκφυγῆς! Εἰς οἵανδήποτε ἄλλην ἀπάντησίν σας ... μὴν περιμένετε ἀνταπόκρισίν μου!
                                                                                Μετὰ τιμῆς

4 σχόλια:

 1. «Ξέρετε, Γέροντα μου, οι παλικαρισμοί της φακής, οι τζάμπα μαγκιές, οι λεονταρισμοί και οι φωνασκίες των ανέντιμων προσώπων δεν με συγκινούν ιδιαίτερα.»
  Παρακαλώ… Μην «κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια»
  Ο π.Τιμόθεος ως υπεύθυνος της Αντιαιρετικής Ομάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών δε νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αδαής για τα θέματα που τίθενται. Εκτός κι αν ο κ. Τελεβάντος κινείται αλλού και κατανοεί αυτά που συζητούνται ΜΟΝΟΝ κατά τη δική του κρίση. Το ερώτημα που θέτει, λοιπόν, ο π. Τιμόθεος είναι σαφές και συγκεκριμένο, δίχως «γλυκόξινες» παρεμβάσεις και ύβρεις, όπως χρησιμοποιεί ο κ. Τελεβάντος μόνο και μόνο για να γεμίσει η σελίδα του ιστολογίου. Στο κάτω κάτω, εάν δεν μπορεί να επιχειρηματολογήσει επί του θέματος, ας απαντήσει με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ…Αρκεί… Όσο για τον φωτισμένο Γέροντα π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, καλό θα ήταν η πλούσια παρακαταθήκη που μας έχει αφήσει να μελετάται και όχι απλά να διαβάζεται και να παραποιείται κατά το συμφέρον…
  ΥΓ Η προσφώνηση του κ. Τελεβάντου «Σεβαστέ μου π. Τιμόθεε,» το λιγότερο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί είναι υποκριτική !!! Δεν φαίνεται πουθενά στο κείμενό σας, κ. Τελεβάντε, αυτός ο σεβασμός εκ μέρους σας…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Την σήμερον ημέρα, ΚΥΜΒΑΛΑ ΑΛΑΛΑΖΟΝΤΑ, (δυστυχώς!) υπάρχουν πολλά!!! Και δη, στους ευλογημένους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας...!!
  Ο "θόρυβος" που κάνουν δε, τόόόόσο αποκρουστικός...!!!!
  Επίσης, οι αχαρακτήριστοι και παντελώς αβάσιμοι χαρακτηρισμοί που προσδόθηκαν στο πρόσωπό σας π. Τιμόθεε στο ανωτέρω... "άρθρο" (περίσσευμα καρδίας θα το έλεγα προσωπικά......) επαληθεύουν για ακόμη μία φορά, την λαϊκή ρήση που λέει: " απ' όπου λείπει η ντροπή, περισσεύει το θράσος"......!!
  Διότι, περί θράσους μπορούμε να κάνουμε λόγο!
  Ίσως και μιας, κάποιας... ζήλιας θα τολμούσα να πω!
  Ίσως, ο ανωτέρω "αρθρογράφος" να έχει βλέψεις που δεν ικανοποιούνται° και να ξεσπάει κατά αυτόν τον τρόπο σε όσους αντιλαμβάνεται ότι κατέχουν, ή έστω κατήχαν, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ τις θέσεις για τις οποίες πιθανώς να είχε βλέψεις και ο ίδιος.......
  Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς την ανάρμοστη συμπεριφορά ενός κάποιου κ. Τελεβάντου που προσφωνεί με τους παραπάνω χαρακτηρισμούς, πρωτίστως έναν Ιερέα/Ιεροκήρυκα και δη, υπεύθυνο επί ικανά έτη της Αντιαιρετικής Ομάδας της Μητροπόλεως Πατρών....!!
  Και τι να συμπεράνει κανείς, όταν ακόμη διερωτάται πως δεν αντιλαμβάνεστε εσείς και "ξαναρωτάτε", υποτίθεται, να σας απαντήσει για την εγκυρότητα της "ιεροσύνης" των σχισματικών της Ουκρανίας...;;!
  Και όχι να αντιληφθεί, ότι δεν χρειάζεστε απάντηση επί του συγκεκριμένου θέματος αφού με τη Χάρη του Θεού το κατέχετε° αλλά ότι τροφή για περαιτέρω σκέψη του δίνετε....
  Τέλος, όσοι, μας αξίωσε ο Κύριος να σας γνωρίσουμε° ξέρουμε ότι δεν πτοείστε από τέτοιες και παρόμοιες συμπεριφορές... Αλλά μάλλον λυπείσθε και προσεύχεστε υπέρ Φωτίσεως και Θείας Βοηθείας....!
  Είθε να Φωτίσει τα σκοτάδια μας ο Κύριος!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι εμφανές ότι ο κ. Τελεβάντος βρίσκεται σε θεολογική σύγχυση. Αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις του π. Τιμοθέου. Ποια είναι η θεολογική του θέση για το Ουκρανικό; Ότι θα το λύσει μία μελλοντική Σύνοδος; Και μέχρι τότε -αν κάνουμε την υπόθεση ότι η πράξη της Κων/λης ήταν λανθασμένη, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν- πρέπει το χριστεπώνυμο πλήρωμα στο σύνολό του να την αποδεχθεί μέχρι να γίνει η νέα Σύνοδος που θα την καταδικάσει; Αυτά είναι αστεία πράγματα. Προσωπικά αυτός, και μάλιστα σαν θεολόγος δεν θα έπρεπε να έχει άποψη αν η πράξη της Κων/λης ήταν σωστή; Αν ναι, γιατί δεν την λέει ελεύθερα και επιμένει να το αποφεύγει και την ίδια στιγμή να κατηγορεί το π. Τιμόθεο ως χονδροειδώς αδαή και προτεσταντίζοντα; Είναι εκφράσεις αυτές από έναν θεολόγο προς έναν ιερέα; Πάτερ Τιμόθεε μην ασχοληθείτε ξανά με αυτό το άτομο. Απορρίπτει το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Το ύφος και το περιεχόμενο των λόγων του δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα των Αγίων και πατέρων που αναφέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή