Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ


«... πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ... καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν 
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;» (Ἐβρ. Θ΄ 14)

Ἡ συνείδησις

Περὶ συνειδήσεως ὁ λόγος εἰς τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα. Πιὸ συγκεκριμμένα δέ, ἡ κάθαρσις τῆς συνειδήσεως. Τὶ εἶναι ὅμως ἡ συνείδησις; Τὴν ἀναφέρομεν πολλάκις εἰς τὰς καθημερινὰς ὁμιλίας καὶ συζητήσεις μας ἀλλὰ πιθανὸν νὰ μὴν γνωρίζομεν ἐπαρκῶς τὶ εἶναι ἀκριβῶς. Κατὰ τὸν θεῖον Χρυσόστομον, ἡ συνείδησις εἶναι τὸ ἀδέκαστον ἐκεῖνο δικαστήριον τὸ ὁποῖον «ἐντέθεικεν ἡμῖν ὁ Θεὸς ... οὐδέποτε διαφθειρόμενον» (Πρὸς Ἐβραίους, ΚΔ΄ ΕΠΕ 25,156-158. PG 61,167). Εἶναι «ὁ ἀόρατος ἐκεῖνος δικαστὴς» ὁ ὁποῖος εἶναι πάντοτε σύμφωνος πρὸς τὸν Θεῖον Νόμον καὶ δὲν κάνει ποτὲ λάθος. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἐπαινεῖ ὅταν εἴμεθα νομοταγεῖς ἀπέναντι εἰς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀντιθέτως, διαμαρτύρεται καὶ μᾶς ἐλέγχει, ὅταν παραβαίνομεν τὰς Θείας ἐντολάς. Εἶναι ὁ ἀλάνθαστος συνήγορος τῆς ἀρετῆς καὶ ὁ σφοδρὸς κατήγορος τῆς ἁμαρτίας. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀδιαφορῇ εἰς τὰς διαμαρτυρίας τῆς συνειδήσεώς του, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ τὴν φιμώσῃ καὶ νὰ τὴν ὑποχρεώσῃ νὰ σιωπήσῃ.

Ὁ Θεῖος Νόμος

Πῶς ὅμως ἡ συνείδησις μπορεῖ νὰ γνωρίζῃ ἐπακριβῶς τὸν Θεῖον Νόμον; Εἶναι αὐτονόητον ὅτι αἱ γνώσεις τῆς συνειδήσεως εἶναι περιορισμέναι. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κάθε ἕνας ἔχει ἀνάγκην μαθήσεως. Πρὸς τοῦτο ὁ Θεὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον, ὅπως διδάξῃ, κηρύξῃ, θαυματουργήσῃ. Πρὸς τοῦτο, ἐπίσης ἔδωκεν ἐντολὴν εἰς τοὺς μαθητάς του ὅπως φέρουν τὴν Θείαν διδασκαλίαν εἰς τὰ ἔθνη, «διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν˙» (Ματθ. ΚΗ΄ 20). Διὰ τὸν λόγον τοῦτον, πάντοτε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐνεργοῦσε ἀλλὰ καὶ ἐνεργεῖ εἰς τοὺς πιστούς, διὰ τῆς διδασκαλίας τῶν Θείων λόγων.
Συνεπῶς, ἡ συνείδησις τοῦ Χριστιανοῦ, καὶ θείαν προέλευσιν ἔχει ἀλλὰ καὶ ἁγιάζεται περαιτέρω μὲ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, θέλοντας νὰ μᾶς δείξῃ τὸ ἀλάνθαστον τῆς συνειδήσεως, λέγει εἰς τοὺς Ρωμαίους, ὅτι ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι οἱ λαοὶ ποὺ δὲν γνώρισαν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, θὰ κριθοῦν ἀπὸ τὸν Κριτὴν κατὰ τὴν διαβεβαίωσιν τῆς συνειδήσεώς των˙ «ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων» (Ρωμ. Β΄ 14-15).

Τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ

Ἀλάνθαστος λοιπὸν ἡ συνείδησις, κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον. Ὅμως, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτάνῃ μολύνει τὴν ψυχήν του ἀλλὰ καὶ τὴν συνείδησίν του. Κατὰ συνέπειαν, ὅπως ἡ ψυχή μας ἔχει ἀνάγκην διαρκοῦς καθάρσεως, ἔτσι καὶ ἡ συνείδησις ὀφείλει νὰ εὑρίσκεται πάντοτε εἰς ἀρίστην καὶ τελείαν κατάστασιν. Ὁ χριστιανὸς εἶναι ὁ ἀρμόδιος διὰ τὴν περιποίησιν τῆς συνειδήσεώς του˙ μὲ κάθε τρόπον, κάθε λόγον καὶ λογισμόν, μὲ κάθε κίνησιν καὶ ἐνέργειάν του.
Ἐκεῖνο ὅμως, τὸ πρῶτον καὶ ἀπαραίτητον στοιχεῖον διὰ τὸν ἁγιασμὸν τῆς συνειδήσεως, εἶναι «τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ», κατὰ τὸν λόγον τῆς σημερινῆς περικοπῆς.  Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, βλέποντας τοὺς Ἐβραίους προσκεκολλημένους εἰς τὰς θυσίας τῶν ζώων, τὰς ὁποίας ὥριζεν ὁ νόμος τοῦ Μωϋσέως ὡς ἀπαραιτήτους διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς συνειδήσεως, συγκρίνει ἀλλὰ καὶ ὑποδεικνύει ὡς πολὺ ἀνώτερον καὶ πολὺ ἀποτελεσματικώτερον τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸ ὁποῖον ἔρρευσεν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, διὰ τὸν ἁγιασμὸν ἡμῶν. Ἄλλωστε δι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγον ἐθυσιάσθη ὁ Κύριος ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Διὰ νὰ δυνηθῇ δὲ ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑπερπηδᾷ τὰ ἐμπόδια τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ νὰ θεραπεύεται ἀπὸ τὰς καθημερινὰς πνευματικάς του πτώσεις, ὁ Κύριός μας, παρέδωσεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τὸ Πανάγιον Σῶμά Του καὶ τὸ Ζωήρρυτον Αἷμα Του εἰς συνεχῆ θυσίαν καὶ εἰς καθημερινὴν βρῶσιν καὶ πόσιν ἀπὸ ἡμᾶς. «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκ. ΚΒ΄ 19), εἶπεν εἰς τοὺς μαθητάς Του.
Ἑπομένως, ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἔχει ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσίν του, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, «τὸ ἐκχυθὲν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου, ζωῆς καὶ σωτηρίας» (Εὐχὴ καθαγιασμοῦ, Λειτουργίας Μεγ. Βασιλείου).

Τὸ Μυστὴριον τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως

Ἐδῶ ὅμως θὰ πρέπει νὰ προσέξωμεν ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μᾶς ὑπογραμμίζει ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος καὶ τὸ ὁποῖον ἔχει κεφαλαιώδη σημασίαν δι’ ὅλους ἡμᾶς οἱ ὁποῖοι θέλομεν νὰ μετέχωμεν τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου μας. «ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου. δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω·ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄῤῥωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί». (Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄ 27-30) . Καλὸν καὶ ἅγιον εἶναι νὰ ἐπιθυμοῦμε καὶ νὰ νοσταλγοῦμε τὴν μετάληψιν τοῦ Πανακηράτου Σώματος καὶ τοῦ Ζωηρρύτου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας. Ὅμως, ἡ μετοχὴ αὐτὴ θὰ πρέπῃ νὰ γίνεται κατόπιν ἰδιαιτέρας προετοιμασίας. Σύμφωνα δὲ μὲ τὸ προαναφερθὲν λόγιον τοῦ Ἀποστόλου, ἡ ἀπρόσεκτος καὶ ἐπιπολαία προσέγγισις καὶ μετάληψις τῶν Οὐρανίων τούτων Δώρων, θὰ ἐπιφέρῃ ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ θὰ ἐπιθυμούσαμε.
Αὐτὴ δὲ ἡ προετοιμασία κυρίως συνίσταται, εἰς τήν, ἀπαραιτήτως προηγουμένην μετοχήν μας εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ἐκεῖ ὁ Χριστιανὸς καθαίρεται καὶ ἁγιάζεται καὶ λαμβάνει τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων του. Ἐκεῖ ἀξιοῦται νὰ γίνῃ κοινωνὸς τῶν οὐρανίων μυστηρίων καὶ «σύσσωμος καὶ σύναιμος» τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ καὶ μόνον ἐκεῖ, μὲ τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν μας, τὸ Πανάχραντον Σῶμα καὶ τὸ Ζωοποιὸν Αἷμα γίνονται τὰ ἁγιαστικὰ ἐκεῖνα δῶρα τὰ ὁποῖα φέρουν τὸν ἄνθρωπον εἰς κατάστασιν θεώσεως καὶ τελειότητος «εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι». Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      30 ΜΑΡΤΙΟΥ


Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του. Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δύο ...
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 30 Μαρτίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 30 Μαρτίου


1282: Ο λαός της Σικελίας επαναστατεί εναντίον του βασιλιά Καρόλου του Ανδεγαυού.
1814: Οι σύμμαχοι καταλαμβάνουν το Παρίσι, βάζοντας τέλος στην επί δεκαετία κυριαρχία του Ναπολέοντα στην Ευρώπη.

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Δρομοκήρυξ: ΗΡΩΙΚΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ!!

Δρομοκήρυξ: ΗΡΩΙΚΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ!!: Υπήρξαν ερημίται εις το   Άγιον Όρος, οι οποίοι είχαν εις την εν τω κόσμω βιοτήν μεγάλας κοινωνικάς ή επιστημονικάς θέσεις. Ένας απ’ ...

Δρομοκήρυξ: Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ… «ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ» ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ...

Δρομοκήρυξ: Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ… «ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ» ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ...: Η ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΑ…   Το παραπάνω video , πρέπει όλοι να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Είναι ...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      29 ΜΑΡΤΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ἤκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου (337 – 361 μ.Χ.) καὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.). Ἦταν Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων. Τὸ ἔτος 341 μ.Χ. συμμετεῖχε στὴν Σύνοδο τῆς Ἀντιόχειας. Στὰ Πρακτικὰ μάλιστα αὐτῆς, διασώζεται «Ἔκθεσις Πίστεως Μάρκου Ἀρεθουσίων». Τὸ ἑπόμενο ἔτος συμμετεῖχε στὴν ἀντιπροσωπεία Ἐπισκόπων, ἡ ὁποία μετέβη στὰ Τρέβηρα γιὰ νὰ συναντήσει τὸν αὐτοκράτορα Κώνσταντα. Τὸ ἔτος 343 μ.Χ. ἔλαβε μέρος στὴν Σύνοδο τῆς Φιλιππουπόλεως καὶ τὸ ἔτος 351 μ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 29 Μαρτίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 29 Μαρτίου


1430: Οι δυνάμεις του Οθωμανού σουλτάνου, Μουράτ Β', καταλαμβάνουν την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1549: Ιδρύεται η πόλη Σαλβαδόρ, η πρώτη πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Δρομοκήρυξ: Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ… «ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ» ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ...

Δρομοκήρυξ: Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ… «ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ» ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ...: Η ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΑ…   Το παραπάνω video , πρέπει όλοι να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Είναι ...

... ΠΡΙΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΥΓΕΣ !!! ΚΙ' ΟΜΩΣ ... ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ !!! ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ ... ΕΙΣΑΙ, ΜΕΣΑ ΜΟΥ, ΓΥΡΩ ΜΟΥ ... Σ' ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΣΟΥ ΦΙΛΩ ΤΟ ΑΓΙΟ ΧΕΡΑΚΙ ΣΟΥ !!! ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ... ΕΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΥ ΓΙΑ 'ΜΑΣ !!! ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ... ΛΑΤΡΕΥΤΟΥ ΜΑΣ !!!

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ


« ... ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες
κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος.» (Ἐβρ. ΣΤ΄ 18)

Ἡ πορεία

Ἡ ζωή μας ἐπί τῆς γῆς εἶναι μία πορεία˙ ἕνας δρόμος. Μία πορεία μὲ ἀρχὴ καὶ τέλος. Οἱ πάντες τὸ γνωρίζουν καὶ ἔχουν πεισθεῖ γι’ αὐτό, ὅτι εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν δι’ ὅλους ὑπάρχει μία γέννησις καὶ ἕνας θάνατος. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἔρχεται εἰς τὸν παρόντα κόσμον, ὅσες προσδοκίες καὶ ἂν ἔχει, ὅσα «ὄνειρα καὶ ἂν ὀνειρεύεται», γνωρίζει ὅτι κάποια στιγμὴ ποὺ ὁ Κύριος θὰ ἀποφασίσῃ, θὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμον. Τοῦτο, καὶ ὁ πλέον δύσπιστος ἢ ἀκόμη καὶ ἄπιστος τὸ ἔχει κατανοήσει.
Εἰς τὴν πορείαν δὲ τῆς παρούσης ζωῆς, εἶναι αὐτονόητον ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἀκόμη καὶ ὁ πλέον ἰσχυρός, εἶναι πολὺ μικρὸς καὶ ἀδύναμος. Ὅσον καὶ ἂν φαίνεται ὅτι εἶναι δυνατός, πάντοτε τὸν διακατέχουν φόβοι ἀνησυχίαι καὶ ἀνασφάλειαι. Ὅσον καὶ ἂν τὰ πάντα συγκλίνουν διὰ τὸ ὅτι τίποτε δὲν τὸν ἀπειλεῖ, ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι καὶ οἱ πλέον ἰσχυροί, ἔζησαν μὲ φόβους καὶ ἀγωνίες καὶ τελικῶς προδόθησαν ἀπὸ τὴν δῆθεν ἀσφάλεια ποὺ ἔνιωθαν. Εἰδικὰ δὲ πρὸ τοῦ θανάτου, οὐδεὶς κατάφερε νὰ μείνῃ ἀτάραχος καὶ ἀδιάφορος.
Τὸ ἀκόμη δὲ ὀδυνηρότερον, εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι στὶς δύσκολες ὧρες τῶν φόβων καὶ ταραχῶν τους, ἀναζητοῦν στήριγμα καὶ παρρηγορία ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ... δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν! Ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ἀμέσου οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος, ἀπὸ φίλους καὶ γνωστούς, ἀπὸ ἱατρούς, ἢ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ πλέον ἀκατάλληλα πρόσωπα. Ζητοῦν βοήθεια, μὲ μαγικοὺς τρόπους καταφεύγοντες σὲ ἀστρολόγους καὶ χαρτορίχτρες.

Ὁ στηριγμός.

Καὶ ὅλα αὐτά, ἐνῶ δυστυχῶς, ὑπάρχει καὶ τὸ κατάλληλο πρόσωπο ἀλλὰ καὶ τὰ κατάλληλα μέσα. Καὶ λέμε «δυστυχῶς», ὄχι φυσικὰ διὰ τὴν ὕπαρξιν τῶν μέσων οὔτε βεβαίως διὰ τὸν Κύριον, τὸν Παντοδύναμον ἱατρὸν καὶ θεραπευτήν. Διὰ τὴν ἀδιαφορίαν τῶν ἀνθρώπων, λέμε «δυστυχῶς»˙ διὰ τὴν ἐσκεμμένην ἄρνησίν των νὰ προστρέξουν καὶ νὰ ἀναζητήσουν τὴν ἡρεμίαν των εἰς τὴν γνησίαν πηγὴν καὶ εἰς τὸν αὐθεντικὸν ἱατρόν. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται καὶ ἡ τραγικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Νὰ ὑπάρχῃ ἡ θεραπεία καὶ νὰ τὴν ἀρνούμεθα.
Διὰ τὸν πιστὸν ὅμως καὶ ἀγωνιστὴν Χριστιανόν, τὰ πράγματα ἁπλουστεύονται. Ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγωνία ὑποχωροῦν καὶ ἡ «παράκλησις» ἔρχεται συνοδοιπόρος στὴν ζωήν του. «Παράκλησις» δέ, σημαίνει, βεβαιότης, παρρηγορία, δύναμις, καὶ ἐν τέλει, χαρὰ διὰ τὴν μετὰ θάνατον ζωήν. Ὁ χριστιανὸς ἔχει καταλάβει τὸ νόημα τῆς παρούσης ζωῆς καὶ ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι, «οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν»(Ἐβρ.ΙΓ΄ 14). Δὲν τὸν τρομάζει ὁ θάνατος, ἀφοῦ ἔχει τὴν βεβαιότητα ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Κύριο, ὅτι «ὁ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν» (Ἐβρ. Ε΄ 24). Φόβος, γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει, ἀφοῦ ἡ τελεία ἀγάπη του καὶ ἐξάρτησίς του ἀπὸ τὸν Θεόν, «ἔξω βάλλει τὸν φόβον» (Α΄ Ἰωάν. Δ΄ 18).
Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ μὲ αὐτὴν τὴν προσδοκίαν, ἀντιμετώπισαν τὸν θάνατον ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἔζησαν εἰς τὰς ἐρήμους ὡς ἀσκηταί, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐθυσίασαν τοὺς ἑαυτούς των ὁμολογοῦντες τὴν πίστιν των εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ λοιποὶ ποὺ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν εἴτε ὡς Ἀπόστολοι, εἴτε ὡς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴτε οἱ καθ’ οἷονδήποτε τρόπον βιώσαντες εἰς τὸν παρόντα κόσμον καὶ ζήσαντες μὲ τὴν πεποίθησιν καὶ προσδοκίαν τῆς μελλούσης ζωῆς καὶ σωτηρίας.

«κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος»

Εἰς τὴν ζωὴν τοῦ πιστοῦ καὶ συνειδητοῦ Χριστιανοῦ, τὰ πάντα κινοῦνται μὲ γνώμονα τὴν «προκειμένην ἐλπίδα». Γιὰ νὰ γίνουμε δὲ σαφέστεροι, ἡ ἐλπίδα αὐτὴ ἑδράζεται εἰς τὸν «ὅρκον» ποὺ ἔχει κάνει ὁ Θεὸς εἰς τὸν Ἴδιον τὸν ἑαυτόν Του. Εἶναι ἡ ὑπόσχεσις ποὺ ἔχει δώσει, εἰς ὅλους ἐκείνους ποὺ τὸν ἐμπιστεύονται, διὰ τὴν κληρονομίαν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.
Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ προσδοκία ἐκείνων ποὺ θεωροῦν τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ὡς πραγματικὰ καὶ ἡ Πίστις των εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἐλπίδα καὶ προσμονή, ἀλλὰ «ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Ἐβρ. ΙΑ΄ 1). Καὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι διαφορετικὰ ἀφοῦ, πολλὲς φορὲς ὁ Κύριος παρενέβη στὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων, ὀφθαλμοφανῶς καὶ δι’ ὀραμάτων καὶ διὰ ποικίλων ἄλλων τρόπων, καὶ ἐβεβαίωσεν διὰ τὴν μέλλουσαν δόξαν καὶ Βασιλείαν!
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν μᾶς βεβαιώνει, ὅτι «ἡρπάγη εἰς τὸν Παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (Β΄ Κορινθ. ΙΒ΄ 4); Πῶς λοιπὸν θὰ μποροῦσαν αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, νὰ παρακάμψουν καὶ νὰ ἀδιαφορήσουν τὰ οὐράνια αὐτὰ «σημεῖα» ποὺ τοὺς ἔδειχνε ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς καὶ Δεσπότης; Πῶς θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ὀλιγωρήσουν τόσοι Μάρτυρες τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὴν ὥραν τοῦ μαρτυρίου των, ἐνεδυναμοῦντο ἀπὸ Ἁγίους Ἀγγέλους ἢ ἄλλους Ἁγίους ἢ καὶ ἀπὸ Αὐτὸν ἀκόμη τὸν Κύριον; Πόσα, ἀλήθεια, θαύματα θὰ μποροῦσαν νὰ καταμετρηθοῦν, τὰ ὁποῖα συνέβησαν καὶ εἰς ἁγίους καὶ ἐναρέτους ἀνθρώπους, ἀλλὰ πολλάκις καὶ εἰς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀσεβεῖς, διὰ τῶν ὁποίων ὁ Πανάγαθος Κύριός μας ἠθέλησεν νὰ δυναμώσῃ τὴν πίστιν μας ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς βεβαιώσῃ ὅτι κρατεῖ τὰς ὑποσχέσεις Του καὶ ὅτι εἶναι «ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν» (Ἐβρ. ΣΤ΄18).

Ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ὑποσχέσεως.

Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον δὲν ἀνησυχεῖ διὰ τὴν πορείαν του, καὶ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον καὶ μετὰ θάνατον, ἀλλὰ ἀντιθέτως περιμένει καὶ ἀγωνιᾷ διὰ τὴν πραγμάτωσιν τῶν Θείων ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων. Ζεῖ μὲ τὴν χαρὰν τῆς ἀνταποδώσεως κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου «τὴν μεγάλη καὶ ἐπιφανῆ» καὶ θεωρεῖ τὸν θάνατον ἀφόβως, μὲ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν˙ εὑρίσκεται δὲ εἰς μίαν διαρκῆ ἐγρήγορσιν καὶ προετοιμασίαν ὅπως ἐπιτύχῃ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν» (Α΄ Κορ. Β΄ 9). 


Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου 

Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      28 ΜΑΡΤΙΟΥ


Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων ὁ Νέος

Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων διετέλεσε ἡγούμενος τῆς μονῆς Πελεκητῆς στὴν Τριγλὶα καὶ διακρίθηκε γιὰ τὸ ἀσκητικό του ἦθος, τὸ φιλόθεο ζῆλο του, τὸ χάρισμα τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες. Γι’ αὐτὸ ὁ Ἅγιος Θεὸς τὸν προίκισε μὲ τὸ προορατικὸ χάρισμα. Ὁ Ὅσιος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 754 μ.Χ.
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 28 Μαρτίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 28 Μαρτίου


193: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Πέρτιναξ, δολοφονείται από Πραιτωριανούς φρουρούς, οι οποίοι στη συνέχεια πωλούν σε δημοπρασία το θρόνο στον Δίδιο Ιουλιανό.
845: Οι Βίκινγκς καταλαμβάνουν το Παρίσι, με αρχηγό τον Ράγκναρ Λόντμπροκ. Για να αποχωρήσουν, ο βασιλιάς των Φράγκων, Κάρολος ο Φαλακρός, τους δίδει τρεις τόνους ασήμι, ποσό κολοσσιαίο για την εποχή.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


π. Δανιήλ Αεράκης «Σταυρός & πόνος»

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

π. Δανιήλ Αεράκης «Χαῖρε, σιγῆς δεομένων, Πίστις!» - 1

Μία ἐκπληκτική προφητεία τῆς πορείας τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους π. Ἀθανασίου...

π. Δανιήλ Ἀεράκης «Οἱ 3 διάλογοι»

Α Υ Λ Η : Ανακοίνωση - Δήλωση του π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου...

Α Υ Λ Η : Ανακοίνωση - Δήλωση του π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου...: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ    ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ         ΑΓΙΟΥ    ΝΙΚΟΛΑΟΥ                Π Α Τ Ρ Ω Ν                          ...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      27 ΜΑΡΤΙΟΥ


Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἡ Ὁμολογήτρια ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ

Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἔζησε στὴ Θεσσαλονίκη καὶ συγκαταλέγεται μεταξὺ τῶν Μαρτύρων τῶν πρώτων αἰώνων τῆς Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν. Ὑπῆρξε ἀκόλουθος μιᾶς πλούσιας καὶ εὐγενοῦς Ἰουδαίας, μὲ τὸ ὄνομα Παντίλλα ἢ Παυτίλλα, ἡ ὁποία ἦταν σύζυγος τοῦ στρατοπεδάρχη τῆς Θεσσαλονίκης. Καθημερινὰ συνόδευε τὴν κυρία της στὴ συναγωγὴ τῆς πόλεως, ὅπου ὡστόσο δὲν πήγαινε ἡ ἴδια, διότι κρυφὰ κατέφευγε σὲ χριστιανικὸ ναό, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ. Μοιραῖα, ὅμως, ἐπειδὴ γιὰ πολὺ καιρὸ ἡ Ματρώνα ξεγελοῦσε ...
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 27 Μαρτίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 27 Μαρτίου


1309: Ο Πάπας Κλήμης Ε' αφορίζει τη Βενετία και όλους τους κατοίκους της.
1513: Ο Ισπανός εξερευνητής, Χουάν Πόνθε ντε Λεόν, φτάνει στις Μπαχάμες στο πρώτο του ταξίδι προς τη Φλόριντα.
1625: Ο Κάρολος Α' γίνεται βασιλιάς της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας, ενώ διεκδικεί και τον τίτλο του βασιλιά της Γαλλίας.

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Δρομοκήρυξ: «Ω ΚΑΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΥΠΕΡ ΚΑΚΙΑΝ ΟΦΕΩΣ»!!! (ι.ΧΡΥΣΟΣ...

Δρομοκήρυξ: «Ω ΚΑΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΥΠΕΡ ΚΑΚΙΑΝ ΟΦΕΩΣ»!!! (ι.ΧΡΥΣΟΣ...:    «ΓΥΝΗ ΑΝΑΙΔΗΣ, ΟΥΔΕΝΟΣ ΦΕΙΔΕΤΑΙ»!!! (ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) Για δεκαετίες ολόκληρες διαφθείρουν τον Ελληνικό Λαό, διαβρώνουν την Ελλ...

Α Υ Λ Η : Κορωναϊός: Φυσική επιδημία ή έγκλημα γενοκτονίας;

Α Υ Λ Η : Κορωναϊός: Φυσική επιδημία ή έγκλημα γενοκτονίας;: Του Κυριάκου Κυριαζόπουλου καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, θεολόγου Εισαγωγή...

Α Υ Λ Η : Ο συγκλονιστικός διάλογος του Μεγάλου Βασιλείου με...

Α Υ Λ Η : Ο συγκλονιστικός διάλογος του Μεγάλου Βασιλείου με...: Το κείμενο που ακολουθεί λέει τα πάντα για το ήθος και το φρόνημα του αγίου Βασιλείου. Και από τον διάλογο που ακολουθεί μεταξύ του Με...

Α Υ Λ Η : Του Σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου για την...

Α Υ Λ Η : Του Σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου για την...: Ἡ μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου ἰδού εὐρίσκεται ἐπί θύραις. Ὁ ἑορτασμός, λόγῳ τῶν ἐπικρατουσῶν εἰδικῶν συνθηκῶν δέν θά εἶναι &...

Α Υ Λ Η : Αντέξαμε!!!

Α Υ Λ Η : Αντέξαμε!!!: Ἀντέξαμε. Ὄχι 400 ἀλλὰ 500 καὶ πλέον χρόνια. Χωρὶς βασιλιά. Χωρὶς ἄρχοντα. Χωρὶς βουλή. Χωρὶς ἐφορίες. Χωρὶς δημοτολόγια. Χωρὶς τ...

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΣ (ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ) 1821

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      26 ΜΑΡΤΙΟΥ


Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

Τὸ ὄνομα Γαβριὴλ σημαίνει τὴν ἰσχὺ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἄρχων Γαβριὴλ εἶναι ἕνας ἐκ τῶν τριῶν Ἀγγέλων ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἁγία Γραφή. Ἀπεστάλη ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Ζαχαρία, γιὰ νὰ τοῦ ἀναγγείλει τὴν γέννηση τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, στὴν Παρθένο Μαριάμ, γιὰ νὰ τὴν χαιρετίσει καὶ νὰ φέρει τὸ μήνυμα τῆς ἐπικείμενης γέννησης τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ στὸν Προφήτη Δανιήλ, γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὰ ὁράματα τὰ ὁποῖα εἶχε δεῖ αὐτὸς καὶ νὰ ἀποκαλύψει τὸν χρόνο τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία.Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γ ...
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 26 Μαρτίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 26 Μαρτίου


1027: Ο Πάπας Ιωάννης ΙΘ' στέφει τον Κορράδο Β' αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1636: Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Δώδεκα Ευζωνάκια

Δρομοκήρυξ: ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ.

Δρομοκήρυξ: ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ.: ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ!!! Του Ευαγγελισμού των ψυχών, προηγείται η μετάνοια!! Εάν τα συγκλονιστικά παγκόσμια γεγο...

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ, ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΜΨΥΧΩΘΟΥΝ».

Κολοκοτρώνης: «Παναγία μου,
βοήθησε καὶ τούτην τὴν φορὰ τοὺς Ἕλληνες διὰ νὰ ἐμψυχωθοῦν»

Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

«Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπὴ στὸν κάμπο βασιλεύει….».

.                   «Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ Κακό, ἀδελφοί, ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας, μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμὸ καὶ μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη!», γράφει ὁ Ἐλύτης. Μνημονεύω, τοῦτες τὶς δύσκολες ἡμέρες – κλεισμένοι στὰ ἀρχοντικά μας- τοὺς στίχους τοῦ Σολωμοῦ. Περίεργες στιγμὲς