Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

335: Ο Δαλμάτιος ανέρχεται στο βαθμό του καίσαρα από τον θείο του, αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α’.