Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1176: Ο Βυζαντινός Στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο