Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

842: Λήγει η Εικονομαχία. Η Θεοδώρα, σύζυγος του τελευταίου εικονομάχου αυτοκράτορα,