Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ μυστηρίου 

1. Ἡ ὕλη τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἐστὶν ἀναγκαίως, τὸ καθαρὸν καὶ φυσικὸν ὕδωρ διότι τὴν ὕλην ταύτην πρὸς τὸ Βάπτισμα, ἔδειξεν Αὐτὸς ὁ Σωτὴρ εἰπών: "ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" (Ἰωάν. γ΄ 5). Ἐν τῷ ὕδατι ἐτέλουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ... "καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν" (Πράξ. η΄ 36-39)
2. Τὸ Βάπτισμα τελεῖται ἀναγκαίως διὰ τῆς ὕλης, τῆς εἰς τὸ ὕδωρ τριττῆς τοῦ βαπτιζομένου καταδύσεως. Διὰ τριττῆς, εἰς τὸ Ὄνομα τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ὑπεραγίας Τριάδος, καταδύσεως (Ματθ΄ κη΄ 19) κατὰ τοὺς κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων (κανὼν ν΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστ. καὶ ζ΄ τῆς β΄ Οἰκ. Συν.)
Διὰ καταδύσεως, α) διότι διὰ καταδύσεως ἐβαπτίσθη ὁ Κύριος ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου (Ματθ. γ΄ 16, Μάρκ. α΄ 9, Ἰωάν. γ΄ 23)
β) Διότι διὰ καταδύσεως ἐβάπτιζον οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι (Πράξ. η΄ 36-39), "ὅ ἀντίτυπον νῦν καὶ ἡμᾶς σῴζει βάπτισμα" (Α΄ Πετ. γ΄ 21), "ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ρήματι" (Ἐφεσ. ε΄ 26), "ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου" (Τίτ. γ΄ 5), καὶ παρίσταται οἰωνεί, τάφος, "συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν"(Ρωμ. στ΄ 4). Ἅπασαι αὗται αἱ ρήσεις, οὐδαμῶς ἄλλως ἐφαρμόζονται τῷ τοῦ Βαπτίσματος μυστηρίῳ, ἢ τελουμένῳ διὰ τριττῆς καταδύσεως.  


Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου 

«Ο αχώρητος παντί…εχωρήθη εν γαστρί… και μη εκστάς της φύσεως μετέσχε του ημετέρου φυράματος».

Το μυστήριο της Βηθλεέμ υπήρξε τότε και γίνεται πάντα πηγή άπειρης δωρεάς προς την ανθρωπότητα. Μας δόθηκε να υπάρξουμε όπως υπάρχει ο Θεός. Και ο Θεός είναι αγάπη και η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Αναρωτιόμαστε κάθε χρόνο πως θα ζήσουμε αληθινά Χριστούγεννα. Μήπως φέτος με την τραγική, όπως εξελίχθηκε, συνθήκη της πανδημίας, μπορούμε να αναλογισθούμε καλύτερα, τι σημαίνει πράγματι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος; Ότι ο Παντοκράτωρ περιεβλήθη την αδυναμία, την έσχατη πτωχεία και τον πόνο; Ότι εβίωσε το σκάνδαλο της εγκατάλειψης και το θάνατο;

Ας σκεφθούμε πως όσοι θέλουμε να είμαστε μαθητές Του, καλούμαστε αυτές τις δύσκολες ώρες να δοξάσουμε μαζί με τους αγγέλους τη γέννησή Του, να γευθούμε κάτι από την παντοδυναμία Του και την ίδια στιγμή να μετάσχουμε στην άκρα ταπείνωσή Του. Να ζήσουμε τη βεβαιότητα της θεότητός Του με περίσσεια αγάπης για τον αδελφό, με βαθειά ταπείνωση· αυτή που υπέδειξε ο Κύριος στην έρημο καταδικάζοντας κάθε διάθεση εντυπωσιασμού και λογικής κατοχύρωσης του υπερφυσικού: «ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου».

Μας χρειάζεται υπευθυνότητα και ελπίδα. Τώρα που κάθε νουνεχής βλέπει πολύ καλά ότι η πανδημία είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, πρέπει να νοιώσουμε υπεύθυνοι για την υγεία όλων. Ας νοιαστούμε τους ευάλωτους. Η προσωπική εμπειρία της ασθενείας και της νοσηλείας θέτει την ορθή τάξη των πραγμάτων και των συναισθημάτων. Οφείλουμε πολλή προσοχή.
Ας μη σκανδαλίσουμε εξάλλου τους αδελφούς με άκριτες συμπεριφορές. Ας σεβαστούμε όσους φοβούνται ίσως υπερβολικά. Ποιός είναι άλλωστε άμοιρος του φόβου;

Ο χριστιανός όμως είναι και άνθρωπος της ελπίδας. Ελπίδα και πίστη στο θείο Βρέφος που επιτρέπει τη δοκιμασία. Ας μη μας παραλύει ο φόβος.
Η ζωή μας ανήκει στον Κύριο. Αυτός εξήλθε νικών και ίνα νικήση. Αυτός θα δώσει τη διέξοδο. Αυτός είναι η ζωή. Είναι γεγονός ότι η κοινωνία με το Θεό και η Λατρεία σκανδαλίζουν τις δυνάμεις του κακού. Κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να γίνουν ασεβείς και προσβλητικοί. Μη φοβηθείτε. Η απάντησή μας σ’ αυτούς θα είναι πάντα η αγάπη. Αγάπη εν αληθεία. Θα επιδιώξουμε πάντα να είναι ελεύθερη η Λατρεία μας. Με σεβασμό στην κοινή προσπάθεια και στους κανόνες υγειονομικής ασφαλείας, που από την αρχή τηρήσαμε, και με προσήλωση στην ελευθερία της Πίστης.

Αδελφοί μου και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,

Σ’ αυτόν τον απρόσμενο παγκόσμιο πόλεμο κάποιοι πληγώθηκαν περισσότερο. Έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Η προσευχή μας γι’ αυτούς ας είναι το φετινό μας δώρο στα πόδια του θείου Βρέφους.

Σας καλώ εξάλλου με προσωπική φόρτιση να προσευχηθούμε ξεχωριστά για τους ήρωες, τους ασκητές αυτής της ιστορίας. Είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλοι οι εργαζόμενοι στη διακονία των πασχόντων. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης εργάζονται το έργο μιας αληθινής φιλανθρωπίας. Ξεχνούν ότι υπάρχουν για να υπάρξουμε εμείς. Τους ευγνωμονούμε.

Αδελφοί μου,

Η γέννηση του Χριστού είναι η όντως φιλανθρωπία. Ας γίνουμε φέτος, με τρόπο πιο θυσιαστικό από άλλοτε, φορείς της αγάπης που πηγάζει από το Σπήλαιο της Βηθλεέμ. Αυτή η αγάπη διεκδικεί όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους αληθινά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Χριστός γεννάται δοξάσατε!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Παραμονὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως

Παραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς.
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:00
24/12/2020
Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

563: Τελούνται μεγαλοπρεπώς από τον πατριάρχη Ευτύχιο τα εγκαίνια του αναστηλωθέντος ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μετά την κατάρρευση του τρούλου από σεισμό το 557.

1144: Η πρωτεύουσα της σταυροφορικής Κομητείας της Έδεσσας καταλαμβάνεται από

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ