Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὸ Οὐράνιο Τόξο γιὰ ἀναγνώριση τῆς «μακεδονικῆς» γλώσσας στὶς ἐκκλησίες

Δελτίο Τύπου Ἐκκλησιασμὸ καὶ στὴν Μακεδονικὴ Γλώσσα
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019
Πρός: Τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαῖο.

Παναγιώτατε,
Μὲ αὐτή μας τὴν ἐπιστολὴ ἐπιθυμοῦμε νὰ θέσουμε ὑπόψη Σᾶς σημαντικὰ ζητήματα καί, ταυτόχρονα, αἰτήματα ποὺ ἀφοροῦν ἐμᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς τῆς μειονότητας τῶν ἐθνικὰ Μακεδόνων στὴν Ἑλλάδα. Ζητοῦμε νὰ ἔχουμε ἐκκλησιασμὸ στὴ μητρική μας Σύγχρονη Μακεδονικὴ γλώσσα ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν εὐρύτερη οἰκογένεια τῶν νοτιοσλαβικῶν γλωσσῶν τὸ ἀλφάβητο τῶν ὁποίων ἐπινόησαν ἀπὸ τὸν 9ο μ.Χ. αἰώνα οἱ ἐκ Θεσσαλονίκης καταγόμενοι Ἰσαπόστολοι Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος.
Συγκεκριμένα, ἐπιθυμοῦμε ἡ Θεία Λειτουργία νὰ γίνεται καὶ στὴ Σύγχρονη Μακεδονικὴ γλώσσα ἔστω κάποιες Κυριακὲς στὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας ὅπου διαβιοῦμε.... μακεδονόφωνοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐθνικὰ Μακεδόνες Ἕλληνες πολίτες.

Ἐπιτρέψτε μας νὰ Σᾶς ἐνημερώσουμε ἀναλυτικότερα:
Δυστυχῶς, ἐμεῖς οἱ ντόπιοι γηγενεῖς μακεδονόφωνοι ἐθνικὰ Μακεδόνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τῶν Νέων Χωρῶν μετὰ τὸ 1913 ἀναγκαστήκαμε λόγω διωγμῶν καὶ ἀπαγορεύσεων νὰ περιορίσουμε ἀπὸ τὸ δημόσιο βίο πολλὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά μας γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε.
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ περασμένου αἰώνα Ἐκκλησία, Κράτος καὶ παρακράτος στὴν Ἑλλάδα ἄλλοτε μὲ σιωπηρὴ κι ἄλλοτε μὲ φανερὴ βία, ἀπειλὲς καὶ ἐκφοβισμὸ ἄλλαξαν τὴ γλώσσα μας, τὰ ὀνόματά μας καὶ τὴν ἐθνικὴ ταυτότητά μας.
Κατὰ τὸ παρελθὸν Μητροπολίτες στὴ Βόρεια Ἑλλάδα πρωτοστάτησαν στὸ γκρέμισμα παλαιῶν Μακεδονικῶν Ὀρθόδοξων Ναῶν μὲ ἁγιογραφίες καὶ ἐπιγραφὲς στὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ἦταν ἑτοιμόρροπες.
Ἀκόμη καὶ σήμερα εἴμαστε θύματα σιωπηρῆς ἐχθρότητας καὶ μισαλλοδοξίας σημαντικῆς μερίδας κληρικῶν τῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν κι αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἀπευθυνόμαστε ἀπευθείας σὲ Ἐσᾶς μέσω τοῦ πολιτικοῦ μας φορέα Οὐράνιο Τόξο.
Γνωρίζοντας ὅτι οἱ Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν τῆς Βόρειας Ἑλλάδας ὑπάγονται Ποιμενικὰ στὴ δική Σας δικαιοδοσία παρακαλοῦμε νὰ ἀσχοληθεῖτε καὶ νὰ κάνετε δεκτὰ τὰ αἰτήματά μας.
Μετὰ τὴν ἐπικύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν μεταξύ της Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας πιστεύουμε ὅτι ἦρθε ὁ καιρὸς νὰ ὑπάρξει ἕνα τέλος στὴν ἀδικία πρὸς ἐμᾶς τοὺς ντόπιους μειονοτικοὺς μακεδονόφωνους Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἐθνικὰ Μακεδόνες τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας ποὺ ὑπαγόμαστε στὶς Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν καὶ νὰ βρεθεῖ λύση στὰ θρησκευτικά μας καθήκοντα σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴ γλώσσα μας μέσω ἑνὸς εἰλικρινοῦς διαλόγου ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές.
Ἐπιθυμοῦμε νὰ μᾶς ἀγκαλιάσετε μὲ τὴν ἴδια θέρμη ὅπως ἀγκαλιάζετε καὶ τοὺς μειονοτικοὺς Ρωμιοὺς τῆς Κωνσταντινούπολης. Δὲν ὑπάρχει δημοκρατία χωρὶς ἀνοχὴ στὶς μειονότητες. Εἶναι κάτι ποὺ κι Ἐσεῖς Παναγιώτατε σὲ κάθε εὐκαιρία τονίζετε πρὸς κάθε κατεύθυνση.
Ζητοῦμε ἀπὸ Ἐσᾶς τὸν Ἀνώτατο ἐπὶ τῆς γὴς θρησκευτικό μας Ποιμένα νὰ συμβάλλετε μὲ κατανόηση στὰ θρησκευτικά μας δικαιώματα ὡς μειονότητα νὰ ψάλουμε καὶ νὰ ἀκοῦμε τὶς προσευχὲς στὴ μητρική μας Σύγχρονη Μακεδονικὴ γλώσσα καὶ νὰ βαφτίζουμε τὰ παιδιά μας μὲ τὰ παραδοσιακά μας ὀνόματα.
Εὐχῆς ἔργο θὰ ἦταν μία συνάντηση γιὰ νὰ Σᾶς ἐνημερώσουμε σὲ ποιὲς Ἐνορίες τῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν διαβιοῦμε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐθνικὰ Μακεδόνες ποὺ ἐπιθυμοῦμε νὰ πραγματοποιεῖται ἡ Θεία Λειτουργία μαζὶ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ στὴ Σύγχρονη Μακεδονικὴ γλώσσα μὲ ἐναλλαγὴ στὴν ψαλμωδία τῶν προσευχῶν πότε στὴ μία γλώσσα καὶ πότε στὴν ἄλλη ἔστω κάποιες Κυριακές του χρόνου.
Ἐπίσης, Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἐπιτρέψετε -γὶ αὐτὸ Σας ζητοῦμε νὰ ἐνημερώσετε τοὺς Ἱερεῖς τῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν- τόσο τὴν Βάπτιση ὅσο καὶ τὴν μετὰ θάνατο Μνημόνευση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐθνικὰ Μακεδόνων μὲ τὰ παραδοσιακὰ μακεδονικά μας ὀνόματα: Ζόρα, Σόφκα, Στογιάνκα, Μπόρις, Ζλάτα, Ντόρε, Στόικο, Τόμε, Ντόρκα, Γκότσε, Βελίκα, Κύριλ, Σλάβα, Τράϊκο, Σπάσε, Κόλιο, Κίτκα, Στόγιαν, Πέτκο, Μῆτρε, Σφέτα, Τράϊτσε, Τραγιάνκα, Σφέτκο, Ρίστο, Πέτκα, Βάσκα...
Πρὸς ἐπίρρωση τῶν αἰτημάτων μας Σᾶς ἐπισυνάπτουμε τὴν ἀφήγηση ἑνὸς Ψάλτη ποὺ ἡ στρατιωτικὴ θητεία τὸν εἶχε φέρει στὰ μέρη μας πρὶν 15 περίπου χρόνια.
Αὐτὴ ἡ ἀφήγηση ποὺ θὰ διαβάσετε ἀποτυπώνει γλαφυρὰ ἀφενὸς τὴν δυσαρέσκεια τῶν μακεδονόφωνων πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῶν Νέων Χωρῶν καὶ ἀφετέρου τὴν ἀμήχανα δύσκολη θέση τῶν Ἱερέων ὅταν ἀναγκάζονται νὰ ἀναφέρουν ἀλλαγμένα τὰ ὀνόματα τῶν πιστῶν κατὰ τὴν τέλεση τῶν Μυστηρίων τὴ στιγμὴ ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἱερεῖς γνωρίζουν ὅτι ἀλλιῶς εἶναι τὰ πραγματικὰ ὀνόματα μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς ἀποκαλοῦν ὅλοι στὴ τοπικὴ κοινωνία.
Εἶναι τουλάχιστον ἀσέβεια πρὸς τοὺς νεκροὺς ὅταν, γιὰ παράδειγμα, ὁ Ἱερέας εἶναι ἀναγκασμένος σὲ ἕνα Μνημόσυνο ἢ ἕνα Τρισάγιο κάποια μακαρίτισσα ποὺ στὸ χωριὸ ὅλοι τὴ γνώριζαν καὶ τὴ λέγανε Ζόρα νὰ τὴν μνημονεύει μὲ τὸ ἐξελληνισμένο ὄνομα Αὐγὴ ποὺ δὲν τὴν ἤξερε κανεὶς ἔτσι. Οὔτε ὁ Θεὸς τὴν ἤξερε ἔτσι, ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται στὴν ἀφήγηση τοῦ Ψάλτη.
Εὐελπιστοῦμε νὰ ἔχουμε μία ἀπάντηση ἐκ μέρους Σας.
Εἴμαστε πάντα στὴν διάθεσή Σας γιὰ κάθε περαιτέρω ἐνημέρωση.

Μὲ ἐκτίμηση,
Τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς ΕΕΣ-Οὐράνιο Τόξο
florina

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Η ΣΥΓΧΡΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ


   Διαβάσαμε στην προηγούμενη ανάρτηση ένα από τα σοφά και εμπνευσμένα λόγια του Γέροντα Ιερωνύμου.
   Οι άνθρωποι όμως Του Θεού δεν ήταν μόνο λόγια, κυρίως ήταν πράξη και ζωή. Πιο συγκεκριμένα, τα λόγια τους ήταν εξωτερίκευση των εσωτερικών τους βιωμάτων και της Χριστιανικής τους ζωής. Σ’αυτόν τον κανόνα, ασφαλώς και ΔΕΝ αποτελούσε εξαίρεση ο απλός και ταπεινός π. Ιερώνυμος. Θα αναφέρουμε ένα περιστατικό, που επιβεβαιώνει σε όλους μας «τοῦ λόγου τό  ἀσφαλές»


   Στα μαύρα χρόνια της Κατοχής, ο π.Ιερώνυμος ήταν η παρηγοριά όλων των Αιγινητών

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

22 Μαρτίουμ.Χ.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2.000 άνδρες καταλαμβάνει τους λόφους της Καλαμάτας προς τη Σπάρτη. Ο Παπαφλέσσας με τον Αναγνωσταρά και τον Σταματελόπουλο «πιάνουν» την άλλη πλευρά. Η πόλη βρίσκεται σε ελληνικό κλοιό.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      22 ΜΑΡΤΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Ἱερομάρτυρας Πρεσβύτερος Ἀγκύρας

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Βασίλειος ἔζησε καὶ μαρτύρησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.) καὶ ἐπὶ ἡγεμόνος Ἀγκύρας Σατορνίνου ἢ Σατορνίλου. Οἱ εἰδωλολάτρες τὸν διέβαλαν στὸν ἔπαρχο ὅτι εἰρωνευόταν καὶ κατηγοροῦσε τὶς ἐνέργειες τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ τὴν εἰδωλολατρικὴ θρησκεία. Γι’ αὐτὸ συνελήφθη καί, ἀφοῦ δὲν πείσθηκε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό, βασανίσθηκε. Ὅταν, λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ἔφθασε στὴν Ἄγκυρα ὁ Ἰουλιανός, ὁδήγησαν τὸν Ἅγιο Βασίλειο ἐνώπιόν του. Ὁ αὐτοκ ...
περισσότερα...