Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      27 ΙΟΥΝΙΟΥ


Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ὁ Ξενοδόχος

Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἐγεννήθηκε στὴ Ρώμη, ἀπὸ εὔπορους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς καὶ ἦταν συγγενὴς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἐσπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία καὶ ἰατρική. Μεταχειρίσθηκε ὅμως τὴν ἰατρικὴ ὄχι σὰν ἐπικερδὲς ἐπάγγελμα, ἀλλὰ γιὰ εὐεργετικοὺς καὶ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. Ὁδηγὸς στὸ βίο του ἦταν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν οἰκτίρμων ἐστί». Ἔτσι ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἦταν προστάτης ἰατρὸς τῶν φτωχῶν. Τὴν οἰκία του τὴν εἶχε μετατρέψει σὲ νοσοκομεῖο καὶ περιέθαλπε πάσ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

27 Ιουνίου

Ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος «Περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος», η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4332/1929.
"ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΩΣ ΕΝΟΣ";;; 

"ἐλάλουν ἐναντίον Βασιλέων καὶ οὒκ ἠσχυνόμην"


Ὅταν πρὶν ἀπὸ κάποιους μῆνες, ἔγραψα τὴν "ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΔΥΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ", ἔσπευσαν πολλοί, ἄλλοι νὰ μὲ συγχαροῦν, - τοὺς ὁποίους εὐχαρίστησα καὶ εὐχαριστῶ - ἄλλοι νὰ μοῦ τονίσουν τὸ "ἐπικίνδυνον τοῦ ἀτοπήματος" καὶ ἄλλοι νὰ μὲ ἐπιπλήξουν καὶ νὰ μὲ ἀπειλήσουν. Σ' αὐτοὺς τοὺς τελευταίους, ἀπάντησα πρῶτον μέν, μὲ τὴν περιφρόνησή μου καὶ δεύτερον, μὲ τὸ νὰ κρατῶ τὴν συγκεκριμμένη ἐπιστολή μου, ἐπὶ δέκα καὶ πλέον ἡμέρες σὲ "πρῶτο πλᾶνο", στὴν ἡλεκτρονική μου σελίδα καὶ νὰ ὑπάρχῃ ἀκόμη μέχρι σήμερα, σὲ περίοπτη θέση καὶ νὰ μπορῇ ὁ καθένας νὰ τὴν "ἀνοίξῃ". Τὶς ἀπειλές τους - τοὺς τὸ εἶπα ἄλλωστε καὶ τοὺς τὸ ἐπαναλαμβάνω, νὰ πᾶνε νὰ τὶς κάνουν ὅπουδήποτε ἀλλοῦ καὶ ὄχι σὲ μένα. Ἂν θίγονται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο, ... ὑπάρχει καὶ εἰσαγγελέας! Δὲν πρόκειται νὰ δεχτῶ ἐκ νέου, ὑποδείξεις καὶ παρατηρήσεις καὶ τοὺς τὸ ἐπαναλαμβάνω, ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΖΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ καὶ ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ καὶ κανείς, νὰ μοῦ ... ὑπαγορεύῃ τὸ τί θὰ λέγω, τὸ τί θὰ γράφω καὶ κυρίως τὸ τί θὰ σκέφτομαι. Ἂς μὴν σπεύσουν ... λοιπόν!
Πόσα κακὰ καὶ φοβερὰ δὲν συνέβησαν τὶς τελευταῖες ἡμέρες!
1. Ἡ σαρκικὴ διαστροφή, "σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο"! Διαφημίστηκε, μάλιστα, μέσα ἀπὸ ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, μὲ κάθε βρωμερὴ καὶ σιχαμερὴ λεπτομέρεια! Τὰ περισσότερα πολιτικὰ κόμματα καὶ δὴ τὰ πρωτεύοντα στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, ἀκόμη δὲ χειρότερα, ἐκεῖνα ποὺ ἀνέκαθεν ἀνῆκαν στὰ λεγόμενα "συντηρητικά", συμπορεύτηκαν καὶ στήριξαν ὅλη αὐτὴ τὴν ἐμετικὴ ἐκδήλωση. Ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ Ἀστυνομία, ποὺ καλεῖται νὰ ἐπιβάλῃ τὸν νόμο καὶ τὴν τάξη καὶ ποὺ πρὶν απὸ κάποια χρόνια ἐθεωρεῖτο "προπύργιον" ἠθικῆς καὶ ἀξιοπρέπειας, στάθηκε μὲ συγκεκριμμένο ἐκπρόσωπό της, ἀρωγὸς στὶς προκλητικὲς - ἂν μή τι ἄλλο - αὐτὲς ἐκδηλώσεις. Ἤθελα, σὰν Ἕλληνας πολίτης, πρῶτον μὲν νὰ δηλώσω χωρὶς περιστροφές, ὅτι ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕΜΙΑΣ! Ἀπαιτῶ ὅμως, νὰ μὲ σέβονται καὶ αὐτοὶ καὶ νὰ πειθαρχοῦν, ἂν μή τι ἄλλο στὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους τῆς πολιτείας καὶ τοῦ Κράτους. Δεύτερον, θὰ ἤθελα νὰ κάνω κάποια ἐρωτήματα σὲ ὅποιον ἀρμόδιο - ἂν ὑπάρχῃ - καὶ φυσικὰ θὰ ἤθελα καὶ νὰ μοῦ ἀπαντήσῃ. Φοβοῦμαι, μᾶλλον, ὅτι δὲν θὰ πάρω ἀπάντηση ἀλλὰ ἂς εἶναι ... Ἀπὸ πότε ἄλλαξαν οἱ νόμοι καὶ δὲν τὸ ξέρουμε; Ἀπὸ πότε ἐπιτρέπεται στὸν καθένα νὰ κυκλοφορῇ ὁλόγυμνος; Ἀπὸ πότε κατηργήθη ὁ νόμος "περὶ δημοσίας αἰδοῦς"; Πότε ἄλλοτε συνέβη νὰ συνέρχονται ("σμίγουν") δημόσια στοὺς δρόμους, ἀκόμη καὶ ἄνδρες μὲ γυναῖκες, ποὺ μέχρι πρό τινος ἐθεωρεῖτο ἡ φυσιολογικὴ σχέση, καὶ νὰ μὴν συλληφθοῦν ἐπὶ παραβάσει τοῦ ὡς ἄνω νόμου; Πότε φθάσαμε σ' αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο, οὕτως ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχῃ ἡ στοιχειώδης προστασία καὶ αὐτῶν τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν; Ἂν ξεπέσαμε σ' αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο, τότε τί ὠφελοῦν τὰ προειδοποιητικὰ σύμβολα (ρόμβος, κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο καὶ ὁ "χιαστί" σταυρὸς) τὰ ὁποῖα ὑποχρεοῦνται νὰ θέτουν τὰ κανάλια σὲ κάθε ἀνάρτησή τους, δῆθεν γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀνηλίκων; Δὲν μιλῶ "ξεκάρφωτα", ἀλλὰ μὲ βάση τὶς φωτογραφίες ποὺ κυκλοφόρησαν καὶ κυκλοφοροῦν στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. Πότε, ἀκόμη καὶ σὲ καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις - ποὺ ὑπάρχει μιὰ κάποια ἀνοχή, - παρουσιάσθηκαν παρόμοιες εἰκόνες; Δὲν θὰ φτύσω ποτὲ κανέναν καὶ οὔτε θὰ ὑβρίσω καὶ οὔτε θὰ προβῶ ποτέ, στὴν ὅποιαδήποτε ἐνέργεια ποὺ νὰ ὑποτιμᾷ τὸν κάθε ἕναν. Ἐγὼ ὅμως δὲν ἔχω κανένα δικαίωμα; Δὲν μὲ ὑπερασπίζεται κανένας νόμος;
2. Ἡ Πατρίδα μου "κουτσουρέφτηκε"! Οὔτε κἂν σκέφτηκαν κάποιοι, ὅτι ὁ λαὸς ἔχει ἄποψη καὶ ὅτι τὴν ἐξέφρασε κατ' ἐπανάληψιν! Αὐτοὶ ποὺ ἐξελέγησαν ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἐνεργοῦν κατ' ἐντολήν του, γιατὶ δὲν τὸν ρώτησαν; Γιατὶ δὲν σεβάστηκαν τὰ συλλαλητήριά του; Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο εἶδα στὸ "ἴντερνετ" τὸν Πρωθυπουργὸ νὰ δηλώνῃ ἀνερυθρίαστα, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ρωτήσουμε τὸ λαὸ γι' αὐτὲς τὶς κινήσεις μας!!! Τότε ποιοὺς ρωτοῦν καὶ ἀπὸ ποιοὺς παίρνουν "κατευθύνσεις"; Ἢ μᾶλλον νὰ τοὺς ρωτήσω: Δὲν εἶναι Ἕλληνες; Δὲν ντρέπονται τὸ ἴδιο τὸ αἷμα ποὺ κυλλάει στὶς φλέβες τους; Δὲν γνωρίζουν τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ τὶς θυσίες ποὺ ἔγιναν γι' αὐτὸν τὸν ἱερὸ τόπο; Δὲν ἔχουν γεννηθεῖ πολλοὶ ἀπὸ 'δαύτους σὲ Μακεδονικὲς πόλεις; Πῶς θὰ σταθοῦν μπροστὰ στοὺς Θεσσαλονικεῖς καὶ στοὺς Βερροιεῖς καὶ τοὺς Κοζανεῖς καὶ σὲ ὅλους γενικὰ τοὺς Μακεδόνες, νὰ τοὺς μιλήσουν καὶ νὰ ζητήσουν τὴν ψῆφο τους; Τόσο πολὺ λοιπὸν τοὺς "κρατοῦν" οἱ παχυλοὶ μισθοί τους; Ὅλα, γιὰ τὰ καταραμένα ἀργύρια τῆς προδοσίας; Δὲν ἔχουν "ἱερὸ καὶ ὅσιο"; Ἐντεταλμένοι εἶναι; Τί πλέον νὰ περιμένωμε ἀπ' αὐτούς; Ἂς μᾶς τὸ 'ποῦν! Γνωρίζαμε καὶ τὸ εἴδαμε στὴν πράξη, ὅτι γι' αὐτοὺς τοὺς μισθούς ... δὲν ὑπάρχουν πλέον ἰδεολογίες! Ὁ "δεξιὸς" γίνεται "ἀριστερὸς" καὶ τοὔμπαλιν! Δὲν ἤθελα, ὅμως, ποτὲ νὰ πιστέψω, ὅτι θὰ εἶχαν τὴν θρασύτητα καὶ τὴν χυδαιότητα νὰ ἀνταλλάσσουν μὲ τὰ χρήματα καὶ τὶς δωροδοκίες, ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τους τὴν Πατρίδα.
3. Ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ Ὑπουργοί, ἀλλὰ καὶ ὁ ὅποιοσδήποτε βουλευτὴς ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων, "ἡ φωνή του ἀκούγεται", ἔχει ἆραγε τὸ δικαίωμα νὰ ὁμιλῇ μὲ προσβλητικὸ καὶ ὑποτιμητικὸ τρόπο γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας; Τώρα ξαφνικὰ θυμήθηκαν, ὅτι ἡ Μακεδονία δὲν εἶναι Ἑλληνικὸς χῶρος; Τώρα "ξημερώθηκαν" καὶ τώρα τοὺς "ἔφεξε", ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες - ἄκουσον, ἄκουσον! - εἴμαστε "καταληψίες" ξένου χώρου; Γιατί δὲν μᾶς τὰ ἔλεγαν στὶς προεκλογικές τους ὁμιλίες, ἀλλὰ ἀντίθετα, τότε, μᾶς παρουσιάζονταν, ὡς ἄκρατοι ἐθνικιστές; Ποιοί νομίζουν ὅτι εἶναι καὶ πόση ἐξουσία θεωροῦν ὅτι διαθέτουν; Νομίζουν ὅτι ἔπεισαν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ὅτι μὲ δυὸ λόγια ψεύτικα ("μποῦρδες") ἢ μὲ κάποιες "κοκορομαχίες" στὴ Βουλή, ὁ λαὸς "ξέχασε" τὴν καταγωγή του;  Νομίζουν, ἀκόμη, ὅτι μὲ ἀπειλὲς θὰ κλείσουν τὰ στόματα τῶν ἀντιφρονούντων καὶ θὰ ἐπιβάλουν τὶς ἄθλιες ἐπιθυμίες τους; Ἔχουν σὰν "πιπίλα" καὶ μᾶς τρομάζουν καὶ μᾶς θυμίζουν κάθε τόσο, τὴν "χούντα" καὶ τοὺς "φασίστες" τῆς δικτατορίας! Ἂς μάθουν ὅμως ὅτι, εἰδικὰ ἐμεῖς ποὺ ζήσαμε καὶ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες, μυριάκις θὰ τὶς προτιμούσαμε, σὲ σύγκριση μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ πραγματικὴ χούντα ποὺ περνοῦμε σήμερα. Πότε κυβέρνησαν μὲ τόση ἀναίδεια ξένοι καὶ βέβηλοι τὴν Ἁγία μας Πατρίδα, ὅπως τὴν κυβερνοῦν σήμερα οἱ τόσοι καὶ τόσοι Γερμανοὶ καὶ ἄλλοι καὶ μᾶς "κουνοῦν τὸ δάχτυλο"; Εἴχαμε ποτὲ τόση "ξενοκρατία" σὰν αὐτὴ ποὺ ἔχουμε σήμερα καὶ ποὺ θὰ πρέπει νὰ μᾶς δώσουν τὴν ἄδεια ἀκόμα καὶ νὰ "βήξουμε"; Πόση ἀκόμα ἐθνικὴ ὑποτέλεια;
4. Κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, τίνος κράτους προΐστασθε; Τοὺς διαβάζετε τοὺς νόμους ποὺ ὑπογράφετε ἢ ἐμπιστεύεσθε ἁπλᾶ τὴ Βουλή; Θεωρεῖτε ὅτι δὲν ἔχετε εὐθύνη διὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν; Εἴχαμε τὴν αἴσθηση, ὅταν σᾶς ἐξέλεξε ἡ Βουλή, ἢ ἴσως κάποιοι διέρρευσαν τεχνηέντως κάτι τέτοιο, ὅτι εἴσαστε ἄνθρωπος μὲ ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες! Ἴσως ἀπὸ αὐτὴ τὴ φημολογία κάποιοι παρεσύρθησαν νὰ σᾶς ἀπονέμουν μετάλια καὶ μεγαλόσταυρους σὲ ἐπίσημες δοξολογίες καὶ τελετές. Σᾶς ρωτῶ λοιπόν, ἐγὼ ὁ εὐτελὴς καὶ μικρός: Μὲ τέτοιες ὑπογραφὲς τιμᾶτε τὴν ἐκτίμηση καὶ τὸν σεβασμὸ ποὺ σᾶς περιποιούμεθα; Θὰ ἦταν τόσο "ὀδυνηρὸ" γιὰ Σᾶς νὰ δώσετε στὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸ λαό, τὴν χαρὰ νὰ νιώσῃ, ὅτι ὁ Ὑπέρτατος Ἄρχων αὐτῆς τῆς χώρας, στέκει ὑπερασπιστὴς τῶν ἠθικῶν καὶ Ἐθνικῶν μας ἠθῶν καὶ παραδόσεων; Δὲν γνωρίζω ἂν καὶ κατὰ πόσον, καὶ ἐσεῖς ἀλλὰ καὶ ὅλοι "οἱ τῇ Βουλῇ ὑπηρετοῦντες", χρησιμοποιεῖτε τὸ λεγόμενον ἡλεκτρονικὸν Διαδίκτυον καὶ ἂν θέλετε νὰ βλέπετε τὴν ἐκτίμησιν ποὺ τρέφει γιὰ Σᾶς ὁ Ἕλλην πολίτης! Σᾶς βεβαιῶ, ὅτι πιὸ πρόστυχες φράσεις καὶ εἰκόνες δὲν ἔχω 'δεῖ, ἐναντίον τοῦ οἵουδήποτε! Θὰ μοῦ πεῖτε βέβαια, ὅτι ὑπάρχουν καὶ 'κεῖνοι ποὺ σᾶς "ἐξυμνοῦν" καὶ σᾶς ἐπαινοῦν! Ἐγὼ στὴ θέση σας, δὲν θὰ χαιρόμουν γιὰ τέτοιου εἴδους ἐπαίνους καὶ κολακεῖες! Ἂν κάποιοι θεωροῦν "τιμή τους" νὰ σᾶς προσφωνοῦν καὶ νὰ σᾶς "κρεμᾶνε στολίδια" ποὺ δὲν σᾶς ... πᾶνε, ρωτεῖστε, πρῶτα τὸ Θεό, ποὺ λέτε πῶς πιστεύετε, (πόσες φορές, ἀλήθεια, σᾶς ἀκούσαμε καὶ σᾶς εἴδαμε νὰ ἐκφωνῇτε τὸ "Σύμβολον τῆς Πίστεως" καὶ τὸ "Πᾶτερ ἡμῶν" ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ καὶ ἄλλους ναοὺς ἀνὰ τὴν χώραν;) ἀλλὰ καὶ τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ λαό, ἐν ὀνόματι τοῦ ὁποίου ἀποφασίζετε καὶ ὑπογράφετε, ἂν σᾶς ταιριάζουν αὐτοὶ οἱ ἔπαινοι.
5. Ἐπίσκοποι καὶ Μητροπολίτες καὶ Ποιμένες! Τί εἴπω καὶ τί λαλήσω! Μὴν βάζετε ἐγκαθέτους νὰ μὲ "μαλώνουν", γιατὶ θυμώνω καὶ ἀγριεύω! Δὲν "πουλάω μαγκιὲς καὶ νταηλίκια" καὶ οὔτε προσπαθῶ νὰ ἐντυπωσιάσω μὲ τὴν ἀμετροέπειά μου καὶ ἀσέβειά μου πρὸς τὴν Ἀρχιερωσύνη σας. Ναί, ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν κάποιοι ἀπὸ Σᾶς - καὶ μὴν ἀρχίσουν μερικοὶ νὰ μοῦ θυμίζουν τὶς δημόσιες διαμαρτυρίες καὶ παρεμβάσεις τους! ΤΙΣ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΑΙΝΩ! - ποὺ "ξιφούλκησαν καὶ ξιφουλκοῦν" καὶ ὕψωσαν καὶ ὑψώνουν τὴν κραυγὴν τῆς διαμαρτυρίας τους! Φτάνει, ὅμως, αὐτό;;; "Ἐγὼ δὲ εἰμὶ σκώληξ καὶ οὒκ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ ἐξουδένημα λαοῦ", διὰ νὰ χρησιμοποιήσω τοὺς προφητικοὺς λόγους καὶ "δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ φιλήσω τὰ πόδια σας", κατὰ τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν. Τολμῶ, ὅμως, νὰ σᾶς θυμίσω τὰ παραδείγματα Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀρκέσθηκαν σὲ λόγους καὶ κραυγὲς διαμαρτυρίας, ἀλλὰ ἀφόρισαν καὶ ἀνεθεμάτισαν καὶ ἀπηγόρευσαν τὴν εἴσοδο στοὺς ἱεροὺς Ναούς, κάθε βέβηλου καὶ βλασφήμου καὶ κάθε ἀνόμου καὶ παρανομοῦντος. Βεβαίως, "ἔπεσαν ἀπὸ τοὺς "Θρόνους" τους, ἀλλὰ ἐνεθρονίσθησαν, πρῶτον στὶς καρδιὲς τῶν χριστιανῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ παρεδρεύουν τῷ Θρόνῳ τῆς Θεότητος. Νὰ ὑπενθυμίσω στὴν Παναγιότητα καὶ μακαριότητα καὶ σεβασμιότητά Σας, τὸν μέγαν ἐν Πατριάρχαις καὶ Οἰκουμενικὸν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον, ὅταν, ὄχι διὰ δογματικοὺς λόγους, οὔτε διὰ σαρκικὰς παρεκτροπὰς τῶν Ἀνακτόρων, ἀλλὰ γιὰ "τὸ ἀμπέλι μιᾶς χήρας" τὸ ὁποῖον οἰκειοποιήθηκε τότε ἡ Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, κήρυξε κυριολεκτικῶς τὸ πόλεμον κατὰ τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ τῆς ἔκλεισε "κατάμουτρα" τὴν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν αὐτὴ προσπάθησε νὰ εἰσέλθῃ καὶ νὰ παραστῇ - ὅπως νόμιζε, ἐν πάσῃ τιμῇ καὶ δόξῃ! Νὰ προσπαθήσω, ὁμοίως, νὰ θυμίσω τὰ παραδείγματα ἑνὸς "Ἀμβροσίου Μεδιολάνων" ἢ ἑνὸς "Μεγάλου Βασιλείου" ὅταν αὐτοὶ ἐστάθησαν μὲ τὸ "κεφάλι ψηλά", μπροστὰ σὲ Αὐτοκράτορες καὶ Βασιλεῖς; "Ἐπιλήψει με", ὅμως, "διηγούμενον, ὁ χρόνος"! Γιατί, ἆραγε, φοβεῖσθε καὶ κάποιες περαιτέρω ἐνέργειες ἐναντίον ὅλων αὐτῶν ποὺ δὲν φοβοῦνται καὶ δὲν ὑπολογίζουν τίποτα; Γιατὶ πρέπει ὅπωσδήποτε νὰ τοὺς βλέπουμε τιμωμένους καὶ "προσφωνουμένους" καὶ μάλιστα μὲ "κοσμητικὰ" ποὺ οὔτε τοὺς ταιριάζουν ἀλλὰ ἴσως, ποὺ οὔτε καὶ οἱ ἴδιοι θὰ ἤθελαν; Γιὰ ποιοὺς "φυλᾶτε" τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ τὰ ἀναθέματα; Γιὰ 'κείνους, ἴσως, ποὺ δὲν ἔμαθαν νὰ σκύβουν τὸ κεφάλι; Καὶ ἂν γι' αὐτοὺς ἰσχύουν τέτοιες ποινές, τί ποινὲς θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύουν γιὰ ὅλους ἐκείνους τοὺς πρωταίτιους ὅλων αὐτῶν τῶν ἠθικῶν ἐγκλημάτων καὶ ἀνομημάτων;
6. Ὀρθόδοξε Ἑλληνικὲ λαέ! Δῶσε μου μιὰ "ντουντούκα" - ὅπως θἄλεγε ὁ ἀείμνηστος προφήτης τῶν ἡμερῶν μας, π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης - νὰ ἀνέβω στὸ ψηλότερο βουνὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ σοῦ 'πῶ κάποιες ἀλήθειες. Ναί, μιλάω σὲ σένα ποὺ ὑποφέρεις καὶ ὀδυνᾶσαι γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸν ταλαίπωρο τόπο μας. Ἀπευθύνομαι σὲ σένα ποὺ ... ΦΤΑΙΣ, γιὰ ὅλα αὐτά! Φταῖς, καὶ μὴν ἐκπλήττεσαι γι' αὐτό, διότι ἂν αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, βρίσκονται ἐκεῖ ποὺ βρίσκονται ... ἐσὺ τοὺς ἔβαλες! Ἂν γίνονται, ὅσα γίνονται, ἔρχονται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς μας ἀποστασίας καὶ νωθρότητος ἀλλὰ καὶ ἀνοχῆς εἰς τὴν ἀπερίγραπτον αὐτὴν κατάπτωσιν. Ἂν εἴμαστε ὄντως οἱ "ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ" καὶ ξέραμε νὰ προσευχώμαστε καὶ νὰ παρακαλοῦμε, ὁ Κύριος πρὶν κἂν τοῦ τὸ ζητήσωμεν, θὰ μᾶς εἶχε δώσῃ ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα θρηνοῦμε καὶ ὑποφέρουμε σήμερα! Ἀκόμα καὶ τώρα, "σηκώσου ἀπάνω", ὅπως θἄλεγε ὁ "γέρος τοῦ Μωριὰ" καὶ ἀντίδρασε καὶ δεῖξε τὸ ἀνάστημά σου. Δὲν εἶσαι μικρός ... Εἶσαι τεράστιος καὶ νὰ ξέρης ὅτι σὲ ... ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ! "Ξύπνα κακόμοιρε ραγιά", ὅπως λέει καὶ τὸ τραγούδι, γιατὶ νομίσανε ὅτι ... κοιμᾶσαι! Νὰ ξυπνήσουμε γιατὶ πολύ ἀέρα τοὺς δώσαμε!

                                                                                                                                                                                                                                                         ΑΡΧΙΜ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ