Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ 

Θεία διάταξις τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος τοῦ Μύρου. 
Διάκρισις αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Βαπτίσματος 
καὶ τὸ αὐτοτελὲς αὐτοῦ. 

Τελεῖται ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἐξ ἀρχαιοτάτων χρόνων, μετὰ τὸ Βάπτισμα καὶ συνάπτεται αὐτῷ. Ὅμως ἐστὶν ἰδιοθεοσύστατο, διακεκριμμένο τοῦ Βαπτίσματος. Περὶ τούτου παρέχουσιν ἡμῖν ἀποδείξεις ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις. 
1. Ἡ Εὐαγγελικὴ ἱστορία μαρτυρεῖ, ὅτι ὁ Χριστὸς Σωτήρ, προέθετο καὶ ἐπηγγείλατο δωρεῖσθαι τοῖς εἰς Αὐτὸν πιστεύουσι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. "Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς", λέγει ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, "εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη" (Ἰωάν. ζ΄ 37-39). Ἐνταῦθα, προδήλως ὁ λόγος, περὶ τῶν δωρεῶν ἐκείνων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἵπερ προσφέρονται καὶ λογίζονται ἀναγκαῖαι καθόλου, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν, οὐχὶ δὲ περὶ τῶν ἐκτάκτων δωρεῶν αἵπερ μεταδίδονται τισί μόνον τῶν πιστῶν πρὸς σκοποὺς εἰδικούς (Α΄ Κορ. ιβ΄ 2-11).


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
29/12/2020
Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου


1170: Ο Τόμας Μπέκετ, αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι, δολοφονείται μέσα στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπερι από ακόλουθους του βασιλιά Ερρίκου Β' της Αγγλίας. Αργότερα θα αναγνωριστεί ως άγιος και μάρτυρας από την Αγγλικανική Κοινωνία και την Καθολική Εκκλησία.

1427: Ο στρατός της δυναστείας των Μινγκ αρχίζει την απόσυρσή του από το Ανόι,