Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

Κουβαλώντας την αμαρτία του άλλουΚάποτε ένας μοναχός κάποιας Μονής παρακάλεσε τον Θεό να του ανοίξει τα μάτια για να βλέπει σε κάθε άνθρωπο την κρυμμένη κακία και να μπορεί έτσι να προτρέχει σε βοήθεια. Όταν ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή του, ο

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Ἡ εἰκὼν τοῦ πράου καὶ ταπεινοῦ.

Ἐκ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 

(Παπαφλέσσα  19  -  9  Φεβρουαρίου  1974) 

"Ἂς προσθέσωμεν λοιπόν, τὸν ἑαυτόν μας, κάτω ἀπὸ τὸν ζυγὸν τῶν ὠφελίμων. Ἂς σηκώσωμεν τὸ φορτίον τὸ ἐλαφρόν, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ εὕρωμεν ἀνάπαυσιν. Ὁ, κάτω ἀπὸ τὸν ζυγὸν αὐτόν, ἐλθών, ὠφείλει νὰ λησμονήσῃ ὅλας τὰς παλαιὰς αὐτοῦ συνηθείας καὶ πολλὴν προσοχήν, εἰς τοὺς ὀφθαλμούς του νὰ ἔχῃ, διότι λέγει ἡ Γραφή, "οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια" (Παροιμ. δ΄ 25). Τὴν ἀκοήν σου, "ἀγαθῶν διδαγμάτων γίνου ἀκροατὴς καὶ τῇ τούτων μελέτῃ τήρει σὴν καρδίαν" (Μέγας Βασίλειος). 

 Πρέπει νὰ ἀσφαλίσωμεν τὰ ὀπτικὰ αἰσθητήρια, διὰ νὰ μὴν ἀναβῇ "θάνατος διὰ τῶν θυρίδων" (Ἱερεμ. θ΄ 21). Τὴν γλῶσσαν ἡμῶν, "πολλοὶ ἔπεσαν ἐν στόματι μαχαίρας, καὶ οὐχ ὡς οἱ πεπτωκότες διὰ γλῶσσαν" (Σοφ. Σειρ. κη΄ 18). 

Τὸν θυμὸν μακρὰν νὰ ἀποδιώξωμεν καθὼς καὶ τὴν ὀργή, τὴν ἔχθραν, τὴν ἀνηθικότητα καὶ ὅλας τὰς κακὰς ἐπιθυμίας, "Φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστι μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια,εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις,φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν" (Γαλ. ε΄ 19-21). 

Ὅλα λοιπὸν πρέπει νὰ ξεριζωθοῦν καὶ νὰ προσπαθήσωμεν μὲ προθυμίαν νὰ ἀποκτήσωμεν τὸν καρπὸ τοῦ Πνεύματος, ὁ ὁποῖος εἶναι, ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ μακροθυμία, ἡ χρηστότης, ἡ ἀγαθωσύνη, ἡ πίστις, ἡ πραότης, ἡ ἐγκράτεια (Γαλ. ε΄ 22-23).

Κρυφό Σχολειό. Ιστορικές, πρωτότυπες πηγές 1460 - 1913

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Οὐϊκτωρίνος, Οὐΐκτωρ, Νικηφόρος, Κλαύδιος, Διόδωρος, Σαραπίων καὶ Παπίας οἱ Μάρτυρες

Ἡ κυρίως μνήμη τους ἑορτάζεται τὴν 31η Ἰανουαρίου, ὅπου καὶ ὁ βίος τους.
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΟΜΙΛΙΑΙ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΕ' 29α - 29β ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ" 2008)

 ΟΜΙΛΙΑΙ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.  ΙΕ'   29α - 29β   ΑΙΘΟΥΣΑ   "ΑΓΙΟΣ   ΜΑΞΙΜΟΣ"  2008)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 5 Απριλίου

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ

1614: Η ινδιάνα Ποκαχόντας, κόρη του αρχηγού Ποχατάν, παντρεύεται τον λευκό γαιοκτήμονα Τζον Ρολφ. Η ιστορία της απεικονίστηκε στη μεγάλη οθόνη από την εταιρία Disney στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Ποκαχόντας».

1897: Κηρύσσεται ο καταστροφικός για την Ελλάδα πόλεμος με την Τουρκία.

1944: Οι Γερμανοί εκτελούν 270 κατοίκους της Κλεισούρας της Καστοριάς ως αντίποινα για

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!