Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ !!!

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Φωνή ἀγωνίας Κλήρου καί Λαοῦ γιά τήν ἁγιοτόκο καί αἱματοβαμμένη Μακεδονία μας.

Μέ φορμή τήν προδοσία πού ξυφαίνεται σέ βάρος τς Μακεδονίας μας, δηλαδή, σέ βάρος λοκλήρου τς λλάδος, άπευθύνει ΕΚΚΛΗΣΗ στήν γάπη σας να βραχύ κείμενο, τό ποο ξεπηδάειπό τίς καρδιές Κλήρου καί Λαο καί τό ποο καταληκτικςπευθύνεται στούς σεπτούς μας εράρχες καί στούς Σεβασμίουςγουμένους τν ερν μας Μονν. 
Τό κείμενο  εναι γραμμένο πό τό χτυποκάρδι λληνορθοδόξων Μακεδόνων.  Πρόκειτα καθαρά γιά ''σμα δημοτικό''. Τό γράφει λαός. Μέ τόν δρτα του καί τό δάκρυ του.


 νάγκη νά δημοσιευθεκαί νά διαδοθε εναι ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ...


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ  Φωνή ἀγωνίας Κλήρου καί Λαοῦ  γιά τήν ἁγιοτόκο καί αἱματοβαμμένη Μακεδονία μας.
Ὁ προφήτης Ἰωνᾶς ἔζησε κατά τόν ὄγδοο π.Χ αἰῶνα. Κατά τά χρόνια ἐκεῖνα, ἠ πόλις Νινευή ἦταν μιά πόλις βουτηγμένη μέσα στήν ἁμαρτία. Οἱ κάτοικοί της, ἄρχοντες καί λαός μαζί, εἶχαν ἐγκαταλείψει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί εἶχαν παραδοθεῖ στίς μάταιες ὑλικές ἀπολαύσεις καί στήν ανθρωποκτόνο λατρεία τῆς σάρκας. Μέ τρόπο θαυμαστό, ὁ προφήτης Ἰωνᾶς καταφθάνει στήν Νινευή καί μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ προφητεύει τήν καταστροφή της πόλεως, διδάσκοντας ταυτοχρόνως στούς

ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκη)

Τὸ λε­ω­φο­ρεῖο τοῦ χρό­νου

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη

Τρία ἤ δύο μέ­ρη;

  • Συ­νή­θως δι­α­κρί­νου­με τὸ χρό­νο σὲ τρία μέ­ρη: Στὸ πα­ρελ­θόν, στὸ πα­ρὸν καὶ στὸ μέλ­λον. Ἡ τρι­με­ρὴς αὐ­τὴ δι­ά­κρι­σις δὲν φαί­νε­ται νὰ ἔ­χη ἀν­τι­κει­με­νι­κὴ ὑ­πό­στα­σι. Ἂν θε­λή­σου­με νὰ προσ­δι­ο­ρί­σου­με τὸ πα­ρόν, θὰ δι­α­πι­στώ­σου­με, ὅ­τι

«ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ἀπό μυριάδες μυριάδων ἀφανῶν ἡρώων καί ἁπλῶν ἀνθρώπων πού κατοίκησαν τά αἱματοβαμμένα χώματα τῆς πάντοτε ἑλληνικῆς Μακεδονικῆς γῆς» (ΒΡΟΝΤΕΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠ. ΣΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΡΧIEΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Υ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Ἀγαπητοί Συνέλληνες,
Ἄρχοντες καί Λαέ εὐλογημένε τῆς Πατρίδας μας !

.               Ἄς ξυπνήσουμε ἐπιτέλους! Γιατί καθεύδομεν ἐπαναπαυόμενοι, σάν ἄλλοι νά εἶναι οἱ ἁρμόδιοι; Πολλά μποροῦμε νά πράξουμε ὅλοι μαζί καί καθένας

"ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ, ΚΥΡΙΟΙ ... 151 
ΚΑΙ ... ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ;;;"ΑΡΧΙΜ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Μετὰ τὰ ὅσα διαδραματίζονται στὸν ταλαίπωρο τοῦτο τόπο καὶ μετὰ τὴν ἀκατανόητη σιωπὴ ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ κυρίως ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ... ὁμιλοῦν, καὶ μετὰ τὶς ἀλλεπάλληλες προδοσίες οἱ ὁποῖες συνωμοτοῦνται μέσα στὸ "Ναὸ τῆς Δημοκρατίας", αἰσθάνομαι ἔντονη τὴν ἐπιθυμία νὰ φωνάξω, νὰ διαμαρτυρηθῶ! Ἐπιζητῶ καὶ ἐπιθυμῶ νὰ ἐρωτήσω ἐκείνους ποὺ ὀφείλουν νὰ μοῦ ἀπαντήσουν, ἀλλά, δυστυχῶς, εἶμαι βέβαιος, ὅτι δὲν προτίθενται οὔτε κἂν νὰ μὲ ἀκούσουν! Ἀποφάσισα, λοιπόν, ὅπως κάποτε ὁ Προφήτης Ἠσαΐας, νὰ καταθέσω τὸν πόνο μου καὶ ἂς μὲ ἀκούσῃ ὁ ... Κύριος! "Ἄκουε", λοιπόν, "οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου ἡ γῆ"!
Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθῇ, ὅτι θὰ ἦταν ποτὲ δυνατόν, Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις νὰ φθάνῃ εἰς τοῦτο τὸ κατάντημα, τῆς προδοσίας καὶ τῆς ἀπεμπολήσεως τῶν Ἐθνικῶν δικαιωμάτων μας καὶ νὰ πανηγυρίζουν οἱ προδόται, καὶ νὰ χειροκροτοῦν καὶ νὰ κραυγάζουν τὴν ... "νίκην" τους;
Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ διανοηθῇ τὴν σημερινὴν κατάπτωσιν τῶν ἡγετῶν μας, ὅταν τὸ αἷμα εἶναι ἀκόμη νωπό, τῶν προγόνων μας ἐκείνων ποὺ ἀγωνίσθηκαν εἰς τὰ βουνὰ τῆς Πίνδου, ἀλλὰ καὶ λίγο παλαιότερα εἰς τὰ βουνὰ τῆς Μακεδονίας μας, διὰ νὰ κρατήσουν τὰ ἅγια αὐτὰ χώματα καὶ νὰ μᾶς τὰ παραδώσουν, προκειμένου νὰ συνεχίσουμε νὰ τὰ ὑπερασπιζώμαστε ... "τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι";
Ποιὸς νὰ μὴν κλάψῃ καὶ στενάξῃ, ἀντικρύζοντας βουλευτές, Ἕλληνες καὶ μάλιστα Μακεδόνες (τρομάρα τους!), νὰ ἀρνοῦνται τὴν Ἑλληνική τους καταγωγὴ καὶ "κινούμενοι" καὶ "χειραγωγούμενοι" ὑπὸ ξένων μισ-ελλήνων μασωνικῶν καὶ ἑβραϊκῶν δυνάμεων καὶ ἀγοραζόμενοι παντοιοτρόπως, νὰ καυχῶνται καὶ νὰ συναγωνίζωνται εἰς τὴν "πώληση" τῆς ἰδίας τῆς Πατρίδος των;
Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ πιστέψῃ, ὅτι οἱ "δῆθεν" ἀλληλο-αφορισμοὶ καὶ οἱ "δῆθεν" ἐθνικὲς "πλειοδοτήσεις", θὰ ἀκούονταν μόνον ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῶν ἑκάστοτε ... ἀντιπολιτεύσεων, οἱ ὁποῖες ὅμως, ἀλλάζουν καὶ μετατρέπονται ἀπὸ τοὺς ἰδίους βουλευτές, ὅταν αὐτοὶ καθίσουν εἰς τὰ ἕδρανα τῆς συμπολιτεύσεως καὶ γίνονται τότε, φωνὲς αἰσχρὲς καὶ ἀντεθνικές, φωνὲς προδοτικὲς καὶ ἀποκρουστικές;
Ποιὸς νὰ μποροῦσε νὰ καταλάβῃ καὶ νὰ διακρίνῃ, ὅτι, οἱ δῆθεν ... νοοτροπίες, "δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν" (καὶ πάλιν ... τρομάρα τους!), θὰ ἀνεμειγνύοντο στὸ "μίξερ" τῆς καταραμένης "παγκοσμιοποιήσεως" καὶ ὅλα θὰ ἐκρίνοντο ἀπὸ τοὺς παχυλοὺς βουλευτικοὺς μισθοὺς καὶ θὰ βλέπαμε σήμερα, "κάργα" δεξιοὺς νὰ προσχωροῦν στὴν ἀριστερὰ καὶ ... τὸ ἀντίστροφο, καὶ νὰ μὴν ὑπάρχῃ οὔτε κἄν τὸ στοιχειῶδες φιλότιμο καὶ ὁ στοιχειώδης ἐγωϊσμὸς ... τῆς ἰδέας;
Ποιὸς νοήμων καὶ ἐχέφρων ἄνθρωπος θὰ ἠδύνατο νὰ φαντασθῇ, ὅτι ἡ κυβερνῶσα σήμερον "ἀριστερά", θὰ ἀφώριζε ὁμοφρονοῦσες πρὸς αὐτήν, ἱστορικὲς προσωπικότητες, ὅπως αὐτὲς τῶν Μίκη Θεοδωράκη καὶ Μανώλη Γλέζου, ἐπειδὴ συντάσσονται μὲ τὴν κοινὴν λογικὴν τῶν πατριωτῶν Ἑλλήνων καὶ διαμαρτύρονται διὰ τὸν "τεμαχισμὸν" καὶ τὴν πώλησιν τῆς ἀγαπημένης μας Πατρίδος;
Ποιός, ποιὸν νὰ ἀποδεχθῇ καὶ ποιὸν νὰ προτιμήσῃ εἰς τὶς ἐπερχόμενες βουλευτικὲς ἐκλογές, ὅταν - ἔχει πλέον ἀποδειχθεῖ τοῦτο καὶ μᾶς τὸ δίνουν νὰ τὸ καταλάβουμε κάθε στιγμή, οἱ ὑποψήφιοι - τὸ ... "χρῖσμα" δίδεται ἀπὸ τὴν "κατηραμμένην χεῖρα" τοῦ μισέλληνος καὶ κορυφαίου μασώνου, Κίσσιγκερ καὶ τοὺς βλέπουμε ὅλους εἰς τὸ διαδίκτυον μὲ τὰ ἐβραϊκὰ "σκουφάκια" στὰ κεφάλια τους, νὰ καταθέτουν στεφάνια εἰς τὰ μνημεῖα τῶν "δῆθεν" γενοκτονιῶν, νὰ ἀνάπτουν τὰς ἑπταφώτους λυχνίας τῶν ἐβραϊκῶν συναγωγῶν, ἐνῶ παρόμοιες κινήσεις δὲν κάνουν εἰς τὰς ἀντιστοίχους ἐθνικάς μας ἐπετείους, ἀκόμη καὶ ἂν ὑποχρεοῦνται πρὸς τοῦτο;
Ποιός, ἐπίσης, μπορεῖ νὰ συμβιβασθῇ μὲ τὴν ἰδέα, ὅτι θὰ ἐδιώκοντο σήμερον καὶ θὰ ἐποινικοποιοῦντο Ἐθνικὲς ἐκδηλώσεις καὶ διαμαρτυρίες καὶ θὰ ἐφυλακίζοντο - ἔστω καὶ προσωρινῶς - μαθητὲς καὶ μαθήτριες Δημοτικῶν σχολείων καὶ Γυμνασίων, ἀλλὰ καὶ γονεῖς καὶ κηδεμόνες, ἐπειδὴ ψάλλουν ἐθνικὰ τραγούδια ἢ καὶ αὐτὸν τὸν Ἐθνικόν μας Ὕμνον καὶ κρατοῦν καὶ παρελαύνουν κρατῶντας τὴν Ἑλληνικὴν Σημαίαν;
Ποιός, ἀκόμη, θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ἀναλογισθῇ, ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θὰ εἴχαμε δευτερεύοντα ρόλο, μέσα στὴν ἴδια μας τὴν χώρα καὶ ξένοι ἀλλόθρησκοι, - κατὰ πάντα σεβαστοὶ καὶ εὐπρόσδεκτοι - θὰ εἶχον προνόμια περισσότερα καὶ εὐνοϊκότερα ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς γηγενεῖς; Νὰ ἐπιδοτοῦνται - καὶ καλῶς! - οἱ ἄποροι καὶ ἄστεγοι μετανᾶστες καὶ νὰ μὴν ὑπάρχῃ ἡ ἴδια κοινωνικὴ πρόνοια καὶ γιὰ τόσους ἀνέργους νέους καὶ νέες ποὺ σπεύδουν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν γιὰ ... ἕνα κομμάτι ψωμί;
Δυστυχῶς, ἀντὶ νὰ προβάλλεται καὶ νὰ τιμᾶται ἡ Ἑλλάδα μας καὶ ἡ Ἑλληνική μας καταγωγή, ἀντὶ νὰ καμαρώνουμε καὶ νὰ ὑψώνουμε ὑπερήφανα τὸ ἀνάστημά μας εἰς κάθε ἕναν ... δευτερεύοντα καὶ τριτεύοντα, ἀντὶ νὰ χαιρόμεθα καὶ νὰ ἐκμεταλλευώμαστε τὸ γεγονός, ὅτι εἴμαστε ὡς γένος καὶ ἔθνος, οἱ "φωτοδότες" τοῦ κόσμου, ἀντὶ νὰ ἀναγκάζωμεν τοὺς πάντες νὰ μᾶς σέβονται καὶ νὰ θεωροῦν τιμή τους ἀκόμα καὶ ποὺ συζητᾶμε μαζί τους, τοὺς δώσαμε τὰ πρωτεῖα, σκύψαμε δουλικὰ τὸ κεφάλι μπροστά τους καί, πλέον, μᾶς "κουνοῦν τὸ δάκτυλο" καὶ μᾶς ἀπειλοῦν καὶ μᾶς ὑποτιμοῦν καὶ μᾶς παραθεωροῦν.
Καὶ ἦλθε ἡ προχθεσινὴ νύχτα καὶ οἱ διαπραγματεύσεις μεταξὺ τῶν κομμάτων καὶ τῶν "καλοθελητῶν", μᾶς ἔφεραν τὸ "ποθούμενον" ἀποτέλεσμα! Λὲς καὶ δὲν τὸ ξέραμε! Διαφώνησαν, ἀλληλο-υβρίσθησαν, ἀλληλο-διεπομπέφθησαν, ἀλληλο-κατηγορήθησαν, ρύθμισαν, ὅμως, τὴν ὅποιαδήποτε ἐνδεχόμενη "στραβή", μὲ τὴν κάλυψη τῶν ... 151, ἔρριψαν τὴν "στάκτην στὰ μάτια" στὸν ἀφελῆ ἕλληνα καὶ τώρα ... οἱ πάλαι ποτὲ προδότες ἔγιναν ... ἥρωες καὶ τιμητές, τῶν "ὅσίων καὶ ἱερῶν", ἔσπευσαν στὶς Ἐκκλησίες καὶ ἀδίστακτοι καθὼς εἶναι, ... κάποιοι ἀπ' αὐτούς, μετέλαβαν καὶ τῶν Ἀχράντων μυστηρίων, καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ κατηγορούμενοι σήμερον σὰν προδότες, ἑτοιμάζουν τὴν ... "σωβινιστικήν" των πολιτικήν, ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς ἀντιπολιτεύσεως εἰς τὰ ὁποῖα πιθανῶς θὰ καθίσουν καὶ θὰ εἶναι οἱ ... κατήγοροι τῶν ὅσων οἱ ἴδιοι ἔπραξαν, κατηγοροῦντες τοὺς τότε κυβερνῶντας, ... διατὶ συνεχίζουν νὰ κυβερνοῦν ὅπως οὗτοι οἱ ἴδιοι ἐκυβέρνησαν!
Κατάλαβες τώρα, ἀφελῆ Ἑλληνα, ποὺ καὶ πάλιν θὰ σπεύσης νὰ σηκώσης κάποια κομματικὴ σημαία ὑπερασπίζοντας τοὺς ἴδιους ἢ καινούργιους ὀλετῆρες τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Ἔθνους;
Καταλάβαμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ "κακομοίρηδες", ποὺ τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἐνδιέφερε, ἦταν ὁ μισθὸς καὶ τὰ καταραμμένα "ἀργύρια τοῦ Ἰούδα" καὶ δὲν εἴχαμε κανένα ἄλλο κριτήριο, Ἐθνικὸ ἢ Θρησκευτικό, ἢ ἠθικό, ἢ πνευματικό; Βλέπαμε τὴν Σημαία μας νὰ καίγεται, ἀπὸ δῆθεν "διαμαρτυρόμενα Ἑλληνόπουλα" καὶ δὲν αἰσθάνθηκε κανείς, τὴν στοιχειώδη ἔστω ὑποχρέωση μιᾶς μήνυσης "ἐναντίον ἀγνώστων" ποὺ ὑβρίζουν τὸ Ἐθνικό μας σύμβολο. Καταλάβαμε τί "παιχνίδι" παιζόταν, τόσα καὶ τόσα χρόνια, "πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη μας" καὶ μὲ τὶς δῆθεν μοντέρνες ἰδέες "περὶ νομιμοποιήσεως τῶν ἐκτρώσεων" καὶ ἐν γένει τῆς φυγοτεκνίας, ἤδη ἀρχίσαμε νὰ κλαυθμυρίζωμεν, ὅτι ἡ ὑπογεννητικότητα ἀπειλεῖ τὸ ἔθνος μας καὶ ὅτι εἴμεθα "κράτος γερόντων" καὶ ὅτι θὰ ἀναζωπυρωθῇ ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ μὲ κάθε λογῆς ... εἰσαγώμενους;
Καταλάβαμε, ὅτι τὸ "ὄνειρο" καὶ ἡ ἐπιθυμία τοῦ προαναφερθέντος, πρώην ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., Κίσσινγκερ, περὶ ἀποδόμησης ὅλων τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες κάποτε ἀποτελοῦσαν τὰ "γερὰ θεμέλια" τῆς Πατρίδος μας, ἤδη πραγματοποιήθηκε καί, ἠθικοὶ καὶ πραγματικοὶ αὐτουργοί, εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ποὺ "βγάλαμε τὰ μάτια μας μὲ τὰ δάχτυλά μας"; Καὶ αὐτοὶ προχωροῦν ἀκάθεκτοι γιὰ τὴν ... διάλυση τῶν πάντων, καὶ ἀποχριστιανικοποιοῦν καὶ ἀποθρησκευτικοποιοῦν καὶ εἰδωλολατροποιοῦν τὴν Ἁγία μας Ἑλλάδα μὲ ἐλάχιστες ἀντιδράσεις ποὺ καὶ αὐτὲς προσπαθοῦν νὰ τὶς καταπνίξουν διὰ τῆς βίας! Ἐπειδὴ κάποιοι ἀντέδρασαν στὴν ἀποδοχὴ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐδιώχθησαν καὶ διώκονται, χωρὶς νὰ θεωρῇται ἀναφέρετο δικαίωμά τους νὰ ἔχουν τὶς προσωπικές τους πεποιθήσεις καὶ δὲν θεωρήθηκε τοῦτο ... ρατσισμὸς καὶ bulling, ἀλλὰ τὸ ἂν ... "βράχηκε ἡ οὐρὰ τοῦ γαϊδάρου" - "ὁ νοῶν νοείτω"!
Καταλάβαμε, ἢ πρέπει νὰ μᾶς συμβοῦν ἀκόμη χειρότερα πράγματα, γιὰ νὰ ξυπνήσουμε καὶ νὰ ξεσηκωθοῦμε ἀπὸ τὴ ... ραθυμία μας, τὴ ραστώνη μας καὶ τὸν ὠχαδελδισμό μας;
Ὁ Σιατίστης ... "ἔφυγε"! Ὁ Ἀρχιπελαγίτης ... "ἐσίγησε"! Ὁ Σαράντος ... ἐξέλιπε!
Ἂν θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε σὲ κάποιες καλύτερες ἡμέρες, ἂς ψάξουμε μέσα μας καὶ ἂς ἀναζητήσουμε ἐκεῖνες τὶς ἀξίες ποὺ προαναφέραμε. Νὰ ἀναζητήσουμε τὴν παιδική μας ἀθωότητα καὶ τὴν παθιασμένη ἀγάπη πρὸς τὴν Ἑλλάδα μας, ποὺ κάποτε ἔκαιγε τὰ σωθικά μας. Ἂς ψάξουμε καὶ ἂς ἀναζητήσουμε ἐκείνη τὴν ὀρμὴ τῶν ἁγίων καὶ ἡρωϊκῶν μας προγόνων, ποὺ φωλιάζει κάπου μέσα μας, μπροστὰ στὴν ὁποία, φοβήθηκαν καὶ πισωγύρισαν οἱ Γερμανικὲς καὶ Ἰταλικὲς μεραρχίες τῶν, Χίτλερ καὶ Μουσολίνι! Ἂς "ξετρυπώσουμε" ἀπὸ τὸ ὑποσυνείδητό μας ἐκείνη τὴν ἱερὴ ἀγανάκτηση ποὺ ἤδη ἄρχισε νὰ μᾶς πνίγῃ καὶ ἂς τὴν κάνουμε συνειδητή˙ καὶ ἂς καταλάβουμε ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Ἑλλάδος, ἀνέκαθεν, ... ἦταν, δυστυχῶς ... ὁ Ἕλληνας τοῦ "ἀραλικιοῦ", τοῦ καναπὲ καὶ τοῦ internet!
Ναί! Νὰ παρακαλοῦμε τὸν Παντοδύναμο Θεό, ποὺ ποτὲ δὲν ἐγκατέλειψε τὸ Ἔθνος μας, νὰ ἀναδείξῃ καινούργιους ἡγέτες, ἄξιους καὶ μὲ ἀγάπη στὴν Ἑλλάδα μας. Νὰ ἀναδείξῃ ὁ Κύριος νέους Κολοκοτρώνηδες καὶ νέους Μακρυγιάννηδες καὶ νέους Μιαούληδες καὶ νέους Κανάρηδες καὶ νέες Μπουμπουλίνες. Νὰ ἀναδείξῃ ὁ Κύριος, καινούργιους Ἕλληνες, πραγματικοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι, πάνω ἀπὸ τὰ λεφτὰ καὶ πάνω ἀπὸ τὶς "θεσούλες" καὶ πάνω ἀπὸ τὰ βολέματα, καὶ πάνω ἀπὸ τὴν "ἡσυχία μας", νὰ βάλουν τὸ φωτεινὸ καὶ μοναδικὸ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ! Νὰ ἀναδείξῃ ὁ Κύριος - καὶ γιατὶ ὄχι; - Ἕλληνες, μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς λέξεως, πρόθυμους - καὶ τὸ πιστεύουμε αὐτό! - οἱ ὁποῖοι θὰ ἀφυπνίσουν, θὰ ξεσηκώσουν, θὰ ὑπενθυμίσουν. Νὰ ἀναδείξῃ, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, κάθε ἡλικίας, οἱ ὁποῖοι θὰ κάνουν τὰ ρᾶσα τους καὶ τὰ κορμιά τους ... φλάμπουρα καὶ σημαῖες, καὶ θὰ ἀναστήσουν ... νέους Σεβαστιανοὺς καὶ νέους Παύλους καὶ νέους Αὐγουστίνους Καντιώτηδες. Ἀμήν. 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

23 Ιανουαρίου


μ.Χ.
O καταστροφικότερος σεισμός στην ανθρώπινη ιστορία πλήττει την επαρχία Σαντζί της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 830.000 άνθρωποι.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


Οἱ Ἅγιοι Κλήμης καὶ Ἀγαθάγγελος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Κλήμης καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, ἀπὸ πατέρα Ἐθνικὸ καὶ μητέρα Χριστιανή, ποὺ ὀνομαζόταν Εὐφρο&sig ...
περισσότερα...

Στη ΙΒʼ Κυριακή του Λουκά για τους δέκα λεπρούς
                      Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς
Όπου γίνεται λόγος και για την ειρήνη προς τον Θεό και προς τον εαυτό μας και μεταξύ μας
Όλα τα του παλαιού νόμου ήταν συμβολικά και τυπικά και σκιώδη· γι’ αυτό ο νόμος αυτός θεωρούσε και τη λέπρα εφάμαρτη και μιαρή και αποτρόπαια και ονόμαζε ακάθαρτους τους λεπρούς και τους γονορρυείς και εκείνους γενικά που τους άγγιζαν καθώς και εκείνους που άγγιζαν κάθε νεκρό σώμα, υποδεικνύοντας με αινίγματα την ακαθαρσία εκείνων που αμάρταναν στον Θεό και αυτών που συνέπρατταν με αυτούς και συναναστρέφονταν