Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος. 

Ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν, ὑπὸ τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, προερχομένων εἰς τὰς τῶν πιστῶν ψυχάς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἑπομένη τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ, "εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα" (Ἐφεσ. δ΄ 5), διδάσκει ἡμᾶς καὶ ὁμολογεῖ, ὅτι ἕν Βάπτισμα, ἅπαξ μόνον ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ δίδοται, καὶ ὅτι ἡ ἐπανάληψις αὐτοῦ, γενομένου ἅπαξ ὀρθῶς, οὐδενὶ ἐπιτρέπεται. Ὡς δὲ ἐν τῇ πνευματικῇ γεννήσει, τὸ τοῦ Βαπτίσματος μυστήριον, τίθησι σφραγίδα ἐφ' ἕκαστον διὰ παντὸς ἐπὶ τὸν Βαπτισθέντα μένουσαν, κι' ἂν μυρίαις συμβέβηκεν αὐτὸν περιπεσεῖν ἁμαρτίαις ἢ καὶ αὐτῇ τῇ ἐξομώσει τῆς πίστεως. 

ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΙ - 
ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ. 

Τὴν ἀνάγκην τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἅπασι, ἐμαρτύρει αὐτὸς ὁ Σωτήρ, (Ἰωάν. γ΄ 5), (Μάρκ. ιστ΄16) καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, (Πράξ. β΄ 37-38), (Πράξ. ι΄ 45-48)
1. Καὶ τὰ νήπια ἐστὶν ἱκανὰ πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ Βασιλείαν, πρὸς τόν, παρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἁγιασμόν. "Ἄφετε τὰ παιδία", εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς μαθηταῖς Αὐτοῦ, "καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν" (Ματθ. ιθ΄ 14)
2. Καὶ τὰ νήπια, οὐκ εἰσὶ ἀπηλλαγμένα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καὶ οὐκ ἄλλως δύνανται καθαρθῆναι ἀπ' αὐτοῦ, εἰ μὴ διὰ μόνου τοῦ Βαπτίσματος. Γνωστὴ ἡ ρῆσις τοῦ Κυρίου, "ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" (Ἰωάν. γ΄ 5). Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰ νήπια, λέγει ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγείτης εἰς αὐτοὺς τοὺς Ἀποστόλους: "Τοῦτο, τοῖς ἁγίοις ἡμῶν καθηγεμόσιν εἰς νοῦν ἐληλυθός, ἔδοξεν εἰσδέχεσθαι τὰ βρέφη κατὰ τόνδε τὸν ἱερὸν τρόπον, ὥστε τοὺς φυσικούς, τοῦ προσαγομένου παιδός, γονέας, παραδιδόναι τὸν παῖδα τῷ μεμυημένῳ ἀγαθῷ τὰ Θεῖα παιδαγωγῷ, καὶ τὸ λοιπόν, ὑπ' αὐτοῦ τὸν παῖδα ὡς ὑπὸ θείῳ πατρὶ καὶ σωτηρίας ἱερᾶς ἀναδόχῳ. Τοῦτον οὖν, ὁ ἱεράρχης, ὁμολογοῦντα κατὰ τὴν ἱερὰν ἀνάγκην τὴν ζωὴν, ἀπαιτεῖ τὰς ἀποταγὰς ὁμολογῆσαι καὶ τὰς ἱερὰς ὁμολογίας" (Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγείτης, Πράξ. ιζ΄ 34).
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
27/12/2020
Σαν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

537: Τελούνται τα θυρανοίξια της Αγια-Σοφιάς, έργο των αρχιτεκτόνων Ανθεμίου και Ισιδώρου. Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός αναφωνεί θριαμβευτικά: «Νενίκηκά σε Σολομών».

1512: Το Ισπανικό Στέμμα εκδίδει τους νόμους του Μπούργος, που διέπουν τη

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Στέφανος ὁ Πρωτομάρτυρας καὶ Ἀρχιδιάκονος

Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ διακεκριμένους μεταξὺ τῶν ἑπτὰ διακόνων, ποὺ ἐξέλεξαν οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ γιὰ νὰ ἐπιστατοῦν στὶς κοινὲς τράπεζες τῶν ἀδελφῶν, ὥστε νὰ μὴ γίνονται λάθη. Ἂν καὶ κουραστικὴ ἡ εὐθύνη τοῦ ἐπιστάτη γιὰ τόσους ἀδελφούς, παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Στέφανος ἔβρισκε καιρὸ καὶ δύναμη γιὰ νὰ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή, «Στέφανος πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ» (Πράξεις τῶν Ἀποστόλων στ’ 8 – 15, ζ’ 1 – 60). Δηλαδὴ ὁ ...
περισσότερα...