Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

337: Ο Κωνσταντίνος Β’, ο Κωνστάντιος Β’ και ο Κώνστας διαδέχονται τον πατέρα τους,