Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

489: Ο βασιλιάς των Οστρογότθων, Θεοδώριχος ο Μέγας, νικά τον Οδόακρο στο Σόντιο.