Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Ἀκολουθία τῶν ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου

Στόν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, στήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου, ζωντανεύει μπροστά μας ἡ ἀνάβαση τοῦ Χριστοῦ μέ τούς μαθητές στό ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, ἡ ἐναγώνια προσευχή, ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα, ἡ καταδίκη τοῦ συνεδρίου τῶν Ἰουδαίων, ἡ συνομιλία μέ τόν Πιλάτο, οἱ ἐμπαιγμοί καί τά βασανηστήρια, ἡ ἄνοδος στόν Γολγοθά, ἡ Σταύρωση καί ὁ θάνατος.
Ἀκοῦστε τό "Ἐξέδυσάν με", 
ψάλλει  Φώτης Κετσετζής...
 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος πλ. β’
Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως.
ΠΗΓΗ:    ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου