Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

MHNYMA THΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2014

Posted: Δεκεμβρίου 22, 2014 at 11:26 μμ, Last Updated:
πατρ ιεροσολυμων θεοφιλος
Χορεύουσιν ἄγγελοι πάντες ἐν οὐρανῷ   καί ἀγάλλονται σήμερον.
  Σκιρτᾷ δέ πᾶσα ἡ κτίσις
  διά τόν γεννηθέντα ἐν Βηθλεέμ, Σωτῆρα Κύριον.
  Ὅτι πᾶσα πλάνη τῶν εἰδώλων πέπαυται
  καί βασιλεύει Χριστός εἰς τούς αἰῶνας.
( Θεοτοκίον Στιχηρῶν Ἰδιομέλων Λιτῆς τῶν Χριστουγέννων).

Ἡ ἀνά τά πέρατα τοῦ κόσμου Ὀρθόδοξος τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἑορτάζει καί πανηγυρίζει σήμερον καί καθ’ ὅλας τάς
πανευφροσύνους ἡμέρας τοῦ Δωεδεκαημέρου γεγονός θαυμάσιον καί ἐξαίσιον, ὑπερφυές καί παράδοξον, γεγονός ὑπερβαῖνον πᾶσαν ἀνθρωπίνην ἔννοιαν καί ἀντίληψιν. Βιώνει, διαλαλεῖ καί διακηρύσσει εἰς τά μέλη της καί εἰς τόν κόσμον ὅλον γεγονός ἀρξάμενον ἀπό τοῦ Θεοῦ εἰς τόν οὐρανόν καί εὐαγγελισθέν χαράν μεγάλην ἐπί τῆς γῆς εἰς τόν ἄνθρωπον.
Τό γεγονός τοῦτο εἶναι ὅτι ὁ πανάγαθος καί φιλάνθρωπος Θεός ἡμῶν ηὐδόκησεν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων νά ἑνώσῃ καί πάλιν μεθ’ Ἑαυτοῦ τό πλάσμα Αὐτοῦ τόν ἄνθρωπον, τόν ἀπατηθέντα ὑπό τοῦ διαβόλου, ἀπομακρυνθέντα ἀπ’ Αὐτοῦ διά τῆς ἁμαρτίας, πλανηθέντα καί περιπλανηθέντα, θανασίμως τραυματισθέντα καί φθαρέντα.
Διά τό θεῖον καί σωτήριον ἔργον τοῦτο, κατά τόν οὐρανοβάμονα ἀπόστολον θεῖον Παῦλον, «Ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν Αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4). Ἐξαπέστειλε ὁ Θεός τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν Μονογενῆ καί «προσέλαβε τόν ἄνθρωπον» (Ρωμ. 15, 7). Τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ Θεοῦ Πατρός ὁ προαιώνιος Λόγος καί Μονογενής Υἱός Αὐτοῦ ἐσαρκώθη, ἐνηνθρώπησε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου. Κατά τόν Εὐαγγελιστήν τῆς ἀγάπης, « Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» ( Ἰωάν. 1, 14). Ὁ πρίν ἄσαρκος Λόγος ἐσαρκώθη. Ἡ ἀειπάρθενος Μαρία ἔτεκε τόν Θεόν σαρκί. Ὁ Θεός ἐν τῇ δυνάμει Αὐτοῦ ἀνέδειξε αὐτήν Θεοτόκον. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἐνανθρωπήσεως Αὐτοῦ ἐγένετο καί Υἱός τοῦ ἀνθρώπου. Ἐτέχθη σαρκί καί ἐφανερώθη εἰς ἡμᾶς οὐχί ὡς θεοφόρος ἄνθρωπος ἀλλ΄ὡς Θεός σαρκοφόρος, ὡς Θεάνθρωπος, ὡς ὁ νέος Ἀδάμ τῆς χάριτος, φέρων ἐν τῷ ἑνί προσώπῳ Αὐτοῦ τήν διττήν, θείαν καί ἀνθρωπίνην δηλονότι φύσιν Αὐτοῦ, εἰς μίαν καθ’ ὑπόστασιν ἕνωσιν. Τοῦτο, κατά τόν θεοφόρον τῆς Ἐκκλησίας ἔγκριτον Πατέρα Ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας, δέν σημαίνει ὅτι «ἡ τοῦ Λόγου φύσις μετεποιήθη καί γέγονε σάρξ, οὔτε ὅτι μετεβλήθη εἰς ὅλον ἄνθρωπον, τόν ἐκ ψυχῆς καί σώματος, ἀλλ΄ ὅτι ὁ Λόγος ἥνωσεν Ἑαυτῷ καθ’ ὑπόστασιν σάρκα ἐμψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ καί ἀφράστως καί ἀπερινοήτως γέγονεν ἄνθρωπος καί κεχρημάτικεν Υἱός ἀνθρώπου».
Τοῦτο τό μυστήριον  τῆς προσλήψεως τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τοῦ Θεοῦ δέν συνέβη κατά δόκησιν ἀλλά κατά ἀλήθειαν. Ὁ Χριστός προσέλαβε πλήρη τήν ἀνθρωπίνην φύσιν, τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρον καί δή καί ἐν τῇ ἀδιαβλήτῳ πτωχείᾳ αὐτῆς καί ἀδυναμίᾳ. Ὁ Χριστός ἔλαβε ἀρχήν χρονικήν. Ἐτέχθη ὡς ἄνθρωπος ἐκ τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας, ὅτε «ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν» (Λουκ. 2, 6), εἰς συγκεκριμένον χρόνον, ἐπί Καίσαρος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου καί εἰς συγκεκεκριμένον τόπον, εἰς Βηθλέμ τῆς Ἰουδαίας (Λουκ. 2, 1-4). Συμμεριζόμενος ὅλα τά ἀδιάβλητα ἀνθρώπινα, εἰσέτι καί τόν θάνατον ἀκολουθοῦντα, καί δή τόν τοῦ Σταυροῦ, δι’ οὗ εἰς τήν Ἀνάστασιν ἦλθεν, ὁ Χριστός ἐγεννήθη ὄχι εἰς κατάλυμα ἀλλά εἰς σπήλαιον, ἀνεκλίθη ὄχι εἰς κλίνην ἀλλά εἰς φάτνην, ἐνεδύθη ὄχι βρεφικά ἐνδύματα ἀλλά περιετυλίχθη σπάργανα, προεφυλάχθη ἐκ τῆς δολοφονικῆς μανίας τοῦ Ἡρώδου οὐχί διά βίας ἀλλά διά φυγῆς εἰς Αἴγυπτον.
Ἐν τῇ μιᾷ ὑποστάσει καί τῇ διπλῇ φύσει Αὐτοῦ ὁ Χριστός ἐδοξολογήθη ὑπό τῶν ἀγγέλων εἰς τόν οὐρανόν καί δή τόν οὐρανόν τῆς εὐλογημένης κώμης τοῦ Χωρίου τῶν Πομένων διά τοῦ ἀγγελικοῦ ὕμνου «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη» (Λουκ. 2,14), προσεκυνήθη ὑπό τῶν ποιμένων καί τῶν μάγων ἀλλά καί κατεδιώχθη ὑπό τοῦ Ἡρώδου καί ἐφυγαδεύθη εἰς Αἴγυπτον.
Σήμερον, ὡς καί τότε, ἡ στάσις τῶν ἀνθρώπων ἔναντι τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ διαφέρει. Ὑπ΄ ἄλλων, ὡς ὑπό τῶν ἀγγέλων, τῶν ποιμένων καί τῶν μάγων, ὁ Χριστός πιστεύεται, προσκυνεῖται καί δοξολογεῖται, καί ὑπ΄ ἄλλων, ὡς ὑπό τοῦ Ἡρώδου, ἀπορρίπτεται καί διώκεται.Καταδιώκεται ὁ Χριστός καἰ ἀποδοκιμάζεται τό μήνυμα Αὐτοῦ εἰς τήν γῆν. Τό μήνυμα τῆς συμφιλιώσεως, τῆς εἰρήνης καί τῆς συνδιαλλαγῆς. Διώκονται δέ καί οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν, οἱ φέροντες τό ὄνομα Αὐτοῦ, οἱ χριστιανοί ἀλλά καί ἄλλοι ἀθῷοι ἄνθρωποι, ὅλοι ἐκεῖνοι, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, τούς ὁποίους ἐκάλεσε ὁ Χριστός «ἐλαχίστους ἀδελφούς» Αὐτοῦ. Ἡ ἄρνησις αὐτή τοῦ προσώπου καί τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ εἶναι αἰτία ἐγκλημάτων καί δή βιαίων καί ἀποτροπαίων εἰς διαφόρους περιοχάς τῆς γῆς, Συρίαν, Ἰράκ, Γάζαν καί ἄλλας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
Ἀπό τοῦ θεοδέγμονος Σπηλαίου, ἐν ᾦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί ἀπό τῆς φάτνης, ἐν ᾖ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, καί ἀπό τῆς Κωνσταντινείου καί Ἰουστινιανείου Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως, τήν ὁποίαν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ διαφυλάσσει ἡ Σιωνῖτις Ἐκκλησία διά μέσου τῶν αἰώνων, ἀπευθύνομεν τόν ἑόρτιον χαιρετισμόν τοῦ Δωδεκαημέρου, τά εὐαγγέλια τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης τοῦ Ἄρχοντος τῆς εἰρήνης, εἰς τό ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐμπεπιστευμένον Ἡμῖν ποίμνιον, τό διαβιοῦν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ ἀλλά καί παρεπιδημοῦν ὁπουδήποτε γῆς καί εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, τούς ἀναλαμβάνοντας ἱεράς ἀποδημίας καί θεωρίας ἀνά τά πανάγια προσκυνήματα καί εὐχόμεθα εἰς πάντας τήν εὐλογίαν, τήν χάριν καί τήν ἐνίσχυσιν τοῦ δι’ ἡμᾶς ἀφάτῳ ἐλέει Ἐνανθρωπήσαντος καί σαρκί Θεοῦ ἐκ τῆς Παρθένου Τεχθέντος.
Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Βηθλεέμ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης,
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου