Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο

Εισπράκτορας.

 

 


Τραυλός επιβάτης στον εισπράκτορα του λεωφορείου.

-Ππαπαρακκκαλώ ππποποπολύ που είνννναι η 6η στάστάστάση;
Μούγκα ο εισπράκτορας. Με κόπο επαναλαμβάνει ο τραυλός την ερώτηση .Τίποτα ο εισπράκτορας. Ακίνητος. Κάποιος επιβάτης δίνει στον τύπο την πληροφορία που θέλει και όταν κατεβαίνει γυρίζει αγριεμένος στον εισπράκτορα.
-Τι τον παιδεύεις τον άνθρωπο και δεν του απαντάς; Μια ώρα σε ρωτάει. Και ο εισπράκτορας.
-Γγγιαττττί θθθα νόνόνόμιζζζζζε όόόότι ττττον κοκοκοκορρροιδεύω... 
ΠΗΓΗ: ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου