Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

"ΤΟΝ ΠΑΠΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ... Η ΑΙΤΙΑ" (ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ)

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΟΔΕΓΜΟΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Posted: May 30, 2014 at 8:52 am, Last Updated: May 30, 2014 at 9:49 am


Τά ἀποτελέσματα τῆς πυρκαϊᾶς εἰς τάς βαθμίδας τοῦ Σπηλαίου.
Τά ἀποτελέσματα τῆς πυρκαϊᾶς εἰς τάς βαθμίδας τοῦ Σπηλαίου.
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 14ης / 27ης Μαΐου 2014, τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ εὑρέθη προσβεβλημένον ἐκ πυρκαϊᾶς. Τοῦτο διεπίστωσε ὁ ἡμέτερος Ὀρθόδοξος διακονητής Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοφάνης, ὅτε κατήρχετο διά τό Θυμίαμα καί τόν Ὄρθρον τήν 3.00 π.μ. ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας.

Οὗτος κατελθών ἀπό τῆς νοτίου πύλης τοῦ Σπηλαίου, εὗρε τοῦτο πλῆρες καπνῶν καί τό ἡλεκτρικόν σύστημα διακεκομμένον. Εἰσελθών μετά δυσκολίας, εἶδε τά ἐκατέρωθεν τῶν ἐσωτερικῶν τοιχωμάτων τῆς νοτίου πύλης παραπετάσματα κεκαυμένα, τούς τοίχους τοῦ Σπηλαίου μαυρισμένους ἐκ τῶν καπνῶν καί δύο κανδήλας τῆς στέγης πεπτωκυίας εἰς τό ἔδαφος, καθ’ ὅτι τό πῦρ εἶχε ἀποκόψει τό σχοινί αὐτῶν καί ἐπίσης ἡ ἐπί τοῦ μαρμάρου κάτωθι τοῦ Ἀστέρος κανδήλα τῶν Ἀρμενίων ἦτο μετακεκινημένη ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς καί τοποθετημένη παρά τό κράσπεδον τοῦ καλύμματος τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἄνωθεν τοῦ Ἀστέρος.
Ὁ διακονητής εἰδοποίησε τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον καί ἡγούμενον ἐν Βηθλεέμ Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτον, ὁ ὁποῖος, κατελθών, διεπίστωσεν ὡσαύτως τά ὡς ἄνω.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θεοφύλακτος εἰδοποίησε τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ὄντα εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας. Εἰδοποίησεν ἐπίσης καί τήν Παλαιστινιακήν Ἀστυνομίαν, ἡ ὁποία ἀφίχθη τήν πρωΐαν, ὡς ἐπίσης ἀφίχθη καί τό μέλος τῆς Προσκυνηματικῆς Ἐπιτροπῆς καί Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος καί προσεπάθησαν νά ἐκτιμήσουν τήν κατάστασιν καί τά αἴτια, τά ὁποῖα προεκάλεσαν αὐτήν.
Ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀστυνομίας ἐξετάζεται κατά πόσον ἡ πυρκαϊά αὐτή ὀφείλεται εἰς τεχνικήν βλάβην ἤ εἰς ἐμπρησμόν ἐκ προθέσεως.
Οἱ Βηθλεεμῖται Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πατριαρχείου ἀποκατέστησαν τάς προκληθείσας ζημίας, ἤτοι ἀντικατέστησαν τά καέντα παραπετάσματα διά νέων, ἐκαθάρισαν τούς μεμαυρισμένους τοίχους ἐκ τῆς κάπνης καί συνεχίζουν τήν ἔρευναν αὐτῶν διά τά αἴτια.

Ἡ Παλαιστινιακή Ἀστυνομία εἰς τήν ἀναφοράν αὐτῆς ἀποδίδει τήν πυρκαϊάν εἰς βραχυκύκλωμα.
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 15ης / 28ης Μαΐου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ἐπεσκέφθησαν τό Θεοδέγμον Σπήλαιον διά τήν ἐπί τόπου ἐνημέρωσιν καί ἐξέτασιν.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου