Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ  2  ΜΑΡΤΙΟΥ  2014

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΕΩΘΙΝΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Γ΄  ΕΩΘΙΝΟΝ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ναστς ὁ Ἰησοῦς πρω πρτ σαββτου φνη πρτον Μαρίᾳ τ Μαγδαλην, φ᾿ ς κβεβλκει πτ δαιμνια. Ἐκενη πορευθεσα πγγειλε τος μετ᾿ ατο γενομνοις, πενθοσι κα κλαουσι. Κκενοι κοσαντες τι ζ κα θεθη π᾿ ατς, πστησαν. Μετ δ τατα δυσν ξ ατν περιπατοσιν φανερθη ν τρ μορφ, πορευομνοις ες γρν. Κκενοι πελθντες πγγειλαν τος λοιπος· οδ κενοις πστευσαν. Ὕστερον νακειμνοις ατος τος νδεκα φανερθη, κα νεδισε τν πισταν ατν κα σκληροκαρδαν, τι τος θεασαμνοις ατν γηγερμνον οκ πστευσαν. Κα επεν ατος· πορευθντες ες τν κσμον παντα κηρξατε τ εαγγλιον πσ τ κτσει. Ὁ πιστεσας κα βαπτισθες σωθσεται, δ πιστσας κατακριθσεται. Σημεα δ τος πιστεσασι τατα παρακολουθσει· ν τ νματ μου δαιμνια κβαλοσι· γλσσαις λαλσουσι καινας· ὄφεις ροσι· κν θανσιμν τι πωσιν, ο μ ατος βλψει· π ρρστους χερας πιθσουσι, κα καλς ξουσιν. Ὁ μν ον Κριος μετ τ λαλσαι ατος νελφθη ες τν ορανν κα κθισεν κ δεξιν το Θεο. κενοι δ ξελθντες κρυξαν πανταχο, το Κυρου συνεργοντος κα τν λγον βεβαιοντος δι τν πακολουθοντων σημεων. μν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

[Ἀφοῦ δὲ ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦς τὸ πρωΐ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἐβδομάδος, ἐμφανίσθηκε πρῶτα εἰς τὴν Μαρίαν τὴν Μαγδαληνὴν ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶχε βγάλει ἑπτὰ δαιμόνια. Ἐκείνη ἐπῆγε καὶ τὰ ἀνήγγειλε εἰς ἐκείνους, ποὺ εἶχαν μείνει μαζί του καὶ ποὺ ἐπενθοῦσαν καὶ ἔκλαιγαν. Καὶ ἐκεῖνοι, ὅταν ἄκουσαν ὅτι ζῆ καὶ ὅτι ἐμφανίσθηκε εἰς αὐτήν, δὲν ἐπίστεψαν. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ ἐφανερώθηκε ὑπὸ ἄλλην μορφὴν σὲ δύο ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐπερπατοῦσαν καὶ ἐπήγαιναν εἰς τὴν ἐξοχήν. Καὶ ἐκεῖνοι ἐπῆγαν καὶ τὸ ἀνήγγειλαν εἰς τοὺς ἄλλους. Οὔτε καὶ αὐτοὺς ἐπίστεψαν. Ὕστερα ἐφανερώθηκε εἰς τοὺς ἔνδεκα ἐνῷ ἐκάθοντο εἰς τὴν τράπεζαν, καὶ ἔψεξε τὴν ἀπιστίαν τους καὶ τὴν σκληροκαρδίαν τους, διότι δὲν ἐπίστεψαν ἐκείνους, ποὺ τὸν εἶδαν ἀναστημένον. Καὶ τοὺς εἶπε, «Πηγαίνετε εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλην τὴν κτίσιν. Ἐκεῖνος ποὺ θὰ πιστέψῃ καὶ θὰ βαπτισθῇ, θὰ σωθῇ. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ πιστέψῃ, θὰ κατακριθῇ. Ἐκείνους δὲ ποὺ θὰ πιστέψουν, θὰ τοὺς ἀκολουθοῦν τὰ ἑξῆς σημεῖα: εἰς τὸ ὄνομά μου θὰ βγάζουν δαιμόνια, γλῶσσες καινούργιες θὰ μιλοῦν, φίδια θὰ σηκώνουν καὶ ἄν τυχὸν πιοῦν κάτι θανατηφόρον, δὲν θὰ τοὺς βλάψῃ. Εἰς τοὺς ἀρρώστους θὰ βάζουν τὰ χέρια καὶ θὰ γίνωνται ὑγιεῖς». Καὶ ὁ μὲν Κύριος, ἀφοῦ τοὺς ἐμίλησε, ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐκάθησε εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνοι δὲ ἐβγῆκαν καὶ ἐκήρυξαν πανταχοῦ, ἐνῷ ὁ Κύριος ἐβοηθοῦσε καὶ ἐπιβεβαίωνε τὸ κήρυγμα μὲ τὰ θαύματα, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦσαν. Ἀμήν.]

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΤΗΣ  ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, νν γγτερον μν σωτηρα τε πιστεσαμεν. Ἡ νξ προκοψεν, δ μρα γγικεν. ποθμεθα ον τ ργα το σκτους κα νδυσμεθα τ πλα το φωτς. Ὡς ν μρ εσχημνως περιπατσωμεν, μ κμοις κα μθαις, μ κοτας κα σελγεαις, μ ριδι κα ζλ, λλ᾿ νδσασθε τν Κριον ησον Χριστν, κα τς σαρκς πρνοιαν μ ποιεσθε ες πιθυμας. Τὸν δ σθενοντα τ πστει προσλαμβνεσθε, μ ες διακρσεις διαλογισμν. Ὅς μν πιστεει φαγεν πντα, δ σθενν λχανα σθει. Ὁ σθων τν μ σθοντα μ ξουθενετω, κα μ σθων τν σθοντα μ κριντω· Θες γρ ατν προσελβετο. Σ τς ε κρνων λλτριον οκτην; Τ δίῳ Κυρίῳ στκει ππτει· σταθσεται δ· δυνατς γρ στιν Θες στσαι ατν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, τώρα εἶναι πλησιέστερα σ’ ἐμᾶς ἡ σωτηρία παρὰ τότε ποὺ ἐπιστέψαμε. Ἡ νύχτα ἐπροχώρησε· ἡ ἡμέρα ἐπλησίασε. Ἂς πετάξουμε λοιπὸν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἂς ὁπλισθοῦμε μὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ἂς εἶναι ἡ συμπεριφορά μας σεμνή, ὅπως ὅταν εἶναι ἡμέρα, ὄχι συμπόσια καὶ μεθύσια, ὄχι ἀκολασίες καὶ ἀσέλγειες, ὄχι ἔριδες καὶ ζηλοτυπίες, ἀλλ’ ἐνδυθῆτε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ μὴ φροντίζετε διὰ τὴν σάρκα διὰ νὰ ἱκανοποιήσετε τὰς ἐπιθυμίας της. Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ἀσθενὴς κατὰ τὴν πίστιν, νὰ τὸν δέχεσθε, ἀλλ’ ὄχι διὰ συζητήσεις γνωμῶν. Ὁ ἕνας πιστεύει ὅτι ἐπιτρέπεται νὰ φάγῃ ἀπὸ ὅλα, ἀλλ’ ὁ ἀσθενὴς τρώγει λάχανα. Ἐκεῖνος ποὺ τρώγει, ἂς μὴ περιφρονῇ ἐκεῖνον ποὺ δὲν τρώγει, καὶ ἐκεῖνος ποὺ δὲν τρώγει, ἂς μὴ κρίνῃ ἐκεῖνον ποὺ τρώγει, διότι ὁ Θεὸς τὸν ἔχει δεχθῆ. Ποιός εἶσαι σὺ ποὺ κρίνεις ξένον ὑπηρέτην; Τὸ ἂν θὰ σταθῇ ἢ θὰ πέσῃ ἀφορᾷ τὸν δικόν του κύριον, θὰ σταθῇ ὅμως, διότι ὁ Θεὸς ἔχει τὴν δύναμιν νὰ τὸν κάνῃ νὰ σταθῇ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΤΗΣ  ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐὰν γρ φτε τος νθρποις τ παραπτματα ατν, φσει κα μν πατρ μν ορνιος· ἐὰν δ μ φτε τος νθρποις τ παραπτματα ατν, οδ πατρ μν φσει τ παραπτματα μν. Ὅταν δ νηστεητε, μ γνεσθε σπερ ο ποκριτα σκυθρωπο· φανζουσι γρ τ πρσωπα ατν πως φανσι τος νθρποις νηστεοντες· μν λγω μν τι πχουσι τν μισθν ατν. Σ δ νηστεων λειψα σου τν κεφαλν κα τ πρσωπν σου νψαι, πως μ φανς τος νθρποις νηστεων, λλ τ πατρ σου τ ν τ κρυπτ, κα πατρ σου βλπων ν τ κρυπτ ποδσει σοι ν τ φανερ. Μ θησαυρζετε μν θησαυρος π τς γς, που σς κα βρσις φανζει, κα που κλπται διορσσουσι κα κλπτουσι· θησαυρζετε δ μν θησαυρος ν οραν, που οτε σς οτε βρσις φανζει, κα που κλπται ο διορσσουσιν οδ κλπτουσιν· ὅπου γρ στιν θησαυρς μν, κε σται κα καρδα μν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐὰν συγχωρέσετε εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὅ,τι κακὸ ἔχουν κάνει, θὰ συγχωρήσῃ καὶ σᾶς ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος. Ἐὰν ὅμως δὲν συγχωρῆτε τοὺς ἀνθρώπους, τότε οὔτε καὶ ὁ Πατέρας σας θὰ συγχωρήσῃ τὰ παραπτώματά σας». «Ὅταν νηστεύετε μὴν γίνεσθε σκυθρωποὶ ὅπως οἱ ὑποκριταί, οἱ ὅποίοι παραμορφώνουν τὰ πρόσωπά τους, διὰ νὰ τοὺς ἰδοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι νηστεύουν. Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι ἔχουν λάβει τὴν ἀνταμοιβή τους. Σὺ ὅμως ὅταν νηστεύῃς, ἄλειψε τὸ κεφάλι σου καὶ πλύνε τὸ πρόσωπόν σου, διὰ νὰ μὴν ἰδοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι νηστεύεις ἀλλὰ μόνον ὁ Πατέρας σου, ποὺ εἶναι ἐκεῖ παρὼν κρυφά, καὶ ὁ Πατέρας σου, ποὺ βλέπει τὶ γίνεται εἰς τὰ κρυφά, θὰ σὲ ἀνταμείψῃ εἰς τὰ φανερά». «Μὴ θησαυρίζετε διὰ τὸν ἑαυτόν σας θησαυροὺς εἰς τὴν γῆν, ὅπου ὁ σκόρος καὶ ἡ σαπίλα τοὺς καταστρέφουν καὶ ὅπου οἱ κλέπται κάνουν διάρρηξιν καὶ τοὺς κλέβουν, ἀλλὰ θησαυρίζετε διὰ τὸν ἑαυτό σας θησαυροὺς εἰς τὸν οὐρανόν, ὅπου οὔτε σκόρος οὔτε σαπίλα τοὺς καταστρέφει καὶ ὅπου κλέπται δὲν κάνουν διάρρηξιν καὶ κλέβουν. Διότι ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου