Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014

 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΝ  

ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΙΒ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Ἀδελφο, γνωρίζω μν, τ εαγγλιον εηγγελισμην μν, κα παρελβετε, ν κα στκατε, δι᾿ ο κα σζεσθε, τνι λγ εηγγελισμην μν ε κατχετε, κτς ε μ εκ πιστεσατε. Παρδωκα γρ μν ν πρτοις κα παρλαβον, τι Χριστς πθανεν πρ τν μαρτιν μν κατ τς γραφς, κα τι τφη, κα τι γγερται τ τρτη μρ κατ τς γραφς, κα τι φθη Κηφ, ετα τος δδεκα·πειτα φθη πνω πεντακοσοις δελφος φπαξ, ξ ν ο πλεους μνουσιν ως ρτι, τινς δ κα κοιμθησαν·πειτα φθη ακβ, ετα τος ποστλοις πσιν·σχατον δ πντων σπερε τ κτρματι φθη κμο. Ἐγ γρ εμι λχιστος τν ποστλων, ς οκ εμ κανς καλεσθαι πστολος, διτι δωξα τν κκλησαν το Θεο· χριτι δ Θεο εμι εμι· κα χρις ατο ες μ ο κεν γενθη, λλ περισστερον ατν πντων κοπασα, οκ γ δ, λλ᾿ χρις το Θεο σν μο. Ετε ον γ ετε κενοι, οτω κηρσσομεν κα οτως πιστεσατε.ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σᾶς ὑπενθυμίζω, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ποὺ σᾶς ἐκήρυξα, τὸ ὁποῖον καὶ παραλάβατε, εἰς τὸ ὁποῖον καὶ στέκεσθε, διὰ τοῦ ὁποίου καὶ σώζεσθε, ἐὰν τὸ κρατᾶτε στερεά, ὅπως σᾶς τὸ ἐκήρυξα, ἐκτὸς ἐὰν μάταια ἐπιστέψατε. Σᾶς παρέδωκα δηλαδὴ ἐν πρώτοις ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον καὶ παρέλαβα, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐπέθανε διὰ τὰς ἁμαρτίας μας σύμφωνα μὲ τὰς γραφάς, ὅτι ἐτάφη, ὅτι ἀναστήθηκε τὴν τρίτην ἡμέραν σύμφωνα μὲ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι ἐμφανίσθηκε εἰς τὸν Κηφᾶν, ἔπειτα εἰς τοὺς δώδεκα, ἔπειτα ἐμφανίσθηκε, μιὰ φορά, σὲ πάνω ἀπὸ πεντακόσιους ἀδελφούς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ περισσότεροι ζοῦν μέχρι σήμερα, ἀλλὰ μερικοὶ ἐκοιμήθησαν. Ἔπειτα ἐμφανίσθηκε εἰς τὸν Ἰάκωβον, ἔπειτα σ’ ὅλους τοὺς ἀποστόλους, τελευταῖον δὲ ἀπὸ ὅλους, σὰν σὲ ἔκτρωμα, ἐμφανίσθηκε καὶ σ’ ἐμέ. Ἐγὼ εἶμαι ὁ ἐλάχιστος ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους, ποὺ δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ ὀνομάζωμαι ἀπόστολος, διότι κατεδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ εἶμαι ἐκεῖνο ποὺ εἶμαι, καὶ ἡ χάρις του σ’ ἐμὲ δὲν ὑπῆρξε χωρὶς ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ περισσότερον ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ἐκοπίασα, ὄχι ὅμως ἐγὼ ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι μαζί μου. Εἴτε λοιπὸν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, αὐτὰ εἶναι ποὺ κηρύττομεν καὶ αὐτὰ εἶναι ποὺ ἐπιστέψατε.


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ
  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΙΕ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 


ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ νγκασεν ὁ Ἰησοῦς τος μαθητς ατο μβναι ες τ πλοον κα προγειν ες τ πραν πρς Βηθσαϊδν, ως ατς πολσ τν χλον· κα ποταξμενος ατος πλθεν ες τ ρος προσεξασθαι. Κα ψας γενομνης ν τ πλοον ν μσ τς θαλσσης, κα ατς μνος π τς γς. Κα δν ατος βασανιζομνους ν τ λανειν· ν γρ νεμος ναντος ατος· κα περ τετρτην φυλακν τς νυκτς ρχεται πρς ατος περιπατν π τς θαλσσης, κα θελε παρελθεν ατος. Ο δ δντες ατν περιπατοντα π τς θαλσσης δοξαν φντασμα εναι, κα νκραξαν· πντες γρ ατν εδον κα ταρχθησαν. Κα εθως λλησε μετ᾿ ατν κα λγει ατος· θαρσετε, γ εμι, μ φοβεσθε. Κα νβη ες τ πλοον πρς ατος, κα κπασεν νεμος· κα λαν κ περισσο ν αυτος ξσταντο κα θαμαζον. Ο γρ συνκαν π τος ρτοις, λλ᾿ ν ατν καρδα πεπωρωμνη. Κα διαπερσαντες πλθον π τν γν Γεννησαρτ κα προσωρμσθησαν.ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ἀνάγκασε ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητάς του νὰ μποῦν εἰς τὸ πλοιάριον καὶ νὰ μεταβοῦν πρὶν ἀπὸ αὐτὸν εἰς τὸ ἀντικρυνὸ μέρος πρὸς τὴν Βηθσαϊδάν, ἕως ὅτου αὐτὸς διαλύσῃ τὸν κόσμον. Καὶ ἀφοῦ τοὺς ἀπεχαιρέτησε, ἐπῆγε εἰς τὸ βουνὸ διὰ νὰ προσευχηθῇ. Καὶ ὅταν ἐβράδυασε, τὸ πλοιάριον ἦτο εἰς τὸ μέσον τῆς λίμνης καὶ αὐτὸς ἦτο μόνος εἰς τὴν ξηράν. Καὶ ὅταν τοὺς εἶδε νὰ βασανίζωνται μὲ τὴν κωπηλασίαν, διότι ὁ ἄνεμος τοὺς ἦτο ἀντίθετος, κατὰ τὴν τετάρτην νυχτερινὴ βάρδια, ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περπατώντας ἐπάνω εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἤθελε νὰ τοὺς προσπεράσῃ. Αὐτοὶ ὅταν τὸν εἶδαν νὰ περπατῇ ἐπάνω εἰς τὴν θάλασσαν, ἐνόμισαν ὅτι εἶναι φάντασμα καὶ ἐφώναξαν, διότι ὅλοι τὸν εἶχαν ἰδῆ, καὶ ἐταράχθησαν. Αὐτὸς ἀμέσως τοὺς μίλησε καὶ τοὺς εἶπε, «Ἔχετε θάρρος, ἐγὼ εἶμαι. Μὴ φοβᾶσθε». Καὶ ἀνέβηκε σ’ αὐτοὺς εἰς τὸ πλοιάριον καὶ ἐσταμάτησε ὁ ἄνεμος καὶ ἐδοκίμασαν μέσα τους πολὺ μεγάλην ἔκπληξιν καὶ ἐθαύμαζαν, διότι δὲν εἶχαν καταλάβει τί εἶχε γίνει μὲ τὰ ψωμιὰ ἀλλ’ ἡ καρδιά τους ἦτο πωρωμένη. Ἀφοῦ διέσχισαν τὴν λίμνην, ἦλθαν εἰς τὴν Γεννησαρὲτ καὶ ἀγκυροβόλησαν.

ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου