Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΤΡΙΤΗ  31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΚΗ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τέκνον Τιμόθεε, πᾶσα γραφ θεπνευστος κα φλιμος πρς διδασκαλαν, πρς λεγχον, πρς πανρθωσιν, πρς παιδεαν τν ν δικαιοσν, να ρτιος το Θεο νθρωπος, πρς πν ργον γαθν ξηρτισμνος. Διαμαρτύρομαι ον γ νπιον το Θεο κα το Κυρου ησο Χριστο, το μλλοντος κρνειν ζντας κα νεκρος κατ τν πιφνειαν ατο κα τν βασιλεαν ατο, κρυξον τν λγον, πστηθι εκαρως καρως, λεγξον, πιτμησον, παρακλεσον, ν πσ μακροθυμίᾳ κα διδαχ. Ἔσται γρ καιρς τε τς γιαινοσης διδασκαλας οκ νξονται, λλ κατ τς πιθυμας τς δας αυτος πισωρεσουσι διδασκλους κνηθμενοι τν κον, κα π μν τς ληθεας τν κον ποστρψουσιν, π δ τος μθους κτραπσονται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Τέκνον Τιμόθεε, κάθε θεόπνευστη γραφὴ εἶναι καὶ ὠφέλιμη πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς διαπαιδαγώγησιν ἐν δικαιοσύνῃ, διὰ νὰ εἶναι τέλειος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, κατηρτισμένος πρὸς κάθε ἔργον καλόν. Σὲ ἐξορκίζω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μέλλει νὰ κρίνῃ ζωντανοὺς καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἐμφανίσεώς του καὶ τῆς βασιλείας του, κήρυξε τὸν λόγον, ἐπίμενε εἰς κατάλληλον καὶ ἀκατάλληλον καιρόν, ἔλεγξε, ἐπιτίμησε, ἐνθάρρυνε μὲ κάθε μακροθυμίαν καὶ διδασκαλίαν. Διότι θὰ ἔλθῃ καιρός, ποὺ δὲν θὰ ἀνέχωνται τὴν ὑγιαίνουσαν διδασκαλίαν ἀλλὰ θὰ συσσωρεύσουν διδασκάλους, σύμφωνα πρὸς τὰς δικάς των ἐπιθυμίας, ἐπειδὴ θὰ αἰσθάνωνται γαργαλισμὸν εἰς τὰ αὐτιά τους, καὶ ἀπὸ μὲν τὴν ἀλήθειαν θὰ ἀποστρέψουν τὴν ἀκοήν των, θὰ τραποῦν δὲ πρὸς τοὺς μύθους.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΙΓ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς ες τ ρος, κα προσκαλεται ος θελεν ατς, κα πλθον πρς ατν. κα ποησε δδεκα, να σι μετ᾿ ατο κα να ποστλλ ατος κηρσσειν κα χειν ξουσαν θεραπεειν τς νσους κα κβλλειν τ δαιμνια· κα πθηκεν νομα τ Σμωνι Πτρον, κα Ἰάκωβον τν το Ζεβεδαου κα ωννην τν δελφν το ᾿Ιακβου· κα πθηκεν ατος νματα Βοανεργς, στιν υο βροντς· κα νδραν κα Φλιππον κα Βαρθολομαον κα Ματθαον κα Θωμν κα Ἰάκωβον τν το λφαου κα Θαδδαον κα Σμωνα τν Καναντην κα οδαν σκαριτην, ς κα παρδωκεν ατν. Κα ρχονται ες οκον· κα συνρχεται πλιν χλος, στε μ δνασθαι ατος μηδ ρτον φαγεν. Κα κοσαντες ο παρ᾿ ατο ξλθον κρατσαι ατν· λεγον γρ τι ξστη.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνο τὸν καιρό, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς σ’ ἕνα βουνὸ καὶ προσκαλεῖ ἐκείνους, ποὺ αὐτὸς ἤθελε, καὶ ἐπῆγαν εἰς αὐτόν. Καὶ διώρισε δώδεκα διὰ νὰ τὸν συνοδεύσουν καὶ διὰ νὰ τοὺς ἀποστέλλῃ νὰ κηρύττουν καὶ νὰ ἔχουν ἐξουσίαν νὰ θεραπεύουν τὰς ἀσθενείας καὶ νὰ ἐκβάλλουν δαιμόνια. Τὸν Σίμωνα, τὸν ὁποῖον ὠνόμασε Πέτρον, τὸν Ἰάκωβον, τὸν υἱὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ τὸν Ἰωάννην, τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου καὶ τοὺς ὠνόμασε Βοανεργές, τὸ ὁποῖον σημαίνει υἱοὶ βροντῆς· τὸν Ἀνδρέαν, τὸν Φίλιππον, τὸν Βαρθολομαῖον, τὸν Ματθαῖον, τὸν Θωμᾶν, τὸν Ἰάκωβον, τὸν υἱὸν τοῦ Ἀλφαίου, τὸν Θαδδαῖον, τὸν Σίμωνα τὸν Κανανίτην, καὶ τὸν Ἰούδαν τὸν Ἰσκαριώτην, ὁ ὁποῖον καὶ τὸν παρέδωκε. Καὶ ἔρχονται εἰς ἕνα σπίτι. Καὶ ἐμαζεύτηκε πάλιν κόσμος, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν οὔτε νὰ φύγουν. Ὅταν ἄκουσαν αὐτὸ οἱ δικοί του, ἐβγῆκαν νὰ τὸν πιάσουν, διότι ἔλεγαν ὅτι εἶναι ἐκτὸς ἑαυτοῦ.

ΠΗΓΗ:http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspxΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου