Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΤΑΡΤΗ  6  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ  Κ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Ἀδελφοί, πποιθα ν Κυρίῳ τι κα ατς ταχως λεσομαι. Ἀναγκαον δ γησμην παφρδιτον τν δελφν κα συνεργν κα συστρατιτην μου, μν δ πστολον κα λειτουργν τς χρεας μου, πμψαι πρς μς,πειδ πιποθν ν πντας μς, κα δημονν διτι κοσατε τι σθνησε. Κα γρ σθνησε παραπλσιον θαντου· λλ' Θες ατν λησεν, οκ ατν δ μνον, λλ κα μ, να μ λπην π λπην σχ. Σπουδαιοτρως ον πεμψα ατν, να δντες ατν πλιν χαρτε, κγ λυπτερος . Προσδχεσθε ον ατν ν Κυρίῳ μετ πσης χαρς, κα τος τοιοτους ντμους χετε, ὅτι δι τ ργον το Χριστο μχρι θαντου γγισε, παραβουλευσμενος τ ψυχ να ναπληρσ τ μν στρημα τς πρς με λειτουργας.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, ἔχω τὴν πεποίθησιν εἰς τὸν Κύριον ὅτι καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος γρήγορα θὰ ἔλθω. Ἀλλ’ ἐθεώρησα ἀναγκαῖον νὰ στείλω σ’ ἐσᾶς τὸν Ἐπαφρόδιτον, τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργάτην καὶ συστρατιώτην μου, δικόν σας δὲ ἀπεσταλμένον καὶ βοηθὸν εἰς τὰς ἀνάγκας μου, ἐπειδὴ ὅλους σᾶς ἐποθοῦσε πάρα πολὺ καὶ ἦτο καταστεναχωρημένος, διότι ἀκούσατε ὅτι εἶχε ἀσθενήσει. Πραγματικά, εἶχε ἀσθενήσει καὶ ἐκινδύνευσε νὰ πεθάνῃ ἀλλ’ ὁ Θεὸς τὸν ἐλέησε, καὶ ὄχι μόνον αὐτὸν ἀλλὰ καὶ ἐμὲ διὰ νὰ μὴ ἔχω  μίαν λύπην ἐπάνω σὲ ἄλλην. Τὸν στέλλω λοιπὸν, ὅσον τὸ δυνατὸν ταχύτερον, διὰ νὰ χαρῆτε ποὺ θὰ τὸν ἰδῆτε πάλιν, καὶ ἡ δική μου λύπη νὰ ἐλαττωθῇ. Δεχθῆτέ τον λοιπὸν ἐν Κυρίῳ μὲ μεγάλην χαράν, καὶ νὰ τιμᾶτε τέτοιους ἀνθρώπους, διότι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ ἐπλησίασε μέχρι θανάτου, ριψοκινδυνεύσας τὴν ζωήν του, διὰ νὰ ἀναπληρώσῃ τὴν ἔλλειψιν τῆς ὑπηρεσίας σας πρὸς ἐμέ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ  Η΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΛΟΥΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Εἶπεν ὁ Κύριος· παντ δ δθη πολ, πολ ζητηθσεται παρ᾿ ατο, κα παρθεντο πολ, περισστερον ατσουσιν ατν. Πρ λθον βαλεν π τν γν, κα τ θλω ε δη νφθη! Βπτισμα δ χω βαπτισθναι, κα πς συνχομαι ως ο τελεσθ! Δοκετε τι ερνην παρεγενμην δοναι ν τ γ; οχ, λγω μν, λλ᾿ διαμερισμν.σονται γρ π το νν πντε ν οκ ν διαμεμερισμνοι, τρες π δυσ κα δο π τρισ· διαμερισθσονται πατρ π υἱῷ κα υἱὸς π πατρ, μτηρ π θυγατρ κα θυγτηρ π μητρ, πενθερ π τν νμφην ατς κα νμφη π τν πενθερν ατς.λεγε δ κα τος χλοις· ταν δητε τν νεφλην νατλλουσαν π δυσμν, εθως λγετε, μβρος ρχεται, κα γνεται οτω· κα ταν ντον πνοντα, λγετε τι κασων σται, κα γνεται.ποκριτα, τ πρσωπον το ορανο κα τς γς οδατε δοκιμζειν, τν δ καιρν τοτον πς ο δοκιμζετε; Τ δ κα φ᾿ αυτν ο κρνετε τ δκαιον; Ὡς γρ πγεις μετ το ντιδκου σου π᾿ ρχοντα, ν τ δ δς ργασαν πηλλχθαι π᾿ ατο, μποτε κατασρ σε πρς τν κριτν, κα κριτς σε παραδ τ πρκτορι, κα πρκτωρ σε βαλε ες φυλακν. Λγω σοι, ο μ ξλθς κεθεν ως ο κα τ σχατον λεπτν ποδς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εἶπεν ὁ Κύριος· ἄπὸ τὸν καθένα εἰς τὸν ὁποῖον ἐδόθηκε πολύ, θὰ ζητηθῇ πολύ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον εἰς τὸν ὁποῖον ἐμπιστεύθηκαν πολλά, θὰ ζητήσουν περισσότερα». «Φωτιὰ ἦλθε νὰ βάλω εἰς τὴν γῆν καὶ πῶς θὰ ἤθελα νὰ εἶχε ἤδη ἀνάψει. Ἔχω νὰ βαπτισθῶ ἕνα βάπτισμα καὶ πόσον στενοχωροῦμαι ἕως ὅτου γίνῃ! Νομίζετε ὅτι ἦλθα διὰ νὰ δώσω εἰρήνην εἰς τὴν γῆν; Ὄχι, σᾶς λέγω, ἀλλὰ χωρισμόν. Διότι ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ ὑπάρχουν εἰς ἕνα σπίτι πέντε ἄνθρωποι χωρισμένοι σὲ μερίδες, τρεῖς ἐναντίον δύο καὶ δύο ἐναντίων τριῶν. Θὰ χωρισθοῦν ὁ πατέρας ἐναντίον τοῦ υἱοῦ καὶ ὁ υἱὸς ἐναντίον τοῦ πατέρα, ἡ μητέρα ἐναντίον τῆς θυγατέρας καὶ ἡ θυγατέρα ἐναντίον τῆς μητέρας, ἡ πεθερὰ ἐναντίον τῆς νύφης καὶ ἡ νύφη ἐναντίον τῆς πεθεράς της». Καὶ εἰς τὰ πλήθη ἔλεγε, «Ὅταν ἰδῆτε σύννεφο νὰ ἀνεβαίνῃ ἀπὸ δυσμάς, ἀμέσως λέτε ὅτι ἔρχεται βροχὴ καὶ αὐτὸ γίνεται· καὶ ὅταν ἰδῆτε νὰ φυσάῃ νοτιᾶς, λέτε ὅτι ἔρχεται ζέστη καὶ αὐτὸ γίνεται. Ὑποκριταί, τὰ ἐξωτερικὰ φαινόμενα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ξέρετε νὰ τὰ ἑρμηνεύετε· πῶς δὲν μπορεῖτε νὰ ἑρμηνεύετε τὸν παρόντα καιρόν; Γιατὶ δὲν κρίνετε μόνοι σας ποιό εἶναι σωστό; Καθὼς πηγαίνεις μὲ τὸν ἀντίδικόν σου εἰς τὸν δικαστήν, προσπάθησε εἰς τὸν δρόμον νὰ ἀπαλλαγῇς ἀπ’ αὐτόν, μήπως σὲ σύρῃ εἰς τὸν δικαστὴν καὶ ὁ δικαστὴς σὲ παραδώσῃ εἰς τὸ ἐκτελεστικὸν ὄργανον, καὶ τὸ ἐκτελεστικὸν ὄργανον σὲ βάλῃ εἰς τὴν φυλακήν. Σοῦ λέγω, ὅτι δὲν θὰ βγῇς ἀπὸ ἐκεῖ, ἕως ὅτου πληρώσῃς καὶ τὸ τελευταῖον λεπτόν».

ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου