Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

ΣΑΒΒΑΤΟΝ  23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΥ  ΚΒ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, οἵδαμεν τι ἐὰν πγειος μν οκα το σκνους καταλυθ, οκοδομν κ Θεο χομεν, οκαν χειροποητον αἰώνιον ν τος ορανος. Κα γρ ν τοτ στενζομεν, τ οκητριον μν τ ξ ορανο πενδσασθαι πιποθοντες, ε γε κα νδυσμενοι ο γυμνο ερεθησμεθα. Κα γρ ο ντες ν τ σκνει στενζομεν, βαρομενοι φ' ο θλομεν κδσασθαι, λλ᾿ πενδσασθαι, να καταποθ τ θνητν π τς ζως. δ κατεργασμενος μς ες ατ τοτο Θες, κα δος μν τν ρραβνα το Πνεματος. Θαρροντες ον πντοτε κα εδτες τι νδημοντες ν τ σματι κδημομεν π το Κυρου· δι πστεως γρ περιπατομεν, ο δι εδους· θαρρομεν δ κα εδοκομεν μλλον κδημσαι κ το σματος κα νδημσαι πρς τν Κριον. Δι κα φιλοτιμομεθα, ετε νδημοντες ετε κδημοντες, εὐάρεστοι ατ εναι. Τος γρ πντας μς φανερωθναι δε μπροσθεν το βματος το Χριστο, να κομσηται καστος τ δι το σματος πρς πραξεν, ετε γαθν ετε κακν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, γνωρίζομεν ὅτι ἐὰν τὸ ἐπίγειο σπίτι μας, τὸ σῶμα, καταργηθῇ, ἔχομεν οἰκοδόμημα ἀπὸ τὸν Θεόν, σπίτι αἰώνιον, κτισμένον ὄχι μὲ χέρια, καὶ τὸ ὁποῖον εἶναι εἰς τοὺς οὐρανούς. Εἰς τὸ σῶμα αὐτὸ πραγματικὰ στενάζομεν καὶ ποθοῦμεν νὰ ἐνδυθοῦμε τὴν οὐράνιον κατοικία μας, ἐφ’ ὅσον ὅταν τὴν ἐνδυθοῦμε, δὲν θὰ βρεθοῦμε ποτὲ γυμνοί. Διότι πραγματικὰ ἐμεῖς ποὺ εἴμεθα εἰς τὸ σῶμα αὐτό, στενάζομεν κάτω ἀπὸ τὸ βάρος του, ὄχι διότι θέλομεν νὰ τὸ ἀποβάλωμεν, ἀλλὰ νὰ φορέσωμεν ἐπένδυμα, διὰ νὰ καταποθῇ τὸ θνητὸν ἀπὸ τὴν ζωήν. Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς παρασκεύασε ἀκριβῶς διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς ἔδωκε γιὰ ἀρραβῶνα τὸ Πνεῦμα. Ἔχομεν λοιπὸν πάντοτε θάρρος. Ξέρομεν ὅτι, ἐφ’ ὅσον παραμένομεν εἰς τὸ σῶμα, εἴμεθα μακρυὰ ἀπὸ τὸν Κύριον, εἰς τὴν ξενητιά· – ἀφοῦ ζοῦμε τώρα μὲ τὴν πίστιν καὶ ὄχι μὲ τὴν ὅρασιν –· ἔχομεν λοιπὸν θάρρος καὶ ἐπιθυμοῦμεν μᾶλλον νὰ φύγωμεν ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ νὰ παραμείνωμεν κοντὰ εἰς τὸν Κύριον. Διὰ τοῦτο καὶ φιλοτιμούμεθα, εἰτε παραμένομεν εἰς τὸ σῶμα, εἴτε φεύγομεν, νὰ εἴμεθα εὐάρεστοι εἰς αὐτόν. Διότι ὅλοι ἐμεῖς πρέπει νὰ φανερωθοῦμε ἐμπρὸς εἰς τὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβῃ ὁ καθένας ὅ,τι τοῦ ἁρμόζει δι’ ὅσα ἔκανε μὲ τὸ σῶμά του, εἴτε καλὸν εἴτε κακόν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΥ  Ι΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΛΟΥΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· δο δδωμι μν τν ξουσαν το πατεν πνω φεων κα σκορπων κα π πσαν τν δναμιν το χθρο, κα οδν μς ο μ δικσ. Πλν ν τοτ μ χαρετε, τι τ πνεματα μν ποτσσεται· χαρετε δ τι τ νματα μν γρφη ν τος ορανος. Ἐν ατ τ ρ γαλλισατο τ πνεματι ησος κα επεν· ξομολογομα σοι, πτερ, κριε το ορανο κα τς γς, τι πκρυψας τατα π σοφν κα συνετν, κα πεκλυψας ατ νηποις· να, πατρ, τι οτως γνετο εδοκα μπροσθν σου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εἶπεν ὁ Κύριος στοὺς μαθητές του· νὰ λοιπόν· σᾶς δίνω τὴν ἐξουσίαν νὰ πατᾶτε ἐπάνω σὲ φίδια καὶ σκορπιοὺς καὶ ἐπάνω σ’ ὅλην τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ καὶ τίποτε δὲν θὰ σᾶς βλάψῃ. Καὶ ὅμως, μὴ χαίρετε διὰ τὸ ὅτι σᾶς ὑποτάσσονται τὰ πνεύματα, ἀλλὰ νὰ χαίρετε, διότι τὰ ὀνόματά σας εἶναι γραμμένα εἰς τοὺς οὐρανούς». Ἐκείνην τὴν ὥραν αἰσθάνθηκε ὁ Ἰησοῦς μέσα του ἀγαλλίασιν καὶ εἶπε, «Σὲ δοξάζω, Πατέρα, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, διότι ἔκρυψες αὐτὰ ἀπὸ σοφοὺς καὶ εὐφυεῖς καὶ τὰ ἐφανέρωσες σὲ νήπια.

ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου