Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ... "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ;;;

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΘΗΝΑ"


1Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό για το σχέδιο Νόμου "Αθηνά" που προβλέπει την κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής του σεβασμιωτάτου:

"Προς

τον Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος


κ. Αντώνιον Κ. Σαμαράν

Μέγαρον Μαξίμου

Εις Αθήνας

Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Με αίσθημα εμπιστοσύνης προς την εγνωσμένην ευαισθησίαν Σας αλλά και αισθήματα βαθυτάτης αγάπης και μερίμνης δια το μέλλον της ακριτικής ταύτης γωνιάς της Πατρίδος μας, την οποίαν συν Θεώ διαποιμαίνομεν, κινούμεν την γραφίδα μας εις την σύνταξιν της παρούσης επιστολής προς την Υμετέραν Εξοχότητα.

Κατόπιν της καταθέσεως εις την Επιτροπήν Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου της τελικής προτάσεως του κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού επί του σχεδίου «Αθηνά», συμφώνως προς την οποίαν καταργείται το Πανεπιστήμιον Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), υπαγόμενον εις το εν Θεσσαλονίκη Πανεπιστήμιον Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), αισθανόμεθα πιεστικήν την ανάγκην να επικοινωνήσωμεν μετά της Υμετέρας Εξοχότητος, δια να διαμηνύσωμεν τα αισθήματα βαθυτάτης πικρίας, τα οποία διακατέχουν τας ψυχάς των κατοίκων της περιφερείας μας, αλλά και να εκφράσωμεν την δικαιολογημένην, ως πιστεύομεν, διαμαρτυρίαν μας επ᾽ αφορμή των προωθουμένων ρυθμίσεων του ανωτέρω σχεδίου.

Διακονούντες και ποιμαίνοντες χάριτι του Πανοικτίρμονος Θεού την ακριτικήν και παραμεθόριον ταύτην περιοχήν επί τεσσαράκοντα και πέντε έτη αδιαλείπτως, ουδέποτε επαύσαμεν να πιστεύωμεν ακραδάντως ότι «τα σύνορα δεν είναι ποινή αλλά τιμή». Παρά ταύτα, θεωρούμεν ότι δια της προτεινομένης καταργήσεως του ΠΔΜ επιχειρείται η επιβολή ποινής, και μάλιστα βαρυτάτης, εις ολόκληρον την Δυτικήν Μακεδονίαν, ιδιαιτέρως δε εις τον νομόν Φλωρίνης, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμισιν, απομόνωσιν και εγκατάλειψίν του.

Εν πρώτοις, αδυνατούμεν ειλικρινώς να εννοήσωμεν την πρότασιν καταργήσεως ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, το οποίον «είναι μάλλον το μοναδικό ΑΕΙ που δεν έχει ληξιπρόθεσμες και ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών» και «που αποδεικνύεται βιώσιμο», ως αναφέρει ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του, καθηγ. κ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, εις το υπ᾽ αριθμ. 1604/26-02-2013 απαντητικόν έγγραφόν του προς τον κ. Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πέραν τούτου, τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ, τα οποία λειτουργούν εις την πόλιν της Φλωρίνης, με την σχεδιαζομένην υπαγωγήν των εις το ΠΑΜΑΚ θα ενσωματωθούν δυσκόλως και θα κινδυνεύσουν να υποβαθμισθούν και να διαλυθούν, την αυτήν δε πορείαν αναμένεται να διαγράψουν τα Τμήματα Βαλκανικών Σπουδών ως και Εικαστικών & Εφηρμοσμένων Τεχνών.

Επί πλέον, η διατήρησις των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Εμπορίας  και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων εις την Φλώριναν και Μαιευτικής εις την Πτολεμαΐδα – θα είναι και δικαία αλλά και ανταποκρινομένη τόσον εις την έως σήμερον ενεργόν ακαδημαϊκήν παρουσίαν των όσον και εις τας διαφαινομένας σημαντικάς μελλοντικάς προοπτικάς των.

Δια τους ανωτέρω και επιπροσθέτως δια λόγους εθνικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παρακαλούμεν και επιζητούμεν την μη συρρίκνωσιν του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της συγχωνεύσεως η καταργήσεως Τμημάτων του, ως και την μη κατάργησιν του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αλλά την συνέχισιν της λειτουργίας του ως αυτοτελούς και αυτονόμου ΑΕΙ, ει δε μη άλλως την μετονομασίαν του εις «Πανεπιστήμιον Μακεδονίας», διατηρουμένης ωστόσο της έδρας του εις την Δυτικήν Μακεδονίαν.

Επίσης παρακαλούμεν δια την διατήρησιν και συνέχισιν της λειτουργίας του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Φλωρίνης, μοναδικού εις την Δυτικήν Μακεδονίαν, διότι επιτελεί σημαντικόν και αναντικατάστατον εθνικοθρησκευτικόν έργον με δυνατότητας επεκτάσεως της δράσεως και επιρροής του εις γειτονικάς ομοδόξους βαλκανικάς χώρας.

Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, επικαλούμενοι την ευαισθησίαν Σας, ιδίως επί ζητημάτων ζωτικής εθνικής και κοινωνικής σημασίας, μάλιστα δε εις τας λίαν επαχθείς παρούσας συνθήκας, παρακαλούμεν να λάβητε υπ᾽ όψιν Σας τας ανωτέρω εκτεθείσας σκέψεις και προτάσεις μας, συμβάλλοντες τοιουτοτρόπως εις την ενίσχυσιν και όχι την καταστροφήν μιας ευαισθήτου παραμεθορίου περιοχής της φιλτάτης μας Πατρίδος, και διατελούμεν,

Μετ᾽ εγκαρδίων ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ"

ΠΗΓΗ:   http://www.agioritikovima.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=17700:epitolidiamart&catid=271:ekklisia-tis-ellados&Itemid=765

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου