Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Σήμερα ὁ ἑορτάζων Ἅγιος Ἀνδρέας, ἔχει νά μᾶς δώσει κάποια μηνύματα, τά ὁποῖα, ἐμεῖς πού θέλουμε νά τιμήσουμε τή μνήμη του, θά πρέπει νά ἀφουγκρασθοῦμε καί πρό πάντων νά φυλάξουμε μέσα μας.
1. Ἀνταποκρίθηκε στό ὕψιστο κάλεσμα τοῦ Κυρίου νά γίνει μαθητής του. Ἔστω καί ἄν αὐτό σήμαινε θυσίες γι΄ αὐτόν, ἀκολούθησε τόν Κύριο μέ κάθε κόστος,
ἔχοντας τήν βεβαιότητα καί τήν ἐγγύηση, ὅτι ὁ δρόμος αὐτός τοῦ μαρτυρίου, εἶναι καί ὁ πιό ἀσφαλής γιά τήν σωτηρία μας.
2. Ἡ πορεία του ἦταν μαρτυρική μέ κατάληξη ἐδῶ στή γῆ ἕνα φρικτότατο θάνατο. Ὅμως αὐτός ὁ φρικτότατος θάνατος ἦταν γι΄ αὐτόν τιμή ἀφοῦ ἕνα τέτοιο θάνατο (καί ἀκόμη χειρότερο), ὑπέστη ὁ Κύριος καί διδάσκαλός του. Τιμή τέτοια, πού παρεκάλεσε τούς σταυρωτές του νά μήν τόν σταυρώσουν σέ κανονικό Σταυρό (ἀφοῦ αὐτή ἦταν ἡ ἀρχική ἀπόφαση), ἀλλά σέ σταυρό σέ σχῆμα  Χ  θεωρῶντας τόν ἑαυτό του ἀνάξιο νά σταυρωθῆ ὅπως καί ὁ Κύριος καί
3. Ἡ μάχη πού ἔδωσε ἐναντίον τοῦ κακοῦ τῆς εἰδωλολατρείας καί γενικῶς τῆς ἁμαρτίας ἦταν ἀδυσώπητη. Γνωρίζοντας πῶς σ΄ αὐτή τή μάχη συμμαχεῖ μαζί του ὁ παντοδύναμος Κύριός του ἔχει τήν βεβαιότητα τῆς τελικῆς ἐπικράτησης. Τί κι΄ ἄν φαινομενικά καί ἐκ πρώτης ὄψεως τό κακό ἐπικρατεῖ; Αὐτό δέν τόν πτοεῖ καθόλου! Ἔχει τήν βεβαιότητα τῶν θείων λογίων: "Ἐξῆλθε (ὁ Κύριος) νικῶν καί ἵνα νικήσῃ". Ὅπως τότε ἐκεῖ στό Γολγοθά φαινομενικά νίκησε ἡ ἁμαρτία καί τό κακό, ἔτσι καί ἐδῶ τόν θάνατο θά ἀκολουθήσει ἡ Ἀνάσταση.
Αὐτὰ τά τρία συνθήματα εἶναι ἴσως καί τά καλύτερα γιατρικά, σέ ἕνα κόσμο παραπαίοντα ἀπό τό κακό στό χειρότερο, ὅπου καλοῦνται οἱ σημερινοί μαθηταί τοῦ Χριστοῦ (ἐμεῖς οἱ χριστιανοί), νά ἀμύνονται καί νά πολεμοῦν τό κακό, ἔστω καί ἄν φαινομενικά ἡ μάχη θεωρεῖται "χαμένη". Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι "μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ". Ὁ Κύριος θά νικήσει καί αὐτό τό ξέρουν πρῶτοι οἱ δαίμονες καί τά "ὄργανά " τους.
                                                            
                                                                                                                                             ΑΡΤΙΠΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου