Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Τὴν λαμπρότητα. 

Ἐκ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

(Παπαφλέσσα  19  -  2  Ἰουνίου  1974) 

"Σεῑς πρὸ πάντων οἱ ὁποῖοι τὸν Χριστὸν ἐνεδύθητε καὶ τοῦ Πνεύματος τὴν ἐπιφοίτησιν ἐδέχθητε, σᾶς παρακαλῶ, καθημερινῶς νὰ προσέχετε τὴν λαμπρότητα τοῦ ἐνδύματός σας, ὥστε νὰ μὴν ἐλαττωθῇ αὕτη ἢ λερωθῇ, διὰ λόγων ἀσκόπων, διὰ τῆς ἀκοῆς ἀνωφελῶν συζητήσεων, διὰ σκέψεων πονηρῶν καὶ ἀσκόπου περιφορᾶς τῶν ὀφθαλμῶν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. 
Ἀπὸ παντοῦ, λοιπόν, ἂς περιφρουρήσωμεν τὸν ἑαυτόν μας ἅπαντες, διὰ τῆς διαρκοῦς ἐνθυμήσεως τῆς φοβερᾶς ἐκείνης ἡμέρας τῆς κρίσεως, ἵνα λαμπροὶ πάντοτε παραμένοντες, καὶ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀφθαρσίας ἄσπιλον καὶ ἀκηλίδωτον διαφυλάττοντες, τῶν ἀνεκφράστων ἐκείνων, ἀξιωθῶμεν, δωρεῶν, τῶν ὁποίων εἴθε ὅλοι ἡμεῖς νὰ ἐπιτύχωμεν, διὰ τῆς χάριτος καὶ φιλανθρωπίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετὰ τοῦ ὁποίου, εἰς τὸν Πατέρα συγχρόνως καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἀνήκει δόξα, κράτος, τιμή, τώρα καὶ πάντοτε καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου