Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΤΑΝ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΙΟ ΕΙΔΟΣ…(Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἐνδέχεται σὲ δέκα οἰκογένειες διαφόρων ἐθνικοτήτων νὰ ὑπάρχουν δέκα ἑλληνόπουλα, ποὺ δὲν γνωρίζονται μεταξύ τους, ἀλλὰ εἶναι ἀδέλφια»

ταν γέννηση το νθρώπου καταντ γοραο εδος…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ἕνα ἀπὸ τὰ τεκμήρια τῆς ἠθικῆς καὶ κοινωνικῆς παρακμῆς ποὺ βιώνουμε ὡς Ἕλληνες εἶναι πὼς ἡ χώρα μας κατάντησε «προνομιακὸς προορισμὸς» στὴν Ἰατρικῶς Ὑποβοηθούμενη Ἀναπαραγωγὴ (ΙΥΑ). Αὐτὸ γιατί πολλὲς ἀπὸ τὶς μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦνται παραβαίνουν κάθε κανόνα Ἠθικῆς καὶ Βιοηθικῆς καὶ ἀπαγορεύονται στὶς περισσότερες χῶρες τοῦ κόσμου – ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὲς ποὺ κυριαρχεῖ ὁ ὠφελιμισμός, ὁ ὑλισμὸς καὶ ὁ ἡδονισμός. Ἀποκτήσαμε θλιβερὰ πρωτεῖα.
.             Ἡ ἀπὸ χρόνια ἔλλειψη κάθε ἐλέγχου στὴν ἀγορὰ τῆς «ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς» ἔχει ὁδηγήσει σὲ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις. Σὲ Ἐρώτηση τῶν βουλευτῶν Γιάννη Δημαρᾶ καὶ Γαβριὴλ Ἀβραμίδη, στὶς 25 Ἀπριλίου 2014, πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Ὑγείας ἀναφέρεται μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Τὰ κυκλώματα ποὺ λυμαίνονται τὸν χῶρο τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης ξεκινοῦν ἀπὸ τὰ φάρμακα καὶ φθάνουν μέχρι τὸ ἐμπόριο ὠαρίων καὶ ἐμβρύων… Μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς πολιτείας ἔμεινε ἀνεξέλεγκτη ἡ δραστηριότητα κυκλωμάτων trafficking, μὲ σκοπὸ τὴν παράνομη διακίνηση γενετικοῦ ὑλικοῦ ἔναντι ὑψηλοῦ ἀνταλλάγματος». Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα σὲ ἄρθρο της στὸ «Βῆμα» (28/5/2012) ἡ δικηγόρος κα Φωτεινὴ-Παρασκευὴ Α. Θεοδωροπούλου ἐπισημαίνει: «Μὴ ὑπαρχούσης Ἀρχῆς, καθίσταται δυνατὴ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ΙΥΑ χωρὶς τὴν τήρηση τῶν ὅρων τοῦ νόμου: γιὰ παράδειγμα, παραβιάζεται ἡ ἀπαγόρευση τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ μεταφερομένων γονιμοποιημένων ὠαρίων στὴ μήτρα, παραβιάζεται ἐπίσης ἡ ἀρχὴ τοῦ ἡλικιακοῦ ὁρίου καὶ γίνονται προεμφυτευτικὲς διαγνώσεις χωρὶς τὴν τήρηση κανενὸς ὅρου».
.                 Στὴν Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει μία ἔκρηξη ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας Μονάδων «Ἰατρικῶς Ὑποβοηθούμενης Ἀναπαραγωγῆς» (ΜΙΥΑ) καὶ Τραπεζῶν Κρυοσυντήρησης χωρὶς κανένα οὐσιαστικὸ ἔλεγχο. Αἰτία ἡ ἀνυπαρξία δράσης τῆς Ἐθνικῆς Ἀρχῆς Ἰατρικῶς Ὑποβοηθούμενης Ἀναπαραγωγῆς (ΕΑΙΥΑ). Παρὰ τὸ ὅτι ὁ σχετικὸς Νόμος 3305 ψηφίστηκε τὸ 2005, πρὶν δηλαδὴ ἐννέα χρόνια , στὴν οὐσία οὐδέποτε ἡ ΕΑΙΥΑ ἔχει παραγάγει οὐσιῶδες ἔργο! Στὰ χαρτιὰ μόνο ὑπάρχει! Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν Ἔκθεση Πεπραγμένων Ἔτους 2008 τῆς ΕΑΙΥΑ, ποὺ δημοσιεύθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2009. Τὸ ἔργο της ἐξαντλεῖτο στὴ δημοσίευση κανονιστικῶν διατάξεων καὶ ἀπαντήσεων σὲ ἐρωτήματα ποὺ τῆς ἐτίθεντο. Σὲ μία κανονιστικὴ διάταξη ποὺ ἐξέδωσε (ΦΕΚ Β΄ 670/16-04-2008) ἐπιχείρησε νὰ δημιουργήσει μανδύα νομιμότητας γιὰ τὶς ἐπ’ ἀμοιβῇ δότριες γαμετῶν*, ὀνομάζοντας τὴν ἀμοιβή τους «ἀποζημίωση». Σύμφωνα μὲ τὸν Νόμο 3305/2005 (Ἄρθρο 8 πάρ. 1) «Ἀπαγορεύεται ἡ διάθεση γαμετῶν καὶ γονιμοποιημένων ὠαρίων μὲ ὁποιοδήποτε ἀντάλλαγμα πρὸς τὸν δότη».
.                 Στὸ θερινὸ τμῆμα τῆς Βουλῆς ψηφίστηκε ὁ Νόμος 4272 (ΦΕΚ Α´/11.7.2014), μὲ τὸν ὁποῖο νομιμοποιοῦνται οἱ ἀποζημιωσες τῶν δοτῶν γενετικοῦ ὑλικοῦ καὶ περιγράφεται ὁ τρόπος τῆς καταβολῆς τους. Ἐπίσης διευκολύνεται ἡ ἑτερόλογη ἀναπαραγωγή, ἀφοῦ ἡ γυναίκα, ποὺ δίνει τὴν ἐντολή, καὶ ἡ γυναίκα, ποὺ κυοφορεῖ τὸ παιδί της, μποροῦν πλέον νὰ μὴν ἔχουν, τουλάχιστον, τὴν κατοικία τους στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ νὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἔστω καὶ προσωρινὴ διαμονὴ στὴ χώρα μας. Εἶναι ὁ «ἰατρικὸς τουρισμὸς» ποὺ προωθεῖται στὴν Ἑλλάδα!…Ἔτσι μία Γερμανίδα ποὺ θέλει, μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυσή της, νὰ ἀποκτήσει παιδί. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἐπισκέπτεται κάποια ἑλληνικὴ Μονάδα ΙΥΑ, δηλώνει προσωρινὴ διαμονή της τὴν Ἑλλάδα, δίδει τὰ ἀπαραίτητα χρήματα, ἡ ΜΙΥΑ ἀναζητεῖ καὶ βρίσκει π.χ. στὴν Τουρκία τὴ γυναίκα, ποὺ θὰ κυοφορήσει τὸ ἔμβρυο, ποὺ πιθανότατα νὰ εἶναι ἀπὸ Ἕλληνες δότες… Δηλαδὴ Γερμανίδα εἶναι ἡ γυναίκα ποὺ μὲ τὴ συναίνεση τοῦ συντρόφου της ἔδωσε τὴν ἐντολὴ στὴ ΜΙΥΑ γιὰ τὴν ἀπόκτηση παιδιοῦ, Ἕλληνες οἱ δότες τοῦ ἐμβρύου καὶ Τουρκάλα ἡ γυναίκα ποὺ τὸ κυοφορεῖ, καὶ ποὺ ἐπίσης δηλώνει «προσωρινὴ διαμονὴ» στὴν Ἑλλάδα!…
.                 Τὸ ἀλαλοὺμ στὶς γέννες μὲ μεθόδους ΙΥΑ εἶναι πὼς ὁ Νόμος 3305/2005 (Ἄρθρο 9 παρ. 2) ἐπιτρέπει στὸν τρίτο δότη νὰ «σπέρνει» σὲ διάφορα ζευγάρια ἕως καὶ δέκα παιδιά… Δηλαδὴ μπορε σ δέκα οκογένειες διαφόρων θνικοτήτων ν πάρχουν δέκα λληνόπουλα, πο δν γνωρίζονται μεταξύ τους, λλ εναι δέλφια!  
.           Μὲ τὸν ἴδιο Νόμο 4272/2014 τοῦ καλοκαιριοῦ γίνονται ἐλαφρότερες οἱ ποινὲς σὲ ὅποιον «κατὰ παράβαση τοῦ ἄρθρου 8 πωλεῖ ἢ ἀγοράζει ἢ προσφέρει πρὸς πώληση ἢ ἀγορὰ γεννητικὸ ὑλικὸ ἢ γονιμοποιημένα ὠάρια ἢ ὑλικὸ προερχόμενο ἀπὸ γονιμοποιημένα ὠάρια, ἢ μεσολαβεῖ στὴν πώληση ἢ ἀγορὰ τῶν ἀνωτέρω, ἢ ἀποκρύπτει, ἢ παραποιεῖ στοιχεῖα τοῦ ἰατρικοῦ φάκελου, μὲ σκοπὸ τὴν πώληση γεννητικοῦ ὑλικοῦ, ἢ γονιμοποιημένων ὠαρίων». Στὸν Νόμο 3305 οἱ πράξεις αὐτὲς τιμωροῦντο μὲ ποινὴ κάθειρξης μέχρι δέκα (10) ἐτῶν. Μὲ τὸν Νόμο 4272, ποὺ τροποποιεῖ τὸν 3305/2005, αὐτὲς οὐσιαστικὰ ἀποποινικοποιοῦνται! Ἀντὶ κάθειρξης ἐπιφέρουν ποινὴ φυλάκισης «τουλάχιστον δύο (2) ἐτῶν», ποὺ σημαίνει ὅτι ὅποιος δικάζεται πρώτη φορὰ γιὰ τὰ προηγούμενα ἀδικήματα καὶ καταδικάζεται δὲν πηγαίνει φυλακή! Πρέπει νὰ ξανασυλληφθεῖ γιὰ νὰ τιμωρηθεῖ μὲ κάθειρξη…

Διεθνῶς γνωστὴ ἡ Ἑλλάδα…

.                 Ἡ Ἑλλάδα, ἔχει καταστεῖ διεθνῶς γνωστὴ στὶς μεθόδους ΙΥΑ, ὅπως τὰ νησιὰ Καϊμὰν στὶς τραπεζικὲς καταθέσεις!… Στὴν ἰταλικὴ ἐφημερίδα «Κοριέρε ντὲ λὰ Σέρα» καὶ στὸ φύλλο τῆς 9ης Ἀπριλίου 2014 (σελ. 16) περιγράφεται τὸ ἑξῆς γεγονός: «Ἕνα ζευγάρι ἰταλῶν ἀπὸ τὸ Μιλάνο βρέθηκε ἐνώπιον τοῦ ἰταλικοῦ δικαστηρίου γιὰ ἕνα παιδὶ ποὺ ἀπέκτησε στὸ ἐξωτερικὸ μὲ τὴ συνδρομὴ γυναίκας τῆς ὁποίας «νοίκιασε» τὴ μήτρα. Τὸ γονιμοποιημένο ὠάριο, ἦταν ἀπὸ σπερματοζωάριο τοῦ συζύγου καὶ ὠάριο ἄγνωστης γυναίκας. Ὁ Ἰταλικὸς Νόμος 40 ἀπαγορεύει τὴν ἑτερόλογη ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση, ἀλλὰ ἡ σύζυγος, 54 ἐτῶν, ποὺ πέραν τῆς ἡλικίας εἶχε ὑποστεῖ καὶ ἀκτινοθεραπεία καὶ χημειοθεραπεία γιὰ καρκίνο, ἤθελε παιδὶ καὶ ὁ 48χρονος σύζυγός της συναίνεσε. Ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸ ἀποκτήσουν στὴν Ἰταλία κι ἐπειδὴ τὸ κόστος στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, στὶς ὁποῖες ἐπιτρέπεται ἡ ἑτερόλογη ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση (Ἑλλάδα, Ἀγγλία, Ρουμανία, Οὐκρανία) τοὺς φάνηκε ὑψηλό, προσέφυγαν στὴν …Ἰνδία!
.             Ἀπὸ τὰ 47 κράτη μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καὶ τὰ 28 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (πολλὰ κράτη εἶναι μέλη καὶ στοὺς δύο Ὀργανισμοὺς) αὐτὰ ποὺ προσφέρουν «πλήρη ἐξυπηρέτηση» στὰ ζευγάρια ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ΙΥΑ εἶναι μόνο τέσσερα: ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ἱσπανία, ἡ Μεγάλη Βρετανία καὶ τὸ Βέλγιο. Κατὰ δημοσίευμα πάλι τῆς «Κοριέρε ντὲ λὰ Σέρα» (30/6/2014, σελ. 17) τὸ 12-15% τῶν Ἰταλῶν προστρέχουν γιὰ ΙΥΑ στὴν Ἑλλάδα! Οἱ ὑπηρεσίες κατὰ χώρα καὶ οἱ ἀντίστοιχες ὑπολογιζόμενες δαπάνες εἶναι, κατ’ ἐκτίμηση, σὲ εὐρώ:

Ἑλλάδα: Δωρεὰ ὠαρίων 3.500, ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση καὶ δωρεὰ ὠαρίων 4.500, μικρογονιμοποίηση καὶ δωρεὰ ὠαρίων 5.500.
Ἱσπανία: Δωρεὰ ὠαρίων 6.000-6.500, ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση καὶ δωρεὰ ὠαρίων 8.000-9.000, μικρογονιμοποίηση καὶ δωρεὰ ὠαρίων 9.000.
Μεγάλη Βρετανία: Δωρεὰ ὠαρίων 4.500-5.000, ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση καὶ δωρεὰ ὠαρίων 10.000, μικρογονιμοποίηση 7.500.
Βέλγιο: Δωρεὰ ὠαρίων 5.500-6.500, ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση καὶ δωρεὰ ὠαρίων 10.000, μικρογονιμοποίηση 7.500-9.000.

Οἱ ἐπιχειρήσεις στὴ χώρα μας καὶ στὸν τομέα τῆς ΙΥΑ φαίνεται ὅτι προσφέρουν «ἀνταγωνιστικὲς ὑπηρεσίες» σὲ σχέση μὲ ἄλλες χῶρες…
.                 Ἡ γαλλικὴ ἐφημερίδα «Λὲ Φιγκαρό», στὸ φύλλο τῆς 7ης Αὐγούστου 2014 (σελ. 9), ἔχει ρεπορτὰζ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα μὲ θέμα τὴν ΙΥΑ καὶ τίτλο « Στὴν Ἑλλάδα μία καινούργια ἀγορὰ ἀναπτύσσεται μέσα σὲ λίγα χρόνια». Στὸ ρεπορτὰζ ἀναφέρεται ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ Ἑλλάδα κατέστη «προνομιακὸς προορισμὸς» γιὰ ζευγάρια ἀπὸ διάφορες χῶρες ποὺ θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ΙΥΑ. Σημειώνεται ἀκόμη ὅτι οἱ παρένθετες μητέρες συνήθως δὲν εἶναι Ἑλληνίδες, ἀλλὰ διαφόρων ἐθνοτήτων, οἱ περισσότερες τσιγγάνες ἢ Πολωνές. Ἡ ἀμοιβή τους κυμαίνεται περὶ τὰ 10.000 Εὐρώ.

Ἠθικά, νομικὰ καὶ βιοηθικὰ προβλήματα

.                 Ἡ εἰσβολὴ τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν νόμων τῆς ἀγορᾶς στὸ μυστήριο τῆς γέννησης τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν πρόκληση πολλῶν, σύνθετων καὶ δύσκολων προβλημάτων νομικῶν, ἠθικῶν, βιοηθικῶν, κοινωνικῶν καὶ ψυχοσωματικῶν. Ατ γενικς πιστοποιονται κα ναγνωρίζονται π τος ρμόδιους, λλ ως κε. Οδεμία κίνηση διόρθωσης, οδεμία πόπειρα θεραπείας. νθρωπότητα δεύει λο κα βαθύτερα στ τενάγη το λισμο, το φελιμισμο, το γωισμο κα το δονισμο.
.                 Πρόσφατα στὸ «Νομικὸ Βῆμα» (Τόμος 62 – Τεῦχος 4, Μάϊος 2014, σελ. 880-885) δημοσιεύθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν (Ἀριθ, 431/2013) καὶ ὁ σχολιασμός της ἀπὸ τὸν κ. Πάνο Νικολόπουλο, Λέκτορα τοῦ ΕΚΠΑ. Τὸ νομικὸ ζήτημα προέκυψε ἀπὸ παρένθετη μητρότητα. Τὸ Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο ἔδωσε ἄδεια στὸν Χ.Μ. νὰ ἀποκτήσει παιδί, μὲ τὴ μέθοδο τῆς παρένθετης κύησης. Μὲ βάση τὴν ἀπόφαση αὐτὴ γεννήθηκαν δίδυμα παιδιά, ἕνα ἀγόρι κι ἕνα κορίτσι, τῶν ὁποίων εἶναι πατέρας. Αὐτὸς παντρεύτηκε μὲ πολιτικὸ γάμο γυναίκα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, ἡ ὁποία ζήτησε ἀπὸ τὸ δικαστήριο νὰ τὰ υἱοθετήσει, ὡς τέκνα τοῦ συζύγου της. Ὁ Εἰσαγγελέας Πρωτοδικῶν ἄσκησε ἔφεση στὴν ἀπόφαση τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου, νὰ δώσει ἄδεια τεκνοποίησης μὲ παρένθετη μητέρα στὸν Μ.Χ. καὶ τὸ Ἐφετεῖο δικαίωσε τὸν Εἰσαγγελέα, ἀφοῦ ἔκρινε ὅτι ἐπὶ παρένθετης κύησης ἡ δικαστικὴ ἄδεια παρέχεται μόνο σὲ γυναίκα καὶ ὄχι σὲ ἄνδρα. Κατόπιν τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐφετείου ὁ Μ.Χ., ποὺ ζήτησε καὶ πῆρε τὴν ἄδεια γιὰ τεκνοποίηση μὲ παρένθετη μητέρα, δὲν λογίζεται πατέρας τῶν παιδιῶν, ἐνῶ μητέρα τους θεωρεῖται ἡ παρένθετη μητέρα ποὺ δὲν τὸ ζήτησε! Ἂν εἶναι ἔγγαμη ἢ ἔχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τὰ παιδιὰ ἀποκτοῦν πατέρα ὄχι αὐτὸν ποὺ τὰ ζήτησε, ἀλλὰ τὸν σύζυγο ἢ τὸν σύντροφό της. Ἂν εἶναι ἄγαμη, τότε πατέρας μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὁ Μ.Χ., ποὺ ἐπιδίωξε τὴ γέννησή τους καὶ μητέρα ἡ παρένθετη, «δηλαδὴ δύο πρόσωπα ποὺ δὲν ἔχουν ὁποιοδήποτε νομικὸ ἢ κοινωνικοσυναισθηματικὸ δεσμὸ μεταξύ τους καὶ δὲν συμβιώνουν», ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει ὁ κ. Νικολόπουλος. Κα βέβαια θύματα θα τῆς πόθεσης εναι τ γεννηθέντα παιδιά…
.                 Τὸ περασμένο καλοκαίρι παγκόσμια ἀπήχηση εἶχε ἡ περίπτωση μίας Ταϊλανδῆς πτωχῆς παρένθετης μητέρας, ἐντολεῖς τῆς ὁποίας ἦταν ζευγάρι Αὐστραλῶν. Αὐτὴ γέννησε δίδυμα, τὸ ἕνα παιδὶ κανονικό, τὸ ἄλλο μὲ σύνδρομο ντάουν. Τὸ ζευγάρι τῶν Αὐστραλῶν προσέφυγε στὴ δικαιοσύνη τῆς Πατρίδας τους, καὶ μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι δὲν ἔγινε σωστὴ προεμφυτευτικὴ γενετικὴ διάγνωση τελικὰ πέτυχαν νὰ πάρουν μόνο τὸ γερὸ βρέφος καὶ ἄφησαν στὴν τύχη του τὸ ἄλλο! Τὸ θέμα ἦρθε στὴ δημοσιότητα καὶ ἡ Ταϊλανδὴ παρένθετη μητέρα ἐξέφρασε τὴ διάθεση νὰ κρατήσει κοντά της τὸ βρέφος μὲ τὸ σύνδρομο ντάουν, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα, τὰ τέσσερα φυσικὰ παιδιά της. Οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις ἔσπευσαν νὰ τὴν βοηθήσουν, ὥστε νὰ ἔχει τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἡ ἴδια, τὸ βρέφος καὶ ἡ οἰκογένειά της.
.                 Στὴ Γαλλία ἀπαγορεύεται ἡ ΙΥΑ, ἀλλὰ ἡ Κυβέρνηση Βὰλς ἐπιθυμεῖ νὰ προωθήσει τὴν ἀναγνώριση παιδιῶν, ποὺ γεννῶνται στὸ ἐξωτερικὸ ἀπὸ ἑτερόλογη ΙΥΑ καὶ παρένθετη μητέρα. Ἡ πρόθεσή του βρίσκει ἐντονότατη ἀντίδραση ἀπὸ μεγάλο μέρος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καὶ τῆς κοινῆς γνώμης. Ὅπως ἔγραψε ὁ «Φιγκαρὸ» (7/8/2014, σελ. 8) μεταξὺ ὅσων διαφωνοῦν γιὰ «τὴν εἴσοδο στὴ Γαλλία τῶν συμβολαίων τῶν παρενθέτων μητέρων» εἶναι οἱ σοσιαλιστὲς Ζὰκ Ντελόρ, πρ. πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ Λιονὲλ Ζοσπέν, πρ. πρωθυπουργός. Ὅπως τόνισε ἡ πρόεδρος τοῦ κινήματος «Διαδήλωση γιὰ ὅλους» Λουντοβὶν ντὲ λὰ Ροσέρ, «Ἡ παρένθετη μητρότητα εἶναι ἡ ὑποδούλωση τῆς γυναίκας καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς πόρτας σὲ σχήματα παράλογα καὶ ἀπάνθρωπα». Τὰ γαλλικὰ ζευγάρια ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ΙΥΑ βλέποντας τὴν δυσκολία νὰ περάσει αὐτὴ στὴ χώρα τους ἐπιδιώκουν νὰ ἀναγνωρίζουν τὰ παιδιὰ ποὺ ἀποκτοῦν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς ἄλλες χῶρες ποὺ ὅλα ἐπιτρέπονται….
.                 Στὴν Ἰταλία ἀπαγορεύεται ἡ ἑτερόλογη ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ παρένθετη μητέρα. Καὶ στὴ χώρα αὐτὴ ἐπιχειρεῖται νὰ νομιμοποιοῦνται τὰ βρέφη ποὺ γεννιοῦνται στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀλλοῦ μὲ μέθοδο τῆς ΙΥΑ. Ἰταλοὶ ἰατροὶ εἰδικοὶ στὴν γενετικὴ τεχνολογία παραδέχονται πάντως τὰ πολλὰ προβλήματα ποὺ αὐτὴ προκαλεῖ καὶ εἰδικότερα ἡ παρένθετη μητρότητα. Ὁ Μπουλὸν Μπιλανκούρ, ὑπεύθυνος τοῦ Κέντρου Στειρότητας τοῦ Ἱδρύματος Κα Γκράντα, στὸ Μιλάνο, σὲ συνέντευξή του στὴν «Κοριέρε ντὲ λὰ Σέρα» (16/9/2014, σελ. 18) παραδέχεται ὅτι μὲ τὴν ἑτερόλογη ΙΥΑ «ὑπάρχει πλέον ἕνα σοβαρὸ ζήτημα γενετικῆς κληρονομιᾶς», δηλαδὴ οἱ γονεῖς δὲν ἔχουν οὔτε δεσμὸ αἵματος, οὔτε συναισθηματικὸ δεσμὸ μὲ τὰ παιδιά τους. Ἐπίσης παραδέχεται ὅτι «μὲ τὶς προόδους τῶν τεχνικῶν τῆς ΙΥΑ ἔχει περάσει στοὺς ἀνθρώπους ἡ ἰδέα πὼς αὐτὴ μπορεῖ νὰ κάνει τὰ πάντα πάντοτε». Καὶ προσθέτει: «Ἐμεῖς ἀπ’ ἐναντίας κάθε ἡμέρα ὀφείλουμε νὰ διευκρινίζουμε ὅτι γιὰ τὶς γυναῖκες ἄνω τῶν 40 ἐτῶν δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀποκτήσει παιδιά. Μία γυναίκα θὰ ἔπρεπε νὰ γεννᾶ τὰ παιδιά της μεταξὺ 20 καὶ 30 ἐτῶν. Ἡ ἐμμηνόπαυση, κατὰ μέσον ὅρο, ἔρχεται στὰ 51 χρόνια, ἀλλὰ ἡ παραγωγὴ ὠαρίων σταματάει, πάντα κατὰ μέσον ὅρο, περὶ τὰ 41 χρόνια. Εἶναι δυσάρεστο, ἀλλὰ εἶναι ἡ βιολογία, ποὺ τὸ καθορίζει. Ἀντὶ νὰ προπαγανδίζουμε τὴν ἑτερόλογη ΙΥΑ σὲ προχωρημένη ἡλικία, θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουμε ἐκστρατεία ἐνημέρωσης, νὰ ὑπογραμμίζουμε τὴν βιολογικὴ ἀλήθεια καὶ νὰ πείθουμε τὰ νέα σὲ ἡλικία ζευγάρια νὰ ἀποκτοῦν παιδιά». Ὁ κ. Μπιλανκοὺρ παραδέχεται ὅτι ὑπάρχει ἕνα σοβαρὸ ζήτημα μὲ τὸ ἐμπόριο τῶν ὠαρίων, τῶν ἐμβρύων καὶ τὸν κατεψυγμένων ὠαρίων, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἀμοιβαῖο πρόβλημα μὲ τοὺς «γονεῖς» τῆς ἑτερόλογης ΙΥΑ στὴ σχέση μὲ τὰ παιδιά τους. Στὶς ΗΠΑ ὑπάρχουν παιδιά, ποὺ ὅταν ἔμαθαν ὅτι προέρχονται ἀπὸ κατεψυγμένα ἔμβρυα, ἀπελπισμένα ἄρχισαν νὰ ἀναζητοῦν τοὺς πραγματικοὺς γονεῖς τους…
.                 Τὸ βασικὸ πρόβλημα μὲ τὴν ΙΥΑ καὶ τὶς τεχνικὲς ποὺ συνεχῶς ἀναπτύσσονται γιὰ ἐπιχειρηματικοὺς λόγους εἶναι ἡ διαμορφούμενη οἰκογένεια καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ γεννῶνται ὄχι φυσιολογικά, ἀλλὰ μὲ μεθόδους γιὰ τὶς ὁποῖες φυσικὰ δὲν ρωτήθηκαν ἂν τὶς ἀποδέχονται καὶ δὲν ἐνέκριναν. Ἡ ΙΥΑ διευκολύνει ξ ἄλλου κα ξυπηρετε τ σχέδια τν λόμπι τν μοφυλόφιλων, πο πιδιώκουν ν χουν παιδιά…

Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας

.                 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς ἕως τὸ 2007 εἶχε ἐργασθεῖ φιλότιμα μὲ παρεμβάσεις της στοὺς πολιτικοὺς καὶ εἶχε, κατὰ τὸ δυνατόν, ἐνημερώσει τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου ποὺ ἄνοιγε ὁ Νόμος 3305/2005. Ἐπίσης ἐργαζόταν ἐντατικὰ στὰ θέματα τῆς νεολαίας καὶ τῆς οἰκογένειας. Ἔκτοτε ἔχει περιέργως σιγήσει, ἐνῶ ἡ κατάσταση στὰ θέματα τῆς γενετικῆς τεχνολογίας πηγαίνει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.
.         Δυστυχῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι γενικῶς θεατὴς τῶν ὅσων κοσμογονικῶν συμβαίνουν στὴν κοινωνία μας καὶ εἰδικότερα στὰ θέματα Ἠθικῆς καὶ Βιοηθικῆς, σήμερα, ποὺ ἔχει ἀνοίξει «τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου» (Ἀποκ. θ΄ 2 κ.ε.). Τὴν ὥρα ποὺ ἡ χώρα μας μαστίζεται ἀπὸ τὴν ὑπογεννητικότητα, οἱ μονάδες ΙΥΑ λειτουργοῦν ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ κυκλώματα εὐτελίζουν τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς σὲ παράνομο καὶ ἀνήθικο ἐμπόριο. Ἡ οἰκογένεια βάλλεται ὡς θεσμός. λο κα περισσότερα παιδι δν εναι ποτέλεσμα τς γάπης, το γάμου κα τς σεξουαλικς σχέσης τν γονέων τους. Γαμέτες μοιράζονται παράνομα κα π’ μοιβ δεξι κα ριστερά, πως πίσης μβρυα κατεψυγμένα, πο τ περισσευούμενα ξοντώνονται σ να νέο κα συνεχς λοκαύτωμα. Δεκάδες παιδι γεννιονται π τος διους γαμέτες, χωρς ν γνωρίζουν τι εναι μεταξύ τους δέλφια κα αριο μπορε ν παντρευτον μεταξύ τους…
.                 Τὰ παιδιὰ – προϊόντα τῆς ἑτερόλογης ΙΥΑ δὲν γνωρίζουν ὅτι δὲν ἔχουν καμία σχέση αἵματος μὲ τοὺς «γονεῖς τους» καὶ ὅταν τὸ μάθουν, ἀρχίζουν νὰ τὰ κατακλύζουν ὀξύτατα ψυχοκοινωνικὰ προβλήματα. Ἡ κοινωνία δὲν ἔχει πνευματικοὺς καὶ μεταφυσικοὺς προβληματισμοὺς καὶ θεοποιεῖ τὴν τεχνολογία στὸ πιὸ καίριο κομμάτι της, ὅπως εἶναι ἡ ἔλευση στὴ ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου καὶ τὰ παιδιά, χωρὶς νὰ τὰ ἔχει ρωτήσει κανείς, βρίσκονται ἐγκλωβισμένα σὲ μία ἀπάνθρωπη ζωή, ὡραιοποιημένη μὲ κάθε εἴδους φτιασίδια, στὸ περιβάλλον τῆς ὁποίας ὑποχρεώνονται νὰ προσαρμοστοῦν. Αὐτὴ εἶναι ἡ σύγχρονη κοινωνία. Ἡ ἑπόμενη θά ᾽ναι χειρότερη. Πολὺ χειρότερη.
.                 Ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι σὲ ἀπόλυτο συναγερμό, γιὰ νὰ μὴν χαθεῖ πνευματικὰ τὸ ποίμνιό της, κάτι πού, δυστυχῶς, δὲν συμβαίνει. Ἐπὶ πλέον φαίνεται νὰ ἔχει χάσει τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς κοινωνίας, κάτι δυσάρεστο γιὰ τὴν ἴδια τὴν κοινωνία. Σύμφωνα μὲ δημοσκόπηση τῆς ΚΑΠΑ RESEARCH, ποὺ δημοσίευσε «Τὸ Βῆμα» στὶς 7 Σεπτεμβρίου 2014, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία τὴν ἐμπιστεύεται μόνο τὸ 20,8% τῶν πολιτῶν, ἢ οἱ δύο στοὺς δέκα! Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ἦσαν οἱ ἑπτὰ στοὺς δέκα!.-

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου