Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΕΟΡΤΗΣ

ΤΟΥ ΕΝ  ΑΓΙΟΙΣ  ΠΑΤΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΜΥΡΩΝ  ΤΗΣ  ΛΙΚΙΑΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, πεθεσθε τος γουμνοις μν κα πεκετε· ατο γρ γρυπνοσιν πρ τν ψυχν μν ς λγον ποδσοντες· να μετ χαρς τοτο ποισι κα μ στενζοντες· λυσιτελς γρ μν τοτο. Προσεχεσθε περ μν· πεποθαμεν γρ τι καλν συνεδησιν χομεν, ν πσι καλς θλοντες ναστρφεσθαι. Περισσοτρως δ παρακαλ τοτο ποισαι, να τχιον ποκατασταθ μν. Ὁ δ Θες τς ερνης, ναγαγν κ νεκρν τν ποιμνα τν προβτων τν μγαν ν αματι διαθκης αωνου, τν Κριον μν ησον, καταρτσαι μς ν παντ ργ γαθ ες τ ποισαι τ θλημα ατο, ποιν ν μν τ εὐάρεστον νπιον ατο δι ησο Χριστο, δξα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων· μν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, νὰ ὑπακούετε καὶ νὰ ὑποτάσσεσθε εἰς τοὺς προϊσταμένους σας, διότι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦν διὰ τὰς ψυχάς σας, σὰν ἄνθρωποι ποὺ θὰ δώσουν λόγον γιὰ σᾶς. Ἂς κάνουν αὐτὸ μὲ χαρὰν καὶ ὄχι ἀναστενάζοντες, πρᾶγμα ποὺ δὲν θὰ ἦτο πρὸς τὸ συμφέρον σας. Προσεύχεσθε γιὰ μᾶς, διότι εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι ἔχομεν ἀγαθὴν συνείδησιν, ἀφοῦ θέλομεν νὰ συμπεριφερώμεθα καλὰ σὲ κάθε περίπτωσιν. Σᾶς παρακαλῶ νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ μὲ μεγαλύτερον ζῆλον διὰ νὰ ἀποδοθῶ πάλιν σ’ ἐσᾶς τὸ ταχύτερον. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης ὁ ὁποῖος ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς τὸν μέγαν ποιμένα τῶν προβάτων, τὸν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, μὲ τὸ αἷμα αἰωνίου διαθήκης, εἴθε νὰ σᾶς κάνῃ τελείους εἰς κάθε καλὸν ἔργον, ὥστε νὰ κάνετε τὸ θέλημά του. Ἂς ἐνεργῇ αὐτὸς μέσα σας τὸ εὐάρεστον ἐνώπιόν του διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΕΟΡΤΗΣ

ΤΟΥ ΕΝ  ΑΓΙΟΙΣ  ΠΑΤΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΜΥΡΩΝ  ΤΗΣ  ΛΙΚΙΑΣ  
 
ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, στη ὁ Ἰησοῦς π τπου πεδινο, κα χλος μαθητν ατο, κα πλθος πολ το λαο π πσης τς ουδαας κα ερουσαλμ κα τς παραλου Τρου κα Σιδνος, ο λθον κοσαι ατο κα αθναι π τν νσων ατν, κα ο χλομενοι π πνευμτων καθρτων, κα θεραπεοντο· κα πς χλος ζτει πτεσθαι ατο, τι δναμις παρ᾿ ατο ξρχετο κα ἰᾶτο πντας. Κα ατς πρας τος φθαλμος ατο ες τος μαθητς ατο λεγε· ακριοι ο πτωχο, τι μετρα στν βασιλεα το Θεο. μακριοι ο πεινντες νν, τι χορτασθσεσθε. Μακριοι ο κλαοντες νν, τι γελσετε. Μακριο στε ταν μισσωσιν μς ο νθρωποι, κα ταν φορσωσιν μς κα νειδσωσι κα κβλωσι τ νομα μν ς πονηρν νεκα το υο το νθρπου. Χρητε ν κεν τ μρ κα σκιρτσατε· δο γρ μισθς μν πολς ν τ οραν·

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνο τὸν καιρό, ἐστάθηκε ὁ Ἰησοῦς εἰς ἕνα τόπον πεδινὸν ὅπου ἦσαν πολλοὶ μαθηταί του καὶ πολὺς κόσμος ἀπὸ ὅλην τὴν Ἰουδαίαν καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν παραλίαν τῆς Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἔλθει διὰ νὰ τὸν ἀκούσουν καὶ νὰ θεραπευθοῦν ἀπὸ τὶς ἀρρώστειες τους καὶ ὅσοι ἐνωχλοῦντο ἀπὸ πνεύματα ἀκάθαρτα, ἐθεραπεύοντο. Καὶ ὅλος ὁ κόσμος ἐζητοῦσε νὰ τὸν ἀγγίξῃ, διότι ἔβγαινε ἀπὸ αὐτὸν δύναμις καὶ τοὺς ἐθεράπευε ὅλους. Τότε ἐσήκωσε τὰ μάτια του πρὸς τοὺς μαθητάς του καὶ ἔλεγε, «Μακάριοι εἶσθε σεῖς οἱ πτωχοί, διότι δική σας εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μακάριοι εἶσθε σεῖς ποὺ τώρα πεινᾶτε, διότι θὰ χορτάσετε. Μακάριοι εἶσθε σεῖς ποὺ τώρα κλαῖτε, διότι θὰ γελάσετε. Μακάριοι εἶσθε, ὅταν σᾶς μισήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν σᾶς ἀφορίσουν καὶ σᾶς ὀνειδίσουν καὶ δυσφημήσουν τὸ ὄνομά σας ὡς πονηρὸν ἐξ αἰτίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Χαρῆτε τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ πηδῆστε ἀπὸ χαράν, διότι ἡ ἀνταμοιβή σας θὰ εἶναι μεγάλη εἰς τὸν οὐρανόν·Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου