Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΕ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, παραγγλλομεν μν, ν νματι το Κυρου μν ησο Χριστο, στλλεσθαι μς π παντς δελφο τκτως περιπατοντος κα μ κατ τν παρδοσιν ν παρλαβον παρ' μν. Ατο γρ οδατε πς δε μιμεσθαι μς, τι οκ τακτσαμεν ν μν, οδ δωρεν ρτον φγομεν παρ τινος, λλ' ν κπ κα μχθ, νκτα κα μραν ργαζμενοι, πρς τ μ πιβαρσα τινα μν· οχ τι οκ χομεν ξουσαν, λλ' να αυτος τπον δμεν μν ες τ μιμεσθαι μς. Κα γρ τε μεν πρς μς, τοτο παρηγγλλομεν μν, τι ε τις ο θλει ργζεσθαι, μηδ σθιτω.κοομεν γρ τινας περιπατοντας ν μν τκτως, μηδν ργαζομνους, λλ περιεργαζομνους· τος δ τοιοτοις παραγγλλομεν κα παρακαλομεν δι το Κυρου μν ησο Χριστο, να μετ συχας ργαζμενοι τν αυτν ρτον σθωσιν.μες δ, δελφο, μ κκακσητε καλοποιοντες. Ε δ τις οχ πακοει τ λγ μν δι τς πιστολς, τοτον σημειοσθε, κα μ συναναμγνυσθε ατ, να ντραπ· κα μ ς χθρν γεσθε, λλ νουθετετε ς δελφν. Ατς δ Κριος τς ερνης δη μν τν ερνην δι παντς ν παντ τρπ. Κριος μετ πντων μν. σπασμς τ μ χειρ Παλου, στι σημεον ν πσ πιστολ· οτω γρφω. χρις το Κυρου μν ησο Χριστο μετ πντων μν· μν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, σᾶς παραγγέλομεν, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ν’ ἀποφεύγετε κάθε ἀδελφόν, ὁ ὁποῖος διάγει βίον ἀργὸν καὶ ὄχι κατὰ τὴν διδασκαλίαν, τὴν ὁποίαν παρέλαβεν ἀπὸ μᾶς. Ξέρετε σεῖς οἱ ἴδιοι πῶς πρέπει νὰ μᾶς μιμῆσθε, διότι δὲν ἐζήσαμεν ἀργοὶ μεταξύ σας, οὔτε ἐφάγαμε ψωμὶ δωρεὰν ἀπὸ κανένα, ἀλλὰ μὲ κόπον καὶ μόχθον νύχτα καὶ ἡμέραν εἰργαζόμεθα, διὰ νὰ μὴ ἐπιβαρύνωμεν κανέναν ἀπὸ σᾶς, ὄχι ἐπειδὴ δὲν ἔχομεν αὐτὸ τὸ δικαίωμα, ἀλλὰ διὰ νὰ σᾶς δώσωμεν τὸν ἑαυτόν μας ὡς πράδειγμα πρὸς μίμησιν. Καὶ ἀκόμη ὅταν ἤμαστε μαζί σας, αὐτὴν τὴν παραγγελίαν σᾶς ἐδίναμε, ὄτι ἐὰν δὲν θέλῃ κανεὶς νὰ ἐργάζεται, δὲν πρέπει οὔτε νὰ τρώγῃ. Ἀλλ’ ἀκοῦμε ὅτι μερικοὶ ἀπὸ σᾶς διάγουν βίον ἀργὸν καὶ δὲν κάνουν καμμίαν ἐργασίαν, ἀλλὰ ἀσχολοῦνται μὲ ξένες ὑποθέσεις. Εἰς τέτοιους ἀνθρώπους παραγγέλλομεν καὶ προτρέπομεν διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ κερδίζουν τὸ ψωμί τους μὲ μιὰ ἥσυχη ἐργασία. Σεῖς δέ, ἀδελφοί, νὰ μὴ ἀποθαρρύνεσθε εἰς τὸ νὰ κάνετε τὸ καλόν. Καὶ ἐὰν κάποιος δὲν ὑπακούῃ εἰς ὅσα λέγομεν εἰς τὴν ἐπιστολὴν αὐτήν, λάβετέ τον ὑπὸ σημείωσιν καὶ νὰ μὴ τὸν συναναστρέφεσθε διὰ νὰ ἐντραπῇ, καὶ νὰ μὴ τὸν θεωρῆτε ὡς ἐχθρὸν ἀλλὰ νὰ τὸν συμβουλεύετε σὰν ἀδελφόν. Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης εἴθε νὰ σᾶς δίνει εἰρήνην πάντοτε μὲ κάθε τρόπον. Ὁ Κύριος νὰ εἶναι μαζὶ μὲ ὅλους σας. Ὁ χαιρετισμὸς γράφετε μὲ τὸ χέρι ἐμοῦ τοῦ Παύλου, πρᾶγμα ποὺ εἶναι σημεῖον σὲ κάθε ἐπιστολήν μου· ἔτσι γράφω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ ὅλους σας. Ἀμήν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΙΓ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΛΟΥΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, λθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ες Καπερναομ· κα ν τ οκίᾳ γενμενος πηρτα ατος· τ ν τ δ πρς αυτος διελογζεσθε; Ο δ σιπων· πρς λλλους γρ διελχθησαν ν τ δ τς μεζων. Κα καθσας φνησε τος δδεκα κα λγει ατος· ε τις θλει πρτος εναι, σται πντων σχατος κα πντων δικονος. Κα λαβν παιδον στησεν ατ ν μσ ατν, κα ναγκαλισμενος ατ επεν ατος·ς ἐὰν ν τν τοιοτων παιδων δξηται π τ νματ μου, μ δχεται· κα ς ἐὰν μ δξηται, οκ μ δχεται, λλ τν ποστελαντ με. Απεκρθη ατ ωννης λγων· διδσκαλε, εδομν τινα ν τ νματ σου κβλλοντα δαιμνια, ς οκ κολουθε μν, κα κωλσαμεν ατν, τι οκ κολουθε μν. δ ησος επε· μ κωλετε ατν· οδες γρ στιν ς ποισει δναμιν π τ νματ μου κα δυνσεται ταχ κακολογσα με.ς γρ οκ στι καθ᾿ μν, πρ μν στιν.ς γρ ν ποτσ μς ποτριον δατος ν τ νματ μου, τι Χριστο στε, μν λγω μν, ο μ πολσ τν μισθν ατο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταί του, εἰς τὴν Καπερναοὺμ. Καὶ ὅταν ἤτανε στὸ σπίτι, τοὺς ἐρώτησε, «Τὶ συζητούσατε εἰς τὸν δρόμον;». Αὐτοὶ δ’ ἐσιωποῦσαν, διότι εἶχαν συζητήσει ἀναμεταξύ τους εἰς τὸν δρόμον, ποιός εἶναι μεγαλύτερος. Καὶ ἀφοῦ ἐκάθησε, ἐφώναξε τοὺς δώδεκα καὶ τοὺς λέγει, «Ἐὰν κανεὶς θέλῃ νὰ εἶναι πρῶτος, πρέπει νὰ εἶναι ὁ τελευταῖος ὅλων καὶ ὑπηρέτης ὅλων». Ὕστερα ἐπῆρε ἕνα παιδί, τὸ ἔβαλε εἰς τὸ μέσον καὶ ἀφοῦ τὸ ἀγκάλιασε τοὺς εἶπε, «Ὅποιος δεχθῇ ἕνα τέτοιο παιδὶ εἰς τὸ ὄνομά μου, δέχεται ἐμέ, καὶ ὅποιος δεχθῇ ἐμέ, δὲν δέχεται ἐμὲ ἀλλὰ ἐκεῖνον ποὺ μὲ ἔστειλε». Ὁ Ἰωάννης τοῦ εἶπε, «Διδάσκαλε, εἴδαμε κάποιον νὰ βγάζῃ δαιμόνια μὲ τὸ ὄνομά σου, ὁ ὁποῖος δὲν μᾶς ἀκολουθεῖ καὶ τὸν ἐμποδίσαμε, διότι δὲν μᾶς ἀκολουθοῦσε». Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε, «Μὴ τὸν ἐμποδίζετε, διότι δὲν εἶναι κανεὶς ὁ ὁποῖος θὰ κάνῃ θαῦμα μὲ τὸ ὄνομά μου καὶ θὰ μπορέσῃ γρήγορα νὰ μὲ κακολογήσῃ. Διότι ὅποιος δἒν εἶναι ἐναντίον μας, εἶναι μὲ τὸ μέρος μας. Καὶ ὅποιος σᾶς ποτίσῃ ἕνα ποτῆρι νερὸ εἰς τὸ ὄνομά μου, διότι εἶσθε τοῦ Χριστοῦ, ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι δὲν θὰ χάσῃ τὴν ἀνταμοιβήν του».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου